Kur'an-ı Kerim ve Tefsir Forumundan Fil Suresi Furkan Tefsiri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Fil Suresi Furkan Tefsiri

  Reklam
  Fil Suresi FÎL SÛRESİ2
  Bazı Kelimeler:2
  Açıklama:2

  FÎL SÛRESİ  Mekkîdir- 5 ayettir. Bu sûre-i celîlede de Cenab-ı Allah fil sahiplerinin kıssasını anlatmaktadır. Bu kıssayı şöylece özetleyebiliriz: Yemen'de Ebrehe-tül Esrem adında bir hükümdar vardı. San'a'da büyük bir kilise inşa ettir-mişti. KİUse gerçekten azametli ve üstün bir yapıya sahip idi. Ebrehe, insan-ları Kabe'yi ziyaretten alıkoyup kendi memleketindeki bu kiliseye cezbetmek istemişti. Bunu Habeş Kraîı Necaşi'ye bildirmişti.
  Rivayete göre Ar-abînin biri bu kilisenin içine pisleyip kaçmış. Bunu du-yan Ebrehe de öfkeden kudurmuş ve Kabe'yi yıkacağına yemin etmiş. Bunun üzerine büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yönelmiş. Bu ordunun önün-de büyük bir fiivarmış. Ordu Mekke'ye girmek üzere olduğunda hükümdar, Arapların mallarının yağmalanmasını emretmiş. İşte bu malların içinde Pey-gamber (S.A.V.) efendimizin dedesi AbduJmuttalİb'in develeri de varmjş. De-velerinin yağmalandığını duyan Abdulmuttalip hükümdarın yanına gelerek develerinin geri verilmesini istemiş, hükümdar da malını geri vererek ona şöyle demiş: Seni ilk gördüğümde pek beğenmiştim. Ama benimle konuştuğunda değerin gözümde çok azaldı. Çünkü Kabe'yi bırakıyor, develerini istiyorsun. Oysa Kabe demek, hem senin hem de atalarının dini demektir!
  Abdulmuttalib ona cevaben şöyle demiş: Develer bana aittir. Kabe'ye ge-lince onu koruyacak Rabbi vardır.
  Bunun üzerine Ebrehe Abdulmuttalib'e develerini geri vermiş. Rivayete göre Abdulmutîalib hükümdarın yanından ayrıldıktan sonra Mekke'ye döndüğünde Kabe'nin kulpuna tutunarak şöyle bir yakarışta bu-lunmuş:
  "Allah'ım adam kendi kafilesini korur.
  Sen de Kabe halkını koru,
  Onların haçı ve kuvveti
  Senin kuvvetini asla mağlup etmesin.
  Eğer onları bizim Kâbemizle başbaşa bırakacak isen
  Artık Sen uygun gördüğünü emret",(yap).
  Ertesi sabah Ebrehe Mekke'ye girme hazırlığına girişti. Filini de hazır ladı. Ordusunu, Kabe'yi yıkıp hemen Yemen'e dönecek şekilde düzene sok-tu. Fakat fili Mekke'ye yönelttiklerinde fil diz çöktü. Yemen'e veya Şam'a yö-nelttiklerinde hemen ayağa kalkıp koşmaya başladı.
  İşte tam o esnada Cenab-ı Allah gagalarında ve pençelerinde taşlar.taşı-yan kuşlar gönderdi. Kuşların attığı bu taşlar dolayısıyla ordu içinde hastalık salgım başladı. Nihayet ekseriyeti öldü. Kurumuş ağaç yapraklarına döndü-ler. Acaba bu taşların kendisi mî onları Öldürdü. Yoksa bu taşlar veba mikro-bu mu taşıyorlardı. Bunun doğrusunu Allah bilir. Yalnız sabit olan şu ki on-îarın çoğunluğu bu taşların atılmasından hemen sonra ölmüşlerdi. Ebrehe ve beraberindekiler de Kabe'yi yıkamadan geri döndüler. Ebrehe hastalandı, yolda öldü.
  Rahman ve Rahim olan Allah adıyla.
  1- Ey Muhammedi (Kabe'yi yıkmağa gelen) fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?
  2- Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
  3-4- Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi.
  5- Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı. [1]

  Bazı Kelimeler:


  Onların hile ve tuzakları.Helak ve zayi olmak...Taşlaşan çamur.
  Dağınık gruplar halinde, Ha-sattan sonra kalan ekin yaprakları. [2]

  Açıklama:


  Tevatür yoluyla açık ve net bîr şekilde geldiği için artık sen fil sahipleri-nin kıssasını ayan beyan görecek şekilde öğrenmedin mi? Bana bu fil sahip-lerinin macerasını anlat. Anlat ki Rabbin onlara neler yaptı. Onların hileleri-ni ve tuzaklarını başlarına geçirmedi mi? Kabe'yi yıkma planlarını boşa çı-karmadı mı? Onlar amaçlarına ulaşamadılar; Cenab-ı Allah, onların üzerle-rine, hastalık mikroplarını ihtiva eden taşlar taşıyıcı grup grup kuşlar gön-derdi. O kuşlar, üzerlerine attıkları taşlarla ordunun çoğunluğunu helak etti-ler. Perişan oldular. Açık bir rezillik ve rüsvayhkla geri döndüler. Yardımsız ve desteksiz kaldılar. İşte bu kuşlar, üzerlerine taşlaşmış çamurdan taşlar at-tılar. Ekseriyetlerini helak ettiler. Onları kuşlar için bir şölen haline getirdi-ler. Böylece onlar, hasat sonrası tarlada artakalan ve hayvanlar tarafından yenilen ekin yapraklarına döndüler. [3]  [1] Prof. Dr. Muhammed Mahmud Hicazi, Furkan Tefsiri, İlim Yayınları: 6/607-608.

  [2] Prof. Dr. Muhammed Mahmud Hicazi, Furkan Tefsiri, İlim Yayınları: 6/608.

  [3] Prof. Dr. Muhammed Mahmud Hicazi, Furkan Tefsiri, İlim Yayınları: 6/609.


  Paylaş
  Fil Suresi Furkan Tefsiri Mumine Forum

furkan filimi,  hicazi tefsir