Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Kadının erkeklere benzeme konusu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadının erkeklere benzeme konusu

  Reklam
  selamunaleykum

  Bir canta gordum hani hem erkeklerin hemde bayanlarin kullana bilecegi bir canta.

  Onu alsam erkeklere benzeyen kadinlara lanet olsun hadisi serif varya o bu durumdada gecerli olurmu

  Karar veremedim yardimci olursaniz sevinirim


  Paylaş
  Kadının erkeklere benzeme konusu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ve a.selam.
  Bu gibi eşyalardan sakınmak lazım.
  Bir hadisi şerifi hatırlayalım.

  Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene yönel, hadisi şerifini açıklayabilir misiniz?


  "Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe etmediğini yap.” (Buharî, Büyü 3; Tirmizî, Kıyâme
  60.) buyurmaktadır.

  Bu hadisi şerif, haram olmayan, fakat şüpheli olan
  şeylerden sakınmayı emretmektedir. Bu hadisi teyit eden başka bir hadisi şerif
  de şöyedir:

  Nu'man b. Beşîr (r.anhuma)'dan rivayet edilmiştir;
  der ki: Rasûlullah (s.a.v)'ı şöyle buyururken duydum:

  "Şüphesiz helâl da bellidir, haram da bellidir. (Fakat) bunlar arasında (helâl mi, haram mı
  olduğu belli olmayan birtakım) şüpheli şeyler vardır; ben bu konuda size bir
  misâl vereceğim (bu konuyu size bir misâlle anlatacağım): Şüphesiz Allah (c.c)
  (girilmesi yasak olan) bir koru kurmuştur. Biliniz ki, Allah'ın korusu haram
  kıldığı şeylerdir. Şüphesiz hayvanlarını korunun etrafında otlatan kişi, her an
  oraya dalabilir ve şüphesiz şüpheli şeylere dalan kişi de (harama) her an esaret
  edebilir.”
  (Buhari, İman 39)

  Açıklama:

  Buharî'nin, Kitabu'I-İman'daki rivayetinin tercemesi şöyledir:

  "Helâl da bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındada (birtakım)şüpheli şeyler vardır
  ki çok kimseler onları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da,
  dinini de kurtarmış olur.
  Her kim de şüpheli şeylere da­larsa, koru etrafında
  (hayvanlarını) otlatan bir çoban gibi, çok geçmeden içeriye dalabilir. Haberiniz
  olsun ki, her kralın bir korusu olur. Bilmiş olun ki, Allah'ın yeryüzündeki
  korusu, haram kıldığı şeylerdir. Yine haberiniz olusn ki, bedenin içinde bir
  lokmacık et (parçası) vardır. O iyi olduğu zaman bü­tün beden iyi olur, bozuk
  olduğu zaman da bütün beden bozuk olur. İşte o (et parçası)
  kalptir."


  Hz. Peygamber (s.a.v); haramlığı apaçık beli olan şeyleri koruya, haram mı yoksa helâl mi olduğu
  şüpheli olan şeyleri de korunun etrafına benzet­miştir.

  Yine Rasûlullah (s.a.v),
  günah olup olmadığı şüpheli olan şeyleri yapan kişiyi, korunun etrafında hayvan
  otlatan çobana benzetmiş ve bu çobanın hayvanlarının her an koruya girmesi
  muhtemel olduğu gibi, şüpheli şeyleri yapanların da her an günaha
  dalabileceklerini bildirmiştir.

  İbn Hacer el-Askalânî ve Nevevî'nin belirttiklerine
  göre; hadis-i şerif, ahkâmın üç kısma
  ayrıldığına i
  şaret etmektedir:

  1. Helâl olduğu
  açıkça belli olan hükümler.
  Bunlar, beyana ihtiyaç duy­mayacak kadar
  açık ve herkes tarafından bilinebilen şeylerdir. Ekmek ye­mek, yürümek, su içmek
  gibi.

  2. Haram olduğu
  açık olan ve haramlığı herkes tarafından bilinen şey­ler.
  İçki içmek,
  zina etmek gibi.

  3. Haram veya helâl olduğu açık olmayan şüpheli şeyler:

  Haram veya helâl olduğu şüpheli olan şeylerin
  nelerden ibaret olduğun­da âlimler ihtilâf etmişlerdir. Askalânî'nin
  belirttiğine göre, bu ihtilâfların hülasası şöyledir:

  a)
  Şüpheli şeyler, helâl veya haram oluşunda, ulemanın ihtilâf ettikleri; yani,
  kiminin helâl kiminin ise haram dedikleridir. At etinin hükmündeki ihtilâf, buna
  misâl gösterilmektedir.

  b) Helâl
  veya haram olduğunda ihtilâf edilen şüpheli şeyler, mekruh olan­lardır. Bu görüş, Maverdî'den
  nakledilmektedir.

  c) Haram
  ve helâl malı karışık olan bir kimseyle muamele yapılmasıdır. Bu görüş de
  Hattâbî'ye aittir.

  Hattâbî, "Onlar
  arasında şüpheli şeyler vardır."
  cümlesini izah ederken şu sözleri
  söyler ki, gerçekten kayda değer:

  "Yani bunlar, bazı insanlar için karışıktır. Yoksa
  onlar haddizatında karışık ve şüpheli, şeriatın aslında beyanı olmayan şeyler
  değildirler. Çünkü Cenab-ı Allah, hakkında hüküm bulunması gereken hiçbir şeyi
  delilsiz ve beyansız bırakmamıştır. Şu var ki, beyan; herkesin bilebileceği açık beyan ve usûl ilmine önem veren,
  nasların manalarını iyice anlayan, kıyas ve istinbât yollarını bilen ilim
  adamlarının dışında kimsenin anlayamayacağı gizli beyan olmak üzere iki çeşittir. Hadis-i
  şerifteki, "Onları insanların çoğu
  bilmezler."
  ifadesi, sözümüzün sıhhatine delildir."

  Hattâbî daha sonra, bir şeyin hükmünde şüphe eden
  kişinin durması ve şüpheden korunması gerektiğini, aksi takdirde harama
  düşebileceğini ifade eder.

  İşte tesbiti zor olan ve hükmü ancak âlimler
  tarafından çıkartılabilenler bunlardır. Âlimler ya nasla, ya da başka bir
  delille bu tür şeylerin hükümle­rini istinbât ederler. Onu ya haram ya da helâl
  sınıfına ilhak ederler.

  Şüpheli şeylere
  tam olarak haram veya helâl denilmemekle birlikte, bun­lardan kaçınmanın takvaya
  uygun olduğunda şüphe yoktur.
  İmam Azam Ebû Hanîfe ve Süfyân-ı
  Sevrî'nin: "Gökten yere düşmem, benim için "Nebiz (bir tür şarap) haramdır." diye fetva vermemden daha
  basittir; ama kendim onu asla içmedim ve içmem de." dedikleri rivavet edilir.


  Yine
  Hayâtü'l-Hayvân'da anlatıldığına göre; bir zamanlar Irak'­ta badiye koyunları
  ile, Kûfe'nin koyunları birbirine karışmış, koyun sahip­lerinin hakları
  ayırdedilemeyecek derecede birbirine girmişti. İmam Ebû Hanîfe Hazretleri, koyun
  cinsinin ortalama yedi sene yaşadığını öğrenmiş, o karışık koyunlardan olacağı
  korkusuyla yedi sene et yemeyi terketmişti.

  Demek oluyor ki,
  haram ya da helâlliği konusunda kesin hüküm bu­lunmayan şeylerin haram olduğuna
  fetva verilmese de onları işlemekten sakınmak takva gereğidir.
  Ancak,
  takva ile amel edeceğim diye vesveseye düş­memek, vesvese ile takvayı birbirine
  karıştırmamak gerekir.

  Meselâ, içine pislik karışmış olabilir diye
  akarsulardan abdest almamak, iyice mutmain olmak için abdest azalarını defalarca
  yıkamak, saatlerce tuvaletten çıkma­mak takva değil, vesvesedir.

  Hadisin bu rivayetinde olmamakla, birlikte, bundan
  sonraki rivayette bulunan; Buhari ve Müslim'in rivayetlerinde de yer alan bir
  cümlenin izahı­nı da burada vermek istiyoruz. O da Hz. Peygamber (sav)'in şu
  sözüdür:

  "Şüpheli
  şeylerden sakınan, ırzını ve dinini kurtarmış olur. Şüphelere dalan da harama
  dalmış olur."

  Hattâbî, bu cümleleri izah ederken söyler der:

  "Bu, cerh ve ta'dil konusunda önemli bir asıldır.
  Şüphelerden sakın­mayan kişinin, ırzını ve dinini ayıplanmaya ve dedikodulara
  hedef olmaya arzettiğine delildir."

  Buna göre; şüpheli şeylerden sakınan kişi; dini
  açısından noksanlıktan, ırzı açısından da ayıplanma ve dedikodudan korunmuş
  olur. Buradaki din sözü, Allah'a;
  ırz sözü de insanlara taalluk eden
  şeylerle ilgilidir.

  "Şüpheli şeylere
  dalan, harama da dalmış olur."
  sözünün manası, za­idinden anlaşıldığı
  gibi değildir. Çünkü öyle olsaydı, şüpheli şeyle haram arasında fark olmaması
  gerekirdi. Âlimlerin açıklamasına göre, bu sözün iki manaya ihtimali vardır:

  Birinci
  Mana:
  Şüpheli şeyleri âdet haline getirip onları devamlı yapan kişi,
  nihayet haramları işlemeye cesaret eder ve haram işler.

  İkinci
  Mana:
  Böyle bir kimse, dikkatsizliği âdet edinir ve yavaş yavaş
  haramlara dalar.

  Alimler, mekruhu
  çok işleyenin harama düşeceğini söylerler. Bu hadi­sin sonundaki, "Şüpheli
  şeylere dalan kişi, harama da cesaret eder." sözü de, yukarıda söylenenlere
  delildir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet