Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 57

  Reklam

  Reklam
  temsîlât (A.) [ تمثيلات ] tiyatro oyunları.
  temyîz (A.) [ 1 [ تمييز .ayırdetme. 2.seçme.
  ten (F.) [ 1 [ تن .vücut, beden. 2.dış yüz.
  tena’um (A.) [ تنعم ] bolluk içinde yaşama.
  tenâfür (A.) [ 1 [ تنافر .birbirinden nefret etme. 2.kulağa hoş gelmeyen sözcükleri
  sık sık kullanma.
  tenahnuh (A.) [ تنحنح ] boğazını temizleme.
  tenâkus (A.) [ تناقص ] eksilme, azalma.
  tenâkus etmek eksilmek, azalmak.
  tenâkuz (A.) [ تناقض ] çelişki.
  tenâkür (A.) [ تناکر ] antipati.
  tenâsân (F.) [ تن آسان ] canının kıymetini bilen, rahatına düşkün.
  tenâsur (A.) [ تناصر ] yardımlaşma.
  tenâsüb (A.) [ 1 [ تناسب .uygunluk. 2.orantı.
  tenâsüh (A.) [ تناسخ ] ruhun bedenler arası göçü.
  tenâsül (A.) [ تناسل ] üreme, üreyiş.
  tenâsülî (A.) [ تناسلی ] üreyiş ile ilgili.
  tenâvüb (A.) [ تناوب ] dönüşüm.
  tenâzur (A.) [ تناظر ] bakışma, bıkışım, simetri.
  tenâzurî (A.) [ تناظری ] bakışık, simetrik.
  tenbân (F.) [ تنبان ] don.
  tenbel (F.) [ تنبل ] tembel.
  tenbîh (A.) [ 1 [ تنبيه .uyandırma. 2.uyarı, tembih.
  480
  tenbîh edilmek 1.uyandırılmak. 2.uyarılmak, tembihlenmek.
  tenbîh etmek uyarmak, tembihlemek.
  tenbîhât (A.) [ تنبيهات ] uyarılar, tembihler.
  tendürüst (F.) [ تن درست ] sağlıklı, sağlam yapılı.
  tene (F.) [ تنه ] gövde.
  tenebbüh (A.) [ 1 [ تنبه .uyanma. 2.uyarım.
  tenebbüt (A.) [ تنبت ] bitme, yeşerme.
  tenebbüt etmek bitmek, yeşermek.
  teneffür (A.) [ تنفر ] nefret etme, iğrenme.
  teneffür etmek nefret etmek, iğrenmek.
  teneffüs (A.) [ 1 [ تنفس .soluk alma.
  teneffüs edilmek soluk alınmak.
  teneffüs etmek soluk almak.
  tenemmüv etmek serpilmek, gelişip büyümek.
  tenevvü' (A.) [ تنوع ] çeşitlilik.
  tenevvür (A.) [ تنور ] aydınlanma.
  tenevvür etmek aydınlanmak.
  tenezzüh (A.) [ تنزه ] gezinti.
  tenezzüh etmek gezinti yapmak, gezinmek.
  tenezzül (A.) [ 1 [ تنزل .alçalma. 2.alçakgönüllülük.
  tenezzülen (A.) [ تنزلا ] alçakgönüllülükle.
  teng (F.) [ تنگ ] dar.
  tengdest (F.) [ تنگ دست ] elidarda, yoksul.
  481
  tenhâ (F.) [ 1 [ تنها .tek başına, yalnız. 2.boş yer, yssız yer.
  tenkîd (A.) [ تنقيد ] eleştiri.
  tenkîd edilmek eleştirilmek.
  tenkîd etmek eleştirmek.
  tenkîdât (A.) [ تنقيدات ] eleştiriler.
  tenkîh (A.) [ تنقيح ] nikahlama.
  tenkîl (A.) [ 1 [ تنکيل .uzaklaştırma. 2.ortadan kaldırma. 3.cezalandırma.
  tenkîs (A.) [ تنقيص ] azaltma, eksiltme.
  tenkîsât (A.) [ تنقيصات ] azaltmalar, eksiltmeler.
  tenmiye (A.) [ تنميه ] geliştirme, artırma, nemalandırma.
  tenmiye etmek geliştirmek, artırmak.
  tennûr (A.) [ 1 [ تنور .tandır. 2.fırın.
  tennûre (A.) [ تنوره ] mevlevî dervişlerinin sema giysisi.
  tenperver (F.) [ تن پرور ] rahatına düşkün.
  tensîb (A.) [ تنسيب ] uygun görme.
  tensîb edilmek uygun görülmek.
  tensîb etmek uygun görmek.
  tensîk (A.) [ تنسيق ] düzenleme, tertip etme.
  tenşît (A.) [ تنشيط ] neşelendirme.
  tenûmend (F.) [ تنومند ] iriyarı, çamyarması.
  tenvîm (A.) [ تنویم ] uyutma.
  tenvîr (A.) [ 1 [ تنویر .aydınlatma, ışıklandırma. 2.düşünce yoluyla aydınlatma.
  tenvîr etmek aydınlatmak.
  482
  tenzîh (A.) [ تنزیه ] arındırma, uzak tutma, kusur kondurmama.
  tenzîh etmek uzak tutmak, kusur kondurmamak.
  tenzîl (A.) [ 1 [ تنزیل .indirme. 2.indirim.
  tenzîlât (A.) [ تنزیلات ] indirim.
  tenzîlât yapmak fiyat düşürmek, indirim yapmak.
  ter (F.) [ 1 [ تر .taze.. 2.ıslak.
  ter’îb (A.) [ ترعيب ] korkutma.
  terâfuk (A.) [ ترافق ] yardımlaşma.
  terâfuk etmek birbirine yardım etmek.
  terahhum (A.) [ ترحم ] acıma, merhamet etme.
  terahhum etmek acımak, merhamet etmek.
  terahhum kılmak acımak, merhamet etmek.
  terakkî (A.) [ ترقی ] ilerleme, gelişme.
  terakkîperver (A.-F.) [ ترقی پرور ] ilerleme yanlısı.
  terakkiyât (A.) [ ترقيات ] ilerlemeler.
  terâküm (A.) [ تراکم ] birikim, birikme, yığılma.
  terâküm etmek birikmek, yığılmak.
  terâküm ettirmek biriktirmek.
  terâne (F.) [ 1 [ ترانه .İran edebiyatına özgü rubai şekli. 2.makam, ahenk. 3.şarkı.
  terâzû (F.) [ ترازو ] terazi.
  terbî’ (A.) [ 1 [ تربيع .dörtleme. 2.dördün.
  terbiye (A.) [ 1 [ تربيه .yetiştirme. 2.eğitim. 3.cezalandırma.
  terbiyevî (A.) [ تربيوی ] eğitimsel.
  483
  terceme (A.) [ ترجمه ] çeviri.
  tercî’ (A.) [ ترجيع ] geri çevirme.
  tercîh (A.) [ ترجيح ] yeğleme.
  tercüman (A.) [ 1 [ ترجمان .çevirmen. 2.duyguları, görüşleri dile getiren.
  terdâmen (F.) [ تردامن ] iffetsiz. 2.namussuz.
  terdîd (A.) [ تردید ] geri çevirme.
  terdîf (A.) [ 1 [ تردیف .ekleme, iliştirme. 2.terkiye alma.
  terdîf eylemek eklemek.
  tereddî etmek soysuzlaşmak.
  tereddüd (A.) [ 1 [ تردد .gidip gelme.2.ikirciklenme.
  tereddüd etmek ikirciklenmek.
  tereke (A.) [ ترکه ] ölenin geride bıraktıkları.
  terekküb (A.) [ 1 [ ترکب .oluşum. 2.bileşim.
  terekküb etmek oluşmak.
  terekkübât (A.) [ ترکبات ] oluşumlar.
  terennüm (A.) [ 1 [ ترنم . şarkı söyleme, şakıma. 2.dile getirme.
  terennüm etmek 1.şarkı söylemek, şakımak. 2.dile getirmek.
  teressüb (A.) [ ترسب ] tortulanma.
  teressüb etmek tortulanmak.
  tereşşüh (A.) [ ترشح ] sızıntı.
  terettüb (A.) [ 1 [ ترتب .gerekme. 2.üzerine görev düşmek.
  terettüb etmek 1.gerekmek. 2.üzerine görev düşmek.
  terfî’ (A.) [ 1 [ ترفيع .yükseltme. 2.rütbesini yükseltme. 3.bir üst sınıfa geçme.
  484
  terfî’ etmek 1.yükselmek. 2.rütbesi yükselmek. 3.bir üst sınıfa geçme.
  terfîk (A.) [ 1 [ ترفيق .ayak uydurma. 2.arkadaş etme.
  terfîk etmek ayak uydurmak.
  tergîb (A.) [ ترغيب ] rağbet ettirme, istek uyandırma.
  tergîb etmek rağbet ettirmek, istek uyandırmak.
  terhîb etmek gözünü korkutmak.
  terhîn (A.) [ ترهين ] rehin bırakma.
  terhis (A.) [ 1 [ ترخيص .izin verme. 2.askerlik süresi dolanı serbest bırakma.
  terk (A.) [ 1 [ ترک .bırakma. 2.vazgeçme. 3.ayrılma.
  terk edilmek 1.bırakılmak. 2.vazgeçilmek.
  terk etmek 1.bırakmak. 2.vazgeçmek. 4.ayrılmak.
  terk olunmak 1.bırakılmak. 2.vazgeçilmek.
  terkeş (F.) [ ترکش ] okluk, sadak.
  terkîb (A.) [ ترکيب ] birleştirme, terkip.
  terkuve (A.) [ ترقوه ] köprücük kemiği.
  termîm (A.) [ ترميم ] onarma, onarım.
  termîm edilmek onarılmak.
  termîm etmek onarmak.
  termîmât (A.) [ تریمات ] onarımlar.
  ters (F.) [ ترس ] korku.
  tersâ (F.) [ ترسا ] Hıristiyan.
  tersân (F.) [ ترسان ] korku ile, korkarak.
  tersâyân (F.) [ ترسایان ] Hıristiyanlar.
  485
  tersengîz (F.) [ ترس انگيز ] korkunç, korku salan.
  tersî’ (A.) [ ترصيع ] mücevher işleme, mücevher kakma.
  tersîb (A.) [ ترسيب ] tortulandırma.
  tersîm (A.) [ ترسيم ] resmetme, resimleme.
  tersîm edilmek resimlenmek, resmedilmek.
  tersîm etmek resimlemek, resmetmek.
  tersnâk (F.) [ ترسناک ] korkunç.
  tertîb (A.) [ 1 [ ترتيب .dizme. 2.düzen. 3.hazırlama, düzenleme.
  tertîb edilmek hazırlanmak, düzenlenmek.
  tertîb etmek hazırlamak, düzenlemek.
  tertîbât (A.) [ ترتيبات ] düzenlemeler, düzenler.
  terütâze (F.) [ تروتازه ] taptaze, çok körpe.
  tervîc (A.) [ 1 [ ترویج .yaygınlaştırma, rayiç kılma. 2.değerini artırma.
  terzebân (F.) [ ترزبان ] hazırcevap.
  terzîk (A.) [ ترزیق ] rızıklandırma.
  terzîl (A.) [ ترذیل ] rezil etme.
  terzîl edilmek rezil edilmek.
  terzîl etmek rezil etmek.
  tes’îd (A.) [ تسعيد ] kutlama.
  tes’îd edilmek kutlanmak.
  tes’îd etmek kutlamak.
  tesâdüf (A.) [ 1 [ تصادف .rastlama. 2.rastlantı.
  tesâdüf edilmek rastlanmak.
  486
  tesâdüf etmek rastlamak.
  tesâdüfen (A.) [ تصادفا ] rastlantı eseri, rastgele.
  tesâdüfî (A.) [ تصادفی ] rastlantı eseri, rastgele.
  tesâdüm (A.) [ تصادم ] çarpışma, tokuşma.
  tesâdüm etmek çarpışmak, tokuşmak.
  tesâhub (A.) [ 1 [ تصاحب .sahip çıkma. 2.arkadaşlık etme.
  tesâmüh (A.) [ تسامح ] hoşgörü.
  tesâmühkâr (A.-F.) [ تسامحکار ] hoşgörülü.
  tesâmühkârlık (A.-F.-T.) hoşgörü.
  tesâmühperver (A.-F.) [ تشامح پرور ] hoşgörülü.
  tesânîf (A.) [ تصانيف ] kitaplar.
  tesânüd (A.) [ تساند ] dayanışma.
  tesâud (A.) [ تصاعد ] göklere yükselme, ağma.
  tesâvî (A.) [ تساوی ] eşitlik.
  tesâvîr (A.) [ تصاویر ] resimler, tasvirler.
  tesbîh (A.) [ تسبيح ] tespih.
  tesbît (A.) [ 1 [ تثبيت .sağlamlaştırma, tutturma. 2.kanıtlama.
  tesbît edilmek 1.tutturulmak. 2.kanıtlamak. 3.belirlenmek.
  tesbît etmek 1.tutturmak. 2.kanıtlamak. 3.belirlemek.
  tescîl (A.) [ تسجيل ] kayıt defterine geçirme, sicile kaydetme.
  tescîl edilmek sicile kaydedilmek.
  tescîl etmek sicile kaydetmek.
  tesdîs (A.) [ تسدیس ] altılama.
  487
  tesellî (A.) [ تسلی ] avutma.
  tesellî vermek avutmak.
  tesellîkâr (A.-F.) [ تسلی کار ] avutan, teselli veren.
  tesellüm (A.) [ تسلم ] teslim alma.
  tesellüm etmek teslim almak.
  teselsül (A.) [ تسلسل ] zincirleme.
  tesettür (A.) [ تستر ] örtünme.
  teseyyüb (A.) [ تثيب ] dul kalma.
  teshîl (A.) [ تسهيل ] kolaylaştırma.
  teshîl etmek kolaylaştırmak.
  teshîlât (A.) [ تسهيلات ] kolaylıklar.
  teshîr (A.) [ تسخير ] ele geçirme.
  teshîr (A.) [ تسحير ] büyüleme.
  teskîn (A.) [ تسکين ] yatıştırma, sakinleştirme.
  teskîn etmek yatıştırmak, sakinleştirmek.
  teskîn olmak yatışmak, sakinleşmek.
  teslîh (A.) [ 1 [ تسليح .silahlandırma. 2.silahlandırılma.
  teslîh edilmek silahlandırılmak.
  teslîh etmek silahlandırmak.
  teslîm (A.) [ 1 [ تسليم .sahibine verme. 2.hakkını verme, doğrulama.
  teslîs (A.) [ تثليث ] üçleme.
  tesmîm (A.) [ 1 [ تسميم .zehirleme. 2.zehirlenme.
  tesmîm edilmek zehirlenmek.
  488
  tesmîm etmek zehirlemek.
  tesmiye (A.) [ تسميه ] adlandırma.
  tesmiye edilmek adlandırılmak, denilmek.
  tesmiye etmek adlandırmak, demek.
  tesmiye olunmak adlandırılmak, denilmek.
  tesrî’ (A.) [ تسریع ] hızlandırma.
  tesrî’ edilmek hızlandırılmak.
  tesrî’ etmek hızlandırmak.
  tesvîd (A.) [ 1 [ تسوید .karartma. 2.müsvedde yazma.
  tesviye (A.) [ 1 [ تسویه .eşitleme. 2.düzleme. 3.sonuçlandırma. 4.hesap kapatma.
  tesviye edilmek 1.eşitlenmek. 2.düzlenmek. 3.sonuçlandırılmak. 4.hesap
  katılmak.
  tesviye etmek 1.eşitlemek. 2.düzlemek. 3.sonuçlandırmak. 4.hesap kapatmak.
  teşa’şu’ (A.) [ تشعشع ] ışıma.
  teşa’ub (A.) [ تشعب ] şubelenme, dallanma.
  teşâbüh (A.) [ تشابه ] benzeşme.
  teşbîh (A.) [ تشبيه ] benzetme.
  teşbîh edilmek benzetilmek.
  teşbîh etmek benzetmek.
  teşcî’ (A.) [ تشجيع ] yüreklendirme.
  teşcî’ edilmek yüreklendirilmek.
  teşcî’ etmek yüreklendirmek.
  teşcîr etmek ağaçlandırmak.
  489
  teşdîd (A.) [ تشدید ] şiddetlendirme, arttırma, çoğaltma.
  teşdîd etmek şiddetlendirmek.
  teşebbüs (A.) [ تشبث ] girişim.
  teşebbüs etmek girişmek, girişimde bulunmak.
  teşebbüsât (A.) [ تشبثات ] girişimler.
  teşeccür etmek ağaçlaşmak.
  teşekkül (A.) [ تشکل ] oluşma, oluşum.
  teşekkül etmek oluşmak.
  teşekkürât (A.) [ تشکرات ] teşekkürler.
  teşennüc (A.) [ تشنج ] kasılma, spazm.
  teşerrüf (A.) [ تشرف ] şereflenme.
  teşerrüf etmek şereflenmek.
  teşevvüş (A.) [ تشوش ] karışıklık.
  teşeyyu’ (A.) [ تشيع ] şiîlik.
  teşfiye (A.) [ تشفيه ] şifa verme.
  teşhîr (A.) [ 1 [ تشهير .meşhur etme. 2.sergileme. 3.sergilenme.
  teşhîr edilmek sergilenmek.
  teşhîr etmek sergilemek.
  teşhîs (A.) [ 1 [ تشخيص .ayırt etme. 2.kişilik kazandırma. 3.tanı.
  teşhîs edilmek 1.ayırt edilmek. 2.tanı konulmak.
  teşhîs etmek 1.ayırt etmek. 2.tanı koymak.
  teşhîs olunmak. ayırt edilmek.
  teşkîl (A.) [ 1 [ تشکيل .şekillendirme, oluşturma. 2.kurma.
  490
  teşkîl edilmek kurulmak.
  teşkîl etmek oluşturmak.
  teşne (F.) [ تشنه ] susuz,susamış.
  teşnedil (F.) [ تشنه دل ] seven, arzulu, can atan.
  teşrî’ (A.) [ تشریع ] yasa koyma.
  teşrîf (A.) [ 1 [ تشریف .şereflendirme. 2.gelme.
  teşrîfât (A.) [ تشریفات ] protokol.
  teşrîfatçı (A.-T.) protokol görevlisi.
  teşrîh (A.) [ 1 [ تشریح .açma. 2.açılama, şerh etme. 3.otopsi. 4.anatomi.
  teşrîh etmek açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak.
  teşrîhhâne (A.-F.) [ تشریح خانه ] otopsi odası.
  teşrîk (A.) [ تشریک ] ortak etme.
  teşrîn-i evvel (A.-F.) [ تشرین اول ] Ekim.
  teşrîn-i sânî (A.-F.) [ تشرین ثانی ] Kasım.
  teşvîk (A.) [ تشویق ] şevklendirme.
  teşvîk edilmek şevklendirilmek.
  teşvîk etmek şevklendirmek.
  teşvîkât (A.) [ تشویقات ] teşvikler.
  teşyî’ (A.) [ تشييع ] uğurlama.
  teşyî’ edilmek uğurlanmak.
  teşyî’ etmek uğurlamak.
  tetâbuk (A.) [ تطابق ] uyma, uygun düşme.
  tetâbuk etmek uymak, uygun düşmek.
  491
  tetebbu’ (A.) [ تتبع ] derinlemesine araştırma, inceleme.
  tetebbu’ etmek incelemek.
  tetebu’ât (A.) [ تتبعات ] incelemeler.
  tetimme (A.) [ تتمه ] tamamlayıcı ek.
  tevâfuk (A.) [ توافق ] uygun gelme.
  tevaggul (A.) [ توغل ] sürekli uğraşı.
  tevahhuş (A.) [ توحش ] korku, korkma.
  tevakki (A.) [ توقی ] sakınma, korunma, çekinme.
  tevakku’ (A.) [ توقع ] beklenti.
  tevakkuf (A.) [ توقف ] durma.
  tevakkuf etmek durmak.
  tevâlî (A.) [ توالی ] kesintisiz sürme, birbirini izleme.
  tevâlî etmek kesintisiz sürmek, birbirini izlemek.
  tevânâ (F.) [ توانا ] güçlü.
  tevârîh (A.) [ تواریخ ] tarihler.
  tevârüs (A.) [ توارث ] miras alma.
  tevârüs etmek miras almak.
  tevâtur (A.) [ تواتر ] yaygın söylenti.
  tevâzu (A.) [ تواضع ] alçakgönüllülük.
  tevâzün (A.) [ توازن ] denklik.
  tevbe (A.) [ توبه ] tövbe.
  tevbîh (A.) [ توبيخ ] azarlama, azar.
  tevbîh olunmak azarlanmak.
  492
  tevcîh (A.) [ 1 [ توجيه .yöneltme, yönlendirme. 2.yorumlama. 3.rütbe verme.
  tevdî’ (A.) [ تودیع ] bırakma, görev verme.
  tevdî’ etmek bırakmak.
  teveccüh (A.) [ 1 [ توجه .yönelme, dönme. 2.ilgi gösterme.
  teveccüh etmek 1.yönelmek, dönmek. 2.ilgi göstermek. 3.düşmek.
  tevellüd (A.) [ 1 [ تولد .doğma. 2.doğum. 3.doğum tarihi.
  tevellüd etmek doğmak.
  teverrüm (A.) [ 1 [ تورم .şişme. 2.verem olma.
  teverrüm etmek şişmek.
  tevessü (A.) [ توسع ] genişleme.
  tevessü etmek genişlemek.
  tevessül (A.) [ 1 [ توسل .el atma, girişme. 3.inanma. 3.sarılma.
  tevessül etmek 1.el atmak. 2.sarılmak.
  tevezzü’ (A.) [ توزع ] dağılım.
  tevfîkan (A.) [ توفيقا ] -e göre, uyarak, bakılarak.
  tevhîd (A.) [ توحيد ] birleştirme.
  tevhîd edilmek birleştirilmek.
  tevhîd etmek birleştirmek.
  tevhit etmek bk. tevhîd etmek.
  tevkîf (A.) [ 1 [ توقيف .durdurma. 2.kapatma. 3.tutuklama.
  tevkîf edilmek 1.durdurulmak. 2.kapatılmak. 3.tutuklanmak.
  tevkîf etmek 1.durdurmak. 2.kapatmak. 3.tutuklamak.
  tevkîl etmek vekil bırakmak.
  493
  tevlîd (A.) [ 1 [ توليد .doğurtma, üretme. 2.meydana getirme.
  tevlîd etmek 1.üretmek. 2.meydana getirmek.
  tevsî etmek genişletmek.
  tevsî’ (A.) [ 1 [ توسيع .genişletme. 2.genişletilme.
  tevsî’ edilmek genişletilmek.
  tevsîk (A.) [ 1 [ توثيق .belgeleme. 2sağlamlaştırma.
  tevsîk edilmek belgelendirilmek.
  tevsîk etmek belgelendirmek.
  tevşîh (A.) [ 1 [ توشيح .süsleme. 2.çifte kafiye kullanma.
  tevvâb (A.) [ 1 [ تواب .çok tövbe eden. 2.tövbe kabul eden Tanrı.
  tevzî’ (A.) [ توزیع ] dağıtım, dağıtma.
  tevzî’ edilmek dağıtılmak.
  tevzî’ etmek dağıtmak.
  teyakkuz (A.) [ تيقظ ] uyanıklık.
  teyemmün (A.) [ تيمم ] uğur sayma.
  tezâd (A.) [ تضاد ] zıtlık, çelişki.
  tezâhür (A.) [ تظاهر ] ortaya çıkma, belirme.
  tezâhür etmek ortaya çıkmak, belirmek.
  tezâhürât (A.) [ 1 [ تظاهرات .ortaya çıkışlar, oluşlar. 2.destekler.
  tezâyüd (A.) [ تزاید ] artma, çoğalma.
  tezâyüd etmek artmak, çoğalmak.
  tezekkür (A.) [ تذکر ] ele alınma.
  tezelzül (A.) [ تزلزل ] sarsılma, sarsıntı.
  494
  tezerv (F.) [ تذرو ] sülün.
  tezevvüc (A.) [ تزوج ] evllilik, evlenme.
  tezhîb (A.) [ 1 [ تذهيب .süsleme. 2.yaldızlama. 3.altın sürme.
  tezkâr (A.) [ تذکار ] anma hatırlama.
  tezkâr eylemek hatırlatmak.
  tezkîr (A.) [ تذکير ] hatırlatma.
  tezkîr edilmek hatırlatılmak, dile getirilmek.
  tezkîr etmek hatırlatmak, dile getirmek.
  tezlîl (A.) [ تذليل ] aşağılama, zelil etme.
  tezvîc (A.) [ تزویج ] evlendirme.
  tezvîc etmek evlendirmek.
  tezvîr (A.) [ تزویر ] arabozuculuk.
  tezyîd (A.) [ تزیيد ] arttırma.
  tezyîd etmek arttırmak.
  tezyîd olunmak arttırılmak.
  tezyîn (A.) [ 1 [ تزیين .süsleme. 2.süslenme.
  tezyîn edilmek süslenmek, bezenmek.
  tezyînat (A.) [ تزیينات ] süslemeler, süsler.
  tıbb (A.) [ طب ] tıp.
  tıbbî (A.) [ طبی ] tıp ile ilgili.
  tıbbiye (A.) [ طبيه ] tıp fakültesi, tıp okulu.
  tıfl (A.) [ طفل ] küçük çocuk.
  tıflâne (A.-F.) [ طفلانه ] çocukça, çocuksu.
  495
  tılâ (A.) [ طلاع ] yaldız.
  tınab (A.) [ طناب ] sicim, çadır ipi.
  tıraş (F.) [ تراش ] tıraş.
  tıynet (A.) [ طينت ] mizaç.
  tıynetsiz (A.-T.) kötü mayalı, karaktersiz.
  tîb (A.) [ طيب ] güzel koku.
  ticârethâne (A.-F.) [ تجارت خانه ] ticaret yapılan işyeri.
  tîğ (F.) [ تيغ ] kılıç.
  tilâvet (A.) [ تلاوت ] güzel Kur’ân okuma.
  tilâvet etmek usûlüne göre Kur’ân okumak.
  tilmîz (A.) [ تلميذ ] öğrenci.
  tîmâr (F.) [ 1 [ تيمار .bakım. 2.tımar.
  tîmârhâne (F.) [ تيمارخانه ] akıl hastanesi.
  timsâh (A.) [ تمساح ] timsah.
  timsâl (A.) [ 1 [ تمثال .resim. 2.sembol.
  timsâlî (A.) [ تمثالی ] sembolik.
  tîr (F.) [ 1 [ تير .ok. 2.sevgilinin kirpiği.
  tîrâje (F.) [ تيراژه ] gökkuşağı.
  tîrdân (F.) [ تيردان ] okluk, sadak.
  tîre (F.) [ 1 [ تيره .karanlık. 2.bulanık. 3.koyu.
  tîrendâz (F.) [ تيرانداز ] okçu.
  tîrkeş (F.) [ تيرکش ] okluk, sadak.
  tiryâk (A.) [ 1 [ تریاک .panzehir. 2.afyon.
  496
  tiryâkî (A.) [ 1 [ تریاکی .esrarkeş. 2.sigara tutkunu.
  tis’a (A.) [ تسعه ] dokuz.
  tis’în (A.) [ تسعين ] doksan.
  tîşe (F.) [ 1 [ تيشه .keser. 2.balta.
  tîz (F.) [ 1 [ تيز .keskin. 2.sivri. 3.çabuk tez.
  tîzâb (F.) [ تيزاب ] kezzap.
  töhmet (A.) [ تهمت ] suç.
  tu’me (A.) [ 1 [ طعمه .yem. 2.yiyecek. 2.tat.
  tûde (F.) [ توده ] yığın.
  tufeylât (A.) [ طفيلات ] parazitler.
  tufeylî (A.) [ طفيلی ] parazit.
  tufeyliyet (A.) [ طفيليت ] parazitlik.
  tuffah (A.) [ تفاح ] elma.
  tufû (F.) [ 1 [ تفو .tükrük. 2.tüh!
  tufûliyyet (A.) [ طفوليت ] çocukluk.
  tuğrâkeş (T.-F.) [ طغراکش ] tuğracı.
  tuğyân (A.) [ 1 [ طغيان .taşkınlık, azgınlık. 2.taşkın.
  tuhaf (A.) [ 1 [ تحف .ilginç. 2.hediyeler. 3.gülünç.
  tuhfe (A.) [ تحفه ] hediye.
  tuhm (F.) [ تخم ] tohum.
  tûl (A.) [ 1 [ طول .uzunluk. 2.boylam.
  tûlânî (A.) [ طولانی ] uzunluğuna.
  tullâb (A.) [ طلاب ] öğrenciler.
  497
  tulû (A.) [ طلوع ] doğuş.
  tulûât (A.) [ طلوعات ] doğaçlamalar.
  tûranî (T.-F.) [ تورانی ] Turanlı.
  tûraniyülasl (T.-A.) [ تورانی الاصل ] Tûran asıllı.
  turfa (A.) [ طرفه ] yepyeni, görülmemiş şey.
  turre (A.) [ طره ] saç lülesi.
  turş (F.) [ ترش ] ekşi.
  turuk (A.) [ طرق ] yollar.
  turuncî (F.) [ ترنجی ] turuncu.
  tûsen (F.) [ توسن ] serkeş at.
  tûşe (F.) [ توشه ] azık.
  tût (F.) [ توت ] dut.
  tûtî (F.) [ طوطی ] papağan, dudu kuşu.
  tuyûf (A.) [ طيوف ] tayflar.
  tuyûr (A.) [ طيور ] kuşlar.
  tüccâr (A.) [ تجار ] tacirler.
  tükme (F.) [ تکمه ] düğme.
  tünbek (F.) [ تنبک ] dümbelek.
  tünd (F.) [ 1 [ تند .hızlı. 2.keskin. 3.acı. 3.şiddetli.
  tündbâd (F.) [ تندباد ] kasırga.
  tündmizâc (F.-A.) [ تندمزاج ] asabî mizaçlı.
  türâb (A.) [ تراب ] toprak.
  türb (F.) [ ترب ] turp.
  498
  türbet (F.) [ تربت ] türbe.
  türk 1.Türk. 2.güzel.
  türkân (T.-F.) [ 1 [ ترکان .Türkler. 2.güzeller.
  türkiyât (T.-A.) [ ترکيات ] Türklük araştırmaları, türkoloji.
  türktâz (T.-F.) [ 1 [ ترکتاز .koşturma, koşma. 2.yağmalama.
  türrehe (A.) [ ترهه ] zırva.
  türşî (F.) [ 1 [ ترشی .ekşilik. 2.turşu.
  türşrû (F.) [ ترش رو ] suratı sirke satan, ekşi suratlı.
  tüvân (F.) [ توان ] güç.
  tüvânâ (F.) [ توانا ] güçlü.
  tüvânger (F.) [ توانگر ] zengin.
 2. 58
  Reklam
  -U-

  u’cûbe (A.) [ اعجوبه ] acayip, şaşılacak şey.
  ubûdiyyet (A.) [ عبودیت ] kulluk.
  ubûr (A.) [ عبور ] geçiş.
  ucb (A.) [ عجب ] kendini beğenme.
  ûd (A.) [ 1 [ عود .öd ağacı. 2.ud.
  ûdî (A.) [ عودی ] ud sanatçısı.
  udûl (A.) [ عدول ] vazgeçme.
  udûl etmek vazgeçmek.
  ufuk (A.) [ افق ] ufuk.
  ufûnet (A.) [ 1 [ عفونت .yangı. 2.kötü koku.
  uhde (A.) [ عهده ] sorumluluk.
  uhrâ (A.) [ اخری ] başka, diğer.
  uhrevî (A.) [ اخروی ] ahiret ile ilgili.
  uht (A.) [ اخت ] kızkardeş.
  uhuvvet (A.) [ اخوت ] kardeşlik.
  ukâb (A.) [ عقاب ] kartal.
  ukalâ (A.) [ عقلا ] akıl sahipleri.
  ukbâ (A.) [ عقبی ] ahiret.
  ukde (A.) [ 1 [ عقده .düğüm. 2.gönül üzüntüsü. 3.sorun.
  ukûbât (A.) [ عقوبات ] cezalar.
  ukûbet (A.) [ عقوبت ] ceza.
  ukûbet bulmak cezalandırılmak.
  ukûd (A.) [ عقود ] akitler.
  ukûl (A.) [ عقول ] akıllar.
  ûlâ (A.) [ اولی ] ilk, birinci.
  ulemâ (A.) [ علما ] bilginler.
  ulûfe (A.) [ 1 [ علوفه .yem. 2.yeniçeri maaşı.
  ulûhiyyet (A.) [ الوهيت ] tanrılık.
  ulûm (A.) [ علوم ] ilimler.
  ûlülazm (A.) [ اولو العظم ] büyük peygamber.
  ûlülebsâr (A.) [ اولو الابصار ] görüş sahipleri.
  ûlülemr (A.) [ اولو الامر ] padişah.
  ulüvv (A.) [ علو ] yücelik.
  ulvî (A.) [ علوی ] yüce.
  ulyâ (A.) [ 1 [ عليا .çok yüce. 2.yukarı, üst.
  umde (A.) [ 1 [ عمده .dayanak. 2.ilke, prensip.
  umk (A.) [ عمق ] derinlik.
  ummâl (A.) [ 1 [ عمال .görevliler. 2.yöneticiler.
  ummân (A.) [ عمان ] okyanus.
  umran (A.) [ عمران ] bayındırlık.
  umûm (A.) [ 1 [ عموم .genel. 2.halk. 3.tüm.
  umûmen (A.) [ عموما ] genellikle.
  umûmhâne (A.-F.) [ عموم خانه ] genelev.
  umûmî (A.) [ عمومی ] genel.
  umûmîleşmek genelleşmek.
  umûmiyyet (A.) [ عموميت ] genellik.
  umûmiyyetle (A.-T.) genellikle.
  umûr (A.) [ امور ] işler.
  unf (A.) [ عنف ] sertlik, katılık, şiddet.
  unfen (A.) [ عنفا ] sertçe, şiddet kullanarak, kabalıkla.
  unfuvân (A.) [ عنفوان ] gençlik ödnemi.
  unmûzec (A.) [ انموذج ] örnek.
  unnâb (A.) [ عناب ] hünnap.
  unsur (A.) [ 1 [ عنصر .eleman.madde. 2.topluluk.
  urefâ (A.) [ عرفا ] arifler.
  urûc (A.) [ عروج ] yükselme, göklere ağma.
  urûc etmek yükselmek, göklere ağmak.
  urûk (A.) [ 1 [ عروق .damarlar. 2.ırklar.
  urve (A.) [ عروه ] kulp.
  uryân (A.) [ عریان ] çıplak, üryan.
  usâre (A.) [ عصاره ] özsuyu.
  usr (A.) [ عسر ] güçlük.
  usret (A.) [ عسرت ] güçlük, sıkıntı, zorluk.
  ustûre (A.) [ اسطوره ] efsane, mitoloji.
  ustûrevî (A.) [ اسطوروی ] efsanevî, mitolojik.

  usûl (A.) [ 1 [ اصول .asıllar. 2.yöntem, yol yordam, metod.
  usûlî (A.) [ اصولی ] metodik.
  uşşâk (A.) [ عشاق ] aşıklar.
  utrûş (A.) [ اطروش ] sağır.
  utûfet (A.) [ عطوفت ] şefkat.
  uyûb (A.) [ عيوب ] kusurlar.
  uyûn (A.) [ عيون ] gözler.
  uzlet (A.) [ عزلت ] köşesine çekilme.
  uzletgâh (A.-F.) [ عزلتگاه ] inziva yeri.
  uzletgüzin (A.-F.) [ عزلت گزین ] köşesine çekilen, münzevi.
  uzletgüzin olmak köşesine çekilmek.
  uzmâ (A.) [ عظمی ] büyük, çok büyük.
  uzûbet (A.) [ 1 [ عذوبت .tatlılık. 2.şirinlik, alımlılık.
  uzûbet (A.) [ عزوبت ] bekarlık.
  uzv (A.) [ 1 [ عضو .organ. 2.üye.
  uzvî (A.) [ عضوی ] organik.
  uzviyye (A.) [ عضویه ] canlı, organik.
  uzviyyet (A.) [ عضویت ] canlı. 3. 59
  -Ü-

  übbehet (A.) [ ابهت ] ululuk.
  übüvvet (A.) [ ابوت ] babalık.
  ücret (A.) [ اجرت ] hizmet karşılığında verilen para.
  ücûr (A.) [ اجور ] ücretler.
  ücûrât (A.) [ اجورات ] ücretler.
  üdebâ (A.) [ ادبا ] edipler.
  üf’ûle (A.) [ افعوله ] .görev, fonksiyon.
  üf’ûlevî (A.) [ افعولوی ] görevle ilgili, fonksiyonel.
  üftâde (F.) [ 1 [ افتاده .düşmüş. 2.düşkün. 3.aşık. 4.zavallı.
  üftâdegân (F.) [ 1 [ افتادگان .düşmüşler. 2.düşkünler. 3.aşıklar. 4.zavallılar.
  üftânühîzân (F.) [ افتان و خيزان ] düşe kalka.
  üfûl (A.) [ 1 [ افول .batış. 2.ölüm.
  ükül (A.) [ 1 [ اکل .meyva. 2.azık. 3.zeka.
  ülfet (A.) [ 1 [ الفت .dostluk. 2.kaynaşma. 3.görüşme, konuşma.
  ülfet etmek 1.dostluk kurmak. 2.kaynaşmak, alışmak. 3.görüşmek, konuşmak.
  ümem (A.) [ امم ] ümmetler.
  ümenâ (A.) [ امنا ] güvenilir kişiler.
  ümerâ (A.) [ امرا ] emirler.
  ümîd (F.) [ اميد ] ümit, umut.
  ümîd etmek umutlanmak.
  ümîdbahş (F.) [ اميدبخش ] ümit verici.
  ümîdbahşî (F.) [ اميدبخشی ] ümit verme.
  ümîdvâr (F.) [ اميدوار ] ümitli.
  ümîdvârî (F.) [ اميدواری ] ümitli olma.
  ümm (A.) [ ام ] anne, ana.
  ümmehât (A.) [ 1 [ امهات .anneler. 2.temeller, esaslar.
  ümmet (A.) [ امت ] ümmet, bir peygambere bağlı olanlar.
  ümmîd (F.) [ اميد ] ümit.
  ümmiyyet (A.) [ اميت ] ümmîlik, hiç okuma yazma bilmeyen.
  ümmülbilâd (A.) [ ام البلاد ] Mekke.
  ümmülkitâb (A.) [ 1 [ ام الکتاب .Fâtiha sûresi. 2.levhimahfuz.
  ümmülkurâ (A.) [ ام القرا ] Mekke.
  ümrân (A.) [ عمران ] bayındırlık, kalkınma.
  ünâs (A.) [ اناس ] halk.
  ünbûbe (A.) [ 1 [ انبوبه .boru. 2.kılcal damar.
  üns (A.) [ انس ] alışma.
  ünsiyyet (A.) [ انسيت ] alışma.
  ünsiyyet kesb etmek alışmak.
  ünûset (A.) [ انوثت ] dişilik.
  ürcûfe (A.) [ ارجوفه ] yalan dolan, uydurma söz, martaval.
  üryân (A.) [ عریان ] çıplak, anadan doğma.
  üsbû’ (A.) [ اسبوع ] hafta.
  üsbû’î (A.) [ اسبوعی ] haftalık.
  üserâ (A.) [ اسرا ] tutsaklar, esirler.
  üskuf (A.) [ اسقف ] papaz.
  üslûb (A.) [ اسلوب ] anlatım tarzı.
  üss (A.) [ 1 [ اس .üs. 2.esas.
  üssülesâs (A.) [ اس الاساس ] asıl, temel.
  üstâd (F.) [ 1 [ استاد .üstat. 2.profesör. 3.usta.
  üstâdâne (F.) [ استادانه ] ustaca.
  üstâdî (F.) [ 1 [ استادی .ustalık. 2.üstatlık.
  üstûr (F.) [ استور ] binek ve yük hayvanı.
  üstûre (A.) [ 1 [ اسطوره .efsane. 2.uydurma söz.
  üstühan (F.) [ استخوان ] kemik.
  üstüre (F.) [ استره ] ustura.
  üstüvâne (A.) [ استوانه ] silindir.
  üstüvâr (F.) [ 1 [ استوار .sağlam. 2.güvenilir.
  üstüvârî (F.) [ 1 [استواری .sağlamlık. 2.güvenilirlik.
  üştür (F.) [ اشتر ] deve.
  üştürban (F.) [ اشتربان ] deveci.
  üştürdil (F.) [ اشتردل ] kinci.
  üştürhâr (F.) [ اشترخار ] deve dikeni.
  üzn (A.) [ اذن ] kulak. 4. 60
  -V-

  va’d (A.) [ وعد ] vaat.
  va’d edilmek vaat edilmek.
  va’d etmek vaat etmek.
  va’z (A.) [ وعظ ] vaaz, dinî öğüt.
  vâbeste (F.) [ وابسته ] bağlı.
  vâbestegân (F.) [ وابستگان ] bağlılar.
  vâcib (A.) [ واجب ] gerekli.
  vâcib olmak gerekmek.
  vâcibât (A.) [ واجبات ] gerekenler, yapılması gerekli olanlar.
  vâcibe (A.) [ واجبه ] gereken, yapılması gerekli olan.
  vâcibülîfâ (A.) [ واجب الایفا ] yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken.
  vâcibülvücûd (A.) [ واجب الوجود ] Tanrı.
  vâcid (A.) [ 1 [ واجد .Tanrı. 2.meydana getiren.
  vâdî (A.) [ 1 [ وادی .vadi. 2.nehir yatağı. 2.saha, alan.
  vâfir (A.) [ وافر ] bol.
  vâh (A.) [ واه ] vah, yazık.
  vâha (A.) [ واحه ] vaha, çöl ortasındaki yeşil alan.
  vahâmet (A.) [ وخامت ] korkunçluk, vehamet, tehlikeli durum.
  vâhasretâ (A.) [ واحسرتا ] eyvahlar olsun.
  vâhayfâ (A.) [ واحيفا ] yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vah vah.
  vahdânî (A.) [ وحدانی ] Tanrı’nın birliği ile ilgili.
  vahdâniyyet (A.) [ وحدانيت ] Tanrı’nın tekliği.
  vahdet (A.) [ 1 [ وحدت .teklik. 2.birlik, beraberlik.
  vâhî (A.) [ واهی ] yararsız.
  vâhid (A.) [ واحد ] tek, bir tane.
  vahîd (A.) [ وحيد ] tek, biricik.
  vahîm (A.) [ وخيم ] korkunç.
  vahş (A.) [ وحش ] yabanıl.
  vahşet (A.) [ 1 [ وحشت .yabanîlik. 2.korku.
  vahşetengîz (A.-F.) [ وحشت انگيز ] korkunç, korku salan.
  vahşetnâk (A.-F.) [ 1 [ وحشتناک .korkunç. 2.ıssız.
  vahşî (A.) [ 1 [ وحشی .yabanî. 2.acımasız.
  vahy (A.) [ وحی ] vahiy.
  vâiz (A.) [ واعظ ] vaaz veren, dinî öğütler eden.
  vâjgûn (F.) [ واژگون ] baş aşağı, tepetakla, tersyüz olmuş.
  vak’a (A.) [ 1 [ وقعه .olay. 2.savaş.
  vak’anüvis (A.-F.) [ وقعه نویس ] tarih yazarı.
  vak’anüvîsân (A.-F.) [ وقعه نویسان ] tarih yazarları.
  vakar (A.) [ وقار ] ağırbaşlılık.
  vakâyi’ (A.) [ وقایع ] olaylar.
  vakf (A.) [ 1 [ وقف .durma, duruş. 2.durdurma. 3.vakıf. 4.adama.
  vakfe (A.) [ وقفه ] durma, duraklama.
  vakfegâh (A.-F.) [ وقفه گاه ] durulacak yer, durak.
  vakfiyye (A.) [ وقفيه ] vakıf belgesi.
  vâkıa (A.) [ 1 [ واقعه .olay. 2.gerçek.
  vâkıât (A.) [ واقعات ] olaylar.
  vâkıf (A.) [ 1 [ واقف .vakfeden. 2.anlamak, bilmek.
  vâki (A.) [ واقع ] olan, meydana gelen, gerçekleşmiş olan.
  vâki’ olmak 1.olmak, meydana gelmek, gerçekleşmek. 2.bulunmak, yer almak.
  vakiyye (A.) [ وقيه ] okka.
  vakt (A.) [ وقت ] vakit.
  vaktâki (A.-F.) [ وقتاکه ] –diği zaman.
  vakûr (A.) [ وقور ] ağırbaşlı.
  vakûrâne (A.-F.) [ وقورانه ] ağırbaşlılıkla.
  vâlâ (F.) [ والا ] yüksek, yüce.
  vâlâcâh (F.) [ والاجاه ] yüksek mevki sahibi.
  vâlâkadr (F.-A.) [ والاقدر ] saygıdeğer.
  vâlid (A.) [ 1 [ والد .baba. 2.yol açan, doğuran.
  vâlide (A.) [ والده ] anne, ana.
  vâlideyn (A.) [ والدین ] anababa.
  vâlih (A.) [ واله ] şaşkın.
  vâliyân (A.-F.) [ واليان ] valiler.
  vâm (F.) [ وام ] borç.
  vâmdâr (F.) [ وامدار ] borçlu.
  vâmhâh (F.) [ وامخواه ] alacaklı.
  vâpesin (F.) [ واپسين ] sonuncu.
  vâr (F.) [ وار ] gibi, benzer.
  varak (A.) [ 1 [ ورق .yaprak. 2.kağıt. 3.plaka.
  varaka (A.) [ 1 [ ورقه .belge. 2.bir yaprak.
  varakpâre (A.-F.) [ 1 [ ورق پاره .kağıt parçası. 2.pusula, not.
  vâreste (F.) [ 1 [ وارسته .kurtulmuş, rahat. 2.uzak.
  vârî (F.) [ واری ] gibi.
  vârid (A.) [ 1 [ وارد .gelen, ulaşan. 2.sözkonusu.
  vâridât (A.) [ واردات ] kazanç, gelir.
  vâride (A.) [ 1 [ وارده .gelen, ulaşan. 2.akla gelen.
  vâris (A.) [ وارث ] mirasçı.
  varta (A.) [ 1 [ ورطه .uçurum. 2.tehlike.
  vârûn (F.) [ وارون ] ters, başaşağı.
  vârûne (F.) [ وارونه ] ters, başaşağı.
  vasat (A.) [ 1 [ وسط .orta. 2.ortalama.
  vasatî (A.) [ 1 [ وسطی .ortalama. 2.orta.
  vasf (A.) [ 1 [ وصف .nitelik, özellik. 2.övgü.
  vâsıl (A.) [ واصل ] ulaşan, kavuşan, gelen.
  vâsıl olmak ulaşmak, kavuşmak.
  vâsıta (A.) [ 1 [ واسطه .aracı. 2.araç, alet.
  vâsi’ (A.) [ 1 [ واسع .geniş. 2.yaygın. 3.kapsamlı. 4.enli. 5.bol.
  vasiyyet (A.) [ وصيت ] vasiyet.
  vasiyyetnâme (A.-F.) [ وصيت نامه ] vasiyet mektubu.
  vasl (A.) [ 1 [ وصل .ulaşma. 2.kavuşma, vuslat. 3.bağlama, ulama.
  vassaf (A.) [ وصاف ] öven, anlatan, tavsif eden.
  vassal (A.) [ وصال ] ulaştıran.
  vatan (A.) [ وطن ] yurt.
  vatandaş (A.-T.) [ وطنداش ] yurttaş.
  vatanî (A.) [ وطنی ] yurt ile ilgili.
  vatanperver (A.-F.) [ وطن پرور ] yurtsever.
  vatanperverâne (A.-F.) [ وطن پرورانه ] yurtseverce.
  vâveylâ (A.) [ 1 [ واویلا .yazık, eyvahlar olsun. 2.çığlık.
  vâveylâ düşmek çığlıklar atılmak.
  vâye (F.) [ وایه ] kısmet.
  vaz’ (A.) [ 1 [ وضع .koyma, konulma. 2.bırakma. 3.atama. 4.durum, konum.
  vaz’ -ı haml [ وضع حمل ] doğum.
  vaz’ -ı kadîm [ وضع قدیم ] eski konum, eski durum.
  vaz’ -ı yed [ وضع ید ] el koyma.
  vaz’ -ı yed edilmek el konulmak.
  vaz’ -ı yed etmek el koymak.
  vaz’ etmek koymak.
  vaz’an (A.) [ وضعا ] konumu bakımından.
  vazâif (A.) [ وظائف ] görevler, ödevler.
  vâzı’ (A.) [ 1 [ واضع .koyan, koyucu. 2.hazırlayıcı.
  vâzıh (A.) [ واضح ] açık, net.
  vâzıhan (A.) [ واضحا ] açıkça, açık olarak.
  vazî' (A.) [ 1 [ وضيع .alçak, aşağı. 2.mütevazi.
  vazîfe (A.) [ 1 [ وظيفه .görev. 2.ödev.
  vazîfedâr (A.-F.) [ وظيفه دار ] görevli.
  vazîfeşinas (A.) [ وظيفه شناس ] görevine düşkün.
  vaziyet (A.) [ وضعيت ] durum, konum.
  vebâl (A.) [ وبال ] günah.
  vecâhet (A.) [ وجاهت ] yüz güzelliği.
  vecd (A.) [ وجد ] coşku.
  vecdâver (A.-F.) [ وجدآور ] coşkulu, heyecanlandıran.
  vech (A.) [ 1 [ وجه .yüz. 2.sebep, ilgi, münasebet, vasıta. 3.yüzey.
  veche (A.) [ 1 [ وجهه .yüz. 2.yön, taraf.
  vecîbe (A.) [ وجيبه ] yapılması gereken, görev.
  vecîz (A.) [ وجيز ] özlü.
  vecîze (A.) [ وجيزه ] özdeyiş.
  vedâ (A.) [ وداع ] ayrılış, ayrılma.
  vedâyi’ (A.) [ ودایع ] emanetler.
  vedîa (A.) [ ودیعه ] emanet.
  vefâ (A.) [ 1 [ وفا .sözünde durma. 2.dostluğu sürdürme.
  vefâ etmek sözünde durmak, vefa göstermek.
  vefâdâr (A.-F.) [ وفادار ] vefalı.
  vefâkâr (A.-F.) [ وفاکار ] vefalı.
  vefât (A.) [ وفات ] ölüm.
  vefât etmek ölmek.
  vefeyât (A.) [ وفيات ] ölümler.
  vefk (A.) [ 1 [ وفق .uyum. 2.uygun.
  vegayrühü (A.) [ وغيره ] ondan başka.
  vegayrühüm (A.) [ وغيرهم ] ondan başkaları.
  veh (F.-A.) [ وه ] vah.
  vehb (A.) [ وهب ] bağış, vergi.
  vehbî (A.) [ وهبی ] Tanrı vergisi.
  vehelümmecerrâ (A.) [ و هلم جری ] var gerisini kıyas et.
  vehhâb (A.) [ وهاب ] çok bağışlayıcı Tanrı.
  vehhâbiyyet (A.) [ وهابيت ] vehhâbîlik.
  vehhâbiyyûn (A.) [ وهابيون ] vehhâbîler.
  vehim (A.) [ وهم ] kuruntu.
  vehleten (A.) [ وهلة ] ansızın.
  vehm (A.) [ وهم ] kuruntu.
  vehmî (A.) [ وهمی ] kuruntuya dayalı, evham üstüne kurulmuş.
  vehmnâk (A.-F.) [ وهمناک ] kuruntulu.
  veillâ (A.) [ والا ] yoksa, aksi takdirde.
  vekâhat (A.) [ وقاحت ] arsızlık, utanmazlık, hayasızlık.
  vekâlet (A.) [ 1 [ وکالت .vekillik. 2.bakanlık. 3.avukatlık.
  vekâleten (A.) [ وکالة ] vekil olarak.
  vekâletnâme (A.-F.) [ وکالت نامه ] vekillik belgesi.
  vekâletpenâh (A.-F.) [ وکالت پناه ] sadrazam.
  vekâyi’ (A.) [ 1 [ وقایع .olaylar. 2.savaşlar.
  vekıs’alâhâzâ (A.) [ وقس علی هذا ] bununla kıyasla.
  vekil (A.) [ 1 [ وکيل .avukat. 2.biri tarafından yetki verilmiş. 3.bakan.
  velâdet (A.) [ 1 [ ولادت .doğum. 2.doğum günü.
  velâyet (A.) [ 1 [ ولایت .velîlik. 2.dostluk. 3.otorite.
  velev (A.) [ ولو ] olsa da.
  velhâsıl (A.) [ والحاصل ] kısaca, sözün kısası.
  velî (A.) [ 1 [ ولی .ermiş, velî. 2.çocuktan sorumlu olan.
  velî (F.) [ ولی ] ama, fakat.
  velîahd (A.) [ وليعهد ] veliaht.
  velîk (F.) [ وليک ] ama, ancak.
  velîkin (F.) [ وليکن ] ama, ancak.
  velîme (A.) [ 1 [ وليمه .ziyafet. 2.düğün.
  velûd (A.) [ 1 [ ولود .doğurgan. 2.üretken.
  velvele (A.) [ ولوله ] gürültü patırtı.
  verâ (A.) [ ورا ] öte.
  verâset (A.) [ وراثت ] varislik.
  verd (A.) [ ورد ] gül.
  verem (A.) [ 1 [ ورم .şişkinlik, şiş. 2.verem, tüberküloz.
  verese (A.) [ ورثه ] varisler, mirasçılar.
  verîd (A.) [ ورید ] toplardamar.
  vesâik (A.) [ وثائق ] belgeler.
  vesâil (A.) [ وسائل ] sebepler.
  vesâit (A.) [ 1 [ وسائط .araçlar. 2.aracılar.
  vesâtet (A.) [ وساطت ] aracılık.
  vesâyâ (A.) [ وصایا ] vasiyetler.
  vesîka (A.) [ وثيقه ] belge.
  vesîle (A.) [ 1 [ وسيله .sebep, bahane. 2.yol.
  vesme (A.) [ وسمه ] rastık.
  vesvese (A.) [ وسوسه ] kuruntu.
  veş (F.) [ وش ] gibi.
  veşak (A.) [ وشق ] vaşak.
  veted (A.) [ وتد ] kazık.
  veter (A.) [ 1 [ وتر .kiriş. 2.saz teli.
  vetîre (A.) [ 1 [ وتيره .üslup. 2.süreç. 3.dar yol.
  veyl (A.) [ ویل ] yazık, yazıklar olsun, eyvahlar olsun.
  vezâif (A.) [ وظائف ] görevler, ödevler.
  vezân (F.) [ وزان ] esen.
  vezâret (A.) [ وزارت ] vezirlik.
  vezîr (A.) [ وزیر ] eskiden bakanlık görevini üstlenen kişi.
  vezn (A.) [ وزن ] ağırlık.
  vezne (A.) [ 1 [ وزنه .ağırlık. 2.tartı. 3.para gişesi.
  veznedâr (A.-F.) [ وزنه دار ] gişe görevlisi.
  vicâhen (A.) [ وجاها ] yüzleşerek, yüzüne karşı.
  vicâhî (A.) [ وجاهی ] yüzyüze.
  vicdân (A.) [ وجدان ] iyi ile kötüyü ayırt edip değerlendirme duygusu.
  vicdânen (A.) [ وجدانا ] vicdan bakımından.
  vidâd (A.) [ 1 [ وداد .sevgi. 2.dostluk.
  vikâye (A.) [ وقایه ] koruma.
  vikâye etmek korumak, esirgemek, kayırmak.
  vilâdet (A.) [ 1 [ ولادت .doğum. 2.doğum günü.
  vilâyât (A.) [ ولایات ] vilayetler.
  vildân (A.) [ 1 [ ولدان .bebekler. 2.köleler.
  vîrân (F.) [ 1 [ ویران .yıkık, harap olmuş. 2.yıkıntı, harabe.
  vîrân etmek yıkmak, harap etmek.
  vîrân olmak 1.yıkılmak, harap olmak. 2.perişan olmak.
  vîrâne (F.) [ ویرانه ] yıkıntı alan, harap yer, harap bina.
  vîrânî (F.) [ ویرانی ] haraplık.
  vird (A.) [ ورد ] dua.
  vird etmek dua etmek.
  visâk (A.) [ وثاق ] antlaşma.
  visâl (A.) [ 1 [ وصال .ulaşma, varma. 2.kavuşma, vuslat.
  vufûr (A.) [ وفور ] bolluk.
  vuhûş (A.) [ 1 [ وحوش .vahşiler. 2.yaban hayvanları.
  vukû bulmak meydana gelmek, cereyan etmek, gerçekleşmek.
  vukû’ (A.) [ وقوع ] meydana gelme, cereyan etme.
  vukûât (A.) [ 1 [ وقوعات .olaylar. 2.polisiye olaylar.
  vukûf (A.) [ وقوف ] bir konu hakkında geniş bilgi sahibi olma.
  vukufsuz (A.-T.) bilgisiz.
  vuskâ (A.) [ وثقی ] sağlam.
  vusla (A.) [ 1 [ وصله .ek. 2.yama.
  vuslat (A.) [ 1 [ وصلت .ulaşma. 2.kavuşma.
  vustâ (A.) [ وسطی ] orta, iç.
  vusûl (A.) [ وصول ] ulaşma, gelme.
  vusûl eylemek gelmek, ulaşmak.
  vuzû (A.) [ وضوء ] abdest.
  vuzûh (A.) [ وضوح ] açıklık.
  vücûb (A.) [ وجوب ] gereklilik.
  vücûd (A.) [ 1 [ وجود .varlık. 2.beden. 3.var oluş.
  vücûd bulmak meydana gelmek, oluşmak.
  vücûh (A.) [ 1 [ وجوه .yüzler. 2.şekiller, tarzlar. 3.yüzeyler. 4.ileri gelenler.
  vüfûd (A.) [ وفود ] elçiler.
  vüfûr (A.) [ وفور ] bolluk.
  vükelâ (A.) [ 1 [ وکلا .vekiller. 2.bakanlar.
  vülât (A.) [ ولات ] valiler.
  vürûd (A.) [ ورود ] giriş, geliş.
  vürûd etmek girmek, gelmek.
  vüs’ (A.) [ 1 [ وسع .genişlik. 2.kapasite. 3.takat.
  vüs’at (A.) [ 1 [ وسعت .genişlik. 2.kapasite. 3.parasal yeterlik. 4.genlik.
  vüskâ (A.) [ وثقی ] sağlam.
  vüsûk (A.) [ 1 [ وثوق .sağlamlık. 2.güvenilirlik.
  vüzerâ (A.) [ وزرا ] vezirler. 5. 61

  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

  -Y-

  yâ (A.) [ یا ] ey.
  yâb (F.) [ یاب ] bulan.
  yâbis (A.) [ یابس ] kuru.
  yâd (F.) [ 1 [ یاد .hatırlama. 2.gönül, hatır. 3.anı, hatıra.
  yâd edilmek anılmak, hatırlanmak.
  yâd etmek anmak, hatırlamak.
  yâdgâr (F.) [ 1 [ یادگار .anı. 2.hatıra.
  yadigâr bk. yâdgâr.
  yağmâ (F.) [ یغما ] talan, çapul.
  yağma eylemek talan etmek, yağmalamak.
  yağmâger (F.) [ یغماگر ] yağmacı.
  yah (F.) [ یخ ] buz.
  yahbeste (F.) [ یخ بسته ] buzlanmış, donmuş.
  yâhud (F.) [ یاخود ] yahut.
  yâis (A.) [ یائس ] umutsuz.
  yakaza (A.) [ یقظه ] uyanıklık.
  yakîn (A.) [ یقين ] kesin bilgi.
  yakînen (A.) [ یقينا ] kesin olarak.
  yâkût (A.) [ 1 [ یاقوت .yakut. 2.dudak.
  yakzân (A.) [ یقظان ] uyanık.
  yâl (F.) [ 1 [ یال .yele. 2.boyun.
  yâleyte (A.) [ یا ليت ] keşke.
  yâr (F.) [ 1 [ یار .dost. 2.sevgili. 3.arkadaş.
  yârâ (F.) [ یارا ] güç.
  yârân (F.) [ یاران ] dostlar, arkadaşlar.
  yârî (F.) [ 1 [ یاری .dostluk. 2.yardım.
  yâsemen (F.) [ یاسمن ] yasemin.
  yâve (F.) [ یاوه ] zırva, saçma.
  yâvegû (F.) [ یاوه گو ] zırvalayan, saçmalayan.
  yâver (F.) [ یاور ] yardımcı.
  yâzdeh (F.) [ یازده ] onbir.
  ye’s (A.) [ یأس ] umutsuzluk.
  ye’sefzâ (A.-F.) [ یأس افزا ] üzücü.
  yebânî (F.) [ 1 [ یبانی .yabanıl. 2.ürkek. 3.kaba.
  yed (A.) [ 1 [ ید .el. 2.güç.
  yegân (F.) [ یگان ] birler.
  yegân yegân (F.) [ یگان یگان ] bir bir, tek tek.
  yegâne (F.) [ یگانه ] biricik.
  yegânegî (F.) [ یگانگی ] birlik, teklik.
  yek (F.) [ یک ] bir.
  yekbeyek (F.) [ یک بيک ] bir bir, birer birer.
  yekcihet (F.-A.) [ 1 [ یک جهت .tek yön. 2.aynı görüşlü.
  yekcins (F.-A.) [ یک جنس ] aynı türden.
  yekdîger (F.) [ یک دیگر ] birbiri.
  yekdil (F.) [ یک دل ] bir gönül.
  yeknazarda (F.-A.-T.) ilk bakışta, bir bakışta.
  yekpâre (F.) [ 1 [ یک پاره .tek parça. 2.bütün.
  yeksân (F.) [ 1 [ یکسان .bir şekilde. 2.birlikte.
  yekseviye (F.-A.) [ یک سویه ] aynı düzeyde, eşit seviyeli.
  yekşenbe (F.) [ یک شنبه ] pazar.
  yektene (F.) [ یک تنه ] tek başına.
  yekûn (A.) [ یکون ] toplam.
  yel (F.) [ یل ] yiğit.
  yeldâ (F.) [ یلدا ] uzun.
  yemîn (A.) [ 1 [ یمين .sağ, sağ yön. 2.ant, yemin.
  yesâr (A.) [ یسار ] sol, sol taraf.
  yesîr (A.) [ یسير ] kolay.
  yetîm (A.) [ یتيم ] biricik, tek. 2.yetim.
  yetîme (A.) [ یتيمه ] yetim kız çocuğu.
  yetîmhâne (A.-F.) [ یتيم خانه ] yetimler evi.
  yevâkît (A.) [ یواقيت ] yakutlar.
  yevm (A.) [ یوم ] gün.
  yevmenfeyevmen (A.) [ یوما فيوما ] günden güne.
  yevmî (A.) [ یومی ] günlük, gündelik.
  yevmiyye (A.) [ یومی ] gündelik ücret.
  yezdân (F.) [ یزدان ] Tanrı.
  yubûset (A.) [ یبوست ] kuruluk.
  yûğ (F.) [ یوغ ] boyunduruk.
  yûz (F.) [ یوز ] pars.
  yübûset (A.) [ یبوست ] kuruluk.
  yümkin (A.) [ یمکن ] mümkün, olabilir, olası.
  yümn (A.) [ یمن ] uğur.
  yümnâ (A.) [ یمنی ] sağ taraf.
  yümnî (A.) [ یمنی ] uğurlu.
  yüsr (A.) [ 1 [ یسر .kolaylık. 2.zenginlik.
  yüsrâ (A.) [ یسری ] sol taraf.
 6. 62
  -Z-

  za’f (A.) [ ضعف ] zayıflık, zaaf.
  za’f gelmek zayıflamak.
  za’ferân (A.) [ زعفران ] safran.
  za’fî (A.) [ ضعفی ] zayıflıkla ilgili, zaaf ile ilgili.
  za’fiyyet (A.) [ ضعفيت ] zayıflık, zafiyet.
  zâbıta (A.) [ ضابطه ] güvenlik görevlisi.
  zâbih (A.) [ ذابح ] boğazlayan.
  zâbit (A.) [ ضابط ] subay.
  zâbitân (A.-F.) [ ضابطان ] subaylar.
  zabt (A.) [ 1 [ ضبط .tutma. 2.ele geçirme. 3.kavrama.
  zabt edilmek ele geçirilmek.
  zabt etmek ele geçirmek.
  zabtiye nâzırı emniyet genel müdürü.
  zabtiye nezâreti emniyet genel müdürlüğü.
  zabtiyye (A.) [ ضبطيه ] güvenlik güçleri, polis, jandarma.
  zabtnâme (A.-F.) [ ضبط نامه ] tutanak, zabıt yazısı.
  zabtürabt (A.) [ ضبط و ربط ] disiplin.
  zâc (A.) [ زاج ] göztaşı.
  zâd (A.) [ زاد ] azık.
  zâd (F.) [ 1 [ زاد .doğmuş. 2.doğum.
  zâde (F.) [ 1 [ زاده .doğmuş. 2.evlat.
  zâdegân (F.) [ زادگان ] soylular, aristokratlar.
  zâdgegânlık satmak soyluluk taslamak.
  zafer (A.) [ ظفر ] üstünlük kazanma.
  zaferyâb (A.-F.) [ ظفریاب ] üstünlük kazanan, muzaffer olan.
  zaferyâb olmak üstünlük kazanmak, muzaffer olmak.
  zâğ (F.) [ زاغ ] karga.
  zağan (F.) [ زغن ] çaylak.
  zahâir (A.) [ ذخائر ] zahireler.
  zâhib (A.) [ 1 [ ذاهب .giden. 2.sanıya kapılan.
  zâhib olmak 1.gitmek. 2.sanıya kapılmak.
  zâhid (A.) [ زاهد ] aşırı dindar, zühd ile uğraşan.
  zâhidâne (A.-F.) [ زاهدانه ] zahitçe.
  zâhir (A.) [ 1 [ ظاهر .ortaya çıkan, görünen, zuhur eden. 2.belli, açık, aşikâr.
  3.sanırım. 4.görünüş, dış yüz.
  zâhir olmak ortaya çıkmak, görünmek, zuhur etmek.
  zâhirbîn (A.-F.) [ ظاهربين ] sadece görünüşe bakan.
  zahîre (A.) [ ذخيره ] depolanmış erzak.
  zâhiren (A.) [ ظاهرا ] görünüşte, görünüşe göre.
  zâhirî (A.) [ ظاهری ] dış görünüş ile ilgili, görünüşteki.
  zâhirperest (A.-F.) [ ظاهرپرست ] sadece dış görünüşe bakan.
  zahm (F.) [ زخم ] yara.
  zahmdâr (F.) [ زخمدار ] yaralı.
  zahme (F.) [ 1 [ زخمه .vuruş. 2.yara. 3.tezene, mızrap.
  zahmet (A.) [ 1 [ زحمت .sıkıntı, meşakkat. 2.güç.
  zahmzede (F.) [ زخم زده ] yaralı.
  zahr (A.) [ 1 [ ظهر .sırt, arka. 2.arka yüz.
  zahriye (A.) [ ظهریه ] kağıdın arka yüzündeki yazı.
  zâid (A.) [ 1 [ زائد .artık. 2.artan. 3.artı. 4.gereksiz.
  zaîf (A.) [ ضعيف ] zayıf, güçsüz.
  zâik (A.) [ ذائق ] tadan, tadına varan.
  zâika (A.) [ ذائقه ] tat alma duyusu.
  zâil (A.) [ زائل ] yok olan, yok olucu.
  zâil olmak yok olmak, ortadan kalkmak.
  zâir (A.) [ زائر ] ziyaretçi.
  zâkir (A.) [ ذاکر ] zikreden.
  zakkûm (A.) [ 1 [ زقوم .zakkum ağacı. 2.zıkkım.
  zâl (F.) [ زال ] saçları ağarmış, ihtiyar.
  zalâm (A.) [ ظلام ] karanlık.
  zâlim (A.) [ ظالم ] zulüm eden.
  zâlimâne (A.-F.) [ ظالمانه ] zalimce.
  zamâim (A.) [ ضمائم ] ekler.
  zamâne (A.) [ 1 [ زمانه .devir. 2.felek.
  zamîme (A.) [ ضميمه ] ek.
  zamimeten (A.) [ ضميمة ] ek olarak.
  zâmin (A.) [ ضامن ] tazmin eden.
  zamîr (A.) [ 1 [ ضمير .gönül. 2.iç. 3.zamir, adıl.
  zamm (A.) [ ضم ] ekleme, arttırma.
  zamm edilmek eklenmek, arttırılmak.
  zamm etmek eklemek, arttırmak.
  zamm olunmak eklenmek, ilave edilmek.
  zamme (A.) [ ضمه ] ötre.
  zan (A.) [ ظن ] zan, sanı.
  zanbak (A.) [ زنبق ] zambak.
  zanîn (A.) [ ظنين ] zan altında bulunan.
  zann (A.) [ ظن ] zan, sanı.
  zannedilmek sanılmak.
  zannetmek sanmak.
  zânû (F.) [ زانو ] diz.
  zapt bk. zabt.
  zapt edilmek ele geçirmek.
  zapt etmek ele geçirmek.
  zaptiye bk. zabtiyye
  zâr (F.) [ 1 [ زار .perişan, ağlayan, inleyen. 2.inilti.
  zâr (F.) [ زار ] yer.
  zâr etmek ağlayıp inlemek.
  zâr olmak ağlayıp inlemek.
  zarâfet (A.) [ ظرافت ] zariflik.
  zarar (A.) [ ضرر ] ziyan.
  zarardîde (A.-F.) [ ضرردیده ] zarar gören.
  zarb (A.) [ ضرب ] vuruş.
  zarbhâne (A.-F.) [ ضرب خانه ] darphane.
  zarf (A.) [ 1 [ ظرف .kap. 2.mektup zarfı. 3.zarf.
  zarfiyyet (A.) [ ظرفيت ] kapasite.
  zârî (F.) [ زاری ] inleme, zar zar ağlama.
  zâri’ (A.) [ زارع ] ekici, çiftçi.
  zarîf (A.) [ ظریف ] zarafet sahibi, nazik, nüktedan.
  zarîfâne (A.-F.) [ ظریفانه ] zarifçe.
  zarûrât (A.) [ ضرورات ] sıkıntılar, mecburiyetler.
  zarûret (A.) [ 1 [ ضرورت .sıkıntı. 2.yoksulluk. 3.zorunluluk.
  zarûrî (A.) [ ضروری ] zorunlu.
  zarûriyyât (A.) [ ضروریات ] zorunluluklar.
  zât (A.) [ 1 [ ذات .kişi. 2.kendi.
  zâten (A.) [ ذاتا ] aslında.
  zâtî (A.) [ ذاتی ] kişisel.
  zâtülcenb (A.) [ ذات الجنب ] akciğer zarı iltihabı, zatülcenp.
  zâtürrie (A.) [ ذات الرئه ] zatürriye, akciğer iltihabı.
  zav’ (A.) [ ضوء ] ışık.
  zavâhir (A.) [ ظواهر ] dış yüzler.
  zâviye (A.) [ 1 [ زاویه .açı. 2.köşe. 3.küçük tekke.
  zâyi’ (A.) [ ضایع ] kaybolan.
  zâyi’ etmek kaybetmek, yitirmek.
  zâyi’ olmak kaybolmak, yitmek.
  zâyi’ât (A.) [ ضایعات ] kayıplar.
  zebân (F.) [ زبان ] dil.
  zebândıraz (F.) [ زبان دراز ] dili uzun.
  zebâne (F.) [ 1 [ زبانه .yalaz. 2.dilimsi.
  zebânzed (F.) [ زبانزد ] ünlü, dillerde dolaşan.
  zeber (F.) [ زبر ] üst.
  zebercedî (A.) [ زبرجدی ] fıstık yeşili.
  zebh (A.) [ ذبح ] boğazlama.
  zebh edilmek boğazlanmak, kesilmek.
  zebh etmek boğazlamak, kesmek.
  zebîh (A.) [ ذبيح ] kesilmiş hayvan, boğazlanmış.
  zebîl (A.) [ 1 [ زبيل .pislik. 2.gübre.
  zebûn (F.) [ 1 [ زبون .alçak. 2.aciz, zavallı. 3.güçsüz.
  zebûn etmek 1.alçaltmak. 2.aciz bırakmak. 3.güçsüz bırakmak.
  zebûn olmak 1.alçalmak. 2.aciz kalmak. 3.güçsüz kalmak.
  zecr (A.) [ 1 [ زجر .zorlama. 2.eziyet etme.
  zecrî (A.) [ زجری ] zorlayarak, zorlayıcı.
  zede (F.) [ 1 [ زده .vurmuş, dövmüş. 2.vurulmuş, dövülmüş. 3.uğramış, müptela
  olmuş.
  zehâb (A.) [ 1 [ ذهاب .gidiş. 2.sanıya kapılma.
  zeheb (A.) [ ذهب ] altın.
  zehr (A.) [ زهر ] çiçek.
  zehr (F.) [ زهر ] zehir, ağı.
  zehre (A.) [ زهره ] çiçek.
  zehrhand (F.) [ زهرخند ] acı gülüş.
  zehrnâk (F.) [ زهرناک ] zehirli.
  zekâ (A.) [ ذکا ] zekilik.
  zekan (A.) [ زقن ] çene.
  zekâvet (A.) [ ذکاوت ] zekilik.
  zeker (A.) [ 1 [ ذکر .erkek. 2.erkeklik üreme organı.
  zelâzil (A.) [ زلازل ] depremler.
  zelîl (A.) [ ذليل ] düşkün, zavallı.
  zell (A.) [ زل ] sürçme, kayma.
  zelzele (A.) [ زلزله ] deprem.
  zemân (A.) [ 1 [ زمان .zaman. 2.çağ. 3.süre.
  zemâne (A.) [ 1 [ زمانه .devir. 2.felek.
  zemherîr (A.) [ زمهریر ] karakış.
  zemîm (A.) [ ذميم ] kötü.
  zemîn (F.) [ 1 [ زمين .yer. 2.dünya. 3.fon. 4.konu, alan.
  zeminbûsî (F.) [ زمين بوسی ] saygı ile yer öpme.
  zemistan (F.) [ زمستان ] kış.
  zemistânî (F.) [ زمستانی ] kışlık.
  zemm (A.) [ ذم ] kötüleme, yerme.
  zemm edilmek kötülenmek, yerilmek.
  zemm etmek kötülemek, yermek.
  zemzeme (A.) [ 1 [ زمزمه .melodi. 2.mırıltı.
  zen (F.) [ زن ] kadın.
  zenâdıka (A.) [ زنادقه ] zındıklar.
  zenâne (F.) [ 1 [ زنانه .kadınca, kadınsı. 2.kadın işi.
  zenb (A.) [ ذنب ] suç, günah.
  zenbîl (A.) [ زنبيل ] zembil.
  zenbûrek (F.) [ زنبورک ] zemberek.
  zencebîl (A.) [ زنجبيل ] zencefil.
  zencî (A.) [ زنجی ] siyahî, zenci.
  zencîr (F.) [ زنجير ] zincir.
  zencîrî (F.) [ 1 [ زنجيری .zincirli. 2.zincirlik deli.
  zendeka (A.) [ زندقه ] zındıklık.
  zendost (F.) [ زن دوست ] zampara.
  zeneb (A.) [ ذنب ] kuyruk.
  zenehdân (F.) [ زنخدان ] çene.
  zeng (F.) [ 1 [ زنگ .zil. 2.pas.
  zengî (F.) [ زنگی ] zenci, siyahî.
  zengûle (F.) [ 1 [ زنگوله .çan. 2.çıngırak.
  zenne (F.) [ زنه ] kadın rolünü üstlenen erkek sanatçı.
  zenperest (F.) [ زن پرست ] kadın düşkünü.
  zer (F.) [ 1 [ زر .altın. 2.akçe.
  zer’ (A.) [ زرع ] ekim.
  zerâfe (A.) [ زرافه ] zürafa.
  zerbâf (F.) [ زرباف ] sırmacı.
  zerd (F.) [ زرد ] sarı.
  zerdâlû (F.) [ زردالو ] zerdali.
  zerde (F.) [ 1 [ زرده .zerde. 2.sarılık. 3.safran.
  zerdûz (F.) [ زردوز ] sırmacı.
  zerefşân (F.) [ زرافشان ] altın saçılmış, altın yaldızlı.
  zerger (F.) [ زرگر ] kuyumcu.
  zerharîd (F.) [ زرخرید ] köle.
  zerîn (F.) [ زرین ] altından.
  zerk (A.) [ زرق ] deri altına verme, şırınga etme.
  zerrâ’ (A.) [ زراع ] ekici, çiftçi.
  zerrâk (A.) [ زراق ] ikiyüzlü.
  zerrât (A.) [ ذرات ] zerreler.
  zerre (A.) [ 1 [ ذره .en küçük parça, molekül. 2.azıcık, birazcık.
  zerreşikâf (A.-F.) [ ذره شکاف ] kılı kırk yaran.
  zerrin (F.) [ زرین ] altından.
  zevâl (A.) [ 1 [ زوال .yok olma, yok oluş. 2.batma. 3.öğle.
  zevâlnâpezîr (A.-F.) [ زوال ناپذیر ] yok olmayan, kalıcı.
  zevâlpezîr (A.-F.) [ زوالپذیر ] yok olucu, fani.
  zevât (A.) [ ذوات ] kişiler.
  zevâyâ (A.) [ 1 [ زوایا .açılar. 2.köşeler. 3.küçük tekkeler, zaviyeler.
  zevc (A.) [ 1 [ زوج .koca. 2.çiftin teki.
  zevcât (A.) [ زوجات ] nikahlı kadınlar, karılar.
  zevce (A.) [ زوجه ] nikahlı kadın, karı.
  zevceteyn (A.) [ زوجتين ] karıkoca.
  zevceyn (A.) [ زوجين ] karıkoca.
  zevciyet (A.) [ زوجيت ] eşlik.
  zevebân (A.) [ ذوبان ] erime.
  zevk (A.) [ 1 [ ذوق .beğeni, hoşlanma. 2.tat.
  zevkbahş (A.-F.) [ ذوق بخش ] zevk veren.
  zevrak (A.) [ زورق ] kayık.
  zeyl (A.) [ 1 [ ذیل .ek, zeyil. 2.etek.
  zeylen (A.) [ ذیلا ] ek olarak.
  zeyn (A.) [ زین ] süs.
  zeyn olmak süslenmek.
  zeytûn (A.) [ زیتون ] zeytin.
  zıdd (A.) [ ضد ] zıt, karşıt.
  zıddiyyet (A.) [ ضدیت ] zıtlık, karşıtlık.
  zılâl (A.) [ ظلال ] gölgeler.
  zıll (A.) [ ظل ] gölge.
  zımnen (A.) [ ضمنا ] bu arada, dolayısıyla.
  zımnî (A.) [ ضمنی ] dolaylı, üstü kapalı.
  zırh (F.) [ زره ] zırh.
  zırhpûş (F.) [ زره پوش ] zırhlı.
  zıyâ’ (A.) [ ضياع ] kaybolma.
  zıyâ’ (A.) [ ضياء ] çiftlikler.
  zî (A.) [ ذی ] sahip.
  zi’b (A.) [ ذئب ] kurt.
  zîbâyî (F.) [ زیبایی ] güzellik.
  zîbâ (F.) [ زیبا ] güzel.
  zîbak (A.) [ زیبق ] cıva.
  zîc (A.) [ زیج ] yıldız atlası.
  zifâf (A.) [ زفاف ] gerdek.
  zih (F.) [ زه ] kiriş.
  zîhayât (A.) [ ذی حيات ] canlı.
  zihgîr (F.) [ زهگير ] okçu yüzüğü.
  zihî (F.) [ زهی ] ne güzel, bravo.
  zihin (A.) [ ذهن ] zihin.
  zihn (A.) [ ذهن ] zihin.
  zihnen (A.) [ ذهنا ] zihin yoluyla.
  zihnî (A.) [ ذهنی ] sihinsel.
  zihniyyet (A.) [ ذهنيت ] düşünce tarzı, anlayış.
  zîk (A.) [ ضيق ] darlık.
  zîkıymet (A.) [ ذی قيمت ] değerli.
  zikr (A.) [ ذکر ] zikir, anma.
  zikr etmek anmak.
  zikr olunmak anılmak, zikredilmek.
  zîkudret (A.) [ ذی قدرت ] güçlü, kudretli.
  zillet (A.) [ ذلت ] düşkünlük, aşağılık, alçaklık.
  zilzâl (A.) [ زلزال ] sarsıntı.
  zimâm (A.) [ زمام ] yular.
  zimâmdâr (A.-F.) [ 1 [ زمامدار .yular tutan. 2.işleri yürüten, sorumlu.
  zîmedhal (A.) [ ذی مدخل ] müdahalesi olan.
  zimmet (A.) [ ذمت ] elde tutma zorunluluğu.
  zîn (F.) [ زین ] eyer.
  zinâ’ (A.) [ زناء ] zina, nikahsız cinsel ilişki.
  zinâkâr (A.-F.) [ زناکار ] zina eden.
  zencîrbend (F.) [ زنجيربند ] zincire vurulmuş.
  zencîrbend edilmek zincire vurulmak.
  zindân (F.) [ زندان ] hapishane.
  zindânî (F.) [ 1 [ زندانی .zindancı. 2.mahpus.
  zinde (F.) [ 1 [ زنده .diri, canlı. 2.sağlığı yerinde.
  zindegânî (F.) [ زندگانی ] yaşam.
  zindîk (A.) [ زندیق ] zındık.
  zînet (A.) [ زینت ] ziynet, süs.
  zinhâr (F.) [ زنهار ] sakın.
  zîr (F.) [ زیر ] alt, aşağı.
  zîrâ (F.) [ زیرا ] çünkü.
  zirâ’ (A.) [ 75-90 [ ذراع cm. lik bir uzunluk ölçüsü birimi, dirsek ile orta parmak
  ucu arasındaki uzaklık.
  zirâ’at (A.) [ زراعت ] tarım.
  zirâ’î (A.) [ زراعی ] tarımsal.
  zirâ’at nezareti tarım bakanlığı.
  zîrdest (F.) [ زیردست ] el altındaki, emir altındaki, ast.
  zîre (F.) [ زیره ] kimyon.
  zîrek (F.) [ زیرک ] uyanık, zeyrek.
  zîrîn (F.) [ زیرین ] alttaki.
  zîrûh (A.) [ ذی روح ] canlı.
  zîrüzeber (F.) [ زیر و زبر ] altüst.
  zîrüzeber etmek altüst etmek, yerle bir etmek.
  zîrüzeber olmak altüst olmak, yerle bir olmak.
  zirve (A.) [ زروه ] doruk.
  zîşan (A.) [ ذی شان ] şerefli.
  zişt (F.) [ زشت ] çirkin.
  ziştî (F.) [ زشتی ] çirkinlik.
  zîvekâr (A.) [ ذی وقار ] ağırbaşlı.
  zîver (F.) [ 1 [ زیور .süs. 2.ziynet, takı.
  ziyâ’ (A.) [ ضياء ] ışık.
  ziyâdâr (A.-F.) [ ضيادار ] aşıklı.
  ziyâde (A.) [ زیاده ] fazla, çok.
  ziyâfet (A.) [ ضيافت ] şölen, ziyafet.
  ziyân (F.) [ زیان ] zarar.
  ziyânkâr (F.) [ زیانکار ] zarar veren.
  ziyâretgâh (A.-F.) [ زیارتگاه ] ziyaret yeri.
  zû’(A.) [ ضوء ] aydınlık, ışık.
  zu’bân (A.) [ ذؤبان ] kurtlar.
  zu’m (A.) [ زعم ] sanı.
  zuafâ’ (A.) [ ضعفا ] zayıflar.
  zucret (A.) [ ضجرت ] yürek daralması, iç sıkıntısı.
  zûd (F.) [ 1 [ زود .çabuk. 2.erken.
  zufr (A.) [ ظفر ] tırnak.
  zuhr (A.) [ ظهر ] öğle.
  zuhûr (A.) [ ظهور ] ortaya çıkma, görünme.
  zuhur etmek ortaya çıkmak, çıkmak.
  zuhûrât (A.) [ ظهورات ] beklenmedik gelişmeler.
  zukâk (A.) [ زقاق ] sokak.
  zulm (A.) [ ظلم ] cefa, eziyet.
  zulm etmek zulüm yapmak.
  zulmânî (A.) [ ظلمانی ] karanlıkla ilgili.
  zulmet (A.) [ ظلمت ] karanlık.
  zulmetefzâ (A.-F.) [ ظلمت افزا ] karanlığı arttıran.
  zulümât (A.) [ ظلمات ] karanlıklar.
  zunûn (A.) [ ظنون ] zanlar.
  zûr (F.) [ زور ] güç.
  zurafâ (A.) [ 1 [ ظرفا .zarifler. 2.seviciler, sevici kadınlar.
  zûrbâ (F.) [ 1 [ زوربا .güçlü. 2.zorba.
  zûrmend (F.) [ زورمند ] güçlü.
  zurûf (A.) [ 1 [ ظروف .kaplar. 2.zarflar.
  zübde (A.) [ زبده ] öz.
  zücâc (A.) [ زجاج ] cam.
  zücâciyye (A.) [ زجاجيه ] cam eşyalar.
  zühd (A.) [ زهد ] zahitlik, aşırı sofuluk.
  zühhâd (A.) [ زهاد ] zahitler.
  zühre (A.) [ زهره ] Venüs, Çoban Yıldızı.
  zührevî (A.) [ زهروی ] cinsel ilişkiyle bulaşan.
  zühûl (A.) [ ذهول ] dalgınlıkla unutma.
  zükâm (A.) [ زکام ] nezle.
  zükûr (A.) [ ذکور ] erkekler.
  zülâl (A.) [ زلال ] berrak, saf.
  zülf (F.) [ زلف ] zülüf.
  züll (A.) [ ذل ] alçalma, alçaklık, düşkünlük, zillet.
  zülüf (F.) [ زلف ] zülüf, iki yandaki lüleli saç.
  zümre (A.) [ زمره ] grup, topluluk.
  zümûm (A.) [ ذموم ] yermeler, kötülemeler.
  zümürrüd (A.) [ زمرد ] zümrüt.
  zünbûr (A.) [ زنبور ] eşek arısı.
  zünnâr (A.) [ زنار ] papaz kuşağı.
  zünûb (A.) [ 1 [ ذنوب .suçlar, günahlar. 2.kuyruklar.
  zürâfe (A.) [ زرافه ] zürafa.
  zürefâ (A.) [ ظرفا ] zarifler.
  zürrâ’ (A.) [ زراع ] ekiciler, çiftçiler.
  zürriyyât (A.) [ ذریات ] soylar, zürriyetler.
  zürriyyet (A.) [ ذریت ] soy, zürriyet.
  züvvâr (A.) [ زوار ] ziyaretçiler.
  züyûl (A.) [ ذیول ] ekler, zeyiller.
 7. 63
  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)
  Çok sağol paylaşım içina dan z ye osmanlıca kelimeler,  gülgün isminin ebced değeri,  osmanlı kelimeleri a dan z ye,  adan zye türkçe sözlük,  a dan z ye türkçe sözlük,  a dan z ye osmanlıca terimler,  adan zye osmanlıca kelime ve anlamları