Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Tarikatlar-Nakşıbendilik Tarikatı ( Tarikat-ı Nakşıbendiye ) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tarikatlar-Nakşıbendilik Tarikatı ( Tarikat-ı Nakşıbendiye )

  Reklam
  Nakşıbendilik Tarikatı ( Tarikat-ı Nakşıbendiye )

  Nakşi Tarikatında Usül

  Nakşibendi tarikatında temel esas Ehl-i Sünnet akidesine (inanç) sıkı sıkıya bağlı olmak, ruhsatı bırakıp azimetli olmak. Murakebeye devam etmek daima Hakk'a yönelik bulunmak. Dünya pisliklerinden uzak kalmak Alllah'tan başka herşeyden kaçınmak huzur alışkanlığı kazanmak çoklukta vahdeti bulmak dini alimlerden faydalanmak için cemiyetlere katılmakla beraber, avam tabakasından olanların teşkil ettikleri topluluklardan kaçınmak, Allah'ı zikre gizli olarak devam etmek, zikir esnasında Kerim olan Allah'tanbir nefes bile gafil olmamak için nefes alışverişte kendini kontrol etmek, en büyük ahlakın sahibi olan Resul-ü Ekrem (s.a.v.) ahlakı ile ahlaklanmak gibi şeylerdir.  Nakşiliğin Şartları

  1- Pürüzsüz Ehl-i Sünnet itikadı,

  2- Sadık bir tövbe,

  3- Her türlü hak sahipleri ile helalleşmek,

  4- Zulm etmemek, Zalime yardım ve meyletmemek,

  5- Hısım akrabanın gönlünü almak, onları memnun etmek,

  6- Bütün işlerde Sünnet-i Seniyye'nin gerektirdiği edebi devam ettirmek

  7- Her hususta dikkatli olmak.  Nakşibendi Tarikatı

  İlim muşahede ve keşif sahibi kimselerin tecrübeleri ile Nakşıbendi tarikatı bütün tarikatların en kolayıdır. İlahi ahadiyetin tecellisine mazhar olmak için Nakşıbendi tarikatı insanı en kısa yoldan ulaştırır. Çünkü Nakşide müridin çalışmasından çok mürşid çalışır. Mürşid çok çalışır ve kalbindeki feyizleri müridin kalbine aktarır. Nakşıbendi tarikatının önderi ve Şah'ı ; Hz.EBUBEKİR (r.a.) ' dır. Resulullah Aleyhisselatu vesselam; bir Hadis-i Şerif'te ; " Yüce Allah (c.c.) benim kalbime neyi aktarıyorsa, bende O'nu Ebubekir'in kalbine aktarıyorum " buyurmuşlardır.

  Nakşibendi tarikatı Ehl-i Sünnet ve'l cemaat itikadı üzerinde bulunmak bid'at ve uydurmalardan kaçınmaktır. Kötü ve çirkin huy ve alışkanlıklardan arınmak, güzel ve yüce ahlak sahibi olmaktır. Bu tarikatta cezbe hali, her şeyden önce gelir. Cezbeden sonra salik perdelerinin ardındaki gizli aleme ulaşmış demektir. meczupluk hali iki şekilde olur. Birincisi; Suluk'un başında gelip geçer.. bu Nakşıbendi tarikatında olmaktadır. İkincisi ; Salik bütün makamları aştıktan sonra zuhur eden bir haldir ki ; bu diğer tarikatlarda görülmemektedir. Bu sebeple " Nakşıbendi tarikatı diğer tarikatların dolaşıp ulaştıkları son makamı daha yolun başındayken ulaşır ve müride bunu gösterir " denilmiştir. Nakşıbendi tarikatının evliyası diğer tarikatların evliyasından daha selahiyetlidir. Fakat bundan Nakşıbendi tarikatının evliyası diğer tarikatların evliyasından daha faziletlidir manası anlaşılmasın. Anlatmak istediğimiz mana şudur ;

  Nakşıbendi tarikatı diğer tarikatlardan daha kısa mesafeli ve daha kolaydır.

  Nakşıbendi tarikatının salikleri diğer tarikatların saliklerinden daha faziletlidir. mesela erkek, kadından yaratılış bakımından daha güçlü ve üstündür dediğimiz zaman bir gerçerği ifade etmiş oluruz. Aynen bunun gibi , Nakşıbendi tarikatının usul ve temelleri de diğer tarikatlardan güçlü ve üstündür.

  Nakşıbendi tarikatında ilk önce lb zikri gelir, oysa diğer tarikatlarda, kalb zikri ikinci derecede gelmektedir. Nakşıbendi tarikatında normal olarak, yemek, içmek, uyumak, evlenmek ve çalışmak vardır. Açlık ve uykusuzluk derecesi diğer tarikatlara nazaran ikinci planda gelmektedir. bulundukları her yerde muhabbet kalplerinin tellerini İlahi merkeze bağlarlar. Elleri işte, kalpleri İlahi tefekkürdedir.

  Kur'an-ı Kerimde şöyle buyrulmaktadır ; " (Allah'ın) Öyle kulları vardır ki onları Allah'ı anlamaktan ne ticaret ne de alışveriş alıkoymaz " Kısacası Nakşıbendi tarıkatı Sahabilerin (r.a.) uyguladıkları usul ve kaidelerdir. Sahabiler hangi yolu takip etmişlerse ne fazla ne eksik o yolu olduğu gibi takip etmektir. Sünnet'e bağlı kalmak, zahir ve batın işlerini ve durumlarını aynı ölçülerde düzeltmektedir.

  Hayat işlerinden hiçbirini ihmal etmeden kalb huzuru bulmak ve manevi alemden feyiz almaktır. Genç ve yaşlı herkes ölü ve diri bu feyiz ve nurlar karşısında eşittir. hiç bir derece ve makamında zorluk yoktur. Bu tarikatın piri ve önderi; Hz.EBUBEKİR (r.a.). Halifelerin ilki ve öncüsü idi. Bu tarikatta diğer tarikatların önderi ve lideridir. Nurların ve sırların kaynağıdır. Diğer tarikatlarda olduğu gibi bu tarikatta da bazıları Sünnet'e aykırı olarak oynama ve benzeri davranışlarda bulunmaktadırlar, bunların bu davranışları şüphesiz Nakşıbendi tarikatı ile ilgisi yoktur. Özet olarak; Nakşıbendi tarikatı en güzel ve en olgun, en açık, en tatlı, en kısa, en kolay ulaştırıcı ve vardırıcı bir tarikattır. Bir şair şöyle demektedir ;

  " Nakşıbendi tarikatının üstün özelliklerini hiç kimse tam olarak vasıflandıramaz ".

  Minhacul-Abidiyn kitabında, Şöyle denilmektedir " Nakşıbendi tarikatı, uzunluk ve kısalığı diğer tarikatların ve ayakla yürünen yolların mesafelerine benzemez. Bu tarikat ruh ayağı ile yürüyen bir tarikattır. Tefekkürlerine çok önem verilen ve iman lezzetlerini esas kabul eden bir tarikattır. İlahi nurlara mazhar olan bir mürid, bu tarikatta daha erken ermektedir. Kimi bir saat, kimi bir hafta kimi bir yıl kimi ise altmış yılda erer. Bazıları da yüzyıl ağlayıp, sızlanmaktadır. Fakat kalbinde hiç bir iz olmamıştır. Samimiyet ve ihlas her işin başında gelmektedir. Hadimide;

  " Nakşıbendi tarikatı, keşif ve kerametler tarikatıdır. Resulullah (s.a.v.) bir Hadisinde şöyle buyurmaktadır ;

  " Batın ilmi, Yüce Allah'ın (c.c.) sırlarından bir sırdır. Yüce Allah (c.c.) bunu sevdiği kulların kalbine tecelli buyurur. "

  Hiç şüphesiz bu ilim hangi kalbe girerse orada bir aydınlık ve genişlik meydana getirir. Tatarhaniye kitabında şöyle denilmektedir ; " Keşif ve kalb ilmi, öğretmek ve öğrenmek ile elde edilmez; Yaşanarak, çalışarak elde edilir. Bu kalb ilmi değil, hal ilmidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır

  " Bizim için çalışanlara, hiç şüphesiz yolumuzu gösteririz. "

  İmam-ı Taftazani Şarhul-Makasit adlı kitabında şöyle demektedir ;

  " Kul bütün makamları aşıp İlahi tecellilere ulaşınca zati Ahadiyyetin sırlarına mazhar olur. Bu dereceye erişen bir kul, kendi sıfatını ve varlığını, Yüce Allah'ın (c.c.) varlığında unutur, kaybeder. Varlık dünyasında Yüce Allah'ın (c.c.) varlığından başka hiç bir şey görmez. Gördüğü, duyduğu ve bildiği sadece O'dur (c.c.). Hadis-i Kutsi'de ; " Kul nafilelerle Bana yaklaşmaya devam eder. Takiben ; onun tutan eli, yürüyen ayağı ve konuşan dili olurum" diye işaret edilen mana budur. Bu tarikat bilgileri ile elde edilir, kalb ve ruhun sırlarına mazhar olmak için nefsin kötülüklerinden arınmak gerekir.  Tarikatın Temeli

  Eğer tarikatın temeli kaçtır diye soracak olursan bende altıdır diye sana cevap veririm;

  Tövbe,

  Uzlet,

  Züht,

  Takva;

  Kanaat,

  Telimiyet'tir.

  Tarikatın rükünleri nedir diye soracak olursan bende sana altıdır diye cevap vereceğim;

  İlim,

  Hilm,

  Sabr,

  Rıza,

  İhlas,

  Ahlak,

  Eğer tarikatın vacipleri kaçtır diye soracaksan olursan bende sana altıdır diye cevap vereceğim;

  Yüce Allah'ı (c.c.) anmak,

  Arzuları bırakmak dünyayı terk etmek,

  Dinin emirlerine uymak,

  Allah'ın (c.c.) bütün yarattıklarına karşı iyilik yapmak,

  Hayır işlerine koşmaktır.

  Eğer tarikatın hükümleri nelerdir diye soracak olursan bende sana altıdır diye cevap vereceğim.

  Yakin,

  Marifet,

  El açıklığı,

  Doğruluk,

  Şükür ve düşüncedir.  Tarikatın Mahiyeti

  Tarikatın mahiyeti; ibadete devam etmek, belli saat ve zamanlarda zikir yapmaktır. Tarikat, hakikat ve şeriat hükümlerine göre davranışlarda bulunmaktır. Allah (c.c.) 'tan başka hiçbir gaye ve hedef edinmemektir. İç ve dış dünyasını her türlü kusurlardan arındırmak ve yüce gayeler peşinde koşmaktır. Kalbini bütün yalancı sevgilerden temizlemek ve İlahi tecellilere ermekten engel olan her türlü bağlardan kurtulmaktır. Her zaman Allah (c.c.) 'la beraber olarak hırs, kin ve düşmanlıktan uzaklaşmaktır. Bunun içinde kendini ve nefsini daima kontrol altında bulundurmaktır. Resulullah Aleyhisselatuvesselam 'ın yolunda bulunmak ve Sünnet'ine dört elle sarılmaktır.

  Resulullah Aleyhisselatuvesselam efendimiz bir Hadis-i Şerifi'nde ;

  " Benim için bir saat vardır ki , o saatte hiç melek-i mürekkeb ve Nebiyyi mürsel aramıza giremez " buyurmuşlardır.  Nakşıbendi Tarikatının Asr-ı Saadet'ten bu yana aldığı isimler

  Hace Muhammed Bahauddin Hz.'nin Piri olduğu Tarikat-ı Aliyye Asr-ı Saadet'ten bu yana değişik isimler almıştır.

  Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (r.a.) 'dan Beyazıd-ı Bestami'ye kadar " Sıddıkiyye ", Ondan Abdulhalık-il Gücdevani'ye kadar Beyazıd-ı Bestami'nin ismine riayeten " Tayfuriyye ", Şah-ı Nakşibend 'in zamanına kadar " Haceganiyye " O'ndan sonra da " Nakşıbendiyye " denmiş ve bu isim günümüze kadar gelmekle beraber yanında zamanının büyük mürşitlerin lakapları da eklenmiştir.Şöyle ki ; Ahmed Faruk Hz. zamanında "Nakşıbendiyye Ahrariye " , M.Dehlevi Hz. Hz. Halidi Bğadadi Hz. kadar " Nakşıbendiyyi Müceddiye " ve sonra " Nakşıbendiyye Halidiyye " isimlerini almıştır.  Nakşıbendiliğin İncelikleri

  Allah dostlarının seçkinlerinden ve bu yolun en büyüklerinden, öncülerinden Hace Muhammed Bahauddin Nakşıbend ve O'nun şerefli halefleri şöyle dediler ;

  " Peygamberlerin en üstünü kainatın efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in , Velilerin en faziletlisi, Ebubekr Sıddık (r.a.) Hazretlerine gizlice talim ettikleri en şerefli ilim olan huzur ve irfan ilmi, avam insanlardan gizlenmiştir. O gizli hazineye eriştirici yolun usulü ve çeşitli kazançları vardır ki ; Bu kısımda genişçe yazılmıştır.

  Bu yolun erkanı üç husustur ki ;

  Az yemek, az uyumak ve az konuşmaktır. Azyemek, az uyumaya; Az uyumak az konuşmaya; Az konuşmakta kalb zikri ile tam bir teveccühe yardımcı ve güç vericidir. Bunlardan murad , ancak gönül ve ruhla yüksek bi,r huzura varmaktır. Böyle olunca ; yemekte , uykuda ve konuşmada orta bir yolu takip etmek gerekli olur.  Nakşıbendi Tarikatının Gayesi

  Bu yüce tarikatın amacı, amelde (ibadetlerimizde) ihlas (samimiyet) kazanmak için Allah (c.c.) sevgisini elde etmeye çalışmaktır. İhlas; dünya ve ahiret çıkarı gözetmeden bütün sözlerin, hareketlerin ve ibadetlerin Allah (c.c.) 'ın rızası (Allah Teala'nın Zatı) için yapılmasıdır. Bu gayeye sadece Sünnet'e uymak ve gafleti yok etmekle erişilir. Bunu sağlamak için bu yolun isteklisinin iki şeye devam etmesi gerekir.

  1-Ruhsat ve bid'at'lardan kaçınarak Şeriat-ı Muhammediye'ye uymak.

  2-Gafleti tamamen gidermek.

  İşte Nakşıbendi tarikatı bu iki esastan ibarettir. Mürid gafleti kovarak ve Şeriat'e uyarak başarılı olabilir.

  Bu yolun isteklisi, açlık tokluk, susma ve öfke halindeyken, uykuda, uyanıkken, dostları ve yabancılarla görüşürken, yalnızken, veya topluluk içerisindeyken kalbindeki düşünceleri bir noktada toplayıp nefsini dizginler, böylece kalbinin uyanık kalmasını sağlar. bu kişiyi fitne ve ayrılık rüzgarları etkileyemez. Aksine felaket, bela ve ayrılık halinde daha fazla uyanık olur. Mürid Sünnet'e uyarak bütün mekruh ve haramları hatta en iyi davranışın (Hilaf-i Evla) dışındaki uygulamaları bile yapmaz; dininin emirlerini yerine getirir. Eskiden yapmış olduğu haram ve mekruhlardan veya yapmadığı dinin emirleri için istiğfar eder. Bunlar uyulması gereken önemli kurallardır.

  Mürid gafleti gidermek için çaba sarfederek huzur alışkanlığını kazanmaya çalışır. Buna Vukuf-i kalbi (kalbin Allah (c..c)'tan uyanık olması) denir. Bu yalnız zikir veya rabıta ile yahut her ikisi ile şiddetle kalbe yönelme ile kazanılır. Hak yolcusu kalbinin üzerinde o kadar durur ki, gaflete girmek istese giremez ve huzur alışkanlığını bırakmak istese bırakamaz.  Yararlanılan Kaynaklar

  Adab-ı Fethullah -- Seyh Fethullah Verkanisi (Allah (c.c.) Sırrını A'li kılsın)

  Yüce Nakşıbendi Tarikatı -- S.Abrurrakib EROL (Allah (c.c.) Kendisinden razı olsun)

  alıntı


  Paylaş
  Tarikatlar-Nakşıbendilik Tarikatı ( Tarikat-ı Nakşıbendiye ) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bende bu tarikata mensup olmayı cok istıorm ankarada yaşamama rağmen çevremde bu tarikata mensup insanların olmaması yüzünden bi açık kapı bulamıyorum bana yardımcı olur musunuz allah için .... 3. 3
  Rahman dan Senin İçin Hangisi Hayırlısa Ona Yönlerdirsin Kardesim..
  Senin Yapman Gereken Dua Etmen Rabbim Bir Yol Acar Sana İnşallah 4. 4
  Allah razı olsun insaallah vesile sizler olursunuz .. 5. 5
  elhamdülillah bizlerede nasip oldu ..
  öyle bir törpülediki bizi zarif temiz akıl sahibi olmayı..
  dert denizinde bile huzur gemisiyle yüzmeyi öğrendik..
  rabbim cümlemize ben pişmanım diye nasuh bir tövbe etmeyi nasip etsin..
 6. 6
  s.a arkadaşım.o kadar büyük şehirde bulamaman şaşırtıcı.allahü zülcelal inş.sanada nasip eder.ama çok var. 7. 7
  amin inş.herkese nasip olsun.o güzel manevi havayı tatmayı.misler gibi reyhan kokusunu almayı rabbim herkese nasip etsin inş.her nekadar layıkıyla yapamasak ta. 8. 8
  Alıntı NİSAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bende bu tarikata mensup olmayı cok istıorm ankarada yaşamama rağmen çevremde bu tarikata mensup insanların olmaması yüzünden bi açık kapı bulamıyorum bana yardımcı olur musunuz allah için ....
  Mesajınızı gördüm de sizinde gitmek istediğinizi gördüm. Eğer iştirak etmek isterseniz yardımcı olmak isterim... 9. 9
  tarikatı ben de istiyorum ama korkuyorum... kaç günde bir buluşurlar,güvenilir midirler hiç bilmyrm.... 10. 10
  kocaelideki tarikatların isimlerini ve telefon numaralarını söyleyebilecek olan var mınakşibendilik,  nakşibendi tarikatı nedir,  nakşibendilik tarikatı,  nakşibendi tarikatı,  nakşibendilik özellikleri,  nakşibendi tarikatı zikirleri,  hak tarikatlar hangileridir