Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan cinler ve insanlar arsındaki ilişki Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  cinler ve insanlar arsındaki ilişki

  Reklam
  bir sorum olucak cinler ve insanlar arasında ki ilişki,yani cinler gerçekten insanlara çarpıyrmu.ve cin çarpmış denilen kişiler olaylardan haberdar olduklarını söylüyorlr sizce ..?


  Paylaş
  cinler ve insanlar arsındaki ilişki Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cinler ve İnsanlar Arasındaki İlişki


  Cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçektir Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardır

  Cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır:
  Cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar
  Cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez
  Uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider
  Cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur?
  İbni Abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor:
  "Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır"
  Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir(sigara dumanının girmesi gibi) Çoğunlukla beyinde karar kılarlar Çünkü Oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur Hastanın dilinden konuşan bazı cinlerde , beyinde olduklarını haber verirler Cinler beyne girip yerleştikleri gibi , vücudun herhangi bir yerinede girip yerleşebilir, ağrı ve sancıya sebep olabilirler Fakat bu ağrı ve sancılar cinlerden kaynaklanabileceği gibi tıbbide olabilir
  Hastada bu alametlerin hiç biri olmasada bedende cin olduğu anlaşılabilir Şöyleki; hastanın sağ kulağına ezan okunmaya başlayınca açık alametler görünmeye başlar Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması, ağlaması gibi

  Cinin hazır olduğunu nasıl anlarız?


  Cin eğer hastanın içinde ise okunma esnasında şu alametler zuhur eder
  Cin bağırmaya başlar, sızlanır, hatta cinnin durumuna göre hastanın dilinden konuşur
  Hasta sağa sola sert bir şekilde bakmaya başlar yada gözlerini kapatır
  Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner
  Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur Bazende cin adını söyler
  Cinleri evden uzaklaştırmak Cinler bazen evlerde gözükerek , bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler Hatta evin içine pislik, taş gibi şeyler atarlar Bazan evde 5 kişilik yemek pişer 10 kişi yiyormuş gibi çabuk biter Bazen evde 3- 4 kişi olduğu halde on kişi varmış gibi fazla ses çıkar
  Sayılan bu evler ya kimsesiz evlerdir ki , cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islâmı yaşamadıklarından o evin malından , evladından ve hanımından istifade ederler onlara ortak olurlar Allah'u Teale Kur'an-ı Mecidinde mealen:
  " Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol" buyurmaktadır
  İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir Allah'a sığınırız
  Şeytanlar ve cinler insanların bulunduğu mekanda bulunabilir ve beraberce yaşarlar Şeytanlar insanlarla beraber eve girip aynı evde hatta aynı yatakta uyuyabilirler şöyleki evde kullanılmayan yataklar bir süre sonra onların kullandığı bir yatak haline gelebilirŞeytanların sizin evinizde kalmasını istemiyorsanız eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmeniz gerekir bu durumda sizin evinizi mekan edinemezler Siz yemek yerken sağ elle ve başlarkende besmele ile başlarsanız sizin yemeğinize ortak olamayacaklar, Hanımınızla birlikte olurken " Allahümme inni euzü bike cenn----ş şeytane ve euzübike ma razektena" demeli ve duhul esnasında besmele çekilmeli bu durumda hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan onlara pay vermemiş olursunuz Evet yanlış anlamadınız sizinle beraber cinler/ şeytanlar cisi münasebette bulunabilir bunu ancak yukarıdaki şekilde yaptığınız taktirde engellersiniz ve cinsi münasebet esnasında mutlaka yorganın altında olun yahut en azından üzerinizde bir örtü bulundurun

  Allah Rasülü (SAV): "Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz" buyurmaktadır(Müslim) Namaz kılınmayan, Kur'an okunmayan ev mezar gibi olmuştur Bu eve şeytanlarda cinlerde rahatça girip cirit atarlar böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir Eğer gitmezlerse bolmiktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur
  Önemli not: Benim tavsiyem öncelikle evinizde sabahları ve akşamları bir tutam üzerlik tohumunu bir şeyin üzerinde yakarak dumanının evin her tarafına yayılmasını sağlayın (mesela bir teneke kutu olabilir tüpün üzerine koyun içine bir tutam üzerlik tohumu ek olarak bir miktar ak günlük ekleyebilirsiniz) cinler orasını terkeder Eğer direkt olarak okuma yaparsanız cinler evi dağıtabilir evde cam eşyası ne varsa hepsini kırabilir onun için ilk önce üzerlik tohumunun yakılmasını tavsiye ederim
  eğer hala terketmezlerse o zaman okuma yapılır eğer suya bir miktar sirke katılırsa daha tesirli olur Suyun dökülme usülüde tuvalet ve banyo hariç bütün pervazlara bir miktar serpilerek suyun hertarafa dökülmesi sağlanır
  Suyu döktükten sonra 4-5 saat süreyle evi terkedin eve hiç kimse girmesin bu zaman zarfında evde birini görürlerse onu çarpabilirler
  Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

  1- Fatiha;
  Bismillahirrahmanirrahıym Elhamdülillahi rabbi alemiyn ErrahmânirrahıymMaliki yevmiddiyn İyyâkena'büdü ve iyyakenestaıyn İhdinassıratal mütekıym Sıratalleziyne en'amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn

  2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

  Elîf, Lâm , Mîm Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn Elleziyne yü' minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun Velleziyne yü'minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn

  3- Ayet-el kürsî

  Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te' huzühü sinetün vela nevm Lehü mâ fissemâvati vema fil erdzMen zellezî yeşfe'u iyndehü illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı'lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz Ve lâ
  yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym

  4- Bakara süresi 285-286 ayetler(Amerrasülü):

  Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü'minûn Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masıyrLa yükellifullahü nefsen illa vüs'ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta'na Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih va'fü 'annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn

  5- Alî İmran 18 Ayet:

  Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül 'ılmi kâimem bil kıst Lâ ilahe illâ hüvel 'aziyzül haküym

  6- Âraf 54 Ayet:

  İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih Elâlehül halku vel emr Tebarakellahü rabbül âlemiyn

  7- Mü'minûn süresi son 113ten 118 ayete kadar:

  Efehasibtüm ennema halekaküm 'abesen ve enneküm ileyna la türce'ûnFete'alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül 'arşil keriym Vemen yed'û me'allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü 'ıynde rabbih İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn
  8- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:

  Vessâffati saffen, fezzacirati zecran fettaliyati zikran inne ilaheküm ilahün vahid Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib Ve hifzam min külli şeytanim marid La yessemme'ûne ilel meleil e'alâ ve yükzefune min külli canib Dühuranvelehüm azeabün vasib İllâ men hatıfel hatfete fe etbe'ahü şihabün sâkib
  10- Haşr süresi son üç ayeti:

  Lev enzelnâ hazel kur'ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le'allehüm yetefekkerûn Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü Elmelikül kuddüsüselamül mü'minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi ve hüvel aziyzül hakiym
  10- Cin süresi'nin tamamı:
  11- İhlas :

  Bismillahirrahmanirrahiym Kul hüvellahü ehad Allahüssamed Lem yalid Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad
  12- Felak:


  Bismillahirrahmanirrahiym Kul euzü birabbil felak Min şerri mâ halakVe min şerri gâsıkin izâ vekab Ve min şerrinneffaseati fil ukad Ve min şerri hasidin izea hased
  13- Nas süresi:


  Bismillahirrahmanirrahiym Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas Min şerril vesvasil hannas ellezî yüvesvisü fî sudürinnas minel cinneti vennâs
  arşivden


  Cinler insanları çarpabilir mi?
  Cinler insanları çarpabilir mi? Cinler insanlara zarar verebilir mi? Verebilirse hang
  Cin çarpması, toplumda oldukça yaygın olan bir anlayıştır Hemen herkesin, cin çarpmasıyla ilgili anlatacağı birden fazla olay vardır Ancak, bu sadece bizde değil, hemen bütün toplumlarda böyledir

  Şibli, cinlerin insan bedenine girip zarar verebileceğine, aralarında Ebu’l-Hasan el-Eş’ari’nin de bulunduğu Ehl-i Sünnet alimlerinin inandıklarını, makalelerinde bunu açıkladıklarını ve Bakara suresinde bulunan ve faiz yiyenlerin durumunu bildiren ayette; “Riba (faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer deliden başka bir halde (kabirlerinden) kalkamazlar”(1) buyurulmasını buna delil gösterdiklerini kaydetmektedir Ahmet b Hanbel’in oğlu Abdullah kendisine “bazı kimseler, cinin insan bedenine giremeyeceğini söylüyorlar Sizin bu konuda ne dersiniz?” diye sorduğunda, Ahmet b Hanbel, “onlar yalan söylemişlerdir” diye cevap vermiştir (2)

  Cinlerin insanlara “hangi şartlarda zarar verebileceği” konusunda ise, Gülen şunları söylüyor:

  “Cinler, ehl-i imana, daha çok cünüplük ve hayız-nifas hallerinde; abdestsiz, namazsız hayat sürenlere de yine bu hallerde musallat olup, onları değişik şekilde ve değişik seviyede baştan çıkarabilirler İşlenen her bir günah, şeytan ve habis cinlere açılan bir kapı ve pencere durumundadır Bilhassa hassas tipler, bozuk ruhlular, duadan ve dualıların atmosferinden uzak lâubali hayat yaşayanlar, çabuk cinlerin tesirine girerler Tabii ki, cinlerin hayat sınırlarını ve hukuklarını ihlal ve besmele çekmeden evlerini ve yurtlarını işgal de, cinlerden zarar görmede mühim faktörlerdir Bu yüzden Efendimiz (sav), bize pis yerlere girerken dua etmemizi öğretiyor ve onların bulundukları mezbelelik, çöplük, hamam, otluk, hela ve hatta kabirlerde namaz kılmamızı yasaklıyor Evet Efendimiz, helaya girerken, “Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habais” dememizi öğretiyor, hayatımızın her safhasında dualı olmamızı, bu kabil zararlı oklara hedef olmaktan korunmamızı temin edecek bir kale ve kalkan sayılabilecek temiz muhitlerde bulunmamızı, temiz insanlarla düşüp kalkmamızı, dualarla bir atmosfer oluşturmamızı ve ibadetle korunmamızı emrediyor

  Öyleyse, cinlerin her türlü kötülüğünden emin olmak isteyen, her şeyden önce günahlardan şiddetle kaçınarak, onların girecekleri delikleri kapamalıdır(3)

  (1) Şiblî, Cinlerin Esrarı, s 258
  (2) Şibli, Age, s 256-257
  (3) Şahin, İnancın Gölgesinde, s 153-154
 3. 3
  tsk allah razı olsun paylaşımlarınızdan dolayı. 4. 4
  ya bilmiyorum ama ben bir türlü mantığıma sığdıramıyorum bu cin olayını .yani insanlar alemiyle nasıl bu kadar iç içi olablrler.ayetler varmı bunun hakkında.ki gaybi bir konu bu kadar yapılıyor??cinler ve insan ilişkileri,  insanlar ve cinler arasındaki ilişki,  insan ve cinler arasindaki iliski,  insanlar ile cinler arasındaki bağ,  insan ve cin ilişkisi