Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan ' Cezbe' Nedir ? Varmıdır yokmudur.....? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ' Cezbe' Nedir ? Varmıdır yokmudur.....?

  Reklam
  Evet kardeşler ! Cezbe ! varmıdır yokmudur ?

  Şimdi önce Laik bir türkten dinleyelim cezbe nedir' Miş


  Ve Şimdide Bir Allah dostu olan Şeyh Mehmet Yarbaydan dinleyelim

  Paylaş
  ' Cezbe' Nedir ? Varmıdır yokmudur.....? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslamda Cezbe var mı?
  Cezbe Nedir?
  Cezbe hakkında ansiklopedik bilgi


  Sürüklemek, kendisine çekmek. Sâlikin beşerî vasıflarından
  soyutlanma ile ilâhî sıfatları kazanma ve tecellileri müşahede etmesi anlamında
  bir tasavvuf terimidir.


  Cezbe; Hakk'ın, kulunu kendisine çekmesinden hasıl olan
  istiğrak, derin şaşkınlık ve hayret sûretlerinde görünen manevî bir haldir.


  Cezbe, kulun Hakk'a külfetsiz yaklaşması ve ilâhî inayetler ve
  lütuflar gereği hareket etmesidir. Aynı zamanda o, riyazet ve ibadete devamla
  duyguların yok edilmesidir. Cezbe, Allah'ın kulunu kendisine çekmesi, kulun
  Allah'a kavuşmasıdır.


  Cezbe iki türlü olur. Bunlar da: 1-Hafî (gizli) cezbe, (kulun
  Hakk'ı sevmesi) 2-Celî (açık) cezbe; (Hakk'ın kulu sevmesi)dir.


  Cezbeye tutulanlara meczûb denilir. Meczub; Hakk'ın rızasını
  kazanan, Hak tarafından yakınlığına lâyık görülen, her türlü hevâ ve heves
  lekesinden temizlenen ve bu sayede sülûk makam ve mertebelerine çalışmadan ve
  yorulmadan erişen ergin kimsedir. Bunlar, gayb esrârına vâkıf velîler olarak
  telâkki edilir. Bundan dolayı meczûb olanlardan çekinilir, gönülleri kırılmaktan
  sakınılır. Şathiyyat denilen sözleri hakkında sükût tercih edilir. Cezbede şart
  olan, istidattır. Bu istidat, Allah vergisidir. Kazanmakla elde edilmez. Sâlikte
  istidât ve kâbiliyet olmazsa, sadece riyâzet ve tasiye ile Hakk'a kavuşmak nasip
  olmaz.


  Cezbeyi akıl hastalıklarından biri diye gösterirlerse de, cezbe
  cinnet değildir. Meczub da mecnun olamaz. Çünkü cezbe, hali değişken bir
  kimsenin idrakinin mutad beşer idrakinden daha da yükselerek, keşf-i hakâyıka
  doğru gitmesidir. Cinnet ise, beşer idrakinin manasız ve düzensiz bir şekilde
  aşağılara düşmesidir. Cezbede yükselme, cinnette alçalma vardır. (Osman Ergin,
  Balıkesirli Abdülaziz Mecdî Tolun, İstanbul 1942, s. 31-35).


  Tasavvuf erbabınca manevî yolculuğa seyr-i sülûkla çıkılır.
  Burası, fena mertebelerinin (Tevhid-i Ef'âl, Tevhîd-i Sıfat ve Tevhîd-i Zât)
  kazanılıp tadına varıldığı kısımdır. Cezbe ise, Bekâ makamlarının (Cem',
  Hazretü'l-cem ve Cemü'l-cem') tadına varıldığı bölümdür. Sülûk mertebelerinde
  urûc; cezbe makamlarında da tedellî (nüzul) müşahede edilir. Sülûkun başlangıcı
  cezbenin nihayetidir. (H. Fehmi Kumanlıoğlu, Muhammed Nürü'l-Arabî, Basılmamış
  Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1988, s. 60).


  Bekâ billâh ismi verilen seyr-i fillâh, Cezbe makamıdır.
  Burada, Hakk'ın sıfatlan ve ahlâkıyla süslenip ufuk-'ul a'lâ'ya ulaşılır.
  (Selçuk, Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 1984, s. 174).


  Cezbeye tutulanlara Üveysi-meşrep de denilir. Şurasını ifade
  etmek gerekirse; mutasavvıflar, teklifi düşüren cezbe halini ve bir kimsenin bu
  mânâda cezbeye tutulmasını hoş görmezler, hatta tutulmuş olanları da kurtarmaya
  çalışırlar. Onlar, cazib olmayı meczup olmaya tercih ederler.


  Hasan Fehmi KUMANLIOĞLU

cezbe varmı