Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Vaaz ve Sohbet Konuları: Bid'ad ve Hurafeler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vaaz ve Sohbet Konuları: Bid'ad ve Hurafeler

  Reklam
  BiD’AD VE HURAFELER

  Bid’ad; islam’a sonradan sokulan, İslam’da yeri olmayan dini mahiyet ve amaçlı adetlerdir Hurafe; uğuru yada uğursuzluğu olduğuna inanılan batıl inanışlardır Bid’ad, sünnetin zıddı olarak addedilmekte-dir Bid’ad ile dinde bir eksiklik veya fazlalık meydana getirilmektedir Peygamberimiz (sa) ; كل بدعة ضلالة “Her bid’ad dalalettir” buyurmuşlardır
  Hurafelere Yönelişin Sebepleri:
  1-İslam öncesi inanç kalıntıları,
  2-Başka kültürlerin etkileri,
  3-Cehalet,
  4-Umudun tükendiği yerde son çare arama,
  Bid’adler inançta ve amellerde görülür
  İnanç ve düşüncede İslam dışına sapmalar, ehl-i bid’ad mezhepleri ni doğurmuştur Uygulamada görülen İslam dışı icatlar da ameli bid’adları doğurmuştur
  فل يحذرالذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنة24/63 “Peygamberin emrine muhalefet edenler, başlarına bir bela ve çok elemli bir azap gelmesinden sakınsınlar”
  Mevlid’in Kur’an’dan daha fazla önemsenmesi, Kur’an’a fal kitabı gibi bakılması Bunu yapanlar bir karar verecekleri zaman Kur’an’ın bir sayfasını açıyor ş ve hı harflerini sayıyor, ş harfi fazla ise işin şerli, hı harfi fazla ise hayırlı olduğuna karar veriyor Mehmet Akif bu olayı şöyle tenkit eder:

  İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkı ile bilin
  Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için
  Bid’ad ve Hurafelerin en çok görüldüğü alanlar:
  1-Kısmeti açılması istenen kızlar için yapılanlar,
  2-Hamile,loğusa ve yeni doğan çocuk için yapılanlar, Beşiğine süpürge bağlama, yatıra götürme, ballatma vs
  3-Çocuğu olmayan kadınların arayışları Bir türbede kadınlar oynayarak “Al sana göbek ver bana bir bebek” diyorlardı Çocuğu peş peşe ölenler hamileyken yada çocuğu olmayanlar, türbeye gidip bunu sana sattım diyorlar diyorlar Hatta çocuk doğduğunda Satı,Satılmış ismi konuluyor
  4-Ölülerin arkasından yapılanlar
  5-Falcıların yaptıkları da bütünüyle hurafedir

  Bazı Batıl ve Hurafeler:
  1-Kutsal sanılan yerlere bir dilek için çaput bağlamak: Şamanizmden kalma bir adettir
  2-Türbelerde mum yakmak, Fenikelilerden kalma bir adet,
  3-Nazara karşı kurşun dökmek Şöyle deniliyor:
  “Üzerlik havasın/Her dertlere devasın

  Ak göz kara göz/Kim nazar etmişse onların nazarını boz
  Elemtere fiş, kem gözlere şiş

  Üzerlik çatlasın, nazar eden patlasın
  4-Baykuş ötmesini,köpek ulumasını uğursuz saymak,
  5-Gün ve sayılarda uğur yada uğursuzluk aramak Cuma günü çamaşır yıkamayı,ev süpürmeyi, Mesela, Hırıstıyanlar 13 rakamını uğursuz sayarlar
  6-Yatırlardan medet ummak, yatıra adak adamak vs
  7-1231 kere ya Müğni diyen zengin olurmuş
  8-Kaynana dili bağlama: Kaynanasının çok konuşmasından rahatsız olan bir gelin, bir tesbihi, ya Settar diye çekip kaynanasının yattığı odaya asarsa kaynananın dili bağlanırmış
  9-Yürümeyen çocuğun ayağına ip bağlayıp cami etrafında yedi kez döndürdükten sonra ipi keser ve poposunu cami kapısına üç kez vurursanız çocuk yürürmüş
  10-Konuşmayan çocuğun ağzını imam, caminin anahtarı ile açarsa çocuk konuşurmuş
  Peygamberimiz; “Efsun yapmak,nazar boncuğu takmak, karı koca arasında muhabbet için sihir yapmak şirktir” buyurmuştur (Feth’ul-Kebir,I/304) Yine Peygamberimiz;
  “Kahin ve falcılara inanan bana indirileni inkar etmiştir” buyurmuşlardır
  Nazar; bir realitedir Genellikle hasetçi ve mavi gözlü kimselerin nazarı çok değer Böylesi kimselere “maşallah”ı hatırlatmak gerekir Hasetçiler gözlerinden negatif enerji saliyorlar Bu ilmen de ispat edilmiştir Bu da nazara yol açıyor Buna karşı Kalem suresinin son iki ayeti, ihlas felak ve nas sureleri okunabilir
  Hurafeler bölgelere göre farklılık arz etmektedir Bu sebeple bu konuda daha spesifik araştırma yapmak gerekiyor
  Bazı alimler bid’atı, bid’at-ı hasene(iyi bid’ad), bid’at-ı Seyyie( kötü bid’ad) şeklinde ikiye ayırmıştır Dini değer ifade eden bazı örfler ve hayatı kolaylaştıran teknik gelişmelere (Minare, höparlör, camideki halı vs) bid’at-ı hasene demişlerdir Oysa bunlar bid’ad kavramı kaps----- girmez İmam Rabbani, “Bid’atın hasenesi seyyiesi olmaz” demiştirBidat-ı hesene tavsifi, Hz Ömer’in teravih namazının gruplar halinde kılınmasına son verip sonra tek cemaat halinde kılınmasını temin ettikten sonra “bu bid’attir” diyenlere “Hayır bid’ad değildir Bid’atse bile güzel bir bid’attir” şeklindeki sözünü delil getirmektedirler
  Bid’at, İslam dışı adetleri ve inanışları İslam’a yamamaktır Bunu bazen safça ve iyi niyetle yapanlar, dine ne kadar zara verdiklerinin farkında bile değillerdir Surelerin faziletine dair çokca hadis rivayet eden Nuh bin Meryem’e Kimsenin duymadığı bu kadar hadisi hangi kaynaktan aldığını soranlara şu itirafı yapmıştır: “Baktım ki insanlar, İmam-ı azamın fıkhını,İbn-i İshak’ın siretini okuyorlar Kimse Kur’an okumuyor Ben de insanları yeniden Kur’an okumaya teşvik için uydurdum, fena mı?”
  Bu sebeple surelerin faziletine,tıbba ve ziraata dair bir çok uydurma hadis vardır Bu hususta Türkçe eserlerden Arif Pamuk ve Yusuf Tavaslı’nın kitaplarına dikkat edilmelidir
  Süfyan-ı Sevri nin bid’at konusundaki görüşü:
  “Bid’at, şeytan için günahtan daha sevimlidir Çünkü bid’atin tevbesi olmaz Bid’atin tevbesi olmaz demek şu anlamdadır: Bid’atı yapan yapmaya devam ettiği sürece dini bir görev yaptığını düşünür ve bu işi sever Dolayısı ile insan sevdiği bir işten tevbe etme gereği de duymaz” (İbn-i Teymiyye, Takva Yolu,s14)
  Bid’atlerden sakınabilmek için Kitap ve Sünneti iyi bilmek, delilli konuşmak ve uygulamaları sağlam bir delile dayandırmak gerekir Teknik bazı gelişmeleri ve dinen bir mahzuru olmayan bir örfü dahi bid’at sayarak hayatı yaşanmaz hale getirmeye hakkımız olmadığı gibi sünneti ortadan kaldıran İslam’ı gayesinden uzaklaştıran adetlere de hoşgörü gösterilmesi mümkün değildir  Paylaş
  Vaaz ve Sohbet Konuları: Bid'ad ve Hurafeler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar emin olmadıkları bir şeyi söylemeleri belki de bid'atın ortaya çıkmasına ya da hurafelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Boş konuşmanın zararlarından sayılabilir. Bilerek yapmanın günahı fazla bilmemenin de mazereti kabul edilmez.bidat ve hurafeler vaaz,  bidat ve hurafeler hakkında vaaz,  bidat ve hurafeler ile ilgili vaaz,  bidat ve hurafelerle ilgili vaaz,  hurafe ve bidatlar vaaz,  bidat ile ilgili vaaz,  hurafelerhakkinda sohbet