İslamda Namaz ve Vacip / Sünnet / Nafile Namazlar Forumundan Şafii mezhebinde Namazin Mekruhlari Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafii mezhebinde Namazin Mekruhlari

  Reklam
  Şafii mezhebinde Namazin Mekruhlari


  NAMAZIN MEKRUHLARI

  Bir Kaide


  Sözü geçen sünnetlerden birine ters düşen şey, namazın mek-ruhlarına dahildir Mekruhları, Hz Peygamber terkedilmesini istediği için terkeden sevap elde eder İşleyen ise ikab görmez İntikal tekbirlerini al-mak sünnet olduğu için, terketmek mekruhtur
  Namazda yapılan bazı şeyler vardır ki onları terketmek sünnet, işlemek mekruhtur Onlardan bazıları şunlardır
  1 İhtiyaç olmadığı halde namazda başı çevirmek mekruhtur, Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Kul, namazda sağa sola dönmedikçe Allah o kula (rahmetini) yönel-tir Kul, sağa sola döndüğünde Allah rahmetini ondan başka yere çevirir[1]
  Namazda sağa sola bakmak, şeytanın kulun namazından çaldığı şeydir[2]
  Çünkü sağa sola bakmak, namazda istenilen huşûya ters düşmekte-dir Ancak bakmayı gerketiren bir sebep olursa -düşmanı kollamak için bakmak gibi- bakmak mekruh olmaz Bunun delili Sehl b Hanzeliye'nin şu sözüdür: 'Sabah namazı için (namaz başladı diye) tesvib yapıldı Hz Peygamber namaz kılıyor ve (iki tepe arasındaki) geçide bakıyordu'[3]
  Ebu Dâvud şu açıklamayı yapıyor: 'Çünkü Hz Peygamber, gözcülük yapması için geceden oraya bir süvari göndermişti'
  Kerahat, baş çevrilerek bakıldığı zamandır Eğer göğüs kıble'den çev-rilerek bakılırsa namaz fasid olur Çünkü böyle yapıldığında istikbâl-i kıble rüknü terkedilmiş olur Başı çevirmeden sadece göz ile bakmak ise mekruh değildir
  Ali b Şeybanî şöyle rivayet ediyor: Biz Hz Peygamber'in yanına gittik ve onunla beraber namaz kıldık Hz Peygamber göz ucuyla bir kişiye bakıyordu O kişi rükû ve secde'de belini düz tutmuyordu Sonra Hz Peygamber şöyle dedi:
  Rükû'da belini düz tutup mutmain olmayan kimsenin namazı yok-tur[4]
  2 Gözleri göğe dikmek
  Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Bazı kimselere ne oluyor ki namazda gözlerini göğe kaldırıyorlar? Ya onlar bundan vazgeçerler veya gözleri kör olur[5]
  3 Namaz esnasında saçı, sakalı ve elbiseleri tutmak Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Ben yedi kemik (âza) üzerine secde etmekle, elbisemi ve saçlarımı toplamamakla emrolundum[6]
  Namaz kılarken elbiseyi kendi hâlinde bırakmak sünnettir
  Namazın Mekruhları
  4 Yemek zamanı namaz kılmak Nitekim Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:
  Birinizin önüne akşam yemeği getirildiğinde, namaz için kamet geti-rilmiş olsa da önce yemeğini yesin, acele etmesin Yemeğini bitirdik-ten sonra kalkıp namazını kılsın[7]
  5 Tuvalet ihtiyacı olduğu halde namaz kılmak Çünkü bu durumdayken namazın hakkı yerine getirilemez Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Yemek hazırken, bir de küçük veya büyük abdest sıkıştırırken
  namaz kılınmaz[8]
  6 Uyuklayarak namaz kılmak
  İnsan bu durumdayken kıraati doğru yapıp yapmadığından, unutup unutmadığından emin olamaz Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Biriniz namaz kılarken uyuklarsa, uykusu dağılıncaya kadar yatsın Zira uyuklayarak namaz kılarsa; istiğfar edeyim derken belki kendine söver[9]
  7 Hamam, yol, çarşı, mezarlık, kilise, ağıl ve dere yataklarında na-maz kılmak
  Bu yerlerin bazısında necaset bulunabilir Diğer kısmında ise kalp başka şeylerle meşgul olur Buralarda namaz kılmanın nehyedilmesinin nedeni, peygamber efendimizden; mezbelelikte, mezbehanede, me-zarlıkta, yol kenarında, hamamda, dere yatağında ve Kabe'nin üstünde namaz kılmanın mekruh olduğunun rivayet edilmiş olmasıdır[10]
  ı
  Mezarlık ve hamam hariç bütün yeryüzünün müslümanlara mescid kılındığı da rivayet edilmiştir[11]
  Su kenarındaki deve ağıllarında da namaz kılınmayacağı rivayet edilmiştir[12]

  Kadının Erkekten Farklı Şekilde Yapması Gereken Bir-takım Hususlar


  Kadının beş şeyi erkekten farklı şekilde yapması sünnettir
  1 Kadın secde'de vücudunun parçalarını birbirine yapıştırmahdır
  Meselâ dirseklerini yanlarına, karnını dizlerine yapiştırmalıdır Erkek ise bunun tam tersini yapar Çünkü erkeğin dirseklerini yanlarından, karnını dizlerinden uzak tutması sünnettir
  Hz Peygamber namaz kılan iki kadının yanından geçti ve onlara şöyle dedi:
  Secdeye gittiğinizde vücudunuzu yere yapıştırın Çünkü kadın bu hususta erkek gibi değildir[13]
  Yabancı erkeklerin yanında namaz kılan kadın, sesini kısmalıdır
  3 Açıktan okunması gereken namazlarda dahi -fitne korkusu ile- se-sini yükseltmemelidir
  Sözü yumuşak söylemeyin ki kalbinde hastalık bulunan kimse yanlış bir ümide kapılmasın
  (Ahzab/32)
  Bu ayet, kadının sesinin fitne uyandırabileceğine delâlet eder Bu bakımdan yabancı erkeklerin yanında, kadından sesini kısması istenir Erkek ise bunun aksine hareket eder Çünkü erkeğin, uyarılması gereken birşey olduğunda yüksek sesle subhanallâh demesi gerekir Fakat kadın, uyarmak maksadıyla da olsa yüksek sesle subhanallah diyemez Çünkü Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Namazda iken kim uyarılması gereken birşey olduğunu görürse teş-bih etsin Teşbih ettiği vakit elbette kendisine (imam tarafından) iltifat edilir El vurup ses çıkarmak kadınlara mahsustur[14]
  4 Kadının yüzü ve elleri hariç bütün bedeni avrettir Bunun ayrıntıları daha önce geçmişti
  Zînetlerini göstermesini er Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz ve eller) müstesnadır
  Cumhura göre bu ayetteki zînetlefden maksat, zînetlerin takıldığı yerlerdir Mazahara minha'dan maksat ise yüz ve ellerdir[15]
  Ümmü Seleme Hz Peygamber'e 'Kadın, altında (don) bulunmaksızın sadece entari ve büyük baş örtüsüyle namaz kılabilir mi?1 diye sordu Hz Peygamber 'Entari geniş ve ayaklarının üstünü kaplar durumda olursa kılabilir' cevabını verdi[16]
  Rükû ve kıyam'da ayakların üstünü kapatan bir elbisenin, secdede tüm bedeni ve ayaklan kapatacağı açıktır Çünkü kadının azaları secde halinde birbirine yapışır
  Erkeğin avreti ise diz kapaklanyla göbek arasıdır Kişi sadece diz ka-paklan ile göbek arası kapalı olarak namaz kılsa dahi, namaz sahih olur Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Diz kapağının üstü ile göbekten aşağısı avrettendir[17] Cabir b Abdullah bir tek elbise içinde namaz kılmış ve (Hz Peygamber'i bir tek elbise ile namaz kılarken gördüm' demiştir[18]
  Diğer bir rivayette ise 'Cabir, arkasından düğümlenmiş bir izar içinde namaz kıldı' şeklindedir[19]
  5 Kadının ezan okuması sünnet değildir
  Fakat kadının kamet getirmesi sünnettir Kadın kısık sesle ezan okursa kerahat yoktur Hatta sevap getiren bir zikir sayılır Sesini yükseltirse mekruh olur Eğer fitne çıkma ihtimaline rağmen sesini yükseltirse haram olur Fakat erkek için böyle değildir Bilindiği gibi erkeğin her farz namaz için ezan okuması sünnettir  [1] Ebu Dâvud/909 ve başka muhaddisler

  [2] Buhari/718

  [3] Ebu Dâvud/916, (sahih isnadla)

  [4] îbn Hibban, Sahih/500

  [5] Buharî/717 (Enes'ten) (Müslim bunun benzerini Cabir b Semure ve Ebu Hürevre'den rivayet etmiştir Müslim/428-429)

  [6] Buharî/777

  [7] Buharî/642; Müslim/559, (İbn Ömer'den)

  [8] Müslim/560, (Hz Aişe'den)

  [9] Buharî/609; Müslim/786, (Hz Aişe'den)

  [10] Tirmizî/346 (Tirmizî "Bu hadisin senedi /cav? değildir' demiştir)
  Tirmizî/346 (Tirmizî "Bu hadisin senedi /cav? değildir' demiştir)

  [11] İbn Hibban/338

  [12] İbn Hibban/336; Tirmizî/348 ve başka muhaddisler

  [13] Beyhakî, 11/232

  [14] Buharî/652; Müslim/421, (Sehl b Sa'd'dan)

  [15] İbn Kesir, III/283

  [16] Ebu Dâvud/640 ve başka muhaddisler

  [17] Dârekutnî, 1/231; Beyhakî, 11/229, (merfû olarak)

  [18] Buharî/346

  [19] Buharı/345 (İzar, çoğu kez diz kapaklanyla göbek arasını veya biraz fazlasını kapatan bir elbisedir)

  Paylaş
  Şafii mezhebinde Namazin Mekruhlari Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  her şafiinin okuyup bilmesi gereken önemli hususlar Allah cc razı olsun ERVANUR 3. 3
  Allah-u Teala razı olsun,emeğine sağlık.