Kur'an-ı Kerim ve Tefsir Forumundan Hümezze ayetlerin tefsiri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hümezze ayetlerin tefsiri

  Reklam
  Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek

  manalarına gelir

  Kıyamet suresinden sonra Mekke’de inmiştir,dokuz ayettir  Bismillahirrahmanirrahim


  1,2Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur

  3(O), malının kendisini ebedi kılacağını zanneder


  4Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır


  5Hutame’nin ne olduğunu bilirmisin?


  6,7Allah’ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir


  8,9Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmiştır  Hümeze kelimesi dille ve sözle çekiştirmek , lümeze kelimesi ise yalnız dille çekiştirmektir Yani insanlarla alay edip onları eksik göstermeye çalışanlar

  İbn Abbas der ki: “Diliyle çekiştirip yüzünden de alay eden” sözle kınayan ve sataşan, demektir

  İbn Enes ise hümeze kelimesi, yüzle alay etmek, lümeze kelimesi de bundan sonrasıdır

  Katade der ki : Dili ve gözü ile alay edip çekiştirir, insanların etlerini yer ve onlara sataşır

  Mücahid der ki: Hümeze el ve göz iledirLümeze ise dil iledirİbn Zeyd böyle der

  Malik ise Zeyd İbn Elsem’den nakleder ki hümeze kelimesi , insanların etini çekiştirmektir

  Mücahid ise; bu ifade umumidir der

  “Ki o malı toplayıp onu sayar”

  Malı üst üste yığıp teker teker sayarAllah Teala’nın bir başka ayette buyurduğu gibi: “Malını toplayıp kap içinde saklayanı da” (Mearic 18) Süddi ve İbn Cerir böyle derler

  Muhammed İbn K’ab ise, Malı gündüz onu şuradan ve buradan oyalarGece olunca bir leş gibi uyur “Malının kendini ebedi kılacağını sanır”

  Zanneder ki mal toplaması onu bu dünyada ebediyyen baki kılacaktır

  “Hayır, andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır”

  Hayır mesele ne onun sandığı gibidir ne de hesab ettiği gibiBu malı toplayıp sayan, muhakkak Hutame’ye atılacaktırHutame cehennemin sıfat olan isimlerinden bir isimdirÇünkü o, kendisinde bulunan herkesi ezerBunun için Allah Teala müteakkip ayette buyuruyor ki: “Hutame’nin ne olduğunu bilirmisin senO, Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki tırmanıp yüreklerin içine işler”

  Sabit el Benani der ki: Bu, onlara azabın erişmiş olduğunun ifadesidir

  Mekkede nuzul eden Humeze suresinin anlatmak istediği şey, bize göre birbiri ile ilintili üç grupta toplanmıştır İlki insanları sözle, yüzüne veya arkalarından konuşarak çekiştirmek, iknicisi, dünya hayatına meyil edip mal mülk toplayarak ömür tüketmek, üçüncüsü ise yapılanların karşılığı azaba duçar olmaktır

  Düz bir mantıkla bakarsanız konuyu bu şekilde değerlendirmeniz gerekir


  Yüzünün dünyaya dönük olduğunu düşündüğümüz bir birimin ahiret boyutunda zorluklarla azab içinde yaşaması olasıdırMutlak yaratıcı bu azabı yanmuş tutuşmuş ateş manasına gelen Hutame ile vasıflandırmıştır

  İşin ilginç yanı Hutame bildiğimiz anlamdaki biri ateş değildir O bir azabın sıkıntının resmedilmesidir

  Hutamenin sadece ahiret buyutunda varlığını düşünmek abesle iştigaldirŞayet bir insan dünya yaşamında varlığını hissedip kendini bu ateşe atmaz, gününü gün etmeye bakarsa sonuçta beklemediği bir ateş ile karşılaşması mukadderdir Hanef olmayanın akibeti budur

  Hutame aslında bir ateş değil, şuurun örtülmesi gerçekleri yakalayamama gibi insanın varoluş gayesini hatırlamayacak düzeyde yaşamasıdır

  İzah edelim;

  Mutlak yaratıcıya göre ise yoktan varedilen, bize nisbetle varolan bu alemde oluşun seyri negatif ve pozitif gibi görüşlerle olmaktadır Olumlu olana hizmet hidayet, negatif olan dalmak ise delalet adını alırVe bunlar bize göredir Allaha nisbetle böyle şartlar mevzubahis değildir

  Konuya tevhid, mutlak birlik gözüyle bakılacak olursa Muhittin Arabi hzlerinin de ifade ettiği gibi aslında herşey “ sıratı mustakim üzeredir “ Çünkü varlık alemi Allahın tecellilerinin çokluk boyutuna yansımasından başka bir şey değildir

  İşte bu değerlendirme bireyin kendi aslına irfan sahibi olmaması ile derinlik kazanmakta ve birey azap dolu bir yaşamı ahiret buyutuna geçmeden dünya katmanında elde etmektedir Yani Hutame şuurumuzda her an vardır

  Bizler, kör basiretsiz, aslımızın ne olduğunu bilmeden, kendimizi sadece bir beden kabulü gibi görerek yaşarken hutameyi dışarlarda, ötede beklentilerde aramak oldukça gariptir

  İnsanı “ insan “ yapan değerleri yüceltmek yerine Şuuru örten sınırlı beşeri anlayışların, bireyi Allahtan alıkoyan şeylerin Hutame olduğunu bu nedenle içimizin yandığını bilseydik, herhalde onu mutlaka söndürmek için gerekeni yapardık

  Hutamenin bireyde yavaş yavaş sönmesi ‘alaylı eleştirilere tepkisiz kalmanın’ yanısıra, ‘ acaba beninle dalga geçerlermi ‘ gibi düşüncelere itibar etmemek ve en önemlisi bu tür hareketleri bir imtahan vesilesi gibi kabul etmek, ölüm ile yaşam arasında gidip gelirken olumsuzluğun pençesinden kurtulup yaratıcılığın varlığını hissedebilmek, paylaşmak, paylaşarak çoğalmayı benimsemek ve bu uğurda çaba göstermek, çaba gösterenleri de desteklemek ve kuşkucu tavırlara asla müsamaha göstermemekle mümkün olur

  alıntı  Paylaş
  Hümezze ayetlerin tefsiri Mumine Forum