İslamda Namaz ve Vacip / Sünnet / Nafile Namazlar Forumundan Şafi Mezhebinde Namazi Bozan Şeyler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafi Mezhebinde Namazi Bozan Şeyler

  Reklam
  NAMAZI BOZAN ŞEYLER


  , Aşağıda zikredilen şu hususlardan biri dahi namazı bozar
  1 Kasden konuşmak
  Kur'an, zikir ve dua dışında, namazda konuşulan herşey kasden konuşma sayılır
  Zeyd b Erkam şöyle diyor: 'Şu ayet ininceye kadar biz namazda konuşur, birimiz diğerine ihtiyacını sorardı'[1]
  Namazlara ve orta namaza itina gösterin, can-ı gönülden boyun bü-kerek Allah için namaza durun! (Bakara/238)
  Muaviye b Hakem es-Sülemî şöyle diyor: Uz Peygamber ile beraber namaz kıldığımız bir sırada cemaatten biri öksürdü Ben 'Yerhamukeîîah (Allah sana merhamet etsin) dedim' Hz Peygamber bana şöyle dedi: 'Bizim şu namazımıza insan kelâmından -teşbih, tekbir ve Kur'an oku-mak dışında- hiçbir şey yaraşmaz'[2]
  Bundan daanlaşılıyor ki namazda insan kelâmı söylenirse namaz bozulur İki veya daha fazla harften meydana gelen kelimeler mânâsız olsa bile namazı bozar Mânâsı olan tek harfli kelimeler de namazı
  bozar Meselâ korunmak (=vikaye) masdarından harfi, dinlemek
  masdarından harfi, vefa masdarından harfi gibi kelimeleri emir sigasıyla kullanmak namazı bozar
  Kişi namazda olduğunu unutarak veya yeni müslüman olduğu için namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeyerek konuşursa ve bu konuşma altı kelimeden fazla olursa namazı bozulur
  2 Fiil-i kesir
  Fiil-i kesifden maksat, çok olup peşpeşe gelmesi şartıyla namazın şartlarına ters düşen harekettir Çünkü böyle bir fiil namazın intiz----- ters düşer Fiil-i kesirin en azı üç harekettir Fiil-i kesifin peşpeşe gelip gelmediği örfe göre takdir edilir Bu şartlan kendisinde taşıyan fiil namazı bozar
  3 Elbise veya bedenin necasetle mülâki olması
  Mülakat'tan maksat, elbise veya bedene bulaşan necasetin hemen atılamamasıdır Bu durumda namaz bozulur Çünkü bu durum namazın şartlarından birine ters düşer ki namazın sahih olmasının şartlarından biri de elbise ve bedenin necasetten temiz olmasıdır Eğer necaset rüzgarın sürüklemesiyle veya buna benzer bir şekilde isabet ederse, kuru pislik olduğundan ötürü onu derhal temizlemek de mümkün olmazsa, namaz bozulmaz
  4 Avret mahallinden bir yerin açılması
  Erkek ve kadının namazdaki avret mahallinin sınırını daha önce be-lirtmiştik Namaz kılan kişi avretinden bir yeri kasden açarsa namaz bozulur Fakat kendiliğinden açılır da hemen kapatırsa bozulmaz, kapatılması gecikirse namaz yine bozulur Çünkü namazın sıhhat şartlarından biri, az bir zaman da olsa ortadan kalkmıştır
  5 Namazda yemek-içmek
  Namazda yemek-içmek namazın intiz----- ters düşer Namazda olduğunu bilerek az da olsa birşey yiyen veya içen kimsenin namazı bo-zulur Namazda olduğunu unutarak yiyen bir kimsenin namazının bo? zulması için, yediğinin örfen çok olması gerekir Fakihler bunu 'toplamı bir nohut kadar olan şey' diye takdir etmişlerdir Eğer dişlerin arasında yemek artığı kalmışsa, nohut kadar da değilse ve onu kazaen yutarsa namaz bozulmaz Namaz kılan kimsenin ağzında şeker olur, şekerin bir kısmı da erirse, bu eriyen kısım yutulduğunda, bu, namazı bozan yemeğin kaps----- girer
  6 Birinci selâmdan önce abdestin bozulması
  Birinci selâmdan önce abdestin kasden veya sehven bozulması arasında fark yoktur Çünkü namaz tamamlanmadan önce namazın şartlarından biri olan taharet ortadan kalkmıştır Eğer birinci selâmdan sonra ve ikinci selâmdan önce abdest bozulursa namaz sahih olarak ta-mamlanmış olur Bütün müslümanlar bunda icma etmişlerdir
  7 Öksürmek, gülmek, ağlamak ve inlemek
  Eğer bunlardan iki kelime meydana gelirse namaz bozulur Bu dört şeyin namazı bozması için, bunlarla beraber iki kelimenin de çıkması şarttır Çıkan o iki kelime hiçbir mânâ ifade etmese de namazı bozar Eğer gülme sonucunda bir kelime çıkarsa namaz bozulmaz Bu hüküm, bunların kasden yapılması halinde böyledir Ama kişi gayr-i ihtiyarî olarak bunları yaparsa, meselâ Öksürür veya istemediği halde gülerse namazı bozulmaz Tebessüm ise namazı bozmaz
  Zikir ve duada halka hitap etmek kasdedilirse namaz bozulur Meselâ namazda iken bir insana yerhamukeüah (Allah sana merhamet etsin) denildiğinde namaz bozulur Çünkü bu insan kelâmından sayılır Namaz ise insan kelâmını kabul etmeyen bir ibadettir Bu hususu daha önce belirtmiştik
  8 Niyeti bozmak
  Eğer namazdan çıkmaya azmedilir veya namazdan çıkmayı birşeye bağlar ve o şey de olursa namaz bozulur Namazın bununla bozul-masının nedeni şudur: Namaz ancak kesin bir niyetle sahih olur Böyle bir kast ise, kesin niyete ters düşer
  9 Sırtı kıble'ye çevirmek
  İstikbâl-i kıble namazın şartlarından biridir Namaz kılan kişi ister kendisi Kabe'ye sırtını çevirsin, isterse başkası onu zorla çevirsin bu tak-dirde namazı bozulur Ancak kendisi kasden çevirirse namazı hemen bozulur Fakat zorla döndürülürse namaz bozulmaz, bir müddet bu du-rumda kalırsa bozulur Birisi, namaz kılanı zorla kıbleden çevirdiğinde •namaz kılan kişi hemen kıbleye dönerse namazı bozulmaz Bu husus örfe göre takdir edilir  [1] Buharî/4260; Müslim/539

  [2] Müslim/537
  Paylaş
  Şafi Mezhebinde Namazi Bozan Şeyler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah-u Teala razı olsun,emeğine sağlık.şafi mezhebinde namazı bozan şeyler,  şafii mezhebine göre namazı bozan şeyler,  safılerde aptes,  şafii mezhebinde namazı bozan şeyler,  şafi mezhebinde namazı bozan durumlar,  şafilerde namazı bozan şeyler,  şafi mezhebine göre namazı bozan haller