Diğer Kategoriler ve Tasavvuf Forumundan Zikrin 42 Faydası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zikrin 42 Faydası

  Reklam
  Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: "Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur" (Ra’d; 28)
  1. Zikir şeytanı kovar
  2. Allah-u Zülcelal zikreden kulundan razı olur
  3. Zikir kalbe huzur, sürur ve genişlik verir
  4. Zikir kalpten gam, kaygı, gussa ve kederleri giderir
  5. Kalbi ve yüzü nurlandırır
  6. Kalbi ve bedeni kuvvetlendirir
  7. Rızkı celbeder Cenab-ı Hak esbabına halk ile kolaylıkla merzuk olur
  8. Zikir sahibine mahabbet, halavet, güzellik ve parlaklık verir
  9. Ruh-u İslâm olan zakire Allah-u Tealâ sevgisini ihsan eder O muhabbet ki saadet ve necattır Her şeyin bir sebebi vardır ‘Muhabbet-i İlâhiye’ ye sebep de zikrullahın dil ve kalp ile devamıdır
  10. Zikir, murakabeyi, tefekkürü, düşünmeyi getirir tâ ki ihsan kapısından içeri sokar İhsan ise en yüksek makamdır
  11. Zikrullah sebebiyle kalbinde büyük bir marifet-i ilâhiye kapısı açılır Ve zikrini artırdıkça marifetullah da o nisbette artar
  12. Zikir, zakirin kalbinde Allah-u Zülcelal'in heybet, azâmet, celal ve tazimini artırır
  13. Zikir Allah'a tevbeyi iras eder Bu ise Allah-u Zülcelal'e rücûdur Kalbe tesir eder, sığınağı, ilticagahı ve kalbin kıblesi olur
  14. Zakir, zikri kadar Allah-u Zülcelal'e kurbiyet hasıl eder
  15. Zikir Allah-u Teala'nın kendisini (zikredeni) zikrine sebep olur Zikrullah'da başka bir fayda olmasa da: "Allah-u Zülcelal'in kulunu zikretmesi nimeti ve şerefi o kul için kâfidir"
  16. Zikir kalbin hayatiyetini artırır Zikir kalp için çok lazımdır ve kalp ona muhtaçtır Balığın suya muhtaç olduğu gibi
  17. Zikrullah kalbe cila verir, paslarını giderir Kalbin pası gaflet ve hevasına uymaktır Cilâsıda tevbe, istiğfar ve zikrullahtır
  18. Zikrullah hata ve günahları siler Çünkü ayet-i kerimede: "Şüphesiz ki güzel ameller kötülükleri giderir" (Hud;; 114) buyrulmuştur
  19. Zikir kul ile Allah arasındaki korku ve haşyeti giderir ve Allah-u Zülcelal ile ünsiyet (yakınlık) sağlar
  20. Kul Allah'ı genişlik ve rahatlık zamanında zikreder de sonra ona bir darlık veya sıkıntı gelip Allah'a yalvarmaya başladığı zaman melekler ona yardmcı olurlar
  21. Zikir, kulu ilahî azaptan kurtaracak yegâne bir ibadettir
  22. Zikir, sekîne, vakar ve rahmeti ilâhinin kendisini kuşatmasına, meleklerin de kendisini ziyaret ve tavaf etmelerine sebep olur
  23. Zikir dilin, gıybet, nemime, yalan, fuhuş ve faydasız sözlerden korunmasına sebep olur
  24. Zikir meclisleri meleklerin de bulunduğu meclislerdir Gaflet içinde boş ve faydasız sözlere sahne olan meclisler ise şeytanların meclisleridir Kişi hangisini seçerse ahirette onlarla beraber haşrolur
  25. Zâkir zikriyle said olur ve onlarla oturanlar da said olurlar Gaflet ve günah meclislerinde oturursa şâki olur
  26. Zakirler kıyamet gününde hasret ve nedametten emin olurlar
  27. Zâkir, zikrederken (bilhassa tenhada) ağlasa kıyamet gününde arşın gölgesinde olur
  28. Zikirle meşgul olana istemeden, isteyenlere verilenden daha âlası ve efdali verilir
  29. Zikir, ibadetlerin en kolayı ve efdalidir
  30. Cennetin ağaçları, yapılan zikir ve tesbihlerle vücuda gelir
  31. Zikreden kullara verilen atiyye (ikram) ve ihsanları başka amellerle elde etmek mümkün değildir
  32. Zikrullah insanı muhakkak Allah'a doğru seyr ettirir İster sokakta ister yatakta, her zaman, her yerde, dilde ve gönülde Allah ve Allah'ın rızası olmalıdır
  33. Şu muhakkaktır ki, zikrullah her tarikatta ve tasavvuf ehlinin indinde bütün usul ve kaidelerin ve edeplerin başıdır Velâyet alâmetidir Her kime ki zikrullah kapısı açılır, hiç şüphe yoktur ki; ona Allah-u Teâlâ’nın huzuruna dahil olunacak bütün kapılar açılırÖyleyse sen de temizlen de Rabb'inin huzuruna gir Her istediğini orada bulursun Rabb'ini bulan her şeyi bulur, Rabbini unutan her şeyden mahrum kalır
  34. Zikrullah muhakak bir ağaca benzer ki; ondan irfan ve haller yetişir
  35. Zikreden, zikrettiğine yakındır Zakir Allah-u Zülcelal'i zikrettiği müddetçe O'nunla beraberdir
  36. Allah-u Zülcelal'in müttaki kullarından en çok ikrama layık olanlar, dilleri Allah-u Zülcelal'in zikri ile meşgul olanlardır
  37. Muhakkakki beşeriyetin gereği kalplerde kasvet, zulmet ve merhametsizlik gibi hastalıklar olur Bu hastalıkların tedavisi ise ancak Zikrullah ile mümkündür
  38. Zikrullahta kalplere şifa vardır Kalbin yegane ilacıdır Gaflet ise kalbin hastalığıdır Hasta kalplerin devası ve şifası zikrullahtır Çünkü kalp, nur mahallidir; daima nur ister
  39. Muhakkak zikrullah, Allah-u Zülcelal'e olan dostluğun başı ve esasıdır, gaflet ise, Hakkın buğzunun sebebi ve esasıdır
  40. Muhakkak Allah-u Zülcelal kendini zikreden kulunu sevinç ve surura kavuşturmuş olduğu halde cennetine koyar
  41. Zikrullah, muhakkak kul ile cehennem arasında bir settir Kul yapmış olduğu bazı kusurlardan dolayı cehennem yoluna konulsa bile, yapmış olduğu zikirler, hemen o yolları kapatır ve o zâkir kulun cehenneme girmesine mani olurlar
  42. Şeriatın emrettiği ne kadar ibadet varsa hepsi zikrullah’ın ikame ve icrası için emr olunmuştur Namazın kılınması da zikrullahın ikamesi içindir
   Bazı haberlerde varid olmuştur ki, Cenab-ı Hak:
   "Evliyalarım, ehibbalarım (sevgililerim), dostlarım benim zikrimle nimetlenirler Yâni benim, zikrimden manevi gıdalarını alırlar ve benimle ünsiyet ederler Çünkü ben, sizler için, dünya ve ahirette en güzel mürebbiniz, mâbudunuz ve maksudunuzum" buyurmuştur  Paylaş
  Zikrin 42 Faydası Mumine Forum