Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Rasulullahın Nasıl Içtiği Ve Neleri Içtiği Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rasulullahın Nasıl Içtiği Ve Neleri Içtiği

  Reklam
  RASULULLAHIN NASIL İÇTİĞİ VE NELERİ İÇTİĞİ


  Rasulullah İçin Tatlı Su Temin Edildiği


  1253) Hz. Aişe şöyle demiştir:
  "Rasulullah (s.a.v.) için Sukya'dan (Mekke ile Medine arasında bir yer) tatlı su getirilirdi."[1]

  Rasulullahın Gecelemiş (Beklemiş) Suyu Tercih Etiği


  1254) Cabir şunu anlattı:
  Rasulullah (s.a.v.), bir hastayı ziyaret etmek için Ensar'dan ba*zılarına geldi yakınında bir su arkı olduğu halde onlardan şöyle diyerek su istedi:
  - "Eğer yanınızda, bir kırba (tulum) için gecelemiş su varsa (içeriz), yoksa şu sudan (bardaksız) dudağımızla
  içeriz."[2]


  Rasulullahın Soğuk Suyu Tercih Ettiği


  1255) Ubade Îbnu'l-Velid, Cabir îbn Abdillah'ın şu sözünü nakletti:
  Ensardan bir zat, Rasulullah (s.a.v.) için, hurma dalından bir askı üzerinde bulunan eski bir tulumunda su soğuturdu.[3]
  1256) Hz. Aişe şöyle dedi:
  "Peygamberimiz (s.a.v.) soğuk ve tatlı içecekten hoşlanırdı."[4]

  Rasulullah'ın İçinden Su İçtiği Kap


  1257) İsa Ibn Tahman, Sabit'in şu sözünü nakletti:
  Enes İbn Malik bize, ağaçtan yapılmış, demirden halkası bulunan kaim bir bardağı çıkarıp gösterdi ve:
  -Sabit! Bu, Rasulullah'm bardağıdır, dedi.[5]
  1258) Enes şöyle dedi:
  "Bu bardakla Rasulullah'a (s.a.v.) bütün içecekleri; suyu, nebizi (kuru üzüm şırası) balı ve sütü verdim."[6]
  1259) Muhammed îbn ismail şunu anlattı:
  Enes'in yanma girdim. Evinde, tahtadan yapılmış bir bardak gör*düm. O şöyle dedi:
  "Peygamber (s.a.v.). ondan su içiyor ve abdest alıyordu."[7]
  1260) îbn Abbas şöyle dedi:
  İskenderiye'nin sahibi (kralı), Rasulullah'a (s.a.v.) billur bir su bardağı göndermişti. Rasulullah (s.a.v.) ondan su içerdi.[8]

  Rasulullahın Süt İçtiği


  1261) îbn Abbas şöyle dedi:
  "Rasulullah'm (s.a.v.) en sevdiği içecek süttür."[9]
  1262) îbn Abbas şunu anlattı: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Allah bir kimseye bir yiyecek yedirirse:
  "Allah'ım! Bunu bize mübarek kıl ve bunu bize daha iyisiyle de*ğiştir" desin. Allah her kime süt içirirse: Allah'ım! Bu sütü bize mübarek kıl v,e bunu bize artır, desin. Biz, sütten başka yiyecek ve içeceğin yerine geçecek bir şey bilmiyoruz."[10]

  Rasulullah'ın Nebiz İçtiği Ve O Nebizin Özelliği


  1263) Hz. Aişe anlattı:
  Peygamberimiz (s.a.v.) için sabahleyin nebîz[11] (üzüm şırası) yapardık. O da yaptığımız nebîzi akşam içerdi. Onun için akşam nebîz yapardık. O da onu sabahleyin içerdi.[12]

  Rasulullahın Arpa Ve Buğday Unu Çorbası İçtiği


  1264) Enes şöyle dedi:
  "Bu bardakla Rasulullah'a (s.a.v.), süt, bal, çorba, nebîz (şıra) ve soğuk su veriyordum."[13]

  Rasulullahın Nasıl İçtiği


  1265) Rabia İbn Eksen şöyle anlattı:
  "Rasulullah (s.a.v.), misvağı, sağa ve sola doğru hareket ettirerek kullanır, içtiği şeyi de emerek içerdi ve şöyle derdi:
  - "Bu daha hoş ve daha sıhhidir."[14]

  Rasulullahın İçtiğini Üç Solukta İçmesi


  1266) Enes şöyle dedi:
  "Peygamber (s.a.v.) kaptan içerken üç solukta içerdi."[15]
  1267) Ebu Katade'den Peygamber'iıı (s.a.v.) şöyle dediği rivayet e-dilmiştir:
  "Biriniz (birşey) içtiği zaman kabın içine solumasın." [16]
  Söylediğimizin açıklaması şöyledir: Enes İbn Malik, Rasulullah'm (s.a.v.), bir yudum içip durduğunu, sonra besmele çekip bir yudum daha içtiğini, sonra durduğunu, tekrar besmele çekip bir yudum iç tiğini ve durduğunu, bitinceye kadar bunu üç defa yaptığını, bitince de AJlah'a hamdettiğini görmüştür.
  1268) Ibn Mesud şöyle demiştir:
  "Rasulullah (s.a.v.) bir şey içtiğinde, üç defa solur, her solukta Al*lah'a hamdeder, sonuncusunda da Allah'a şükrederdi."[17]

  Rasulullahev Oturduğu Yerde Ve Ayakta Su İçtiği


  1269) Hz. Aişe şöyle dedi:
  "Peygamber (s.a.v.) oturduğu yerde de, ayaktada su içmiştir. O yalın ayak da, ayakkabılı da, namaz kılmıştır. O, sağından da, sulundan da dönmüştür."[18]

  Ashabına Su Verdiğinde Rasulullah'ın Hepsinden Sonra Su İçtiği


  1270) Enes şunu anlattı:
  "Rasulullah (s.a.v.) ashabına su veriyordu. Ona:
  -Ya Rasulallah! Kendin içseydin, denildi. Rasulullah (s.a.v.):
  - "Cemaate su dağıtan, onların en son içenidir" dedi.[19]

  Rasulullahın Sağına Verdiği


  1271) Enes anlattı:
  Rasuluüah (s.a.v.) bize geldi. Onun için evde beslediğimiz koyun*dan süt sağdık. Süte evdeki koyunun sütünden karıştırıldı. Rasulul-lah'm sağında bir bedevi, solunda Ebu Bekir, Ömer de karşısında duruyordu. Rasulullah sütü içti. Ömer:
  - Ebu Bekir'e ver dedi. Rasulullah (s.a.v.) bedeviye vererek:
  - Sağa, sağa dedi.[20]
  1272) Seni îbn Sa'd şunu anlattı:
  Rasulullah'a içecek bir şey getirildi ve ondan içti. Sağında bir ço*cuk, solunda ise yaşlılar bulunuyordu. Rasulullah (s.a.v.) çocuğa:
  -Bunlara vermem için, bana izin verirmisin? diye sordu. Çocuk:
  -Vallahi, senden gelen nasibime kimseyi tercih edemem, dedi. Bu*nun üzerine Rasulullah (s.a.v.) onu, çocuğun eline bıraktı.[21]  [1] İbn Sa'd, Tabakatu'l-Kubra, 1/109; Ebu'ş-Şeyh, Ahiaku'n-Nebi, 227, 228; Teb-rizi, Mişkatul-Mesabıh, 4284; Zebîdî, İthatu's-Sadeti'l-Muttakîn, İV/427; V/255.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 503.

  [2] Buharî, Sahih, VII/142; Ebu Davüd, Sünen, 3724; İbn Mace, Sünen, 3442; Ahmed, Musned, IH/328; Beyhakî, Sunenu'l-Kubra, VII/284; Darimî, Sünen, 11/120.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 503.

  [3] Bakınız: Kenzu'l-Ummal, 18222

  [4] Tirmızî, Sünen, no: 1897 (Mursel olduğunu söylemiştir); Şemail, 175 (muh*tasardan)
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 504.

  [5] Buharı, Sahih (lafız farkıyla birlikte}, kıtabu'l-eşrıbe, Tirmızî, Şemail, no: 167 (muhtasardan)

  [6] Müslim, Sahih, kitabu'l-eşrıbe, no: 2008; Ebu'ş-Şeyh, Ahlaku'n-Nebı, 222, Hakim, Müstedrek; İV/105; Tirmızî, Şemail, no: 168 (muhtasardan).

  [7] Ebu'ş-Şeyh, Ahlaku'n-Nebı, 221.

  [8] Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 504.

  [9] Bakınız: Kenzu'l-Ummal, 18223.

  [10] Tirmizî, Sünen, 3455; İbn Mace, Sünen, 3322; Ahmed, Musned, I/225; İbn Sa'd, Tabakat, I/3; Tirmizi, Şemail, 104,105; İbnu's-Sınnî, Amelu'l-yevrnİ ve'l-leyle, 468; Ebu'ş-Şeyh, Ahlaku'n-Nebi, 208.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 504-505.

  [11] Nebiz: kuru üzüm tulumlarda ıslatılıp bir süre bekletildikten sonra İçilen mad*deye verilen addır. (Mütercimin notu).

  [12] Bakınız: Sunenu'n-Nesai, kitabu'l-eşribe.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 505.

  [13] Kaynaklan daha önce geçti.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 505.

  [14] Bakınız: Tahricul-İhya, 11/371; Ukayli, Zuafa, H/229; Kenzu'l-Ummal, 26974; İbnu'l-Kayserani, Mevzuat, 575; Mecmau'z-Zevaİd, 11/100.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 505.

  [15] Buharî, Sahih, VJI/146, Müslim, Sahih, kitabu'l-eşnbe, bab: 16; Tırmizî, Sünen, 1884; İbn Mace, Sünen, 416, İmam Ahmed, Musned, 111/118, 119, 185, Hakim, Müstedrek, IV/138; Munzırı, Terğıb, II1/129, Tırmizî, Şemail, 109; İbn Ebı Şeybe, Musannef, VIII/31.

  [16] Buharî, Sahih, I/50; VII/146; Tırmizî, Sünen, 1889; Nesaî, Sünen, I/43; İbn Mace, Sünen, 3429; Ahmed, Musned, İV/383; V/309; Bağavı, Şerhu's-Sunne, I/397, Xl/371.

  [17] İbnu's-Smnî, Amelu'l-yevmı ve'l-leyle, 465; el-Hındî, Kenzu'l-Ummal, 18226, 18227; Elbani, Sılsıletu's-Sahıha, ill/272.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 506.

  [18] Bakınız. Sunenu'l-Tırmızı, kıtabu'l-eşribe, bab. 12; Sunenu'n-Nesaı, kitabu's-sehv, bab: 100; Ahmed ibn Hanbel, Musned, 1/101,104,114,134,136; 11/174,176,179,190 206, 215.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 506.

  [19] Tirmizî, Sünen, 1894; Nesaî, Sünen, el-eşribe, bab: 19; İbn Mace, Sünen, 3434, Ahmed, Musned, İV/354,383; V/303; Darimî, Sünen, 11/122; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, Vll/, 286; Taberani, Mucemu's-Sağir, H/40; İbn Ebi Şeybe, Musannef, Vlll/23; İbn Sa'd, Ta-bakatu'l-Kubra, 1/155.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 506-507.

  [20] Buharî, Sahih, 111/144; Vll/142; Müslim, Sahih, kitabul-eşribe, no: 124,125; Ebu Davud, Sünen, 3726; Tirmizî, Sünen, 1893; İbn Mace, Sünen, 3425; Ahmed, Musned, 111/110, 113, 231; Abdurrezzak, Musannef, 19582; İbn Ebi Şeybe, Musannef, XI/38S; Ebu Nuaym, Hilyetu'l-Evliya, IH/374.

  [21] Buharî, Sahih, lil/144, 147, 170, 211; VII/144; Müslim, Sahih, kitabu'l-eşribe, 127; Ahmed, Musned, V/333; Malık, Muvatta927; Beyhakî, Sunenu'l-Kubra, Vll/286.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 507.


  Paylaş
  Rasulullahın Nasıl Içtiği Ve Neleri Içtiği Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her şeyin en güzeli, en doğrusu ve en sağlıklısı peygamber efendimize öğretilmiştir. Onun bütün yaptıkların bir hikmet ve doğruluk vardır. Yaptığı hiç bir şey boş ve gereksiz değildir.peygamberimizin içtiği,  bir sahabe peygamber imizin idrarını ıçtiği doğru mu ,  peygamberımızın idrarı