Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamberimiz (s.a.v) Veda Hutbesi'nde, "Çocuk kimin döşeğinde doğarsa ona aittir." derken ne demek istiyor? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimiz (s.a.v) Veda Hutbesi'nde, "Çocuk kimin döşeğinde doğarsa ona aittir." derken ne demek istiyor?

  Reklam
  Çocuğun ana yönünden nesepsiz oluşu düşünülemez; onu doğuran kadın annesi sayılır. Anneye bağlanma bakımından doğumun meşru veya gayri meşru olması da sonucu değiştirmez.Çocuğun babaya ait olması ise ancak dört durumda gerçekleşebilir. Sahih veya fâsit evlilik, şüpheye dayalı cinsel birleşme ve erkeğin çocuğun nesebini kabul etmesi. İslâm, cahiliye devrinde görülen, zina yoluyla doğan çocuğun nesebini erkeğe bağlama uygulamasını kaldırmıştır.

  Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
  "Çocuk yatağın sahibi olan kocaya aittir. Zina edene ise taşla kovulma ve mahrumiyet vardır." (1)
  Bu hadisten kastedilen geçerli bir nikâhla evli olan kocadır; çocuk ona nisbet edilir. Eğer nikâh yoksa cinsel birleşme zina sayılır ve doğacak çocuk böyle bir erkeğe nisbet edilemez. Çünkü zina nesebin isbatı için bir sebep olmaya elverişli değildir.

  Buna göre, çocuk, babaya ancak yatakta bulunması meşru olduğu zaman neseben bağlanır. Bu da sahih veya fasit nikâhla gerçekleşir. Çoğunluğun görüşü budur. Ebû Hanîfe'den, nesebin mücerret, evlilik akdi ile de sabit olacağı rivayet edilmiştir. (2)
  Dipnotlar:
  (1) bk. Buhârî, Büyû', 3, 100, Husûmât, 6, Vesâyâ, 4, Meğâzî, 53, Ferâiz, 18, 28, Hudûd, 23, Ahkâm, 29; Müslim, Radâ', 36, 37; Ebu Dâvud, Talek, 34; Tirmizî, Radâ', 8, Vesâyâ, 5; İbn Mâce, Nikâh, 59, Vesâyâ, 6; Mâlik, Muvatta', Akdiye, 20; Ahmed b. Hanbel, I, 25, 59, 65, 59, 104, II, 179, 207, 239, 280.(2) bk. el-Kâsânî, el-Bedâyi', 2. baskı, Beyrut 1394/1974, III, 212; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 1. baskı, Mısır 1316/1898, III, 300; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, Mısır, t.y., II, 352; eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VI, 279 vd.


  Paylaş
  Peygamberimiz (s.a.v) Veda Hutbesi'nde, "Çocuk kimin döşeğinde doğarsa ona aittir." derken ne demek istiyor? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zinadan dolayı hamile kalan bir kadının çocuğu nerede ve doğurduğuna bağlı olarak çocuğun nesebinin kime ait olduğu bilgisini vermektedir.veda hutbesi soruları,  veda hutbesi sorulari