Mü'mine ve Oruç ve Sünnet / Nafile Oruçlar Forumundan Receb Ayinin 27. Gününde Tutlacak Orucun Fazileti Hakkindadir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Receb Ayinin 27. Gününde Tutlacak Orucun Fazileti Hakkindadir

  Reklam
  Receb Ayinin 27. Gününde Tutlacak Orucun Fazileti Hakkindadir
  Bu manâda, gelen rivayet, þu râviler yolu ile gelmiþtir:
  Þeyh Ebülberekât Hibetüllah Sakatî.
  Þeyh Hafýz Ebu Bekir Ahmed b. Ali Sabit b. Hatiyb.
  Abdullah b. Ali b. Muhammed Beþir.
  Ali b. Ömer Hafýz.
  Ebu Bekir Nasr b. Ceyþun b. Musa Hulâl.
  Ali b. Said b. Deylemî.
  Damure b. Rabia Kureþî.
  îbn-i Þevzeb, Þehr b. Havþeb.
  Bu ravilerin hemen hepsi, rivayetlerini Ebu Hüreyre'ye r.a. ulaþtýrmaktadýrlar. Ebu Hüreyre r.a. dahi, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimizin þöyle buyurduðunu anlatmýþtýr:
  - "Bir kimse, receb ayýnýn 27. günü oruç tutar ise, kendisine altmýþ aylýk oruç sevabý yazýlýr."
  Cebrail aleyhisselâm, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimize elçilik vazifesini getirdiði ilk gündür.
  Hibetüllah bize, Hasan-ý Basrî'nin þöyle dediðini anlattý:
  - Receb ayýnýn 27. gecesi olduðu zaman, Abdullah b. Abbas, sabaha itikâf niyeti ile çýkardý. Öðlen zamanýna kadar da namaz kýlardý.
  Öðlen namazýný kýldýktan sonra da, bir mikdar lenirdi.
  Daha sonra dört rikât namaz kýlardý. Bu namazda þu sureleri okurdu:
  a) Bir kere Fâtiha suresini.
  b) Birer kere Muavvizeteyn (113.-114.) surelerini.
  c) Üç kere Kadr (97.) suresini,
  d) Elli bir kere Ýhlâs (112.) suresini.
  Bu namazdan sonra, ikindi namazýna kadar duâ ederdi.
  Bu arada, þunu söylerdi:
  - Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz de bugünde böyle ederdi.
  Hibetüllah'ýn, Ebu Seleme yolundan bize verdiði habere göre; Ebu Hüreyre ve Selman-ý Farisî r.a. Rasûlüllah (s.a.v.) efendimizin þöyle buyurduðunu anlatmýþlardýr:
  -"Receb ayýnda bir gün ve bir gece vardýr ki; her kim: O günü oruçla, geceyi dahi namazla geçirir ise, kendisine yüz sene; geceleri namaz kýlanýn gündüzleri dahi oruç tutanýn sevabý verilir."
  O gün, receb ayýnýn bitiminden üç gün evvelki gün ve gecedir. Rasûlüllah (s.a.v.) efendimize o gün peygamberlik verilmiþtir.
  Abdülkadir Geylanî
  Tercüme: Abdülkadir Akçiçek
  Alperen Yayýnlar  Paylaş
  Receb Ayinin 27. Gününde Tutlacak Orucun Fazileti Hakkindadir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Recep ayında peygamberlerin dualarının kabul edildiği aydır. Recep ayının yirmi yedinci gününde ise peygamber efendimizin peygamberlikle müjdelendiği gün olması nedeniyle önemlidir.