Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Rasulullâh'ın Orucu.. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rasulullâh'ın Orucu..

  Reklam
  III- RASULULLÂH'IN ORUCU


  Rasulullah'ın Bir Ayda Ne Kadar Oruç Tuttuğu Ve Ne Kadar Tutmadığı


  957) Enes şöyle demiştir:
  "Rasulullah (s.a.v.) o derece oruç tutardı ki, artık o orucu hiç bı*rakmayacak denilirdi, bazan da, orucu öyle bırakırdı ki, artık hiç oruç tutmayacak denilirdi."[1]
  958) Said İbn Cubeyr, îbn Abbas'ın şu sözünü nakletti:
  "Rasulullah (s.a.v.), Artık orucu hiç bırakmayacak deninceye kadar oruç tutardı. Bazan da, artık o oruç tutmak istemiyor deyinceye kadar orucu bırakırdı. Medine'ye göç ettikten sonra O, Ramazan'dan başka hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmemiştir."[2]
  959) Enes'e, Peygamber'in orucu sorulduğunda şöyle derdi:
  "Peygamber (s.a.v.), aydan (günlerce) oruç tutardı ki, o ayın oru*cunu bozmak istemediği zannedilirdi ve (günlerce) yerdi ki, o aydan hiçbir gün oruç tutmayacağı zannedilirdi. O'nu, geceleyin namazda gör*mek istesen mutlaka namazda görürdün. Uykuda görmek istesen mut*laka uykuda görürdün."[3]

  Rasulullahın Her Ay Üç Gün Oruç Tuttuğu


  960) Abdullah şunu anlattı:
  "Rasulullah her ayın başından üç gün oruç tutardı."[4]
  961) Muaze şunu anlattı: Aişe'ye:
  -Rasulullah'ın (s.a.v.) her aydan üç gün oruç tutması adeti miydi? diye sordum. Aişe:
  -Evet, dedi. Ben
  -Bu üç gün, ayın neresinde idi? dedim. Aişe:
  -Ayın neresinde (hangi günlerinde) olduğuna önem vermezdi.[5]
  962) İbn Ömer şöyle anlattı:
  "Rasulullah (s.a.v.) her aydan, üç gün oruç tutardı: Ayın başındaki pazartesi ve onu takip eden perşembe ve ondan sonra gelen perşembe.[6]

  Rasulullahın Pazartesi Ve Perşembe Günü Oruç Tutması


  963) Hz. Aişe'ye Rasulullah'ın (s.a.v.) (nafile) orucu hakkında so*ruldu. O da şöyle cevap verdi:
  "Rasulullah (s.a.v.) pazartesi ve perşembe günlerini taharri ederdi (arardı).' [7]
  964) Usam9 îbn Zeyd şunu anlattı:
  "Rasulullah (s.a.v.), günlerce peşpeşe oruç tutar, artık orucu hiç bırakmayacak denilir. Günlerce oruç tutmaz, o zaman da neredeyse hiç oruç tutmayacak denilirdi. Ancak, cuma günü de olmak üzere, oruç tut*tuğu günler arasında ister yer alsın, ister yer almasın, o iki günde oru*cunu tutardı.[8] Ben:
  -Ya Rasulellah! Sen, hiç bırakmayacakmış gibi oruç tutuyorsun, iki gün hariç, hiç oruç tutmayacakmış gibi oruç tutuyorsun. Sen, o iki gün, devamlı oruçlu olduğun günler arasında olsa da, olmasa da o günlerde oruç tutuyorsun, dedim. Rasulullah (s.a.v.):
  - "O iki gün hangi günlerdir?" dedi. Ben:
  - Pazartesi ve perşembe, dedim. Rasulullah (s.a.v.):
  - "Bu iki gün, amellerin alemlerin Rabbi'ne arzedildiği gündür. Ben, amelimin oruçluyken arzedilmesini severim" dedi.
  965) Ebu Hureyre rivayet etti: Peygamber şöyle buyurdu:
  "Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arzedilir. Ben amelimi, o-ruçluyken arzedilmesini severim."[9]
  966) Hafsa şöyle dedi:
  "Peygamber (s.a.v.) pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı."[10]

  Rasulullahen Şaban Ayında Tuttuğu Oruç


  967) Hz. Aişe şöyle dedi:
  "Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden daha fazla oruç tutmaz, Şaban ayını tamamen oruçlu geçirirdi."[11]
  968) Hz. Aişe şunu söyledi:
  "Rasulullah (s.a.v.) Şaban aynıda oruç tutardı."[12]
  969) Usame îbn Zeyd şöyle anlattı:
  Rasulullah (s.a.v.), Şaban ayında tuttuğu oruç kadar hiçbir ayda oruç tutmazdı.
  -Ya Rasulellah! Şaban'da tuttuğunuz kadar hiçbir ayda oruç tut*muyorsun? dedim. Rasulullah (s.a.v.):
  - "Bu, Receb'le Şaban arasında, halkın faziletinden gafil olduğu ve amellerin alemlerin Rabbi'ne onda yükseltildiği (arzedildiği) bir aydır. Ben amelimin oruçluyken arzedilmesini istiyorum" cevabım verdi.[13]
  970) Ummu Seleme şöyle dedi:
  "Rasulullah'm (s.a.v.) peşpeşe iki ay oruç tuttuğunu görmedim. Ancak Şaban'ı Ramazan'a eklerdi."[14]

  Rasulullahın Visal Orucu[15]


  971) Enes şunu anlattı:
  Rasulullah (s.a.v.) visal orucu tutmağa başladı. Bu, ayın sonuna rastlamıştı. Ashabından bazıları da visal orucuna başladılar. Bunun ü-zerine Rasulullah (s.a.v.):
  "Bazılarına ne oluyor da, visal orucu tutuyorlar. Şüphesiz, siz be*nim gibi değilsiniz. Vallahi, eğer ay uzamış olsaydı, size öyle bir visal o-rucu tuttururdum ki, bu işin derinliğine dalanlar ondan vazgeçerlerdi" dedi.[16]
  972) Enes şöyle dedi:
  Rasulullah (s.a.v.) visal orucu tuttu. Bazıları da visal orucu tuttu*lar. Rasulullah (s.a.v.):
  - "Ben sizin gibi değilim. Çünkü ben, Rabbi'min beni doyurup su*suzluğumu giderdiği halde olurum" dedi.[17]

  Rasulullah Orucunu Ne İle Açardı?


  973) Enes şöyle dedi:
  "Rasulullah (s.a.v.) orucunu namazdan önce bir kaç rutab (yaş hurma) ile, rutab bulunmazsa birkaç hurmayla ve hurma da bulunmaz*sa, birkaç yudum su içerek açardı."[18]


  Rasulullahın Bir Topluluğun Yanında İftar Edince Okuduğu Dua


  974) Enes şunu anlattı:
  Peygamber (s.a.v.), bir ailenin yanında iftar ettiğinde onlara şöyle derdi:
  - "Sizin evinizde oruçlular, oruçlarını açsınlar, yemeğinizi ebrar (iyiler) yesinler, melekler size salât etsinler."[19]

  Ramazanın Son On Gününde Rasulullah'ın (İbadete Daha Fazla) Gayret Göstermesi


  975) Hz. Aişe şöyle dedi:
  "Rasulullan (s.a.v.), vefat edinceye kadar, Ramazan'm son on gü*nünde gayret gösterir, geceleri ihya eder, ailesini uyandırır ve paçaları sıvardı."[20]
  976) Hz. Aişe şöyle dedi:
  "Rasulullah (s.a.v.) Ramazan'dan on gün kaldığında, paçaları sıvar (daha fazla gayret gösterir) ve ailesinden ayrılırdı."[21]

  Rasulullahın Ramazanın Son On Gününde İtikafa Girmesi


  977) Hz. Aişe şunu rivayet etti:
  "Peygamber (s.a.v.) Allah Ta'âlâ ruhunu alıncaya kadar (ölünceye kadar), Ramazan'm son on gününde itikafa girerdi."[22]

  Rasulullahın Ramazan Bayramında Dışarı Çıkmadan Önce Bir Şey Yemesi


  978) Abdullah İbn Zeyd'in babası şunu söyledi:
  "Rasulullah (s.a.v.), Ramazan Bayramı günü, birşey yemeden dışan çıkmazdı. Kurban bayramında ise, kurbanı kesmeden yemezdi."[23]
  979) Enes şunu anlattı:
  "Rasulullah (s.a.v.) Ramazan bayramı günü, birer birer yediği hurmaları yemeden dışarı çıkmazdı."[24]

  Bayram Günü, Rasulullah'ın Önünde Harbenin (Kısa Mızrağın) Taşınması


  980) Necaşî, ez-Zubeyr Ibnu'l-Avvam'a bir harbe vermişti. Bu har*be, bayramlarda Rasulullah'm (s.a.v.) Önünde taşınırdı.[25]

  Rasulullahın Bayram Namazında Getirdiği Tekbirlerin Sayısı


  981) Amr îbn Şuayb'm dedesi şöyle dedi:
  "Peygamber (s.a.v.), bir bayramda, on iki tekbir getirdi, birinci re*katta yedi, ikincide beş. Onlardan ne önce ne de sonra namaz kıldı."[26]

  Rasulullah'ın Bayram Günü Yolunu Değiştirmesi


  982) Ebu Hureyre şöyle dedi:
  "Rasulullah (s.a.v.), bayram (namazına) çıktığında, daha Önce çık*tığı yoldan değil de, başxa bir yoldan çıkardı."[27]
  983- Ibn Ömer şunu söyledi:
  "Peygamber (s.a.v.), bayramda bir yoldan gitti, başka bir yoldan döndü."[28]
  [1] Ebu Davud, Sünen, 2430; Nesaî, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 33, 69; İmam Ahmed, Musned, 1/227, 231, 326. Ut/179, VS/107, 143, 153, 165, 242; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, İV/291, 292, 299; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 111/103; İbn Adıyy, el-Kamıl, V/1823.

  [2] Nesaî, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 69; İmam Ahmed, Musned, VI/8, 122, 189; Tirmizî, Şemail, 156. Bakınız: Mecmau'z-Zevaid, H/272.

  [3] Tirmizî, Sünen, 765; Şemail, 156; imam Ahmed, Musned, 111/104, 236, 264; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, 111/17.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 427.

  [4] Ebu Davud, Sünen, 2450; Tirmizî, Sünen, 742; Şemail, 157; Bağavî, Şerhu's-Sunne, VI/358.

  [5] Tirmizî, Şemail, 159.

  [6] Müslim, Sahih, kitabu's-styam, bab: 36; Nesaî, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 69; İbnAsakır, Tarih, Vl/419.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 428.

  [7] Tirmizî, Sünen, kitabu's-savm, bab: 44; Nesaî, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 36, 70; İbn Mace, kitabu's-sıyam, bab: 42; İmam Ahmed, Musned, VI/80, 89,106.

  [8] İmam Ahmed, Musned, V/201; Ebu Nuaym, Hılyetu'l-Evliya, IX/18; Munzirî, Terğib, 11/125.

  [9] Taberanî, Mu'cemu'l-Kebir, 1/131; Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, VIİI/66; İbn Ebî Hatim, llelu'l-hadis, 2046; Aclunî, Keşfu't-Hafa, İ/365.

  [10] Ebu Davud, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 59; Nesaî, Sünen, bab: 69; ibn Mace, Sünen, 1740; imam Ahmed, Musned, V/206, 209, VI/278; Darimî, Sünen, M/20; Taberanî, Mu'cemu'İ-Kebir, X/19; İbn Sa'd, Tabakatü'l-Kübra, 1/105; ibn Ebî Şeybe, Musannef, İÜ/42; Munzirî, Terğib vel-Terhib, 11/124, 125.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 428-429.

  [11] Buharı, Sahih, kitabu's-savm, bab: 52; Müslim, Sahih, kitabu's-sıyam, hadis: 176; Ebu Davud, Sünen, kitabu's-savm, bab: 31; İbn Mace, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 30; Malik, Muvatta, kitabu's-sıyam, hadis: 56; İmam Ahmed, Musned, VI/39, 84, 107, 128, 143, 153, 165,188, 189, 233, 249, 268.

  [12] Bakınız: Sahihu'l-Buhari, IH/50; Musnedu'l-Imam Ahmed, VI/128,143,189, 249; Sünenu'l-Kubra, İV/10, 292; Sunenu İbn Mace, 1645; Fethu'l-Bari, İV/213.

  [13] İmam Ahmed, Musned, V/201; Munzirî, Terğib ve't-Terhib, 11/116; İbn Adiyy, el-Kamil, 11/519: İbn Hacer, Fethu'l-Bari, İV/215.

  [14] Tirmizî, Sünen, kitabu's-savm, bab: 36; Nesaî, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 33, 70; imam Ahmed, Musned, VI/300.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 429-430.

  [15] Visal: iftar etmeden arka arkaya birkaç gün oruç tutmak. (Mütercimin notu)

  [16] Müslim, Sahih, kitabu's-sıyam, bab: 11; İmam Ahmed, Musned, 111/193.

  [17] İmam Ahmed, Musned, H/253, 377, 496, H/102, 143; İbn Ebİ Şeybe, Musannef, IH/82; İmam Müslim, Sahih, 774; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, İV/282; İbn Ebi Şeybe, Musannef, IH/82 (değişik lafızlarla).
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 430.

  [18] Ebu Davud, Sünen, 2356; İmam Ahmed, Musned, 111/146; Darekutnî, Sünen, 11/185; Tirmizî, Sünen, 696; Ebu Nuaym, Hılyetu'l-Evliya, IX/227; Munzirî, Terğib, H/142.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 430.

  [19] Ebu Davud, Sünen, 3854; ibn Mace, Sünen, 1747; İmam Ahmed, Musned, ili/ 118, 201; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, İV/239,240; Abdurrezzak, Musannef, 7907; İbn Hıbban, Sahih, 1353 (Mevarıd); İbnu's-Sınni, Amelu'l-yevm ve'l-leyle, 476; İbn Ebİ Şeybe, Musannef, 111/100; Ebu Nuaym, Hılyetu'l-Evliya, IH/72.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 431.

  [20] Müslim, i'tıkaf, bab: 3; Tirmızî, Sünen, 796; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, İV/314.

  [21] İmam Ahmed, Musned, VI/76; İbn Kesir, Tefsir, VIİI/432.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 431.

  [22] Ebu Davud, Sünen, 2462; İbn Mace, Sünen, 1770; Tirmizî, Sünen, 790, 803; İmam Ahmed, Musned, 11/133,281,336,401, İV/92,169, 232, 279; Beyhakî, Sünenül-Kübra, İV/314, 320; Darimî, Sünen, il/27;
  Abdurrezzak, Musannef, 7682; Bağavî, Şerhu's-Sunne, VI/391.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 431.

  [23] îbn Mace, Sünen, kitabu's-sıyam, bab: 49.

  [24] imam Ahmed, Musned, 111/126, V/360.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 431-432.

  [25] Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 432.

  [26] Taberanî, Mu'cemu'l-Kebir, X/357. Benzeri: İmam Ahmed, Musned, VI/65, 70; Beyhakî, Sunenu'i-Kubra, III/286; İbn Asakir, Tarih, VI/168.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 432.

  [27] Buhari şu lafızla rivayet etmiştir: "O bayrama çıktığında, gittiği yoldan değil de başka bir yoldan dönerdi."
  İmam Ahmed, Musned, ü/338; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, IH/308, 309; İbn Hacer, Föthul-Bari, 11/472 (Buhari'nın aşağıdadki rivayetiyle birlikte).
  Buhari'nin rivayeti, Cabir'den şu lafızladır: "O, bayram günü, yolu değiştirirdi." Sahi-hu'l-Buhari, 11/29.

  [28] Bakınız: Şerhu's-Sunne, İV/313.
  Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 432.


  Paylaş
  Rasulullâh'ın Orucu.. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberimiz günlerce oruç tutar ve iftar saatinde bir hurma ya da çok az bir şeyle açardı. Onu örnek alan sahabilerin ise bu şekilde yapmalarına izin vermezdi. Çünkü lefendimize Allah tarafından güç verilirdi ibadetlerle beslenirdi. 3. 3
  peygamber efendimiz kaç gün oruç tutardı,

  Her müslüman oruç ile ilgili Peygamberimizin sözlerini hadisleri okumalıdır.peygamberimiz hangi günler oruç tutardı,  peygamber efendimiz kaç gün oruç tutardı,  peygamber efendimiz hangi günler oruç tutardı,  hz muhammed hangi günler oruç tutardı,  peygamberimiz hangi gunler oruc tutarmis,  hz.muhammed hangi günler oruç tutardı,  peygamber efendimiz hangi oruclari tutardi