Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Hu Çekmek Hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hu Çekmek Hakkında

  Reklam
  Allah….Allah…. hu….hu….diyerek zikretmek dinde var mıdır ?
  Şüphesiz ki Allah'ı O’na yakışır tarzda Kur’an’ın ve Sünnetin emrettiği şekilde zikretmek en güzel ibadetlerdendir…
  Allah c.c kitabında kullarına zatını en güzel isim ve sıfatlarıyla tanıtmıştır. O’nu, Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği lafızlarla zikretmek gerekir. Çünkü zikir bir ibadet çeşididir ve tevkifidir, - yani Kur’an ve Sünnettin emrettiği lafızlarla olmalıdır -
  Dolayısiyla biz O’nun bizden istediği ve emrettiği şekilde ibadet etmekle ve zikretmekle emrolunduk….. Heva ve arzumuzdan, aklımızdan veya çevremizden öğrendiğimiz, gördüğümüz lafızlarla O’nu zikretmek ve O’nun adını yüceltmek doğru değildir.
  Sorunun cevabına gelince, Allah….Allah…. hu….hu…. veya … Hayy …. Hayy … diyerek zikrin meşruluğuna dair, Kur’anın ve Sünnetin temiz sayfalarında bir delil bulunmamaktadır.
  Bu lafızlarla zikretmek konusunda Ayet ve Hadis de yoktur…. Kur’an ve Sünnet çizgisinde yetişen ve bu iki kaynağı en iyi şekilde bilen sahabe ve onlara ittiba eden tabiin hayatında da böyle bir zikir yapıldığına dair delil bulunmamaktadır…. Onlar ki dini en iyi şekilde bilenler, onu hakkıyla uygulayanlar ve yine ona en iyi şekilde davet edenlerdi.
  Değerli Müslümanlar ! Bununla beraber yine bilinmesi gereken hususlardan birisi de ; Allah… .Allah…. hu….hu…. veya … Hayy … Hayy… diyerek zikretmek Arap dili açısından da anlam ifade etmez. Çünkü Arapçada müfid cümle - yani anlamlı cümle - ancak Elhamdulillah, Subhanallah, Allahu Ekber gibi lafızlardır.
  Araplar Allah… Allah… hu… hu … Hayy … Hayy diyerek Allah’ı zikretmezler…. Neden ? … Çünkü bu ifadeler bir anlam ifade etmezler. Bu kelimelerle yapılan zikir Allah’ı övmediği gibi, Kur’an ve Sünnette de böyle bir tarif yoktur.
  Bu nedenle, Müslümanların farkında olmadan veya anlamını kavramadan, hu , hu derken, veya hay hay derken daha sonra şeytanın süslemesi ve saptırmasıyla he he veya hav hav gibi ifadeler ağızlarından çıkmaya başlıyor.
  Bu ifadeler inanın abartılı ifadeler falan değildir… Bu gibi manzaralara bir Müslüman olarak – hatta bir zamanlar bir tasavvufçu olarak – şahit olduğum şeylerdir.
  Bu ise şeytan ve avanelerinin aldatması ve müslümanları eğlenceye alması demektir…. Böylesi bir amel neticesinde, şeytanın inananları saptırarak dil hatalarına düşürdüğü açıktır…. Dolayısıyla bu türden yalan yanlış uygulamaların akideye verdiği zararı da göz önünde bulundurursak, akıl ve basiret sahibi bir Müslümanın bu şekildeki bir ameli meşru görmesi düşünülemez.
  Hulasa kardeşlerim ; bu lafızlarla Allah’ı zikretmek bidattir ve asla caiz değildir… Bu şeytanın bir aldatmasıdır… Ve unutmayın ki şeytan, inananların apaçık düşmandır. Dolayısıyla düşmana karşı Kur’anın ve Sünnetin sağlam kalesine sığınmak lazımdır.
  Allah resulü s.a.v’in sünneti seyiyesinde bu konuda binlerce hadis varken, heva ve arzularımıza uygun olarak icadettiğimiz zikir çeşitleriyle Allah’ı zikretmek ne derece doğrudur?… Halbuki Allah’u azze ve celle her konuda olduğu gibi bu konuda da Resulü s.a.v’de güzel bir örnek olduğunu bizlere bildirmektedir…
  “ Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik. “NİSA: 64
  “ Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz “ NUR: 54

  “ Andolsunki Allah ın Resulünde sizin için, Allah’ı ve Ahiret gününü umar olanlar ve Allah’ı çok zikreden kimseler için pek güzel bir örnek vardır. “AHZAB: 21
  “...Resul size neyi verdiyse ,onu alın;sizi neden nehyetti ise, ondan da sakının. Allah’tan korkun, şüphesiz Allah ın azabı çok çetindir.“ HAŞR: 7

  “ Deki :Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Ğafurdur, Rahim’dir.“ALİ İMRAN: 31
  “ Allah ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah, sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan korusun. “AHKAF: 31
  “ Ey iman edenler ! Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulünün çağrısına uyun.” ENFAL : 24
  “ … Ebu said el-Hudri r.a'dan. : Resulullah s.a.v şöyle buyurdular : ” Ey insanlar! Size iki ağırlık bıraktım. Bunlar, Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim…" Bağdadi : El-Fakih : 1.C.94 Malik Muvatta – Albani sahih der
  Hulasa değerli Müslümanlar ; Allah Resulü s.a.v’in de dediği gibi :
  “ Kim bir amel işler de o amel bizim emrimizin dışında olursa, o merduttur. – yani reddolunur – “
  Müslim : 5.C.1718.N – İbni Hibban : 1 / 26 – 27 – Darekutni : 3.C.4457
  Tacuddin El-Bayburdi
  http://islamdersleri.blogspot.com adresinden alınmıştır.


  Paylaş
  Hu Çekmek Hakkında Mumine Forum

hu cekmek,  kuranda zikir çekmek varmı,  rüyada hu çekmek,  hu çekmek nedir,  rüyada hu demek,  ruyada hu cekmek,  hu çekmek kuranda varmı