Soru ve Cevaplarla İslam ve Zekat Soruları Forumundan bir fakire verilen zekat toplamda nisap miktarını aşıyorsa ona hala zekat vermek caiz Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  bir fakire verilen zekat toplamda nisap miktarını aşıyorsa ona hala zekat vermek caiz

  Reklam
  bir fakire verilen zekat toplamda nisap miktarını aşıyorsa ona hala zekat vermek caiz midir


  Değerli Kardeşimiz;

  Cenab-ı Hak zekâtın kimlere verileceğini bizzat kendisi Kitabında belirtmiştir:

  «Sadaka (fakir ve muhtaçlara temlik edilmek üzere maldan çı-karılan zekat) lar, Allah tarafından konulmuş bir farz olarak fakir-lere, yoksullara, (zekât toplamak üzere görevlendirilen) memura, kalpleri (İslâmiyet'e) ısındırılmak istenenlere, kölelere, esirlere, borç-lulara, Allah yolunda (savaşanlara) ve yolda kalmışlaradır. Allah bilendir ve hikmet sahibidir.» [Tevbe Sûresi Âyet : 60.>

  Önemli olan bu sekiz sınıfın ihtiyacını karşılamaktır. Elbetteki bir ülkede bu sekiz sınıfı bir arada bulmak mümkün değildir. Bu ba-kımdan İslâm, zekâtın mutlaka bu sekiz sınıf arasında taksim edil-mesini emretmemiş, belki bunlardan ihtiyaç sahipleri tesbit edildi-ğinde verilmesini tavsiye etmiştir. Bu ihtiyaç sahibi bir tek sınıf da olabilir.[1>

  Bir sınıftan tek bir şahsa vermekle de zekât ödenmiş sayılır. Çünkü farz yerini bulmuştur. [2> Ne var ki bir memlekette belir-tilen sekiz sınıftan birkaçı mevcutsa, hepsini gözetmek daha uygun olur. Ancak verilen zekât nisab miktarından az ise onu bir kişiye vermek daha faziletlidir. Çünkü zekâttan maksat bir bakıma fakirin ihtiya-cını karşılamaktır. Verilen zekât bir fakirin ihtiyacını karşılayacak nisbette ise, o takdirde bir kişiye vermek daha uygun sayılmıştır. [3>

  Nisab miktarını bulan zekâtı yalnız bir fakire vermek ise tenzihen mekruhtur. Ama verildiği takdirde bu geçerlidir.[4> Ancak zekâta muhtaç bulunan kimse borçlu bulunursa, borç miktarı da nisab miktarını birkaç kat aşıyorsa, o takdirde onu hem borcundan kurtarmak, hem de bazı ihtiyaçlarını karşılayacak nisbette zekât vermekte hiçbir kerahet yoktur.

  Bunun gibi kalabalık nüfusa sahip fakir bir aileye verilecek ze-kât nisab miktarının çok üstünde olabilir. Şöyle ki, verilen zekât o âilenin fertleri arasında taksim edildiği takdirde her birlerine nisab miktarından az bir nisbet düşüyorsa, bir sakıncası olmaz.[5>

  1- El-Hidâye - Merğinani - Fetâvâ-yi Hindiyye - İbn Abidin.
  2- Fethü'l-Kadîr - Kemal İbn Hümam.
  3- Ez-Zahidi - Fetâvâyi Hindiyye.
  4- El-Hidâye – Merğinani.
  5- Fetâvâ-yi Kaadıhan - Fetâvâ-yi Hindiyye.
  Celal Yıldırım, Kanaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/169-170.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör  Paylaş
  bir fakire verilen zekat toplamda nisap miktarını aşıyorsa ona hala zekat vermek caiz Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Verilen para ya da ürün fazla olduğu ortaya çıksa bunu geri almak yerine gelecek seneden düşülebilir. Kişi gelecek sene için niyet ederek bağışlayabilir.