Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Vaaz ve Sohbet Konuları: Cennetin özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vaaz ve Sohbet Konuları: Cennetin özellikleri

  Reklam
  Cennetin özellikleri


  Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ey Allah’ın Rasûlü! dedik Bize ne oluyor ki senin yanındayken kalplerimiz yumuşuyor dünyayı istemiyor ahiret ehlinden olmaya çalışıyoruz Fakat senin yanından çıkıp ailelerimiz arasına karışıp çocuklarımızın kokusunu aldığımızda kendimizi değişmiş buluyoruz Bunun üzerine Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: Siz her vakit benim yanımdan çıktığınız şekilde olsaydınız melekler sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi ve sizler hiç günah işlememiş olsanız, Allah günah işleyen ve onların günahını affedeceği bir toplum yaratırdı
  Ø Cennetin ağaçları ne kadar büyüktür?
  2523- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’te öyle ağaçlar vardır ki binitli bir kişi onun gölgesinde yüz yıl yürür” (Buhari, Bed-il Halk: 8; Müslim, Cennet: 1)
  � Bu konuda Enes ve Ebû Saîd el Hudrî’den de hadis rivâyet edilmiştir
  Tirmizî: Bu hadis sahihtir
  2524- Ebû Saîd el Hudrî (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’te öyle bir ağaç vardır ki binitli bir kişi onun gölgesinde yüz yıl yürür sonuna varamaz Rasûlullah (sav) şöyle devam etti: İşte “Uzayıp giden gölgeler…”budur (Vakıa sûresi: 30) (Müslim, Cennet: 1)
  � Tirmizî: Ebû Saîd’in rivâyeti olarak bu hadis hasen garibtir
  2525- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’te gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  � Tirmizî: Ebû Hüreyre hadisi olarak bu hasen garibtir
  bölüm: 2
  Ø Cennetin binası nasıldır? nelerden yapılmıştır?
  2526- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ey Allah’ın Rasûlü! dedik Bize ne oluyor ki senin yanındayken kalplerimiz yumuşuyor dünyayı istemiyor ahiret ehlinden olmaya çalışıyoruz Fakat senin yanından çıkıp ailelerimiz arasına karışıp çocuklarımızın kokusunu aldığımızda kendimizi değişmiş buluyoruz Bunun üzerine Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: Siz her vakit benim yanımdan çıktığınız şekilde olsaydınız melekler sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi ve sizler hiç günah işlememiş olsanız, Allah günah işleyen ve onların günahını affedeceği bir toplum yaratırdı
  Ebû Hüreyre diyor ki: Ey Allah’ın Rasûlü! yaratıklar neden yaratılmışlardır? Rasûlullah (sav), “Sudan” buyurdu Cennetin binası neden yapılmıştır diye sordum, “Bir kerpici altından, bir kerpici gümüşten, harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı za’feran oraya girenler nimetler içersinde refah bulur, sıkıntı çekmezler Ebedî olurlar, giydikleri eskimez gençlikleri yok olmaz” Sonra şöyle devam etti: “Üç kişi var ki, duaları geri çevrilmez: Adaletli devlet idarecisi, iftar etmek üzere olan oruçlu ve mazlum… Allah mazlum kimsenin duasını bulutların üzerine kaldırır ve göklerin kapısını ona açar Büyük ve güçlü olan Rab: “Bir süre sonra bile olsa izzetim hakkı için sana mutlaka yardım edeceğim” (Müslim, Tevbe: 27; Dârimî, Rıkak: 17)
  � Tirmizî: Bu hadisin senedi pek sağlam değildir Bence bu hadis muttasıl da değildir Bu hadis başka bir isnad ile Ebû Müdle ve Ebû Hüreyre’den de rivâyet edilmiştir
  bölüm: 3
  Ø Cennet köşklerinin özellikleri nelerdir?
  2527- Ali (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’te öyle köşkler vardır ki; dışarıdan içerisi içeriden de dışarısı gözükür bir bedevi kalkıp şöyle dedi: O köşkler kimler içindir? Rasûlullah (sav) de şöyle buyurdu: “O köşkler; güzel söz söyleyen, yemek yediren, oru-ca devam eden ve insanlar uykuda iken geceleri namaz kılanlar içindir” (Müsned: 1268)
  � Tirmizî: Bu hadis garibtir Bazı hadisçiler Abdurrahman b İshâk hafızası yönünden tenkid etmişlerdir kendisi Küfelidir Abdurrahman b İshâk el Kureşî ise Medîneli olup berikinden daha sağlamdır
  2528- Abdullah b Kays (ra)’den rivayete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav) buyurdu ki: “Cennetin içerisinde iki Cennet daha vardır ki kapları ve her şeyi gümüştendir bir başka iki Cennet daha vardır ki onunda kapları ve her türlü eşyası altındadır Adn Cennetinde Cennetlikler ile Rableri arasında görebilmelerine engel büyüklük perdesi vardır”
  Aynı sened ile Rasûlullah (sav)’in şöyle buyurduğu da rivâyet edilmiştir: “Cennet’te içi boş inciden yapılmış büyüklüğü altmış mil olan bir çadır vardır ki her bir tarafında huriler bulunur ve birbirlerini görmezler oraya giren mü’min onları bir bir dolaşır” (Buhârî, Bed-il Halk: 8; Müslim, Cennet: 9)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir Ebû Imrân el Cevnî'nin ismi, Abdülmelik b Habîb’tir Ebû Bekir b Musa’ya gelince, Ahmed b Hanbel, “adı bilinme-mektedir!” diyor Ebû Musa el Eş’arî’nin adı Abdullah bin Kays’tır Ebû Mâlik el Eş’arî’nin ismi Sa’d b Tarık b Eşyem’dir
  bölüm: 4
  Ø Cennet’te de derecelendirmeler var mıdır?
  2529- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cennet’te yüz derece vardır her iki derece arasındaki mesafe yüz yıldır” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir
  2530- Muâz b Cebel (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Kim, Ramazan orucunu tutar, namazlarını kılar, Ka’be’yi hacceder -zekatı söyledi mi söylemedi mi hatırlamıyorum- doğduğu ülkede kalsa da Allah yolunda hicret etse de Allah onu mutlaka bağışlayacaktır” Muâz: “Bunu Müslümanlara aktarayım mı?” dedi Bunun üzerine Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bırak insanları! Kulluk yapmakta yarış edip çalışsınlar çünkü Cennet’te yüz derece vardır Her bir derece arasındaki mesafe gökle yer arası kadardır Cennetlerin en güzel ve yüksek dereceli olanı Firdevs Cenneti olup; Rahman’ın arşı bunun üzerindedir Cennetlerin bütün nehirleri buradan fışkırır Allah’tan Cenneti isteyeceğinizde Firdevs Cennetini isteyiniz” (Müsned: 21073)
  � Tirmizî: Bu hadis bu şekilde Hişâm b Sa’d’den, Zeyd b Eslem’den Atâ b Yesâr’dan, Ubâde b Sâmit’den de rivâyet edilmektedir
  Atâ, Muâz b Cebel’e yetişemeyen bir kişidir Muâz’ın ölümü öncedir ve O Ömer’in halifeliği döneminde vefat etmiştir
  2531- Ubâde b Sâmit (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’te yüz derece vardır; Her iki derece arasındaki mesafe gökle yeryüzü arası kadardır Firdevs derece olarak en üstünü olup Cennetin dört ırmağı buradan fışkırır Arş’ta bunun üstünde bulunur Allah’tan Cennet istediğinizde Firdevsi isteyiniz” (Müsned: 21627)
  � Ahmed b Menî’ Yezîd b Harun vasıtasıyla Hemmam’dan ve Zeyd b Eslem’den bir benzerini rivâyet etmiştir
  2532- Ebû Saîd (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’te yüz derece vardır Tüm alemler o derecelerin birin de toplanmış olsalar onların hepsini içerisine alır” (Müsned: 10806)
  Âlem = Allah’ın dışındaki herkes ve her şeydir
  � Tirmizî: Bu hadis garibtir
  bölüm: 5
  Ø Cennete girecek olanlara verilecek hurilerin özellikleri
  2533- Abdullah b Mes’ûd (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennetliklere verilecek kadınlar olan hurilerin baldırlarının beyazlığı yetmiş kat elbisenin altından görülür hatta ilikleri bile çünkü Allah; “Onlar yakut ve mercan gibidirler” (Rahman sûresi 58 ayet) buyurmaktadır Yakut öyle bir taştır ki şeffaflığından dolayı arkasından bir ip uzatsan aynen o ipi görürsün” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  � Hennâd; Ubeyde b Humeyd’den Atâ b Sâib’den, Amr b Meymun’dan ve Abdullah b Mes’ûd’tan bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir
  2534- Abdullah b Mes’ûd (ra)’den bu hadisin mana olarak bir benzeri merfu olmaksızın aktarılmıştır Bu rivâyet Ubeyde b Humeyd’in rivâyetinden daha sahihtir
  Aynı şekilde Cerir ve pek çok kişi bu hadisi Atâ b Sâib’den merfu olmaksızın aktarmışlardır
  Kuteybe, Cerir vasıtasıyla Atâ b Sâib’den, Ebû’l Ahvas’ın rivâyetine benzer şekilde Atâ’nın arkadaşlarından merfu olmaksızın rivâyet etmişlerdir Ve bu rivâyet daha sahihtir
  2535- Ebû Saîd (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Cennete girecek olan ilk gurup insanların yüzleri dolunay gecesindeki ayın parlaklığı gibi olacak ikinci gurup ise gökteki en parlak yıldız gibi olacaktır Onlardan her bir erkeğin iki karısı bulunacak her kadının üzerinde elbisesi bulunacak bu elbiselerin arkasından bile o kadınların ilikleri görülecektir” (Müsned: 10702)
  � Tirmizî: Bu hadis hasendir
  bölüm: 6
  Ø Cennet’te cinsel ilişki var mıdır?
  2536- Enes (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cennete giren bir Müslüman’a şu kadar ve bu kadar cinsel ilişki yapabilme gücü verilecektir” Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Rasûlü! O kimsenin buna gücü yetecek mi?” denildi Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “O kimseye yüz erkek kuvveti verilecektir” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  � Bu konuda Zeyd b Erkâm’dan da hadis rivâyet edilmiştir
  Tirmizî: Bu hadis sahih garibtir
  Bu hadisi Katâde’nin, Enes’den rivâyeti olduğunu sadece Imrân el Kattan’ın rivâyetiyle bilmekteyiz
  bölüm: 7
  Ø Cennetliklerin özellikleri nelerdir?
  2537- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Cennete girecek olan ilk gurubun şekli ve görüntüsü ayın dolunay gecesindeki görüntüsü gibidir Orada tükürme yok sümkürme yok tuvalete çıkma ihtiyacı yok kullanılan kaplar altından tarakları altından ve gümüşten buhurdanlıkları öd ağacındandır Terleri misk gibidir Onlardan her bir şahsın iki karısı vardır güzelliklerinden dolayı etlerinin altından baldırlarının iliği görülür Aralarında anlaşmazlık yok birbirlerine karşı kin besleme de yok kalbleri tek bir kalb gibidir Sabah akşam Allah’ı tesbih ederler” (Buhârî, Bed-il Halk: 8; Müslim, Cennet: 7)
  � Bu hadis sahihtir “Eluvve” öd ağacı demektir
  2538- Sa’d b ebî Vakkâs (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’teki nimetlerden bir tırnağın taşıyabileceği kadar az bir şey dünyaya gösterilmiş olsaydı gökler ve yeryüzü her tarafıyla süs içerisinde kalırdı Cennetliklerden bir kişi dünyaya bir baksa ve bileziklerinden biri dünyaya görünse güneşin yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi o da güneşin ışığını silip süpürdü” (Müsned: 1371)
  � Tirmizî: Bu hadis garib olup bu senedle sadece İbn Lehîa’nın rivâyeti olarak bilmekteyiz
  Yahya b Eyyûb bu hadisi Yezîd b ebî Habib’den rivâyet ederek senedinde “Ömer b Sa’d b ebî Vakkâs ve Peygamber (sav)’den” demiştir
  bölüm: 8
  Ø Cennetliklerin elbiseleri nasıldır?
  2539- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennetlikler kılsız, tüysüz ve sürmelidirler Gençlikleri tükenmez, elbiseleri eskimez” (Dârimî, Rıkak: 17)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir
  2540- Ebû Saîd (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) “Yükseltilmiş döşekler” (Vakıa sûresi: 34) ayeti hakkında şöyle buyurdu: O döşeklerin yüksekliği gök ve yeryüzü arası gibidir yani beş yüz senelik yol kadardır” (Müsned: 11294)
  � Tirmizî: Bu hadis garibtir Bu hadisi sadece Rişdîn b Sa’d’ın rivâyetiyle bilmekteyiz bazı ilim adamları bu hadisin tefsirinde şöyle dediler: Bunun manası derecelerdeki döşeklerdir Dereceler arasındaki mesafe de yeryüzü ile gökyüzü arası kadardır
  bölüm: 9
  Ø Cennet ağaçlarının gölgeleri ve meyveleri nasıldır?
  2541- Ebû Bekir’in kızı Esma (ranha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav)’den işittim: “Sidret-ül Münteha=en son ağaç ‘tan bahsetti ve şöyle buyurdu: Binitli bir kişi Sidrüt-ül Müteha’nın bir dalının gölgesinde yüz binitli gölgelenir -şüphe eden râvî Yahya’dır- Sidret-ül Münteha da altın kelebekler vardır ve o ağacın meyveleri büyüklük olarak testiler gibidir” (Tirmizî rivâyet etymiştir)
  � Bu hadis hasen garibtir
  bölüm: 10
  Ø Cennet’te kuşlar da var mıdır?
  2542- Enes b Mâlik (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav)’e Kevser hakkında soruldu da şöyle buyurdu: “O Allah’ın bana Cennet’te vereceği bir ırmaktır suyu sütten daha beyaz baldan daha tatlıdır O nehirde bir takım kuşlar vardır ki boyunları deve boynuna benzer” Ömer: Bunlar besili ve bakımlı deve kuşlardır dedi Bunun üzerine Rasûlullah (sav): “Onu yemesi görüntüsünden daha hoştur” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  � Tirmizî: Bu hadis garibtir Muhammed b Abdullah b Müslim, İbn Şihâb ez Zührî’nin kardeşinin oğludur Abdullah b Müslim’den, İbn Ömer ve Enes b Mâlik hadis rivâyet etmişlerdir
  bölüm: 11
  Ø Cennet’te at bulunur mu?
  2543- Süleyman b Yezîd (ra)’in babasından rivâyete göre, bir adam Rasûlullah (sav)’e: “Ey Allah’ın Rasûlü! Cennet’te at var mıdır? diye sordu Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: Allah seni Cennete koyarsa orada senin istediğin şekilde kırmızı yakuttan bir ata bindirilip dilediğin yere uçabilirsin Bir başka adam da şöyle sordu: Ey Allah’ın Rasûlü! Cennet’te deve de var mıdır? Rasûlullah (sav), bu adama arkadaşına söylediği şekilde söylemedi ve şöyle buyurdu: Allah seni Cennete koyarsa canının çektiği ve gözünün hoşlandığı her şey senin olacaktır” (Müsned: 21904)
  � Süveyd b Nasr, Abdullah b Mübarek vasıtasıyla Sûfyân’dan, Alkame b Mersed’den, Abdurrahman b Sabit’den bu hadisin mana olarak bir benzerini bize aktarmış olup bu rivâyet Mes’ûdî’nin rivâyetinden daha sağlamdır
  2544- Ebû Eyyûb (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav)’e bir bedevi geldi ve Ey Allah’ın Rasûlü! ben atları severim Cennet’te at var mıdır? Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennete girersen sana yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  � Tirmizî: Bu hadisin senedi pek sağlam değildir Ebû Eyyûb rivâyeti olarak sadece bu şekliyle bilmekteyiz Ebû Sevre Ebû Eyyûb’un kardeşinin oğludur hadiste zayıf olduğu söylenmiştir Yahya b Main onu çok zayıf görmektedir
  Tirmizî: Muhammed b İsmail’den işittim şöyle dedi: Ebû Sevre’nin rivâyeti münker olur hoş karşılanmaz Ebû Eyyûb’tan münker hadisler rivâyet eder bu yüzden rivâyetleri hoş karşılanıp uyulmaz
  bölüm: 12
  Ø Cennetliklerin yaşları nasıldır?
  2545- Muâz b Cebel (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: Cennetlikler Cennete kılsız tüysüz sürmeli otuz veya otuz üç yaşlarında olarak gireceklerdir (Müsned: 21016)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir Katâde’nin bazı adamları bu hadisi mürsel olarak rivâyet etmekte ve senedin tamamını zikretmemektedirler
  bölüm: 13
  Ø Cennetliklerin kaçta kaçı bu ümmetten olacaktır?
  2546- Büreyde (ra)’den rivâyet edilmiştir Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennetlikler yüz yirmi saf olacaklardır Onların seksen safı bu ümmetten kırk safı diğer ümmetlerden olacaktır” (İbn Mâce, Zühd: 17; Dârimî, Rıkak: 27)
  � Tirmizî: Bu hadis hasendir Bu hadis, Alkame b Mesed’den, Süleyman b Büreyde’den mürsel olarak rivâyet edilmiş olup bazı rivâyetlerde “Süleyman b Büreyde’den ve babasından” demektedirler Ebû Sinan’ın Muharib b Disar’dan rivâyeti hasendir Ebû Sinan’ın ismi Dırar b Mürre’dir Ebû Sinan eş Şeybânî’nin ismi ise Saîd b Sinan’dır Ebû Sinan eş Şamî’nin ismi ise İsa b Sinan’dır Ebû Sinan eş Şamî’nin ismi ise İsa b Sinan olup Kasmelîdir
  2547- Abdullah b Mes’ûd (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir kubbe altında kırk kişi kadar Rasûlullah (sav) ile beraber idik Bu sırada Rasûlullah (sav) Cennetliklerin dörtte biri olmanıza razı mısınız? Oradakiler “Evet” dediler Rasûlullah (sav): “Cennetliklerin üçte biri olmanıza razı mısınız? Buyurdu Oradakiler yine “evet” dediler Bu sefer Rasûlullah (sav): “Cennetliklerin yarısı olmaya razı mısınız? Cennete ancak Müslüman kişi girecektir İnsanlığın pek çoğu şirke düşecektir Şirke bulaşmayan sizler siyah öküzün üzerindeki beyaz kıllar gibi veya kırmızı öküzün derisindeki siyah kıl gibi olacaksınız” (Buhârî, Rıkak: 17; Müslim, İman: 27)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir
  Bu konuda Imrân b Husayn ve Ebû Husayn ve Ebû Saîd el Hudrî’den de hadis rivâyet etmişlerdir
  bölüm: 14
  Ø Cennetin kapıları ne kadardır?
  2548- Abdullah b Ömer (ra)’den rivâyet göre; Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet kapılarından ümmetimin oraya gireceği bir kapı vardır ki; O kapının eni usta binicinin üç günde (veya üç ayda veya üç senede) gidebileceği mesafe kadardır Böyle olmasına rağmen onlar bu kapıdan sıkışarak girecekler de neredeyse omuzları kopup düşecek” (Tirmizî rivâyet etmiştir)
  � Tirmizî: Bu hadis garibtir
  Muhammed’e bu hadis hakkında sordum böyle bir hadis tanımadığını bildirdi Hâlid b ebî Bekr’in, Sâlim b Abdullah’tan münker olan rivâyetleri vardır
  bölüm: 15
  Ø cennette çarşı ve pazar var mı?
  2549- Saîd b Müseyyeb (ra)’den rivâyete göre, kendisi Ebû Hüreyre ile karşılaştı ve “Allah’tan ikimizi Cennet çarşısında bir araya getirmesini isterim” dedi Saîd: “Cennet’te çarşı Pazar var mıdır?” diye sordu Ebû Hüreyre “evet” dedi ve şöyle devam etti Rasûlullah (sav)’in bana bildirdiğine göre; “Cennetlikler Cennete girdiklerinde amellerine göre oraya yerleşeceklerdir Sonra dünya günlerinden Cuma günü ka-dar bir süre izin verilecek ve insanlar Rablerini ziyaret edecek-lerdir Allah’ın arşı onlara görünecek Allah onlara Cennet bahçelerinden bir bahçede görünecek o mü’minler için nurdan minberler, altından minberler, gümüşten minberler kuru-lacak ve o kimselerin derece bakımından en aşağı durumda olanları -ki onların aşağılıkları yoktur- misk ve kâfur tepelerinde oturacaklar ve kendilerinden daha yükseklerde oturan kimseler olduğunu sanmayacaklar”
  Ebû Hüreyre dedi ki: “Ey Allah’ın Rasûlü! o gün Allah’ı göremeyecek miyiz? Rasûlullah (sav): “Evet” buyurdu “Siz Güneşin ve dolunay ge-cesi ayın görünmesinde şüphe eder veya görebilmek için itişip kakışır mısınız?” Biz de: “Hayır!” diye cevap verdik Öyleyse Aynı şekilde kolaylıkla Rabbinizi göreceksiniz ve Allah’ın o Cennet’te kendisiyle karşı-lıklı görüşmediği kimse kalmayacaktır Hatta konuştuğu kimselerden birine: “Ey falan oğlu falan! Falan günde yaptığını hatırlıyor musun?” diyecek, Ve dünyadaki vefasızlıklarından bir kıs-mını hatırlatacaktır O kimse de: “Ey Rabbim! Beni bağışla-madın mı?” Allah’ta: “Evet!” diyecek ve “Benim bağışlamamın genişliği sayesinde şu makama ulaşmış du-rumdasın” buyuracak
  Onlar bu durum da iken üstlerinden bir bulut kendilerini kaplayacak ve üzerlerine bir koku yağdıracaktır ki, o zamana kadar onun kokusuna benzer bir koku koklamamışlardır Yüce olan Allah şöyle devam edecek: “Kalkın sizin için hazırladığım büyük ikramlardan arzu ettiğiniz her şeyi alın!”
  Sonra meleklerin etrafını çevrelediği, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve hiçbir kimsenin kalbinden geçirip hayal edemediği şeylerin bulunduğu bir çarşıya geleceğiz ki orada arzu edilen her şey bulunacaktır Orada satmak ve satın almak diye bir şey yoktur Cenetlikler o çarşıda birbirleriyle karşılaşacaklardır Rasûlullah (sav) sözünü şöyle sürdürdü: “Yüksek dereceler sahibi olan bir kişi kendisin-den aşağı derecede bir kişiyle karşılaştığında onun üzerindeki elbiseden gözleri kamaşacaktır konuşmaları bitmeden kendi sırtındaki elbisenin ondan daha iyi olduğunu hayal edecektir Çünkü Cennet’te hiç kimseye üzülme yoktur Sonra herkes konaklarına dağılacak ve hanımlarımız bizleri merhaba hoş geldiniz diye karşılayacak; bizden ayrıldığınız andaki güzelliğinizden daha güzel bir durumda bize döndünüz diyeceklerdir Bizde hanımlarımıza şöyle diyeceğiz: “Bugün sonsuz güç ve kuvvet sahibi Rabbimizin toplantısında bulunduk bu şekilde dönmemiz gerekirdi ve öylece sizlerin yanına dönüp geldik” (Buhârî, Ezan: 17; Müslim, İman: 27)
  � Tirmizî: Bu hadis garib olup ancak bu şekilde bilmekteyiz
  Süveyd b Amr, Evzâî’den bu hadisin bir parçasını rivâyet etmiştir
  2550- Ali (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Cennet’te bir çarşı vardır ki orada satın almak va satmak diye bir şey yoktur orada kadın ve erkek resim ve şekilleri vardır kişi hangi şekle girmek isterse orada o şekle bürünecektir” (Müsned: 1272)
  � Tirmizî: Bu hadis garibtir
  bölüm: 16
  ØCennet’te allah’ın görülmesi nasıl olacaktır?
  2551- Cerir b Abdullah el Becelî (ra)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (sav)’in huzurunda oturmakta idik Rasûlullah (sav) dolunay durumundaki aya baktı ve şöyle dedi Siz Rabbinizin huzuruna varacaksınız ve şu ayı gördüğünüz gibi onu görecek ve görme konusunda bir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız Dolayısıyla gün doğmadan önceki namaza ve gün batmadan önceki namaza gücünüz yettiği sürece devam edin dedi ve şu ayeti okudu: “…Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini tüm eksiksiz övgüleriyle an…” (Taha sûresi: 130) (Buhârî, Mevakıt: 17; Müslim, Mesacid: 27)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir
  2552- Suheyb (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav); “İyi ve yararlı işler yapmakta devamlı ve kararlı olanlara karşılık olarak iyisi ve ondan daha fazlası vardır” (Yunus sûresi: 26) ayeti hakkında şöyle buyurdu: Cennetlikler Cennete girdiklerinde bir tellal: Sizin için Allah’ın verdiği bir sözü vardır diye bağıracak… Cennetlikler de diyecekler ki bizim yüzümüzü ak etmedi mi? bizi ateşten kurtarmadı mı? bizi Cennete sokmadı mı? Melekler evet diye cevap verecekler bundan sonra perde açılacaktır Rasûlullah (sav) şöyle sözünü sürdürdü: Allah’a yemin ederim ki, Allah o gün Cennetliklere kendisini görmekten daha sevimli bir şey vermemiştir (Müslim, İman: 27; İbn Mâce, Mukadime: 17)
  � Tirmizî: Bu hadisi sadece Hammad b Seleme, müsned ve merfu olarak rivâyet etmektedir Süleyman b Muğîre bu hadisi Sabit el Bünanî vasıtasıyla Abdurrahman b ebî Leylâ’nın kendi sözü olarak rivâyet etmiştir
  bölüm: 17
  Ø Cennetliklerin en aşağı derecesinde olanın durumu nasıldır?
  2553- İbn Ömer (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: Cennetliklerin en aşağı derecesinde olan kimsenin durumu; bahçelerini, hanımlarını, bol nimetlerini, hizmetçilerini ve koltuklarını bin senelik mesafeye kadar uzanmış olarak görecek ve sabah akşam Allah’ın kendilerine bir ikramı olarak Allah’ın yüzünü göreceklerdir Sonra Rasûlullah (sav) şu ayeti okudu: “Bazı yüzler o gün Rablerine bakarken mutluluktan parlayacaktır” (Kıyame sûresi: 22-23) (Müsned: 4395)
  � Tirmizî: Bu hadis değişik şekillerde İsrail’den, Süveyr’den, İbn Ömer’den merfu olarak rivâyet edilmiştir Abdulmelik b Ebcer bu hadisi Süveyr’den ve İbn Ömer’den mevkuf olarak rivâyet etmiştir Ubeydullah el Eşcaî ise Sûfyân’dan, Süveyr’den, Mücâhid’den ve İbn Ömer’den merfu olmaksızın kendi sözü olarak rivâyet etmiştir Aynı şekilde Ebû Küreyb, Muhammed b Alâ vasıtasıyla Ubeydullah el Eşcaî’den, Sûfyân’dan, Süveyr’den, Mûcâhid’den, İbn Ömer’den bir benzerini merfu olmaksızın rivâyet etmiştir
  2554- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Dolunay gecesi ayı görmekte güçlük çeker misiniz? Veya her zaman güneşi görmekte bir güçlükle karşılaşır mısınız? Ashab: “hayır” diye cevap verdiler Bunun üzerine Rasûlullah (sav) “Siz Rabbinizi dolunay gecesinde gördüğünüz gibi rahatlıkla görecek ve hiçbir zorlukla karşılaşmayacaksınız” (Dârimî, Rıkak: 81)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen sahih garibtir
  Yahya b İsa er Remlî ve pek çok kimse bu hadisi A’meş’den, Ebû Salih’den, Ebû Hüreyre’den rivâyet etmişlerdir Abdullah b İdrîs, A’meş’den, Ebû Salih’den ve Ebû Saîd’den rivâyet etmiştir İbn İdrîs’in A’meş’ten rivâyeti pek sağlam değildir Ebû Salih’in Ebû Hüreyre vasıtasıyla Peygamber (sav)’den rivâyeti daha sağlamdır Süheyl b ebî Salih bu hadisi böylece babasından, Ebû Salih’den ve Ebû Hüreyre’den rivâyet etmiştir
  Ebû Saîd’den değişik bir şekilde buna benzer bir hadis rivâyet edilmiştir ki bu rivâyet sahihtir
  bölüm: 18
  Ø Cennet’teki nimetlerden daha iyi olan şey nedir?
  2555- Ebû Saîd el Hudrî (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah Cennetliklere şöyle buyuracak: Ey Cennetlikler! Onlar da Ey Rabbimiz buyur, emret emrini yarine getireceğiz derler Allah: Cennete girmekten dolayı memnun musunuz? Cennetlikler diyecekler ki: “Nasıl memnun olmayız yaratıllarından hiç kimseye vermediğini bize verdin” Allah: “Ben bundan daha iyisini size vereceğim” Onlar: Bundan daha üstün şey ne olabilir? Diyecekler Allah’ta şöyle buyuracak: Sizden razı olduğumu bildirecek ve asla gazab etmeyeceğim” (Müslim, Cennet: 3)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir
  bölüm: 19
  Ø Cennetlikler birbirinin köşklerine nasıl bakacaklardır?
  2556- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cennetlikler Cennete birbirlerinin köşklerine derece farklılığından dolayı ufukta batmakta ve doğmakta olan yıldızları görür gibi göreceklerdir Bunun üzerine Ashab: Ey Allah’ın Rasûlü! dediler, onlar Peygamberlerin köşkleri midir? Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki evet Peygamberlerin ve Allah’ı ve Peygamberleri tasdik edip inanan tüm insanlarındır” (Müslim, Cennet: 3)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir
  bölüm: 20
  Ø Cennet ve Cehennem ikisi de ebedîdir
  2557- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü Allah insanları büyük bir meydanda toplayacak ve alemlerin Rabbi olan Allah onlara şöyle diyecektir: Dikkat dikkat! Herkes dünyada kulluk ettiği şeye uysun Bunun üzerine Haç’a tapanlara haç’ı, puta tapanlara putları, ateşe tapanları da ateşleri temsil edilecek onlarda dünyada kulluk yaptıkları bu şeylere uyacaklardır geride sadece Müslümanlar kalacak ve Alemlerin Rabbi olan Allah onlara şöyle buyuracaktır Sizler de bu insanlara uymayacak mısınız? Onlar da diyecekler ki: Senden sana sığınırız senden, sana sığınırız Allah’tır bizim Rabbimiz Allah’ı görünceye kadar bizim yerimiz Allah’a kulluk edenlerin yeri olan burasıdır Allah onlara öylece emreder ve onları o düşünce ve inançta sebat ettirir Sonra tekrar kullarına sorar bu insanlara uymayacak mısınız? Yine o mü’minler derler ki senden sana sığınırız senden sana sığınırız senden sana sığınırız Rabbimiz Allah’tır Rabbimizi görünceye kadar bizim yerimiz Allah’a kulluk edenlerin yeri olan burasıdır Allah onlara öylece emreder de onları o düşünce ve inançla sebat ettirir Ashab: Ey Allah’ın Rasûlü! Allah’ı görecek miyiz? Rasûlullah (sav) dolunay gecesinde ayı görmekte güçlük çeker misiniz? Ashab: Hayır dediler Bunun üzerine Rasûlullah (sav), şöyle devam etti: Sizler o gün onu görmekte hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz”
  Sonra Allah o kullarının karşısına çıkıp kendini tanıtacak ve ben sizin Rabbinizim bana uyun!
  Müslümanlar kalkıp kurulan sıratın üzerinden hızlı giden at ve develer gibi geçecekler ve geçerken yapacakları dua: Selametle bizi koru bizi koru şeklinde olacaktır
  Geriye Cehennemlikler kalacaklar onlardan bir gurup Cehenneme atıldıktan sonra şöyle denilecek “doldun mu” Cehennem de diyecek ki: “Daha fazlası var mı?” Sonra bir gurup daha atılacak ve yine doldun mu? Denilecek Cehennem de: “daha fazlası var mı? diyecek Cehennemliklerin hepsi Cehenneme dolduruldukları vakit Rahman olan Allah ayağını Cehenneme koyacak ve ondakiler birbirlerine sıkışacaklar sonra Allah yeter mi buyuracak Cehennem de yeter yeter diyecektir
  Allah Cennetlikleri Cennete Cehennemlikleri de Cehenneme koyduğunda ölüm boynundan çekilerek getirilecek Cennetliklerle Cehennemlikler arasında bir sur üzerinde durdurulacak sonra Ey Cennetlikler diye seslenilecek, onlar da korkuyla bakacaklar sonra Ey Cehennemlikler denilecek onlar da sevinç içerisinde şefaat umarak bakacaklar sonra hem Cehennemliklere hem de Cennetliklere; bunu tanıyor musunuz? Diye sorulacak bunlar da onlar da hep birlikte onu tanıyoruz o ölümdür diyecekler Sonra o ölüm Cennetliklerle Cehennemlikler arasındaki sur üzerinde bir koç şeklinde yatırılıp boğazlanacak ve şöyle denilecektir Ey Cennetlikler ebedilik var ölüm yok! Ey Cehennemlikler ebedilik var ölüm yok!” (Müslim, Cennet: 13; Dârimî, Rıkak: 90)
  � Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir
  Rasûlullah (sav)’den buna benzer pek çok rivâyetler gelmektedir ve bu rivâyetlerin hepsinde görme meselesi olan insanların Rableri görmeleri, Allah’a ayak izafe edilmesi gibi benzeri şeylerden bahsedilmektedir
  Sûfyân es Sevrî, Mâlik b Enes, İbn’ül Mübarek, İbn-ü Uyeyne, Vekî’ ve başka imamlardan olan ilim adamlarının bu konudaki kabul ettikleri yol şudur: Bu hadisler rivâyet edilir biz bunlara inanırız fakat nasıldır diye sorulmaz Hadisçilerin de kabul ettikleri görüş budur yani bu hadislerin aynen geldiği gibi rivâyet edilmesini ve bunlara inanılmasını gerektiğini yorum ve vehme gidilmemesi, nasıl olabilir? Denmemesini tercih etmişlerdir İşte ilim adamlarının seçtikleri ve gittikleri yol budur Hadiste geçen: “Onlara kendini tanıtacaktır” sözünün manası ise onlara tecelli edip görünecektir demektir
  Paylaş
  Vaaz ve Sohbet Konuları: Cennetin özellikleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çoğu insan dünya güzelliklerine kanarak kendini kaptırır. Bir ağacın gölgesinde dinlenecek kadar kısa olan bu dünya hayatı ve güzelliği cennetin perdeden yansımış hali olarak düşünüp cennetin güzellikleri ile eş değer olmayacağını akıldan çıkarmamak gerekir.