Kur'an-ı Kerim ve Tefsir Forumundan Fetih Suresi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fetih Suresi

  Reklam
  Selamün aleyküm.Hocam her şeyden önce tüm çalışmalarınzdan dolayı Allah razı olsun.Allah-u Teala gayretinizi artırsın.Ben mersin ili mut ilçesinde imam-hatiplik görevini ifa etmeye çalışıyorum.Isparta ilahiyat mezunuyum.Vaiz hocamızla birlikte fıkıh, tefsir ve meal(arapça metin olarak) okuyoruz.Bu derslerimizin dünkü etudünde cevap bulamadığımız bir sorunla karşılaştık.Sorunumuz ve sorumuz şu; Fetih suresinin ilk ayetlerinde Allah Rasulunun Gelmiş -gelecek günahlarının affı adeta O'na verilecek olan fethe bağlanıyor.Mevcut meallerde öyle bir anlam yoğunlaşması var.Bu durumda allah Rasulunun şanının yüceliği için kullanıldığı söylenen günah kavramı (saffetütefasir) ve böylece Rasulullahın şanını yüceltilmesi Feth'e bağlanıyor.Ayrıca adeta Allah kendi lütfunu kendinin vereceğini va'd ettiği bir nimete bağlıyor. Bu durum ve yorumlar ikinci ayetin ilk kelimesinin başındaki ( ليغفرl ) kelimede ki lam harfinin konumundan ve anlaşılmasından kaynaklanan bir problem midir?Yoksa fetih kavramını sadece Mekkenin fethi olarak anlamaktan mı kaynaklanıyor?
  Hocam bir Kur'an talebesi olmaya çalışıyorum/z.Yanlış anlamak ve anlaşılmaktan Allah'a sığınırım.İnşaallah sorum ve soruyu size arzedişim "usul ve adaba"uygundur.Dua ve tavsiyelerinizi arzularım.Allah hilalimizi bedreylesin (Amin).

  Aziz Kur'an'ın aziz hadimleri,
  Aleyküm selam ve rahmetullah.
  Allah meclisinizi mübarek kılsın.
  Fetih suresinin ilk ayetlerin doğru anlaşılması için
  1. Bu ayetlerin Mekke fethiyle değil Hudeybiye ile alakalı olduğunun kabulü gerekir. Doğrusu budur.
  2. 1. ayette mazi kip kullanılmaktadır ve mecazen değil lafzendir: "İnna fetahna..fethan" O halde verilmiş bir fetih vardır.
  3. İkinci ayetin başındaki lam "talil" lamı olarak okunmalıdır.
  4. Çok dikkat edilmesi gereken burada "bağışlanma"nın muzari fiille gelmesidir ki bu bağlamda "gelecek zamana" tekabül eder. Yani fetih verilmiş, mağfiret ve itmam-ı nimet vaad olunmuştur.
  5. Buradaki "leke"den yola çıkarak bazı müfessirler mağfiret'i de "teşrif ve tazim" maksatlı saymışlardır. Bence gerek yoktur. Burada bağışlama hakikidir. Allah Rasulü'ndan Rabbimiz ara ara kendisi ve müminler için af dilemesi istenmektedir. Tıpkı 47:19 ve 40:55 ayetlerindeki gibi. Buradaki zor ve zahmetli yürek fethi süreci ise gerçekten "fiili bir tevbe" olmuştur. Cihad Efendimiz için bir mağfiret vesilesi olmuştur.
  6. Yukarıki nota ilaveten onun affedileceği buyurulan savaşa dair ictihadi bir takım hatalı kararlar kastedilmiş olabilir. Bunlara 9:43 ve 9:108 sadece iki örnektir. Rabbimiz gelecekte de İslam ile insanı buluşturma konusundaki ictihat hatalarının affedileceğini vaat etmiştir. Ona verilen bu garanti, tıpkı bir devlet başkanının yanlış yapmaktan korktuğu için orduyu sevk ve idarede zorlanan başkomutana verdiği peşin af garantisi gibidir. Allah Rasulü bu va'd-i ilahi üzerine daha rahat hareket etmiştir. Yine de halid'in sebep olduğu Beni Cezime zayiatına nasıl sert tepki gösterdiği hatırlanmalıdır.

  Allahu alem bi muradihi bihi...  Mustafa İslamoğlu


  Paylaş
  Fetih Suresi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam

  TÜRKCE OKUNUSU:
  48 - FETIH

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Inna fetahna leke fetham mübina
  2. Li yagfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma
  3. Ve yensurakellahü nasran aziza
  4. Hüvellezi enzeles sekinete fi kulubil mü'minine li yezdadu imanem mea imanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alimen hakima
  5. Li yüdhilel mü'minine vel mü'minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike indellahi fevzen aziyma
  6. Ve yüazzibel münafikiyne vel münafikati vel müsrikine vel müsrikatiz zannine billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve gadibellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masiyra
  7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azizen hakima
  8. Inna erselnake sahidev ve mübessirav ve nezira
  9. Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve asiyla
  10. Innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydihim fe men nekese fe innema
  yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tihi ecran aziyma

  11. Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi segaletna emvalüna ve ehluna festagfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi siy'en in erade biküm darran ev
  erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habira

  12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlihim ebedev ve züyyine zalike fi kulubiküm
  ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura

  13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihi fe inna a'tedna lil kafirine seiyra
  14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard yagfiru li mey yesaü ve yüazzibü mey yesa' ve kanellahü gafurar rahiyma
  15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meganime li te'huzuha zeruna nettebi'küm yüridune
  ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel
  tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalila

  16. Kul lil muhallefine minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin üli be'sin sedidin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütiy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elima
  17. Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydi harac ve mey yütiilahe ve rasulehu yüdhilhü cennatin tecri min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elima
  18. Le kad radiyallahü anil mü'minine iz yübayiuneke tahtes secerati fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehüm fethan kariba
  19. Veadekümüllahü meganime kesiraten te'huzuneha ve kanellahü azizen hakima
  20. Veadeküllahü meganime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihi ve keffe eydiyen nasi
  anküm ve li tekune ayetel lil mü'minine ve yehdiyeküm siratam müstekiyma

  21. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli sey'in kadira
  22. Ve lev katelekümüllezine keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesiyra
  23. Sünnetellahilleti kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdila
  24. Ve hüvellezi keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basiyra
  25. Hümüllezine keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüga mehilleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsiybeküm minhüm mearratüm bi gayri ilm li yüdhilellahü fi rahmetihi mey yesa' lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhüm azaben elima
  26. Iz cealellezine keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekinetehu
  ala rasulihi ve alel mü'minine ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve
  kanellahü bi külli sey'in alima

  27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in saellahü aminine muhallikiyne ruuseküm ve mükassiriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni
  zalike fethan kariba

  28. Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakki li yuzhirahu aled dini küllih Ve kefa billahi sehida
  29. Muhammedür rasulüllah vellezine meahu esiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebtegune fadlem minellahi ve ridvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer'in ahrace sat'ehu fe azerahu festagleza festeva ala sukihi yu'cibüz zürraa li yegiyza bihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm magfiratev ve ecran aziym.
fetih suresi tefsiri mustafa islamoğlu,  fetih suresi arapça metin,  fetih suresi ne işe yarar,  fethin ilk ayeti,  fetihin ilk ayeti,  mustafa islamoğlu fetih suresi tefsiri