Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan İslam inancına göre kadın peygamber gelmiş midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslam inancına göre kadın peygamber gelmiş midir?

  Reklam
  İslam inancına göre kadın peygamber gelmiş midir?

  Soru

  İslam inancına göre kadın peygamber gelmiş midir?


  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;
  Nübüvvet konusu İslâm'ın en önemli inanç esaslarından birini hatta bir bakıma en önemlisini oluşturur. İslâm düşünce tarihinde, nübüvvet çeşitli ekoller tarafından farklı anlaşılmıştır. Bu nedenle peygamberlerin cinsiyeti konusunda Mâtürîdîler ile Eş'arîler arasında ihtilaf vardır. Ehl-i Sünnetin her iki kolu peygamberin erkeklerden olduğunu kabul eder. Ancak Eş'arîler ise, kadınların da peygamber olabileceğini benimserler. Mâtürîdîler bu düşünceyi benimsemezler. Çünkü "Peygamberler ancak erkeklerden olur" diyen Mâtürîdîler Kur'ân-ı Kerim'den şu ayeti delil gösterirler: "Senden evvel (peygamber olarak) gönderdiklerimiz şehir halkından kendilerine vahy eder olduğumuz erkek adamlardı."(Yusuf 12/109; ayrıca bk. en-Nahl 16/43; el-Enbiya 21/7.) İmâm Eş'arî ile kitap ve sünnetin zahirlerini kendilerine mezhep edinen birkaç âlim bazı ayetlere (Âl-i İmrân 3/42; Meryem 19/16-19.) dayanarak Hz. Meryem'in nübüvvetine kail olmuşlardı. Kur'an'daki birkaç ayet ile istidlal ederek Hz. Meryem'in nübüvvetine kail olanlar, resûl ile nebi arasındaki farkı belirtirken "nebi, ister tebliğe memur olsun, isterse olmasın kendisine vahiy olunandır" tarifine dayandırmışlardır.(Bağçeci, Muhittin, Peygamberlik ve Peygamberler, İstanbul 1977, s. 73 vd.) Bu duruma göre kadınlardan peygamberlikleri söz konusu olan altı kadın: Hz.Havva, Hz. Sara, Hz.Hacer, Hz.Musa'nın annesi, Firavunun eşi Asiye ve Hz. Meryem'dir.(Zebidi, Tecridi Sarih Tercümesi ve Şerhi, trc. Kamil Miras, Ankara 1971, IX/150) Hâlbuki Mâtürîdîler Kur'ân'da kadınlar ile ilgili vahyin diğer varlıklara gelen vahiy gibi telakki ederler, yani bunun nebevî bir vahiy olmadığını söylerler. Kadınlara gelen bu şey belki bir ihsandır, derler.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  İslam inancına göre kadın peygamber gelmiş midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadının fıtratı gereği ve kendini muhafaza etme özelliğinden dolayı kadın peygamber gönderilmemiştir. Fakat kadınların en örnek olacak kimseler bulunmaktadır.