Makale ve Şiirler ve Sohbetler ve Vaaz Konuları Forumundan Nefis Terbiyesi... Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Nefis Terbiyesi...

    Reklam
    Nefis Terbiyesi


    Allah’ı sevmek çok büyük bir iddiadır Bunun ispatı lazımdır Bu ispatı da bir çok çileden ve meşakkatten geçmekle olacaktır

    Aleme kendi duygularımızla bakarız Bu dünyada olan olayları kendi bakış tarzımıza göre değerlendiririz Mesela "Nefs–i Emmare" (Yusuf, 12/53) gözlüğüyle bakarsınız, hiç bir şeyi görmezsiniz, inkar edersiniz "Levm" (Kıyame, 75/2) gözüyle bakarsınız, çok güzel şeyler görmenize rağmen sabit–i kadem olamazsınız Bakarken Cenab–ı Hak sana varlığını ihsas ettirir Bu, "mülhime" dediğimiz makamdır Hemen ürperirsin
    Kısaca ahlaki yapımızda huylar vardır Ahlak, huyların ardı ardına sıralanarak devam etme halidir

    Her insanda güzel huy da vardır, kötü huy da vardır Ahlak, bu güzel huyların yan yana gelip devamlı olmasıdır Cömertlik sende de vardır, bende de vardır; ama sen bunu devamlı surette yaparsan cömertlik senin ahlakın olur
    Yapmazsan cimrilik senin ahlakın olur İşte bu ahlak dediğimiz, nefsi terbiye dediğimiz şeyin ısrarla üzerinde durduğumuz zaman geliştiğini müşahede ederiz Onun için "Yok, benim yaratılışım budur, şudur" deyip, birtakım mazeretlerin arkasına gizlenerek mesuliyetten kurtulmak hiç ama hiç mümkün değildir Düzelmeye mecburuz ve de memuruz

    Alî radıyallahu anh’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir gece Resûl–i Ekrem (sav) Ali ile Fâtıma’nın kapısını çaldı ve onlara:
    “Namaz kılmayacak mısınız?” buyurdu
    (Buhârî, Teheccüd 5)

    Ömer İbnü’l–Hattâb’ın torunu Sâlim’in, babası Abdullah İbni Ömer’den rivayet ettiğine göre Resûlullah (sav): “Abdullah ne iyi adam! Keşke bir de gece namazı kılsa!” buyurdu
    Sâlim diyor ki:
    O günden sonra Abdullah geceleri pek az uyurdu
    (Buhârî, Teheccüd 2, 21, Fezâilü’s–sahâbe, 19)

    Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Abdullah! Falan kimse gibi olma! Çünkü o gece ibadetine devam ederken artık kalkmaz oldu” (Buhârî, Teheccüd 19)

    Bir tarladan iyi mahsul almanın yolu, tarlanın iyi işlenmesinden geçer Eğer tarlaya iyi bir bakım yapılmazsa, yabani otlar ve dikenler her tarafı istila eder İşte, insanın nefsi de tarla gibidir Eğer terbiye edilmezse, kötü kabiliyetler boy gösterir Eğer iyi bir terbiyeden geçse, ondan çok istifade edilir

    Ham petrolün arıtılması gibi, nefsin de tezkiyesi (kötü sıfatlardan arındırılması) söz konusudur Bir kısım tasavvuf ehli, nefsin yedi mertebesinden bahsederler Bunlar:

    1 Nefs–i emmare
    2- Nefs-i levvame
    3 Nefs-i mutmainne
    4 Nefs-i radiyye
    5 Nefs-i mardıye
    6 Nefs-i mülheme
    7 Nefs-i zekiyyedir (1)

    Nefsin, terbiyeden geçmemiş hali, nefs-i emmaredir (2) Bu haldeki nefis, şiddetle kötülüğü emreder Günahlara dalmak ister

    Kendini kınayan nefse ise, nefs-i levvame denir (3) Bu mertebedeki nefis, günahlardan dolayı kendini kınamaya başlar, pişmanlık duyar

    Terbiyenin ilerlemesiyle, nefis mutmainne mertebesine çıkar; Allah’dan gelen her şeyi rıza ile karşılar Allah’ın razı olduğu bir vaziyet kazanır İlahi ilhamlara mazhar olur Arınmış bir nefis haline gelir İlk hali, terbiye edilmemiş vahşi bir ata, son hali ise terbiye edilmiş ve sahibine çok faydalı uysal bir ata benzetilebilir

    Bilindiği gibi, sirklerde gösteride kullanılan aslanlar daha küçükten terbiye edilirler Gösteri sırasında, ara sıra ağızlarına yatıştırıcı hap verilir Ta ki, ormandaki günlerini hatırlamasınlar, sahiplerini parçalamasınlar Onun gibi, nefsin terbiyesine de küçük yaşlardan başlamak; ayrıca her gün, nefse hitap eden ve onu yatıştıran hakikatlerden okumak gerekir Yoksa, yıllarca terbiyeden geçmiş bir nefis, fırsatını bulduğunda tekrar eski haline dönmeye müsaittir Nasıl ki, bir yaya bastığımızda, onu yere kadar eğeriz Fakat, ayağımızı gevşettiğimiz ölçüde, o başını kaldıracaktır nefis de böyledir İyi bir terbiyeyle sesini keser Uygun bir ortam bulduğunda, tekrar hükmünü icra eder

    Bazı zatlar, “nefs-i öldürmek” tabirini kullanırlar Bunun da bir nefis terbiyesi olduğunu kabulle beraber, nefsin mahiyetinde yer alan duyguların, kabiliyetlerin hayra yönlendirilmesinin daha isabetli olacağı kanaatindeyiz Mesela, herkeste şiddetli bir hırs var Hırsın sesini tamamen kesmek yerine, bu hırsın hayırlı işlere yönlendirilmesi daha faydalı olacaktır O zaman, yaptığı ibadeti, hizmeti yeterli görmeyecek, daha ilerisini elde etmeye çalışacaktır (4)

    nefis, terbiyeyi kabule müsaittir Mesela, herkesin fıtratında cimrilik vardır İslami bir terbiyeyle, cimri bir insanın çok cömert bir insan haline gelmesi mümkündür

    Nefsin fıtri hali, deli dolu akan bir nehre benzer Terbiye edilmiş hali ise, bu nehrin önüne bir baraj yapılıp, çevrenin hem aydınlatılması, hem de sulanması gibidir

    Kaynaklar:
    1 Yazır, VIII, 5817
    2 Yusuf, 53
    3 Kıyame, 2
    4 Bu konuda bkz Nursi, Mektubat, s 33-34    Paylaş
    Nefis Terbiyesi... Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Nefsin terbiye edilmesi dini emir ve buyrukların yerine getirilmesi ve sürekli uygulamakla gerçekleşir. İbadetin az fakat daim olanı makbul buyuruyor peygamber efendimiz çok yapıp da bırakmak yerine gücümüzün yettiği kadar yaparak devamlı yapmak doğrudur.nefis terbiyesi ile ilgili vaaz,  nefis terbiyesi vaaz,  vaaz nefis terbiyesi,  vaaz nefis tezkiyesi,  nefis tezkiyesi vaaz ,  nefis terbiyesi ile ilgili vaazlar,  nefis tezkiyesi ile ilgili vaazlar