Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan bismillahirrahmanirrahim Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  bgm

  Reklam

  bismillahirrahmanirrahim

  Reklam
  selamun aleykum kardesler.bu siteyi cok faydalı buluyorum ALLAH(cc) hepinizden razı olsun.bir konuda size danışmak istiyorum.benim çok mutlu bir evliliğim vardı çok bağlıydık ama son bir iki senemiz huzursuzluklarla geçti sebebini biz de bilmiyorduk ama yok yere tartısıyorduk içimiz daralıyordu.eşim bir cinnet anında-telefonda 3talakla benı bosadı.herkes bunu yaptıgına inanamıyor.evımden 3nuska cıktı ona da 2 tane yapılmıs sesimi duyunca kendinden geçercesine bagırıyor o da ne yaptıgını bilmiyor.ben Rabbime sıgındım tüm musibetlerden.3 talakla boşama oldugunu biliyorum ama bunların etkısınde kalarak yapmıs olması kafamda soru ısaretı bıraktı.bu boşanma gecersiz olmaz mı (hanefi mezhebindeniz)ne yapmam gerektigi hususunda yardımcı olmanızı istiyorum
  __________________


  Paylaş
  bismillahirrahmanirrahim Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cinnet Geçiren Kimsenin Talağı


  Aleykumselam.Cinnet geçiren kimsenin talağı geçerli olmaz.
  Aklı başında yapmışsa geçerli olur.


  Talakın Geçerliliği
  Bir- talakın geçerli olabilmesi için, o talakın İslami esaslara uygun olmasının yanında, talakı veren kişinin akıllı, bülüğ çağına ermiş ve kendi özgür iradesi ile kasden ifade etmesi gerekir Aşağıdaki hallerde, talak geçerli olmaz


  1- Zorlananın Talakı: Zorlanan kişinin kendi ihtiyari yoktur İrade ve ihtiyar ise teklifin esasıdır Bunlar yok olunca teklif de kalkar Zorlanan kişi yaptığı işten sorumlu tutulmaz Yüce Rabb'imiz Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

  "Gönlü imanla dolu olduğu halde, zor altında olan kimse müstesna:' (16 NAHL, 106) Hadisi şerifte ise Rasulullah(as) şöyle buyurmuştur: "Hata, unutmak ve zorla yaptırılan suçların cezası ümmetimden kaldırılmıştır"

  Bir çok sahabe, Maliki, Şafi, Hambeli mezhepleri bu görüştedirler

  2- Sarhoşun Talakı: Sarhoş, aklından yoksun olduğu için deli ve çocuk hükmündedir Dolayısıyla sarhoşun talakı geçersizdir Yüce Allah(cc), sarhoşun ibadetini geçersiz saymaktadır

  "Ey iman edenler, sarhoşken ne söylediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın" (4 NİSA, 43) Birçok sahabe, sarhoşun talakının geçerli olmadığında birleşmiştir Hz Osman(ra) da sarhoşun boşanmasına itibar etmezdi Şevkani şöyle demiştir: "Aklı giden sarhoşun boşamasının bir hükmü yoktur Çünkü, teklifin muhatabı olan, akıldan mahrumdur Şari, sarhoşa verilecek cezayı tayin etmiş olup, kendi görüşümüzle bu sınırı aşarak ceza olsun diye talakının geçerli olduğunu söyleme ve neticede sarhoşa iki şekilde ceza verme hakkımız yoktur"

  3- Kızgın Kimsenin Talakı: Kızgın kimse, ne söylediğini düşünmeyip kendisinden çıkan sözü bilmez Bu bakımdan talakı geçerli olmaz Çünkü iradeden yoksundur

  Ahmed, Ebu Davut, İbn Mace ve Hakim'in Hz Aişe (ranha)'den rivayet ettikleri bir hadiste Rasulullah(as), "ığlak halinde boşama ve köle azad etme geçerli değildir' buyurmuştur
  "Iğlak" kelimesi kızgınlık, zorlama ve delilik hali olarak tefsir edilmiştir Zad-ül Mead'da İbn Teymiyye şöyle demiştir "ığlak kelimesinin hakikati, kişinin kalbinin kapanarak ne söylediğini bilmemesi ve konuştuğunu kasdetmemesidir Bu kimsenin kast ve iradesi kapanmıştır Zorlananın ve delinin talakı ile sarhoşluk ve kızgınlık sebebiyle aklını giderenin talakı bu kısma girer Hatta ne söylediğini bilmeyen söylediğinde kasıt bulunmayanın talakı da bunun gibi olup geçerli sayılmaz"

  Bu kızgınlık ne söylediğini bilmeyecek derecede aklı gidenin kızgınlığıdır Ne söyleyip ne kasdettiğini bilen kişinin kızgınlığında ise talak vaki olur

  4- Şaka Yapanla Hata Yapanın Talakı: Şaka ciddiyetten uzak olduğu için şaka ile yapılabilecek her akit fasittir Şakada azim söz konusu değildir Bu nedenle, şaka ile talak yapmak geçersizdir Çünkü, yüce Allah(cc) şöyle buyuruyor:

  "Şayet boşamaya kararlı (azimli) iseler, bilsinler ki Allah şüphesiz işitir ve bilir" (2 BAKARA, 227)
  Talak, niyete muhtaç bir iştir Şaka yapanın ise, boşamaya ne azmi ne de niyeti vardır

  Buhari'nin İbn Abbas tan rivayet ettiğine göre, 'Şüphesiz talak bir ihtiyaçtan dolayı yapılır buyrulmuştur

  Gerçi senedi hakkında ihtilaf olan ve Tirmizi'nin hasen, Hakim'in sahih kabul ettiği bir Hadisi Şerifte şöyle buyruluyor:
  "Üç şey vardır ki, bunların ciddisi ciddi şakası da ciddidir Bunların birincisi nikah, ikincisi boşanma, üçüncüsü de bir adamın boşamış olduğu karısına tekrar dönmesidir"

  Bu hadiste dikkat edilirse, fiil söz konusudur Yani bu sayılan durumlarda eylem yapılmıştır, şakayı aşmıştır Bizim kastettiğimiz sözle yapılan şaka ve bu şaka sonucunda kadının evi terk etmesidir
  Hata ile yapılan talaka gelince; bu kimse söylediği sözle talakı kastetmemiş, sadece ağzından hata ile bu kelime çıkmıştır
  Ancak şurası da bir gerçektir ki; talak konusu şaka ve eğlenceye alınamaz

  5- Dalgın ve Unutan Kimsenin Talakı: Dalgın ve unutanın talakı, hata ve şaka yapanın talakı gibidir

  6- Şaşkın Kimsenin Talakı: Şaşkın kimse, kendisine isabet eden ani bir olay karşısında ne söylediğini bilmeyen kimsedir ki, bu olay onun aklını giderir ve fikirlerini saptırır Deli, bunak ve baygın kimsenin talakı vaki olmadığı gibi bunun da talakı vaki olmaz Yine bunun gibi aklına yaşlılık, hastalık veya ani bir musibetten dolayı bir noksanlık gelen kimsenin talakı da vaki olmaz

  Kadının Talakını İstemesi

  İslam'da kadın ve erkek, sorumluluklar karşısında eşit tutulmuştur Aile yuvasının kurulmasında ve sürekliliğinin - sağlanmasında da kadının ve erkeğin birbiri üzerinde hakları ve karşılıklı sorumlulukları vardır Yüce Rabb'imiz şöyle buyuruyor

  Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır Erkeklerin, kadınlar üzerinde(ki hakları), bir derece daha fazladır Allah azizdir, hakimdir" (2 BAKARA,, 228)

  "Allah, insanları birbirinden üstün kıldığından ve (erkeklerin) malllarından harca(yıp kadınların geçimini sağla)dıklarından dolayı erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler" (4 NİSA, 34)
  "Eğer aralarının açılmasından endişe duyarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin, bunlar uzlaştırmak isterlerse Allah onların arasını bulur çünkü Allah bilendir, haber alandır" (4 NİSA, 35)

  Burada dikkat edilirse, kadın ve erkek eşit haklara sahiptirler, ancak erkek; aile sorumluluğunu yüklenmesi ve ailenin nafakasını temin etmek için sürekli dışarıda çalışması, her çeşit tehlikeyi göğüslemesi nedeniyle, bir derece üstün olup yönetici durumundadır Bunun dışında, her halukarda eşitlik söz konusudur

  "Rab'leri onlara karşılık verdi: 'Ben, sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim hep birbirinizdensiniz" (3 AL’İ İMRAN, 195)

  "Mü'min erkek ve kadınlar birbirlerinin velisidirler İyiliği emreder kötülükten menederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Rasulüne itaat ederler İşte onlara Allah rahmet edecektir Muhakkak ki Allah güçlüdür, hakimdir "(9 TEVBE, 71)

  Allah ve Rasulü, bir işte hüküm verdiği zaman; artık inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur Kim Allah'a ve Rasulü'ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur" (33 AHZAB, 36)

  Durum böyle olunca, kadın da Allah'a karşı sorumludur Bu sorumluluğu dolayısıyla da şer i şerifin bütün emirlerine uymakla mükelleftir Kadın, hiçbir konuda, hoşuna gitmiyor diye, Allâh'ın ayetlerini ve Resulün sünnetini ihmal edemez, karşı çıkamaz Karşı çıkması halinde sapıklığa düşmüş olur

  Bir kadın hoşuna gitmiyor diye tesettürden kaçamaz, Allah'ın dinini yaşamaktan ve anlatmaktan geri duramaz, çok evliliğe karşı çıkamaz Kur'an ve Sünnet'te var olan hükümleri kendi hevasına göre değiştirip karşı çıkan kadın, Kur'ani ifadeyle sapıtmış, sapıklığa düşmüş demektir Bu sapıklıktan ancak tevbe ederek kurtulabilir

  Bir kadının hangi hallerde boşanacağını Kuran'ı Kerim ortaya koymuştur Erkek, zina ederse otomatikman kadının üzerinden nikahı düşer Çünkü zani olan bir erkek; ancak zani veya müşrik bir kadınla evlenir, mü'mine kadına nikahı haramdır (24/3) İkinci halde erkek, üzerine düşen erkeklik görevini ifa edemezse bu durumda da kadın boşanmasını talep edebilir

  Hz Aişe(ranh)'dan rivayete göre Kurzi Rifaa'nın karısı (Temime) Rasulullah'a gelerek şöyle demiştir

  "Ya Rasullulah Rifaa beni boşamıştı (ve üç talakla) talakı kat'i kılmıştı Sonra ben de Kurzi Abdurrahman bin Zübeyr ile evlenmiştim Fakat Abdurrahman'ın erliği şu elbise saçağı gibi (gevşek)dir (Erlik vazifesi göremiyor)" diyerek boşanmasını talep etmiştir

  Üçüncüsü, kadının kocası tarafından sürekli taciz edilmesidir Kadının huzuru yoksa ve kocası da bu huzursuzluğu körüklüyorsa kadın talakını isteyebilir

  Dördüncüsü ise kadının, aç-çıplak kalması, kişi haysiyetiyle bağdaşmayan bir konumda bulunması halinde talakını isteme hakkı vardır

  Bunun dışında kadın, her hangi bir nedenden dolayı evde huzursuzluk çıkararak ikide bir boşanmasını talep edemez veya talakı bir koz olarak erkeğe karşı kullanamaz Böyle yapan kadınlar, Rasulullah (as)'ın diliyle kınanmışlardır

  "Zorlayıcı bir sebep olmadan kocasından boşanmayı isteyen bir kadına cennetin kokusu haram olur " (Ebu Davut, Tirmizi, Et Terğib c3s83)

  "(Makul ve meşru bir sebep olmaksızın) zevcelerinden ayrılmayı ve boşanmayı isteyen kadınlarla (gönlünü başka birine verdiği için kocalarından nefislerini ve muhabbetlerini) nezi'eden, kesen zevceler münafıkların ta kendileridir" (İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri s369)

  "Evleniniz, şeri bir özür olmadıkça boşanmayınız Çünkü Allahü Teala zevklerine düşkün olan ve başkalarıyla evlenmek için hemen boşanan erkeklerle kadınları sevmez" (Tabarani)

  "Evlenin ve ciddi bir sebep olmadıkça boşanmayın Zira boşanmadan arz titrer: " (Muhtar'ul Ehadis s60)

  Bütün bunlar da gösteriyor ki kadın, önemli bir sebep olmadıkça boşanmasını talep edemez Etmesi durumunda: kınananlardan olur meşru bir sebeple, boşanmasını isteyen kadının talak şartları da erkeğin talak şartları gibidir Ancak boşanmak isteyen bir kadın, kocasının kendisine verdiği mehri iade etmek zorundadır Çünkü, boşanmayı talep eden kendisidir Fidyenin miktarı kocanın kendisine verdiği miktar kadardır Ayeti kerimede kadının fidye verebileceği beyan edilmektedir:

  "Eğer Allah'ın kanunlarını ikisi koruyamayacaklar diye korkarsanız o zaman kadının fidye vermesinde ikisine de günah yoktur" (2 BAKARA, 229)

  Bir gün Sabit b Kays'ın karısı, Rasulullah(as)'a gelerek, Sabit ten ayrılmak istediğini söyler Rasulullah(as) Sabit'ten ne aldığını
  sorması üzerine, bir bahçe olduğunu öğrenir ve bahçeyi iade etmesini, Sabit'e de bahçesini kabul ederek karısını bir talakla boşamasını buyurur

  İşte kadının talakını istemesi budur Bunun dışında talak talep etmek Allah ve Rasulü'ne karşı gelmektir ki sonu felakettir(58/5)
  Talak konusu üzerinde bu denli geniş duruşumuzun nedeni,bu konudaki yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır

  Toplumsal kültürde, nikah konusunda -evlenecek kişinin inancının araştırılması dışında- pek fazla bir farklılık yok iken, talak konusunda baştan sona kadar yanlışlar, bid'atlar ve hurafeler doludur Bu kültürde, evli bir kişinin, içinde bir şey bulunmayan bir tencere ya da bir kap için: "bu boştur" demesi eşinin boşanmasına sebep gösterilmiştir

  Bir diğeri de, evli bir kişinin eşine şaka yoluyla "Bak seni boşarım" ya da "Başka biriyle evlenip senden boşanacağım" demesi boşanma sebebi sayılmıştır

  Bu konuda başka bir yanlışlık da, evli kişinin "üçten dokuza kadar benden boşsun" ya da "seni üç talakla boşarım" gibi ifadeyi sarf etmesiyle eşinin kendisinden ebediyen boşanacağına inanılmasıdır
  Yukarıda üç örnek verdiğimiz bu tür ifadeleri çoğaltmak mümkündür Ancak vereceğimiz tüm örnekler; tıpkı bu örneklerde olduğu gibi hepsi Kur'an ve Sünnet esasıyla çelişmekte, zıt düşmektedirler

  Thalak konusunda yapılan tüm bu yanlışlıkların temelinde toplumun Kur'an ve Sünnet gerçeğinden uzaklaşması yatmaktadır Bu yanlışlıkların giderilmesi ise, her konuda Kur'an ve Sünnet gerçeğini bilmekle mümkündür

  Sonuç olarak Kur'an gerçeğinde hareket edildiğinde ne itikadi bozukluklar ne ameli çarpıklıklar ve ne de bir sürü sapıklıklar ve yanlışlıklar ortaya çıkar Çünkü Kur'an, doğruların ana kaynağı ve kendisine -tabi olanları hidayete ulaştıran yegane kılavuz, Sünnet de Kur'ani doğruları pratize eden en doğru davranış ve yoldur

  "Rabb'inizden size indirilene uyun ve O'dan başka dostlara uymayın Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!" (7 A'RAF 3)

  "Gerçekten bu Kur'an da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan müminleri kendilere için büyük bir ecir olduğunu müjdele "(17 İSRA, 9)

  "Şüphesiz bunda kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır" (21 ENBİYA; 106)

  "Kim(ler) Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar, O'ndan korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır"(24 NUR, 52) "
 3. 3
  bgm
  ALLAH (cc) razı olsunbismillahirrahmanirrahim