Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan HZ. Peygamber (s.a.v) Namaz kılma şekli -El Bani Hakkında Kısa Bilgi
 1. 29

  Reklam

  Reklam
  HZ. PEYGAMBER'E SALÂVAT GETİRMENİN VACİP OLUŞU

  "H*:. Peygamber. (S.A.V.), bir adamın namazda dua ettiğini, fakat Allah'ın şânını yüceltmediğini ve Hz. Peygamber'e salâvat getirmediğini işitti. Sonra "Çabuk ol" dedi. Daha sonra o zatı çağırarak, kendisi ve başkalarına uyarı olmak üzere şöyle söyledi: "Sizden biri, namaz kıldığı zaman, rabbına hamd ve sena ederek işe başlasın. Sonra da Hz. Peygambere salâvat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duada bulunsun." Ahmed, Ebu Dâvud, Ibn Huzeyme (1/83/2

  "Hz. Peygamber (S.A.V.), Allah'a hamd eden ve onun şanını yücelterek namaz kılan, Peygamber'ine de salâvat getiren bir adamı işitti. Ona şöyle buyurdu: "Dua et ki, kabul olsun. İsteki verilsin." Nesâî, sağlam bir isnatla.

  DUADAN ÖNCE DÖRT ŞEYDEN ALLAH'A SIĞINMANIN GEREKLİLİĞİ

  (Ellahumme innî eüzü bike) min azâbi cehenneme ve min azâbil-kabr ve min fıtnetil-Mahyâ vel-memât ve min şerri fitnetil-mesîhiddeccal (sonra kendisi için uygun olan duayı yapsın.)"Müslim
  "Hz. Peygamber (A.S.) şöyle buyurdu: Sizden biri son Teşehhüdü bitirince, dört şeyden Allah'a sığınsın. "Hz. Peygamber Teşehhüdünde bu duayı yapardı." "Ashabına da Kurandan bir sûre öğretir gibi bunu öğretirdi."Müslim

  SELÂMDAN ÖNCE DUA YAPMAK

  "Hz. Peygamber namazında çeşitli şekillerde, bazen öyle, bazen böyle dua ederdi." Başka türlü duaları benimserdi. Ve namaz; kılan kişiye bunlar içinde dilediğini seçmesini emrederdi."Müslim
  Bu dualar da şunlardır:
  "Ellahumme innî eûzü bike min azâbil-kabri ve eûzu bike min fîtnetil-Mesîhid-Deccal, ve eûzü bike min fitnetü-mahyâ vel-memât. Ellahumme innî eûzü bike minel-me'semi vel-mağre-"Buharî, Müslim

  "Ellahumme innî eûzü bike min şerri mâ amillü ve min şerri mâlem a'mel ba'du." Nesaî

  Ellahumme hâsibnî hisaben yesirâ" Hâkim

  "Ellahumme bi ilmikel-ğaybi ve kudretike alel-halkı, ahyinî mâ alimie'l-hayate hayren lî, ve teveffenî, izâ kânetil-vefatü hayran Iî. Ellahumme ve es'elüke haşyeteke fıl-ğaybi veş-şehadeti, ve es'elüke kelimetel-hakkı, vel-adli fil'gadabi ver-Rıda, ve es'elü-kel-kasde fil-fakri vel-ğina, ve es'elüke naîmen lâ yebîdü, ve es'elüke kurrate Aynin (lâ tenfuzü) ve lâ tenkatı'u, ve es'elüker-Rıda ba'del-kadâ, ve es'elüke berdel-ayşi ba'del-mevt, ve es'elüke lezzeten-nazarı ilâ vechike, ve es'elükeş-şevka ilâ likâike fi gayri darrâ-i mazarratin, ve fitnetîn mudılletin. Ellahumme zeyyinnâ bi zîneti'I-îman, vec'alnâ hudâten muhtedîn.'"Nesaî, Hâkim

  5- "Hz. Peygamber (S.A.V.) Ebû Bekir es-Sıddîk'a şu duayı öğretti: "Ellahumme innî zalemtü nefsi zulmen kesîra, velâ yağfiruz-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike, verhamnî inneke gafurun rahîm." Buharî, Müslim.

  6- Hz. Peygamber (S.A.V.) Hz. Âişe'ye de şöyle dua etmesini öğretmiştir:
  "Ellahumme innî es'elüke minel-hayri kullihî ('âcilihî ve âcilihî) mâ alim tu minhu ve mâ lem a'lem. Ve eûzü bike mineş-serri kullihî (âcilihî ve âcilihi) mâ a'limtü minhu vemâ lem a'lem. Ellahumme innî es'elükel-cennete ve mâ karrebe ileyhâ min kavlin ev amelin, ve eûzübike minen-nari ve mâ karrebe ileyhâ min kavlin ev amelin. Ellahumme innî es'elüke min-hayri mâ se'eleke abduke ve resûlüke {Muhammedün ve eûzü bike min şerri mes'teâzeke minhu abduke ve resûlüke Muhammedün) ve es'elüke mâ kadayte lî min emrin en tec'ale akıbetehû lî ruşden." Ahmed, Tayalisi

  7- "Hz. Peygamber bir kimseye "namazda ne söylersin?" diye sordu. O kimse dedi ki; "Teşehhüd getiririm, sonra Allah'tan Cenneti isterim, Cehennem'den de Allah'a sığınırım. Fakat, vallahi senin ve Muaz ın söylediklerinizi (mırıldandıklarınızı) en güzel bir şekilde yapamıyorum." Bunun üzerine Resulullah (S.A.V.), biz, de Cennet ve Cehennemle ilgili duaları mırıldanıyoruz." buyurdu."Ebû Dâvud, îbn Mâce,

  8- "Hz. Peygamber (S.A.V.), bir adamın Tcşchhüdde şöyle söylediğini işitti: "Ellahumme innî es'elüke yâ Ellahu'1-Vahidül-Ehadus-sa-medül-lezî lem yelid ve lem yûled velem yekûn lehû küfuven ehad. En lağfire lî zünûbî inneke entel-ğafûrur-rahîm." Bunun üzerine Hz. Peygamber de şöyle buyurdu: "Onun günahları örtüldü, onun günahları bağışlandı."Ebû Dâvud, Nesaî

  9- "Hz. Peygamber, başka bir kimsenin Teşehhüdde şöyle söylediğini isitmişti; "Ellahumme innî es'elüke bienne leke'I-hamd. La ilahe illâ ente, vahdeke la şerîke leke, el-mennan, yâ bedîassemavati vel'ard, yâ zel-celâli vel-İkram, yâ hayyü ya kayyûm! innî es'elüke' l -cennete ve eûzü bike minennar." Bunun üzerine Hz. Peygamber (S.A.V.) ashabına: "Biliyor musunuz? Nasıl dua etti." dedi. Onlar: "Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler." Hz. Peygamber buyurdu ki; "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, o zat Allah'a ism-i âzam ile dua etti. Ism-i Azam, Öyle bir isimdir ki, onunla Allah'a dua edilince Allah onu kabul eder. Onunla bir şey istenince verir." Ebû Dâvud, Nesaî, Ahmed,

  10- "Hz. Peygamber (S.A.V,) Teşehhüd ile selâm arasında en son olarak şöyle söylerdi: "Ellahumm'ağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a'lantu vemâ Esreftu ve mâ ente a'lemu bihî minnî, Entel-mukaddimu ve entel muahhıru, la ilahe illâ ente."Müslim, Ebu Avane.
 2. 30
  Reklam
  SELÂM

  "Sonra Hz. Peygamber (A.S.) sağ tarafına "esselâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selâm verirdi. Öyle ki, bu esnada sağ yanağının beyazlığı görülürdü. Sonra yine "Esselâmu aleyküm ve rahmeıullah" diyerek sol tarafına selâm verirdi. Öyle ki sol yanağının beyazlığı görülürdü."Ebû Dâvud,

  "Bazen de ilk selâmına (Ve berekâtühû) sözünü ilâve ederdi."Ebû Dâvud,

  "Hz. Peygamber, sağ tarafına "esselâmu aleykum ve rahmetüllah" diyerek selâm verdiği zaman, bazen sol tarafına verdiği selâmı kısa tutar ve sadece "Esselamu aleykum" derdi." 'Bazen de bir tek selâm vererek "esselâmu aleyküm" derdi. Bunu yaparken de başını hafif bir şekilde sağ tarafına çevirirdi." Ibn Huzeyme, Beyhakî

  Ashap sağa ve sola selâm verdikleri zaman, elleri ile işaret etmişlerdi. Bunları Hz. Peygamber görerek şöyle buyurdu: "Ne oluyor size kî, ürkmüş atların kuyrukları gibi ellerinizle işaret yapıyorsunuz? Sizden biri selâm verdiği zaman, arkadaşına baksın, eli ile bundan sonra işaret etmesin. (Cemaat Hz. Peygamber ile birlikte namaz kılınca böyle yapmazlardı). Bir başka rivayette ise şöyle buyurmuştur "Sizden birinin elini uyluğu üzerine koyması, sonra da sağ ve sol tarafında hulunan müslüman kardeşine selam vermesi yeterlidir." Müslim, Ebû Avane,

  Selâmın Vacib Oluşu

  "Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurdu:... Namazdan çıkış selâm iledir."Hâkim

  "Tekbirden Selâma Hz. Peygambcr'in Namaz Kılma Şekli" konusundaki hadis-i şerifleri bir araya getirmeye muvaffak olduk. Allah'tan bunu kendi rızasına uygun kılmasını ve Peyamber'inin Sünnetine yöneltici olmasını halisane olarak niyaz ederim.

  (Sübhanellahİ ve bihamdihî, sübhanekellahumme ve bi-hamdike, eşhedü en la ilahe illâ ente, estağfiruke ve etûbü ileyke)

  (Ellahurnme salli âlâ Muhammedin ve ala âl-i Muhammed. Ve bârik âlâ Muhammedin ve âlâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte ve barekte ala ibrahime ve âl-i ibrahim, inneke hamîdün mecîd.)

  SONUÇ
  Hz. Peygamber'in namaz, kılma şekli ile ilgili olarak sunulan bütün bu bilgilerde erkek ve kadınlar eşittir. Sünnette bâzı durumlarda kadınların (Benim nasıl kıldığımı görüyorsanız, siz de o şekilde naınaz kılınız) sözünün mânası kadınları da kapsamaktadır, ibrahim en-Nahaî'nin görüşü de budur. O diyor ki; "Namaz kılarken kadın erkeğin yaptığı gibi hareket eder." Ibn EbîŞeybe (1/75/2)
  "Ümm-i Derdâ'dan rivayet edilmiştir. O namaz kılarken, erkeğin oturuşu gibi otururdu. Oysa O fakîhe bir sahabiyedir. " Buharî, et-Târihu's-Sağîr (t.95), sağlam bir isnatla.
  Kadının secdedeki durumunun erkek gibi olmadığını bildiren hadis ise mürseldir, sağlam değildir,"'-Ebu Dâvud. el-Merasîl. Yezîd b. ebi Habib'dcn rivayet etmiştir.

  İmam Ahrned'in oğlu Abdullah'a ait "el-Mesâil" adlı kitapta (s.71) imam Ahmed'in Ibn Ömer'den naklettiği; kadınlarına namaz kılarken Tahıyyatta bağdaş kurarak oturmalarını emrettiği ile ilgili rivayet sağlam değildir. Çünkü bu isnatla Abdullah b. Ömer el Ömerî bulunmaktadır, ki bu zat zayıftır.

  Bu kitabı yazan Şeyh Nasuriddin El-Bani ye Allah tan rahmed diler,onun gibi daha nicelerini bize göndermesi için Allah cc ye niyaz ederiz.
  Duanıza muhtaç kardeşiniz Huseyn
  alıntı
peygamberimizin namaz kılma şekli,  hz muhammedin namaz kılma şekli,  peygamberin namaz kılma şekli,  peygamber efendimizin namaz kılma şekli,  hz muhammed namaz kılma şekli,  peygamberimiz namaz kılma şekli,  peygamber efendimiz namaz kılma şekli