Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Beytü'l-Ma'mur'ne demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Beytü'l-Ma'mur'ne demektir?

  Reklam
  Miraç gecesi Peygamberimiz arşa yükselmiş Cebrail(a:S) ona sadece buraya kadar eşlik etmiş. Peygamberimiz yüce ALLAHI görmüştür. İki sorum var. 1 BAŞLIK tanda anlaşıldığı üzreBeytü'l-Ma'mur'ne demektir?2- Peygemberimiz ALLAHI görünce cemali hakkında birilerine bilgi vermişmidir?Yoksa sır olarak mı sakladı?Hadis varmıdır?


  Paylaş
  Beytü'l-Ma'mur'ne demektir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  BEYTÜ'L-MA'MÛR NEDİR?


  Beytü'l-Ma'mur Ne Demektir?
  Sözlükte "îmâr edilmiş ev" anlamına gelen el-beytü'l-ma'mûr; yedinci semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin ziyaret edip ibâdet ettiği bir mabeddir (Buhârî, Bed'ül-Hak, 6; Müslim, Îmân, 259; Nesâî, Salat, 1; Ahmed, III,149) "el-Beytü'l-Ma'mûr", yeryüzündeki Beytullah'ın kutsiyetine benzer bir kutsiyete sahiptir Miraç esnasında Hz Muhammed (as)'e gösterilmiştir Kur'ân'-da bir âyette geçmiştir (Tûr, 52/4) Bu âyetteki el-Beytü'l-Ma'mûr, 7 gökteki meleklerin mabedi olabileceği gibi Beytullah da olabilir Çünkü, 7 gökteki meleklere ait mabed gibi Kâ'be de ma'murdur, gece-gündüz ibâdet edenlerle dolup taşmaktadır Tasavvufta Beyt-i Ma'mûr ile hem 7 gökteki mabed hem de Hakk'ın tecelligâhı olan mü'minin kalbi kastedilir (İK)  Peygamberimiz Miraç'da Allah'ı görmüş müdür?

  Soru

  Cevap

  Değerli kardeşimiz;


  Allah tealanın, gözle görüleceği hususunda üç görüş zikredilmektedir:
  Birinci görüşe göre: Allah tealayi gözler dünyada görmeyecek âhirette görecektir. Daha sonra da zikredileceği gibi Hz. Aişe: "Gözler onu göremez o ise bütün gözleri görür." (En'am 103) âyetini delil göstererek bu görüşü beyan etmiştir. Mesruk diyor ki:

  "Ben, Aişe (r.anha) ya dedim ki: "Ey anneciğim, Muhammed (s.a.v.) rabbini gördü mü?" Aişe şöyle dedi: "Söylediğin söz tüylerimi ürpertti. Sen şu üç şeyi bilmez misin ki, kim bunların meydana geldiğini sana söylerse yalan söylemiştir. Kim sana "Muhammed (s.a.v.) rabbini gördü." derse şüphesiz ki o yalan söylemiştir." Hz. Aişe bu sözlerden sonra şu âyetleri okudu.

  "Gözler onu görmez o ise bütün gözleri görür.1

  "Allah bir insanla ancak vahiyle veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder.2

  Hz. Aişe sözlerine devamla şöyle buyurdu: "Yine kim sana yarın ne olacağını bildiğini söylerse şüphesiz ki o yalan söylemiş olur." Sonra şu âyeti okudu: "Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez.3

  Yine kim sana: "Resulullah bir şey gizledi." derse şüphesiz ki o yalan söylemiştir." demiş ve şu âyeti okumuştur: "Ey Peygamber, rabbinden sana idirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allahın peygamberliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah, kâfiler toluluğunu hidayete erdirmez.4

  Hz. Aişe sözlerine devamla şöyle demiştir: "Resulullah rabbini görmedi. Fakat o, Cebrail (a.s.)ı kendi asli suretinde iki kere gördü.5

  İkinci görüşe göre: Allah teala hem dünyada hem de âhirette görülecektir. Allah tealayı dünyada görme Hz. Muhammed (s.a.v.) için gerçekleşmiştir. Ancak Resulullahın, Allah tealayı görmesi bizzat gözüyle mi yoksa kalbiyle mi gerçekleştiği meselesi ihtilaf konusu olmuşsa da kalbiyle bir veya iki defa gördüğü görüşü tercih edilmiştir. Abdullah b. Abbas, Ebu Salih, Süddi, İkrime bu görüştedirler.

  İkrime diyor ki:
  "Abdullah b. Abbas dedi ki: "Muhammed rabbini gördü ben de ona dedim ki: "Allah "Gözler onu göremez o ise bütün gözleri görür.6 buyurmamış mıdır? Abdullah b. Abbas ise şöyle cevap verdi: "Vay senin haline, bu durum, Allahın, nuruyla göründüğü zamandır. Görülen onun nurudur. Allahın nuru Muhammed'e iki kere gösterildi. 7

  Abdullah b. Şekik diyor ki:
  "Ben, Ebu Zer'e dedim ki: "Şayet Resulullahın zamanına yetişmiş olsaydım ben ona bir şey sorardım." Ebu Zer: "Ondan neyi sorardın?" dedi. Abdullah da: "Ey Allanın Resulü, sen rabbini gördün mü?" diye sorardım." dedi. Ebu Zer dedi ki: "Ben onu sordum o da: "Ben nur olarak gördüm." dedi.8

  Müslim'de de şu rivayetler vardır.

  1. Ata tarikiyle gelen bir rivayette İbnü Abbas: "Peygamber onu kalbi ile gördü." dedi.

  2. Ebu'l- Âliye tarikiyle gelen bir rivayette de İbnü Abbas'ın şöyle dediği nakledilir: "Andolsun ki onu bir kere daha gördü."
  Diğer bir rivayette: "O nurdur o bana nasıl gösterilecek.9 diye cevap verdiği bildirilmektedir. Yani, benim, onun zatını görmeme nuru engel oldu.

  Görüldüğü gibi bu rivayetler, Resulullahın dünyada iken Allahı kalb gözüyle gördüğünü beyan etmektedirler.

  Şa'bî diyor ki:
  "Abdullah b. Abbas Arafat'ta Kâ'b ile karşılaştı ve ondan bazı şeyler sordu. Bunun üzerine Kâ'b "Allahu Ekber" diye seslendi. Öyle ki yankısı dağlardan geldi. Bunun üzerine Abdullah b. Abbas dedi ki: "Biz, Haşimioğullarıyız." Kâ'b ise "Allah, görünmesiyle konuşmasını Muhammed ile Musa arasında taksim etti - Musa ile iki kere konuştu. Muhammed de onu iki kere gördü 10 dedi.

  Üçüncü görüşe göre ise: Allah teala ne dünyada ne de âhirette görülecektir. Bu görüş Mutezile'ye aittir. Allah tealanın âhirette görüleceğini beyen eden sağlam nasslara ters düşmaktedir. Bu sebeple nazar-ı itibara alınacak bir görüş değildir. Allah tealanın âhirette görüleceğini beyan eden âyetlerden bazısı" şunlardır: "O gün rablerine bakan pırıl pırıl parlayan yüzlerde vardır. 11

  Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rab’lerini görmekten mahrum kalacaklardır. 12

  Şu sahabiler de Allah tealanın, âhirette görüleceğini beyan eden sahih hadisler rivayet etmişlerdir. Bunlar Ebu Said el-Hudrî, Ebu Hureyre, Enas b. Mâlik, Süheyb-i Rûmî ve Bilal-i Habeşî (r.anhüm)dür. 13
  1- En'am Suresi, âyet: 103
  2- Şuanı Suresi, fıycl: 51
  3- Lokman Suresi, âyet: 34
  4- Muide Suresi, âyet: 67
  5- Buharı, K. Tefsir el-Kur'an sure 53, bab:l
  6- En'am Suresi, âyel: 103
  7- Tirmizî, K.Tcfsir el-Kur'art, Sure: 53, bah: 7, Hadis no: 3279.
  8- Müslim, K.el-İman, bab: 292, Hadis no: 178
  9- Müslim, K.d-îman, bab: 292, Hadis no: 178/Tirmizî,K.Tcfsİrcl Kurıan, Surc:S3, IIadis no: 3282
  10- Tirmızı, K. Tefsir cl-kKur'nn sure 53 Hadis No 3278
  11- Kıyamet suresi ayet, 22-23
  12- Mulaffifiıı suresi, ayet- 15
  13- Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 8/32-36.

  Taberi Tefsiri


  Selam ve dua ile...
 3. 3
  Allah razı olsun kardeşim duyupta içeriğini bir türlü öğrenemediğim bir konu bu teşekkürler.. 4. 4
  Alıntı memluk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun kardeşim duyupta içeriğini bir türlü öğrenemediğim bir konu bu teşekkürler..
  Rica ederim,Rabbim hepimizden razı olsun sağolasınız.. 5. 5
  Allah razı olsun Zeynep kardeşim.. 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Miraç baştan sona açıklarmısınızbeytül-mamûr,  beytül mamur,  beytul mamur,  beytül mamur nedir,  beytül mamur ne demek,  beytü,  beytül mamur nerededir