Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 29

  Reklam

  Reklam
  hulûl etmek gelmek, gelip çatmak.
  hulûs (A.) [ خلوص ] içtenlik.
  hulûskâr (A.-F.) [ خلوصکار ] yağcı, dalkavuk.
  hulyâ (Yun.>A.) [ خوليا ] hülya, hayal.
  hum (F.) [ خم ] küp.
  humâr (A.) [ خمار ] mahmurluk.
  humekâ (A.) [ حمقا ] ahmaklar.
  humhâne (F.) [ 1 [ خم خانه .şarap mahzeni. 2.meyhane.
  humk (A.) [ حمق ] ahmaklık.
  hummâ (A.) [ 1 [ حما .nöbet, ateş nöbeti. 2.sıtma.
  humret (A.) [ حمرت ] kırmızılık, kızıllık.
  hums (A.) [ خمس ] beşte biri.
  humûzet (A.) [ حموضت ] ekşilik.
  hûn (F.) [ خون ] kan.
  hûnâlûd (F.) [ خون آلود ] kanlı, kana bulanmış.
  hunbehâ (F.) [ خون بها ] diyet.
  hunhâr (F.) [ خونخوار ] kan içen.
  hunnâk (A.) [ خناق ] boğmaca.
  hunrîz (F.) [ خونریز ] kan dökücü.
  hunyâger (F.) [ خنياگر ] şarkıcı
  hûr (A.) [ حور ] huri.
  hurâfât (A.) [ خرافات ] hurafeler, batıl inançlar.
  hurafe (A.) [ خرافه ] batıl inanç.
  hurafeperver (A.-F.) [ خرافه پرور ] hurafelere inanan.
  hurafeperverlik (A.-F.-T.) hurafelere inanış.
  hurd (F.) [ خرد ] küçük, ufak.
  hurdebin (F.) [ 1 [ خرده بين .büyüteç. 2.mikroskop.
  hurdegîr (F.) [ خرده گير ] kusur bulan.
  hûri (A.) [ حوری ] huri, cennet kızı.
  hurûc (A.) [ 1 [ خروج .çıkış. 2.ayaklanma.
  hurûş (F.) [ خروش ] coşku, coşma.
  husemâ (A.) [ خصما ] düşmanlar, hasımlar.
  husûf (A.) [ خسوف ] ay tutulması.
  husûl (A.) [ خصول ] ortaya çıkma, gerçekleşme, var olma.
  husûle getirmek meydana getirmek, gerçekleştirmek.
  husûmet (A.) [ خصومت ] düşmanlık.
  husûs (A.) [ خصوص ] konu.
  husûsat (A.) [ خصوصات ] hususlar, konular.
  hususî (A.) [ خصوصی ] özel.
  husûsiyet (A.) [ خصوصيت ] özellik.
  husûsiyetle (A.-T.) özellikle, hele hele.
  husûsiyle (A.-T.) özellikle, hele hele.
  hûş (F.) [ هوش ] akıl.
  hûşe (F.) [ 1 [ خوشه .salkım. 2.başak.
  huşk (F.) [ خشک ] kuru.
  huşksâlî (F.) [ خشک سالی ] kuraklık.
  huşû (A.) [ 1 [ خشوع .alçakgönüllülük. 2.Tanrı’ya karşı korku ve saygı duyma.
  huşûnet (A.) [ خشونت ] haşinlik, sertlik.
  huşyâr (F.) [ هشيار ] akıllı.
  hutût (A.) [ 1 [ خطوط .hatlar, yollar. 2.çizgiler.
  hûy (F.) [ خوی ] huy.
  huzme (A.) [ حزمه ] demet.
  huzûr(A.) [ 1 [ حضور .hazır olma, bulunma. 2.rahatlık.
  huzzâr (A.) [ حضار ] hazır olanlar, bulunanlar.
  hüccet (A.) [ حجت ] delil, belge.
  hücec (A.) [ حجج ] deliller, belgeler.
  hüceyrat (A.) [ حجيرات ] hücrecikler.
  hüceyre (A.) [ حجيره ] hücrecik.
  hücre (A.) [ 1 [ حجره .odacık. 2.hücre, canlı organizmaların en küçük yapıtaşı.
  hücum (A.) [ هجوم ] saldırı, akın.
  hücürât (A.) [ حجرات ] hücreler.
  hüdhüd (A.) [ هدهد ] çavuşkuşu, ibibik.
  hükemâ (A.) [ حکما ] bilgeler, hakîmler.
  hükkâm (A.) [ حکام ] hakimler.
  hükm (A.) [ حکم ] hüküm, emir, kesin karar.
  hükmünde yerinde, gibi. 2. 30
  Reklam
  -I-

  ıhlamur (Yun.>A.) [ اخلامور ] ıhlamur.
  ık’âd (A.) [ اقعاد ] oturtma.
  ıkd (A.) [ 1 [ عقد .dizi. 2.kolye, gerdanlık.
  ıklîm (A.) [ اقليم ] iklim.
  ıktıdâ (A.) [ اقتدا ] uyma.
  ırdâ (A.) [ ارضاع ] emzirme, süt verme.
  ırk (A.) [ 1 [ عرق .soy, ırk. 2.damar. 3.kök.
  ırk -ı ahmer [ عرق احمر ] kızılderili ırkı.
  ırk -ı ebyaz [ عرق ابيض ] beyaz ırk.
  ırken (A.) [ عرقا ] ırk bakımından.
  ırkî (A.) [ عرقی ] ırk ile ilgili.
  ırz (A.) [ عرض ] namus, iffet.
  ırzâ (A.) [ ارضاع ] emzirme, süt verme.
  ısdâr (A.) [ اصدار ] çıkartma.
  ısfırâr (A.) [ اصفرار ] sararma.
  ıskât (A.) [ اسقاط ] düşürme.
  ıslâh (A.) [ اصلاح ] düzeltme, iyileştirme, reform.
  ıslâh etmek düzeltmek, iyileştirmek.
  ıslâhât (A.) [ اصلاحات ] düzeltmeler, iyileştirmeler, reformlar.
  ıslâhpezîr (A.-F.) [ اصلاح پذیر ] ıslah edilebilir, iyileştirilebilir.
  ısrar (A.) [ اصرار ] diretme, üsteleme.
  ıstıbâr (A.) [ اصطبار ] sabretme.
  ıstıfâ (A.) [ اصطفا ] seçme, ayıklama.
  ıstıfâî (A.) [ اصطفائی ] seçimle ilgili.
  ıstılâh (A.) [ اصطلاح ] terim, tabir.
  ıstılâhât (A.) [ صطلاحات ] terimler, tabirler.
  ıstınâ’ (A.) [ اصطناع ] seçme.
  ıstırab (A.) [ اضطراب ] acı, ızdırap.
  ışk (A.) [ عشق ] aşk.
  ışka (A.) [ عشقه ] sarmaşık.
  ıtk (A.) [ عتق ] âzâd etme, köle âzâd etme.
  ıtknâme (A.-F.) [ عتق نامه ] âzâdlık belgesi.
  ıtlak (A.) [ اطلاق ] bırakma, salma.
  ıtnâb (A.) [ اطناب ] sözü uzatma.
  ıtr (A.) [ عطر ] koku, ıtır.
  ıtrî (A.) [ عطری ] ıtırlı, kokulu.
  ıtriyyât (A.) [ عطریات ] kokular, ıtırlar, parfümler.
  ıttılâ’ (A.) [ اطلاع ] bilgi sahibi olma.
  ıttılâât (A.) [ اطلاعات ] bilgiler.
  ıttırad (A.) [ اطراد ] ritm.
  ıyâdet (A.) [ عيادت ] hasta ziyareti.
  ıyâl (A.) [ عيال ] eş, hanım.
  ız’âf (A.) [ اضعاف ] zayıf düşürme, zayıflatma.
  ızdırap (A.) [ اضطراب ] acı.
  ızlâl (A.) [ اضلال ] yoldan çıkarma.
  ızlâl (A.) [ اظلال ] gölgede bırakma.
  ızrâr (A.) [ اضرار ] zarar verme, zarara sokma.
  ızrâr etmek zarar vermek, zarara sokmak.
  ıztırâb (A.) [ اضطراب ] ızdırap, acı.
  ıztırâbâver (A.) [ اضطراب آور ] acı verici.
  ıztırâr (A.) [ اضطرار ] zorunluluk.
  ıztırârî (A.) [ اضطراری ] zorunlu. 3. 31

  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

  -İ-

  i’câz (A.) [ 1 [ اعجاز .aciz bırakma. 2.şaşırtma.
  i’dâdî (A.) [ اعدادی ] lise.
  i’dâm (A.) [ اعدام ] yok etme, öldürme.
  i’lâ (A.) [ اعلا ] yükseltme, yüceltme.
  i’lâ edilmek yükseltilmek, yüceltilmek.
  i’lâm (A.) [ اعلام ] bildirme.
  i’lâm edilmek bildirilmek.
  i’lân (A.) [ اعلان ] ilan.
  i’mâl (A.) [ اعمال ] yapma, işleme.
  i’mâr (A.) [ اعمار ] bayındırlaştırma, mamûr etme.
  i’râz (A.) [ 1 [ اعراض .yüz çevirme. 2.uzak durma.
  i’tâ (A.) [ 1 [ اعطا .verme. 2.verilme. 3.ödeme. 4.ödenme.
  i’tâ edilmek 1.verilmek. 2.ödenmek.
  i’tâ etmek 1.vermek. 2.ödemek.
  i’tâ olunmak verilmek.
  i’tâk (A.) [ اعتاق ] âzâd etme, özgür bırakma.
  i’tikâf (A.) [ اعتکاف ] bir yere kapanma, köşesine çekilerek yaşama.
  i’tilâ (A.) [ 1 [ اعتلا .yükselme. 2.yüksek rütbeye ulaşma.
  i’tizâl (A.) [ اعتزال ] köşesine çekilme.
  i’tizâr (A.) [ اعتذار ] özür dileme.
  i’vicâc (A.) [ اعوجاج ] eğrilme, burkulma.
  i’zâm (A.) [ 1 [ اعزام .gönderme. 2.gönderilme.
  i’zâm edilmek gönderilmek, yollanmak.
  i’zâm etmek göndermek, yollamak.
  i’zâz (A.) [ 1 [ اعزاز .değer verme. 2.ağırlama.
  iâde (A.) [ اعاده ] geri verme, geri gönderme.
  iâde edilmek geri verilmek, geri gönderilmek,
  iâde etmek geri vermek, geri göndermek.
  iâde eylemek geri vermek.
  iâde -i âfiyet etmek sağlığına kavuşmak.
  iâde -i itibâr edilmek itibarı geri verilmek.
  iâde -i ziyâret etmek ziyarete karşılık vermek.
  iâdeten (A.) [ اعادة ] geri verilmek üzere.
  iânât (A.) [ اعانات ] yardımlar, bağışlar.
  iâne (A.) [ اعانه ] yardım, bağış.
  iâşe (A.) [ اعاشه ] geçindirme.
  ib’âd (A.) [ ابعاد ] uzaklaştırma.
  ibâ’ (A.) [ اباء ] çekinme, uzak durma, kaçınma.
  ibâ’ etmek çekinmek, uzak durmak, kaçınmak.
  ibâd (A.) [ عباد ] kullar.
  ibâdât (A.) [ عبادات ] ibadetler.
  ibâdet (A.) [ عبادت ] klluk, tapınma.
  ibâdet etmek kulluk etmek, tapınmak.
  ibadetgâh (A.-F.) [ عبادتگاه ] ibadet yeri, mabet.
  ibâdethâne (A.-F.) [ عبادت خانه ] ibadet edilecek yer.
  ibâdullah (A.) [ 1 [ عبادالله .Tanrı’nın kulları. 2.çok, bol.
  ibâhat (A.) [ اباحت ] helal sayma, mübah görme.
  ibâhî (A.) [ اباحی ] helal sayan, mübah gören.
  ibârât (A.) [ 1 [ عبارات .cümleler. 2.paragraflar.
  ibâre (A.) [ 1 [ عباره .cümle. 2.paragraf.
  ibâret (A.) [ عبارت ] meydana gelen, oluşan.
  ibâte (A.) [ اباته ] gece yatırma, geceyi geçirtme, barındırma.
  ibdâ’ (A.) [ ابداع ] yeni bir şey getirme, yaratma, geliştirme.
  ibdâ’ etmek yeni bir şey getirmek, yaratmak, geliştirmek.
  ibdâ’kâr (A.-F.) [ ابداعکار ] yaratıcı, yenilik getiren.
  ibhâm (A.) [ ابهام ] belirsizlik.
  ibhâmât (A.) [ ابهامات ] belirsizlikler.
  ibkâ (A.) [ 1 [ ابقا .devamlılık kazandırma. 2.sınıfta bırakma.
  ibkâ etmek devamlılık kazandırmak, yaşatmak.
  ibkâen (A.) [ ابقاء ] eski yerinde bırakarak.
  ibl (A.) [ ابل ] deve.
  iblâğ (A.) [ 1 [ابلاغ .bildirme. 2.ulaştırma.
  iblîs (A.) [ 1 [ ابليس .şeytan. 2.hileci.
  iblîsâne (A.-F.) [ ابليسانه ] şeytanca.
  ibn (A.) [ ابن ] oğul.
  ibrâ’ (A.) [ ابراء ] aklanma.
  ibrâ’ etmek aklanmak.
  ibrâm (A.) [ ابرام ] zorlama.
  ibrânâme (A.-F.) [ ابرانامه ] aklanma belgesi.
  ibrâz (A.) [ ابراز ] gösterme.
  ibrâz edilmek gösterilmek.
  ibrâz etmek göstermek.
  ibre (A.) [ 1 [ ابره .iğne. 2.gösterge.
  ibret (A.) [ عبرت ] hayat dersi.
  ibretâmîz (A.-F.) [ عبرت آميز ] ibret verici, ders verici.
  ibretbahş (A.-F.) [ عبرت بخش ] ibret verici.
  ibreten (A.) [ عبرة ] ibret olsun diye, ibret olarak.
  ibrîk (A.) [ ابریق ] ibrik, ıbrık, su, şarap gibi sıvı konulan kap.
  ibrişim (F.) [ ابریشم ] ipek, ibrişim.
  ibtâl (A.) [ ابطال ] geçersiz kılma, kaldırma, bozma.
  ibtâl edilmek geçersiz kılınmak, kaldırılmak, bozulmak.
  ibtâl etmek geçersiz kılmak, kaldırmak, bozmak.
  ibtidâ (A.) [ 1 [ ابتدا .ilkin, önce. 2.başlangıç. 3.başlama.
  ibtidâ’ etmek başlamak.
  ibtidâ’î (A.) [ 1 [ ابتدائی .ilkel. 2.ilkokul.
  ibtidâr (A.) [ ابتدار ] başlama, girişme.
  ibtidâr edilmek başlanmak, girişilmek.
  ibtidâr etmek başlamak, girişmek.
  ibtihâc (A.) [ ابتهاج ] sevinme.
  ibtilâ (A.) [ ابتلا ] tutkunluk, müptelalık, düşkünlük
  ibtinâ (A.) [ 1 [ ابتنا .bina etme. 2.dayanma. 3.bina edilme.
  ibtinâ etmek 1.kurmak. 2.dayanmak.
  ibtinâ’en (A.) [ ابتناء ] dayanarak.
  ibzâr (A.) [ ابزار ] gösterme.
  îcâb (A.) [ ایجاب ] gerekme, gerek.
  îcâbât (A.) [ ایجابات ] gereklilikler, gerekler.
  icâbet (A.) [ 1 [ اجابت .kabul edilme. 2.uyma.
  icâbet etmek uymak, muvafakat etmek.
  îcâd (A.) [ 1 [ ایجاد .var etme, yaratma. 2.icat.
  îcâd edilmek 1.var edilmek, yaratılmak. 2.icat edilmek, buluş yapılmak.
  îcâd etmek 1.var etmek, yaratmak. 2.icat etmek, buluş yapmak.
  icâleten (A.) [ عجالة ] aceleyle, acele olarak.
  îcâr (A.) [ 1 [ ایجار .kiralama. 2.kiraya verme. 3.kira.
  îcâr edilmek kiraya verilmek.
  îcâr etmek kiraya vermek.
  icâre (A.) [ اجاره ] kira geliri.
  îcâz (A.) [ ایجاز ] veciz anlatma, özlü söyleme.
  icâzet (A.) [ 1 [ اجازت .izin. 2.mezuniyet belgesi, diploma.
  icâzetnâme (A.-F.) [ اجازت نامه ] diploma.
  icbâr (A.) [ اجبار ] zorlama.
  icbâr edilmek zorlanmak.
  icbâr etmek zorlamak.
  iclâl (A.) [ اجلال ] ululama. 4. 32
  icmâ’ (A.) [ اجماع ] bir araya getirme.
  icmâl (A.) [ 1 [ اجمال .özetleme. 2.özet. 3.toplam.
  icmâl edilmek öçetlenmek.
  icmâl etmek özetlemek.
  icmâlen (A.) [ اجمالا ] özetle, özetleyerek.
  icmâlî (A.) [ اجمالی ] derli toplu, özet halinde.
  icrâ (A.) [ 1 [ اجرا .yürütme, yapma, yerine getirme. 2.yapılma, yerine getirilme,
  yürütülme.
  icrâ edilmek yürütülmek, yapılmak, yerine getirilmek.
  icrâ etmek yürütmek, yapmak, yerine getirmek.
  icrâât (A.) [ اجراآت ] yapılanlar.
  ictihâd (A.) [ 1 [ اجتهاد .çalışma, çabalama. 2.görüş. 3.dinî kaynaklar ışığında
  görüş bildirme.
  ictimâ’ (A.) [ 1 [ اجتماع .toplanma, bir araya gelme, toplantı. 2.toplum.
  ictimâ’ etmek toplanmak, bir araya gelmek.
  ictimâât (A.) [ اجتماعات ] toplantılar, bir araya gelişler.
  ictimâî (A.) [ اجتماعی ] toplumsal, sosyal, toplumbilimsel.
  ictimâileşme (A.-T.) sosyalleşme, sosyalizasyon.
  ictimâîleşmek sosyalleşmek.
  ictimâiyyât (A.) [ اجتماعيات ] sosyoloji, toplumbilim.
  ictimâiyyâtçı (A.-T.) sosyolog, toplumbilimci.
  ictimâiyyûn (A.) [ اجتماعيون ] sosyologlar, toplumbilimciler.
  ictinâb (A.) [ اجتناب ] kaçınma, uzak durma, çekinme.
  ictinâb etmek kaçınmak, uzak durmak, çekinmek.
  ictisâr (A.) [ اجتسار ] yüreklenme, cesaret bulma.
  ictisâr etmek cesaretlenmek, cesaret bulmak.
  îd (A.) [ عيد ] bayram.
  îd -i adhâ [ عيد اضحی ] kurban bayramı.
  îd -i fıtr [ عيد فطر ] ramazan bayramı, şeker bayramı.
  idâme (A.) [ ادامه ] devam ettirme, sürdürme.
  idâme edilmek sürdürülmek, devam edilmek.
  idâre (A.) [ 1 [ اداره .döndürme. 2.çekip çevirme, yönetme. 3.devlet dairesi.
  4.yönetim.
  idâre -i maslahat etmek işleri öyle veya böyle idare etmek.
  idâre -i örfiyye [ اداره عرفيه ] sıkıyönetim.
  idârehâne (A.-F.) [ اداره خانه ] yönetim bürosu.
  idârî (A.) [ اداری ] yönetimsel.
  idbâr (A.) [ ادبار ] talihsizlik.
  iddiâ (A.) [ 1 [ ادعا .düşüncesinde ısrar etme. 2.dava etme. 3.inat.
  idhâl (A.) [ 1 [ ادخال .içeri alma, sokma. 2.yurt dışından getirme, dışalım, ithal.
  idhâl edilmek 1.içeri alınmak, sokulmak. 2.dışalım yapılmak.
  idhâl etmek 1.içeri almak, sokmak. 2.yurt dışından getirmek, dışalım yapmak,
  ithal etmek.
  idhâlât (A.) [ ادخالات ] ithalat, dışalım malları.
  îdiyye (A.) [ عيدیه ] bayramlık, bayram bahşişi.
  idmân (A.) [ 1 [ ادمان .alıştırma. 2.spor, egzersiz.
  idrâk (A.) [ 1 [ ادراک .kavrama, anlama. 2.erişme.
  idrâk edilmek 1.kavranmak, anlaşılmak. 2.yaşanmak.
  idrak etmek1.kavramak, anlamak. 2.yaşamak, görmek.
  idrâr (A.) [ ادرار ] sidik.
  îfâ (A.) [ 1 [ ایفا .yapma, yerine getirme. 2.ödeme.
  îfâ edilmek 1.yapılmak, yerine getirilmek. 2.ödenmek.
  îfâ etmek 1.yapmak, yerine getirmek. 2.ödemek.
  îfâ -yı vazife [ ایفای وظيفه ] görev yapma.
  îfâ -yı vazife etmek görev yapmak, görevini yerine getirmek.
  ifâdât (A.) [ افادات ] ifadeler.
  ifâde (A.) [ افاده ] söylem, anlatım, dile getirme.
  ifâde edilmek anlatılmak, belirtilmek, dile getirilmek.
  ifâde etmek anlatmak, belirtmek, dile getirmek.
  ifâkat (A.) [ افاقت ] iyileşme.
  ifâkat bulmak iyileşmek.
  ifâze (A.) [ 1 [ افاضه .taşma. 2.bereketlendirme.
  iffet (A.) [ عفت ] namusluluk, namus düşkünlüğü.
  ifhâm (A.) [ افهام ] anlatma.
  ifhâm etmek anlatmak.
  iflâh (A.) [ افلاح ] rahata erme, kurtulma.
  iflâh etmek ondurmak, dertten kurtarmak.
  iflâh olmak iyileşmek, kurtulmak.
  iflâs (A.) [ افلاس ] her şeyini yitirme, bitip tükenme.
  ifnâ (A.) [ افنا ] yok etme.
  ifrâğ (A.) [ افراغ ] dökme, boşaltma.
  ifrât (A.) [ افراط ] aşırıya kaçma.
  ifrâtkâr (A.-F.) [ افراطکار ] aşırıya kaçan.
  ifratperestî (A.) [ افراط پرستی ] aşırıcılık.
  ifrâz (A.) [ 1 [ افراز .parçalara bölme. 2.parselleme. 3.salgı.
  ifraz edilmek salgılanmak, çıkarılmak.
  ifrâzât (A.) [ 1 [ افراضات .salgılar. 2.parsellemeler.
  ifrît (A.) [ عفریت ] mitolojik canavar.
  ifsâd (A.) [ 1 [ افساد .bozma. 2.bozgunculuk yapma.
  ifsâd etmek bozmak, fesada sürüklemek.
  ifşâ (A.) [ افشا ] açığa vurma.
  ifşâ edilmek açığa vurulmak.
  ifşâ etmek açığa vurmak.
  ifşâât (A.) [ افشاآت ] açığa vurmalar.
  iftâr (A.) [ 1 [ افطار .oruç açma. 2.Ramazan ayında verilen akşam yemeği.
  iftâr etmek oruç açmak.
  iftâriyye (A.) [ افطاریه ] iftarlık, iftar için hazırlanan yiyecek.
  iftihâr (A.) [ افتخار ] övünme, kıvanma, kıvanç.
  iftihar etmek övünmek, gurur duymak.
  iftihâr etmek övünmek, kıvanç duymak.
  iftikâr (A.) [ افتقار ]yoksulluk çekme.
  iftirâ (A.) [ افترا ] birine işlemediği suçu yıkma.
  iftirâk (A.) [ افتراق ] ayrılık.
  iftirâs (A.) [ افتراس ] parçalama.
  iftitâh (A.) [ 1 [ افتتاح .açılış. 2.başlama.
  iftizâh (A.) [ افتضاح ] rezillik, skandal.
  iğbirâr (A.) [ اغبرار ] kırılma, alınma, gücenme.
  iğfâl (A.) [ 1 [ اغفال .aldatma, kandırma. 2.ırza geçme.
  iğfâl edilmek 1.aldatılmak, kandırılmak. 2.ırzına geçilmek.
  iğfâl etmek 1.aldatmak, kandırmak. 2.ırzına geçmek.
  iğlâk (A.) [ اغلاق ] üstü kapalı konuşma.
  iğlât (A.) [ اغلاط ] yanıltma.
  iğmâz (A.) [ اغماض ] görmezden gelme, göz yumma.
  iğnâ (A.) [ اغنا ] zengin etme, kimseye muhtaç olmayacak hale getirme.
  iğrâk (A.) [ 1 [ اغراق .boğma. 2.abartma.
  iğtinâm (A.) [ 1 [ اغتنام .ganimet bilme. 2.ganimet alma.
  iğtişâş (A.) [ اغتشاش ] karışıklık, kargaşa, anarşi.
  iğtişâşât (A.) [ اغتشاشات ] karışıklıklar, anarşiler.
  iğvâ (A.) [ اغوا ] azdırma, ayartma.
  iğvâ etmek azdırmak, ayartmak.
  ihâle (A.) [ احاله ] havale etme, bırakma.
  îhâm (A.) [ ایهام ] iki anlama gelen kelimenin uzak anlamını kasdetme.
  ihânet (A.) [ اهانت ] hainlik.
  ihâta (A.) [ 1 [ احاطه .kavrama. 2.kuşatma, sarma.
  ihâta edilmek çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak.
  ihâta etmek 1.kavramak. 2.kuşatmak, sarmak.
  ihbâr (A.) [ اخبار ] bildirme, haber verme.
  ihbar etmek bildirmek, haber vermek.
  ihbârnâme (A.-F.) [ اخبارنامه ] bildiri kağıdı.
  ihdâ (A.) [ اهدا ] hediye etme.
  ihdâ edilmek hediye edilmek.
  ihdâ etmek hediye etmek.
  ihdâs (A.) [ احداث ] kurma, oluşturma, meydana getirme.
  ihdâs edilmek kurulmak, oluşturulmak, meydana getirilmek.
  ihdâs etmek kurmak, oluşturmak, meydana getirmek.
  ihdas olunmak kurulmak, oluşturulmak, konulmak.
  ihfâ (A.) [ اخفا ] gizleme, saklama.
  ihfâf (A.) [ اخفاف ] hafife alma.
  ihkâk (A.) [ احقاق ] hakkını verme.
  ihkâk -ı hak [ احقاق حق ] hakkını verme.
  ihlâ (A.) [ اخلا ] boşaltma.
  ihlâk (A.) [ اهلاک ] helak etme, yok etme, öldürme.
  ihlâl (A.) [ اخلال ] bozma, lekeleme, halel getirme.
  ihlâl edilmek bozulmak, halel getirilmek.
  ihlâl etmek bozmak, halel getirmek.
  ihlâs (A.) [ اخلاص ] içtenlik, dürüstlük.
  ihmâl (A.) [ اهمال ] önemsememe, savsaklatma.
  ihmâlkâr (A.-F.) [ اهمالکار ] ihmalci.
  ihrâc (A.) [ 1 [ اخراج .çıkartma. 2.dışsatım, yurt dışına gönderme.
  ihrâc edilmek 1.çıkarılmak. 2.dışsatım yapılmak, ihraç edilmek.
  ihrâc etmek 1.çıkarmak. 2.dışsatım yapmak, ihraç etmek.
  ihrac olunmak çıkarılmak.
  ihrâcât (A.) [ 1 [ اخراجات .çıkarmalar. 2.dışsatımlar.
  ihrâk (A.) [ احراق ] yakma.
  ihrak edilmek yakılmak.
  ihrak olunmak yakılmak.
  ihrâm (A.) [ احرام ] hac zamanı giyilen beyaz giysi.
  ihrâz (A.) [ احراز ] kazanma, elde etme.
  ihraz etmek kazanmak, elde etmek.
  ihsâ (A.) [ احصا ] sayma.
  ihsâî (A.) [ احصائی ] sayım ile ilgili, istatistik.
  ihsâiyyât (A.) [ احصائيات ] istatistik.
  ihsâiyye (A.) [ احصائيه ] istatistik.
  ihsân (A.) [ 1 [ احسان .bağış. 2.iyilik.
  ihsâs (A.) [ احساس ] hissettirme.
  ihtâr (A.) [ اخطار ] uyarı, hatırlatma.
  ihtâr edilmek uyarılmak, hatırlatılmak.
  ihtâr etmek uyarmak, hatırlatmak.
  ihticâc (A.) [ احتجاج ] kanıt gösterme.
  ihtidâ (A.) [ اهتدا ] hidayete erme, müslüman olma.
  ihtidâ etmek hidayete ermek, müslüman olmak.
  ihtifâ (A.) [ اختفا ] gizlenme.
  ihtifâl (A.) [ احتفال ] anma töreni.
  ihtikâr (A.) [ احتکار ] vurgun.
  ihtilâc (A.) [ 1 [ اختلاج .çırpınma. 2.seğirme.
  ihtilâf (A.) [ اختلاف ] uyuşmazlık.
  ihtilâfat (A.) [ اختلافات ] uyuşmazlıklar.
  ihtilâl (A.) [ 1 [ اختلال .bozukluk, arıza. 2.ihtilal.
  ihtilâlat (A.) [ 1 [ اختلالات .bozukluklar. 2.ihtilaller.
  ihtilâm (A.) [ احتلام ] düşazma, şeytan aldatması.
  ihtilâs (A.) [ اختلاس ] zimmetine para geçirme, para çalma.
  ihtilât (A.) [ 1 [ اختلاط .karışma. 2.görüşme, kaynaşma.
  ihtilât etmek karışmak.
  ihtimâl (A.) [ 1 [ احتمال .olasılık. 2.yüklenme. 3.belki.
  ihtimal ki (A.-F.) [ احتمال که ] belki de, muhtemelen.
  ihtimal vermek sanmak, tahmin etmek.
  ihtimâlât (A.) [ احتمالات ] olasılıklar.
  ihtimâm (A.) [ اهتمام ] özen.
  ihtinâk (A.) [ اختناق ] boğulma.
  ihtirâ (A.) [ اختراع ] icat, buluş.
  ihtirâat (A.) [ اختراعات ] buluşlar.
  ihtirak (A.) [ احتراق ] yanma.
  ihtirâm (A.) [ احترام ] saygı duyma, hürmet etme.
  ihtirâmen (A.) [ احتراما ] saygıyla, saygı duyarak.
  ihtirâs (A.) [ احتراص ] aşırı hırs.
  ihtirâz (A.) [ احتراز ] kaçınma, çekinme, uzak durma, geri duma
  ihtirâz etmek kaçınmak, çekinmek, uzak durmak, geri durmak.
  ihtisâr (A.) [ اختصار ] kısaltma, özetleme.
  ihtisâr edilmek kısaltılmak, özetlenmek.
  ihtisâr etmek kısaltmak, özetlemek.
  ihtisâren (A.) [ اختصارا ] özetle, kısaltarak, kısaca.
  ihtisâs (A.) [ اختصاص ] uzmanlık.
  ihtişâm (A.) [ احتشام ] görkem.
  ihtitâm (A.) [ اختتام ] sona erme.
  ihtivâ (A.) [ احتوا ] içerme.
  ihtivâ etmek içermek.
  ihtiyâc (A.) [ 1 [ احتياج .gereksinim2.yoksulluk.
  ihtiyâcât (A.) [ احتياجات ] gereksinimler.
  ihtiyâl (A.) [ احتيال ] hile yapma.
  ihtiyâr (A.) [ 1 [ اختيار .seçme. 2.seçilme. 3.seçme hakky. 4.yaşlı.
  ihtiyârî (A.) [ اختياری ] kişisel seçime bağlı, isteğe bağlı.
  ihtiyât (A.) [ 1 [ احتياط .tedbirli davranış. 2.yedek.
  ihtiyâten (A.) [ احتياطا ] tedbirli davranarak, ihtiyatlı olarak.
  ihtiyatkâr (A.-F.) [ احتياط کار ] tedbirli, ihtiyatlı.
  ihtizâr (A.) [ احتضار ] can çekişme.
  ihtizâz (A.) [ اهتزاز ] titreme, titreyiş.
  ihvân (A.) [ اخوان ] dostlar.
  ihyâ (A.) [ 1 [ احيا .diriltme, yaşatma. 2.canlılık kazandırma. 3.geceyi ibadet
  ederek geçirme. 5. 33
  ihyâ olunmak yaşatılmak, canlandırılmak.
  ihzâr (A.) [ 1 [ احضار .çağırma, huzura getirme. 2.hazırlama. 3.hazırlanma.
  ihzar etmek 1.hazırlamak. 2.getirmek.
  ihzârî (A.) [ احضاری ] hazırlayıcı.
  ik’âd (A.) [ اقعاد ] oturtma.
  îkâ (A.) [ ایقا ] yapma.
  îka etmek vermek, bırakmak.
  ikâb (A.) [ عقاب ] ceza.
  ikâl (A.) [ 1 [ عقال .bağ. 2.köstek, pranga.
  ikâme (A.) [ 1 [ اقامه .kaldırma. 2.oturma. 3.yerine koyma.
  ikâme etmek yerine koymak.
  ikâmet (A.) [ 1 [ اقامت .oturma. 2.namaza durma.
  ikâmetgah (A.-F.) [ اقامتگاه ] oturma yeri.
  îkâz (A.) [ 1 [ ایقاظ .uyandırma. 2.uyarma.
  îkâz edilmek uyarılmak.
  îkâz etmek uyarmak.
  ikbâl (A.) [ 1 [ اقبال .talih. 2.mutluluk.
  ikdâm (A.) [ اقدام ] girişim.
  iklîm (A.) [ 1 [ اقليم .ülke, yer, diyar. 2.coğrâfî yaşam koşulları.
  ikmâl (A.) [ 1 [ اکمال .tamamlama, bitirme. 2.bütünleme.
  ikmâl edilmek tamamlanmak, bitirilmek.
  ikmâl etmek tamamlamak, bitirmek.
  iknâ (A.) [ اقناع ] razı etme.
  iknâ etmek razı etmek.
  ikrâh (A.) [ اکراه ] tiksinme, iğrenme.
  ikrâh etmek tiksinmek, iğrenmek.
  ikrâhen (A.) [ اکراها ] tiksinerek, iğrenerek.
  ikrâm (A.) [ 1 [ اکرام .cömertlik. 2.sunma, armağan etme.
  ikrâmiyye (A.) [ 1 [ اکراميه .bahşiş. 2.ikrâm olarak verilen para veya eşya.
  ikrâr (A.) [ 1 [ اقرار .itiraf. 2.dile getirme. 3.kabullenme.
  ikrâr etmek 1.itiraf etmek. 2.dile getirmek. 3.kabullenmek.
  ikrâz (A.) [ اقراض ] borçlandırma, borç verme.
  iksîr (A.) [ اکثير ] olağanüstü etkileri olan şurup.
  iktibâs (A.) [ اقتباس ] alıntı.
  iktibâs edilmek alınmak.
  iktibâs etmek alıntı yapmak, ödünç almak.
  iktibâsât (A.) [ اقتباسات ] alıntılar.
  iktidâ (A.) [ اقتدا ] uyma.
  iktidâ etmek uymak.
  iktidâr (A.) [ 1 [ اقتدار .güçlülük, kudret. 2.görev başındaki yönetim.
  iktifâ (A.) [ اکتفا ] yetinme.
  iktifâ edilmek yetinilmek.
  iktifâ etmek yetinmek.
  iktihâl (A.) [ اکتحال ] sürme çekme.
  iktirâh (A.) [ اقتراه ] içinden gelerek konuşma.
  iktirân (A.) [ اقتران ] yakınlaşma, yaklaşma.
  iktisâ (A.) [ اکتسا ] giyinme, bürünme.
  iktisâ etmek giymek
  iktisâb (A.) [ اکتساب ] kazanma, çalışarak kazanma.
  iktisâb etmek kazanmak.
  iktisâb eylemek kazanmak.
  iktisâd (A.) [ 1 [ اقتصاد .tutum. 2.ekonomi.
  iktisâdî (A.) [ اقتصادی ] ekonomik.
  iktisâdiyyât (A.) [ اقتصادیات ] ekonomi.
  iktisâdiyyûn (A.) [ اقتصادیون ] iktisatçılar, ekonomistler.
  iktisâr (A.) [ اقتصار ] kısaltma.
  iktitâf (A.) [ اقتطاف ] derme, devşirme, seçme.
  iktizâ (A.) [ 1 [ اقتضا .gerekme. 2.ihtiyaç.
  iktizâ etmek gerekmek.
  ilâ (A.) [ الی ] –e kadar.
  ilâc (A.) [ 1 [ علاج .ilaç. 2.tedavi. 3.çare.
  ilâcnâpezîr (A.-F.) [ علاج ناپذیر ] tedavi edilmez.
  ilâh (A.) [ الخ ] ve benzerleri, ve diğerleri.
  ilâh (A.) [ اله ] tanrı, ilah.
  ilâhe (A.) [ الهه ] tanrıça.
  ilâhî (A.) [ 1 [ الهی .tanrısal. 2.ilahî, dinî şarkı.
  ilâhî (A.) [ الهی ] Tanrım.
  ilâhiyyât (A.) [ الهيات ] tanrıbilim, teoloji.
  ilânihâye (A.) [ الی نهایه ] sonuna kadar.
  ilâvât (A.) [ علاوات ] ilaveler, ekler.
  ilâve (A.) [ علاوه ] ek.
  ilave etmek eklemek.
  ilâveten (A.) [ علاوة ] ek olarak, yanı sıra.
  ilel (A.) [ 1 [ علل .hastalıklar. 2.sebepler.
  ilelebed (A.) [ الی الابد ] sonsuza dek.
  ilgâ (A.) [ الغا ] lağvetme, kaldırma.
  ilgâ eylemek lağvetmek, kaldırmak.
  ilhâd (A.) [ الحاد ] dinden çıkma, dinsizlik.
  ilhâk (A.) [ 1 [ الحاق .katma, karıştırma. 2.katılma.
  ilhak olunmak katılmak.
  ilhâm (A.) [ الهام ] esin.
  ilhâmât (A.) [ الهامات ] ilhamlar, esinler.
  ilim (A.) [ علم ] ilim.
  ilkâ (A.) [ القا ] atma, bırakma.
  ilkâ etmek atmak.
  ilkâh (A.) [ القاح ] aşılama, dölleme.
  illâ (A.) [ 1 [ الا . -den başka. 2.ille de, mutlaka. 3.yoksa, aksi takdirde.
  illet (A.) [ 1 [ علت .hastalık. 2.sebep.
  illî (A.) [ علی ] nedensel.
  illiyyet (A.) [ عليت ] nedensellik.
  ilm (A.) [ علم ] bilim.
  ilmî (A.) [ علمی ] bilimsel.
  ilmiyye (A.) [ علميه ] din bilginleri.
  ilsâk (A.) [ الصاق ] bitiştirme, yapıştırma, kavuşturma.
  iltibâs (A.) [ التباس ] benzerlik.
  ilticâ (A.) [ التجا ] sığınma.
  ilticâgâh (A.-F.) [ التجاگاه ] sığınak, sığınma yeri.
  iltifat (A.) [ 1 [ التفات .dönme. 2.ilgi gösterme. 2.gönül alma.
  iltihâb (A.) [ 1 [ التهاب .alevlenme. 2.yangı.
  iltihak (A.) [ التحاق ] katılma.
  iltihak etmek katılmak.
  iltihâm (A.) [ التهام ] yara kapanması.
  iltimâs (A.) [ التماس ] kayırma.
  iltisâk (A.) [ التصاق ] kavuşma, yapışma.
  iltisak etmek kavuşmak.
  iltiyâm (A.) [ التيام ] yara iyileşmesi.
  iltizâm (A.) [ 1 [ التزام .gerekli görme. 2.taraf tutma.
  iltizâz (A.) [ التذاذ ] lezzet alma.
  ilzâm (A.) [ الزام ] susturma.
  îmâ (A.) [ ایما ] dolaylı anlatım, işaret.
  îmâ etmek işaret etmek, göstermek.
  imâd (A.) [ عماد ] direk.
  imâl etmek yapmak.
  imâle (A.) [ اماله ] kısa heceyi uzun okuma.
  imâm (A.) [ 1 [ امام .namaz kıldıran. 2.önder, lider. 3.Hz. Ali’nin soyundan gelen.
  îmân (A.) [ ایمان ] inanma.
  iman etmek inanmak.
  imâret (A.) [ 1 [ عمارت .aşevi. 2.bayındırlık.
  imdâd (A.) [ امداد ] yardım isteme, imdat.
  imhâ (A.) [ 1 [ امحا .yok etme. 2.yok edilme.
  imhâ edilmek yok edilmek.
  imhâ etmek yok etmek.
  imkân (A.) [ امکان ] olanak.
  imlâ (A.) [ 1 [ املا .doldurma. 2.yazı bilgisi. 3.yazı
  imrâr (A.) [ امرار ] geçirme.
  imsâk (A.) [ امساک ] orucun başlangıç saati.
  imsâkiyye (A.) [ امساکيه ] oruca başlama ve oruç açma saatlerini gösteren
  çizelge.
  imtidad etmek uzanmak.
  imtihân (A.) [ 1 [ امتحان .sınav. 2.deneme.
  imtinâ (A.) [ امتناع ] kaçınma.
  imtinâ etmek kaçınmak, geri durmak.
  imtisâl (A.) [ 1 [ امتثال .boyun eğme. 2.verilen işi yapma.
  imtiyâz (A.) [ 1 [ امتياز .ayrıcalık. 2.kapitülasyon.
  imtizâc (A.) [ امتزاج ] uyuşma, uzlaşma.
  imtizâc etmek uyuşmak, uzlaşmak.
  în (F.) [ این ] bu.
  in’âm (A.) [ 1 [ انعام .bağış, ihsan. 2.bahşiş.
  in’ikâd (A.) [ 1 [ انعقاد .bağlanma. 2.toplanma.
  in’ikâs (A.) [ اهعکاس ] yanıyma.
  in’itâf (A.) [ 1 [ انعطاف .bükülme. 2.dönme.
  in’itâf etmek çevrilmek, dönmek.
  inâd (A.) [ عناد ] inat.
  inân (A.) [ عنان ] dizgin.
  inâre (A.) [ اناره ] aydınlatma.
  inâyât (A.) [ عنایات ] iyilikler.
  inâyet (A.) [ عنایت ] iyilik.
  incizâb (A.) [ انجذاب ] cazibeye kapılma.
  ind (A.) [ 1 [ عند .kat. 2.görüş. 3.yan.
  indî (A.) [ عندی ] kişisel, kişinin kendi kanısına dayanan.
  indifâ (A.) [ اندفاع ] püskürme.
  indifâ etmek püskürmek.
  ineb (A.) [ عنب ] üzüm.
  infâk (A.) [ انفاق ] geçindirme, nafakalandırma.
  infâz (A.) [ انفاذ ] uygulama, yerine getirme, yapma.
  infiâl (A.) [ انفعال ] kırılma, gücenme.
  infikâk (A.) [ انفکاک ] ayrılış.
  infilâk (A.) [ انفلاق ] patlama.
  infirâd (A.) [ انفراد ] bir başına kalma.
  infirâd ettirilmek bir başına bırakılmak.
  infisâl (A.) [ انفصال ] ayrılma.
  inhibât (A.) [ انهباط ] düşüş.
  inhidâm (A.) [ انهدام ] yıkılma.
  inhilâl (A.) [ 1 [ انحلال .çözülme, ayrışma. 2.dağılma.
  inhimâk (A.) [ انهماک ] aşırı düşkünlük.
  inhinâ (A.) [ 1 [ انحنا .eğri, yay. 2.kıvrılma, bükülme, yay şeklini alma.
  inhirâf (A.) [ انحراف ] sapma.
  inhiraf olunmak dönülmek.
  inhisâf (A.) [ 1 [ انخساف .ay tutulması. 2.gelişimini yitirmek, parlaklığını
  kaybetmek.
  inhisâr (A.) [ انحصار ] tekel.
  inhitat (A.) [ انحطاط ] çöküş, düşüş.
  inhizâm (A.) [ انهزام ] bozguna uğrama.
  inkâr (A.) [ انکار ] yadsıma, reddetme.
  inkâr edilmek yadsınmak.
  inkâr etmek yadsımak.
  inkılâb (A.) [ 1 [ انقلاب .devrim. 2.değişim, dönüşüm.
  inkılâb etmek dönüşmek.
  inkırâz bulmak tükenmek, çökmek.
  inkıtâ (A.) [ انقطاع ] kesilme, kesintiye uğrama.
  inkıyâd (A.) [ انقياد ] bağlanma, boyun eğme.
  inkızâ (A.) [ انقضا ] geçip gitme.
  inkibâz (A.) [ انقباض ] kabızlık.
  inkirâz (A.) [ انقراض ] çökme, tükeniş.
  inkisâm (A.) [ انقسام ] bölünme.
  inkisâm etmek bölünmek.
  inkisâr (A.) [ 1 [ انکسار .ilenme, beddua etme. 2.kırılma.
  inkişâf (A.) [ 1 [ انکشاف .ortaya çıkma. 2.gelişim, gelişme.
  inkişaf bulmak gelişmek.
  inkişaf etmek gelişmek.
  insâf (A.) [ انصاف ] acıma.
  insânî (A.) [ 1 [ انسانی .insanlık. 2.insan ile ilgili.
  insaniyu’l-merkez (A.) [ انسانی المرکز ] insan merkezli.
  insâniyyet (A.) [ انسانيت ] insanlık.
  insibab etmek dökülmek.
  insicâm (A.) [ انسجام ] düzen, sıra.
  insiyâk (A.) [ انسياق ] içgüdü.
  insiyâkî (A.) [ انسياقی ] içgüdüsel.
  insücin (A.) [ انس و جن ] insanlar ve cinler.
  inşâ (A.) [ 1 [ انشا .yapma. 2.güzel yazı yazma. 3.kompozisyon.
  inşiâb (A.) [ 1 [ انشعاب .bölünme. 2.dallanma.
  inşikâk (A.) [ انشقاق ] yarılma, bölünme.
  inşikâk etmek yarılmak, bölünmek.
  inşirâh (A.) [ انشراح ] açılma, ferahlama.
  intâc (A.) [ 1 [ انتاج .sonuçlandırma. 2.doğurma.
  intâc etmek 1.sonuçlandırmak. 2.doğurmak.
  intâk (A.) [ انطاق ] konuşturma.
  intânî (A.) [ انتانی ] mikroplu.
  intibâ (A.) [ 1 [ انطباع .izlenim. 2.basılma.
  intibâh (A.) [ انتباه ] uyanış.
  intibâk (A.) [ انطباق ] uyum.
  intifâ (A.) [ انطفا ] ateşin sönmesi.
  intifâ’ (A.) [ انتفاع ] yararlanma.
  intihâ (A.) [ 1 [ انتها .son. 2.sona erme.
  intihâb (A.) [ 1 [ انتخاب .seçme. 2.seçilme. 3.seçim.
  intihâb edilmek seçilmek.
  intihab eylemek seçmek.
  intihâbât (A.) [ انتخابات ] seçimler.
  intihâl (A.) [ انتحال ] bir başkasının eserini sahiplenme.
  intihâr (A.) [ انتحار ] kendini öldürme, canına kıyma.
  intihâr etmek kendini öldürmek, canına kıymak.
  intikâd (A.) [ انتقاد ] eleştiri, tenkit.
  intikâl (A.) [ 1 [ انتقال .göçme, taşınma. 2.kavrama. 3.miras geçmesi.
  intikal etmek geçmek
  intikâm (A.) [ انتقام ] öc.
  intikam almak öc almak.
  intikâmcû (A.-F.) [ انتقام جو ] intikamcı.
  intisâb (A.) [ 1 [ انتساب .bir yere mensup olma. 2.bir yere bağlanma, bir yerde
  çalışmaya başlama.
  intişâr (A.) [ 1 [ انتشار .yayılma. 2.yayınlanma. 3.üreme. 6. 34
  intişâr etmek 1.yayılmak. 2.yayınlanmak.
  intizâ’ (A.) [ انتزاع ] söküp alma.
  intizâm (A.) [ انتظام ] düzen.
  intizamperver (A.-F.) [ انتظام پرور ] düzeni seven, düzenli, tertipli.
  intizâr (A.) [ انتظار ] bekleme, bekleyiş.
  intizâr etmek beklemek.
  inzâl (A.) [ انزال ] indirme.
  inzibât (A.) [ انضباط ] zapturapt altında bulunma, düzen.
  inzimâm (A.) [ انضمام ] eklenme.
  inzivâ (A.) [ انزوا ] köşesine çekilme, tek başına yaşama.
  inzivagâh (A.-F.) [ انزواگاه ] köşeye çekilme yeri, inziva yeri.
  irâ’e (A.) [ ارائه ] gösterme.
  irâ’e etmek göstermek.
  îrâd (A.) [ 1 [ ایراد .getirme, söyleme. 2.gelir, kazanç.
  irâde (A.) [ 1 [ اراده .istek. 2.buyruk.
  irâdet (A.) [ ارادت ] isteme, istek.
  îrânî (F.) [ ایرانی ] İranlı.
  ircâ’ (A.) [ ارجاع ] eski haline döndürme, çevirme.
  ircâ’ etmek döndürmek, çevirmek.
  irfân (A.) [ 1 [ عرفان .bilme. 2.kültür.
  irfanperver (A.-F.) [ عرفان پرور ] kültürlü.
  irs (A.) [ 1 [ ارث .miras. 2.soyaçekim, kalıtım.
  irsâl (A.) [ ارسال ] gönderme.
  irsen (A.) [ ارثا ] kalıtımsal, miras yoluyla.
  irsî (A.) [ ارثی ] kalıtımsal.
  irsiyyet (A.) [ ارثيت ] kalıtımsallık, irsîlik.
  irşâd (A.) [ ارشاد ] hidayete erdirme, doğru yolu gösterme.
  irşâd etmek hidayete erdirmek, doğru yolu göstermek.
  irtiâş (A.) [ ارتعاش ] titreme.
  irtibât (A.) [ ارتباط ] bağlantı, ilişki, ilgi.
  irticâ (A.) [ 1 [ ارتجاع .geriye dönüş. 2.gericilik.
  irticakâr (A.-F.) [ ارتجاعکار ] gerici.
  irticâlen (A.) [ ارتجالا ] düşünmeden söyleyerek.
  irtidâd (A.) [ ارتداد ] dinden çıkma.
  irtifâ (A.) [ ارتفاع ] yükseklik.
  irtihâl (A.) [ 1 [ ارتحال .göçme. 2.ölüm.
  irtihâl etmek ölmek.
  irtikâ (A.) [ 1 [ ارتقا .yükselme. 2.yüksek mevkiye gelme.
  irtikâb (A.) [ ارتکاب ] suç işleme.
  irtisam etmek resmedilmek, izi düşmek.
  irtişâ (A.) [ ارتشا ] rüşvet yeme.
  irtizâk (A.) [ ارتزاق ] rızıklanma.
  irzâ (A.) [ ارضا ] ikna etme, razı etme.
  irzâ’ (A.) [ ارضاع ] emzirme, süt verme.
  is’âd (A.) [ اصعاد ] yükseltme.
  is’âd etmek yükseltmek, çıkartmak.
  is’âd olunmak yükseltilmek.
  is’af olunmak yerine getirilmek.
  is’âr (A.) [ اسعار ] fiyat belirleme.
  isâbet (A.) [ اصابت ] rastgelme. 2.tutarlılık.
  isâet (A.) [ اسائت ] kötülük etme.
  îsâl (A.) [ ایصال ] kavuşturma, ulaştırma.
  isâl etmek ulaştırmak.
  isâle (A.) [ اساله ] akıtma.
  isbât (A.) [ اثبات ] kanıtlama.
  isbât -ı vücûd etmek bir yerde bulunmak, varlığını göstermek.
  îsevî (A.) [ عيسوی ] Hıristiyan.
  îseviyyet (A.) [ عيسویت ] Hıristiyanlık.
  isfenc (F.) [ اسفنج ] sünger.
  ishâl (A.) [ اسهال ] sürgün, cırcır olma.
  iskân (A.) [ 1 [ اسکان .yerleştirme. 2.yerleştirilme.
  iskân edilmek yerleştirilmek.
  iskân etmek yerleştirmek.
  iskat (A.) [ اسقاط ] düşürme.
  iskât (A.) [ اسکات ] susturma.
  iskât etmek susturmak.
  islâm (A.) [ 1 [ اسلام .müslümanlık. 2.müslüman.
  islâmiyyet (A.) [ اسلاميت ] müslümanlık.
  ism (A.) [ اسم ] ad.
  ismet (A.) [ 1 [ عصمت .masumluk. 2.haramdan kaçınma.
  isnâ’aşer (A.) [ اثنی عشر ] oniki.
  isnâd (A.) [ 1 [ اسناد .dayama, yükleme. 2.iftira.
  isneyn (A.) [ اثنين ] pazartesi.
  isrâf (A.) [ اسراف ] savurganlık.
  istî’âb (A.) [ استيعاب ] kapasite, alım gücü, sığıdırma.
  isti’câl (A.) [ استعجال ] aceleci davranış.
  isti’fâ (A.) [ 1 [ استعفا .affını isteme. 2.görevinden ayrılma.
  isti’kâf (A.) [ اسعکاف ] bir yere kapanma.
  isti’lâm (A.) [ استعلام ] bilgi isteme.
  isti’mâl (A.) [ 1 [ استعمال .kullanma. 2.kullanılma. 3.yapılma.
  isti’mâl edilmek kullanılmak.
  isti’mâl etmek kullanmak.
  istiâne (a.) [ استعانه ] yardım isteme.
  istiâne olunmak yardım istenmek.
  istib’âd (A.) [ استبعاد ] uzak görme.
  istibdâd (A.) [ استبداد ] baskı rejimi.
  istibdâdkâr (A.-F.) [ استبدادکار ] baskıcı.
  isticâbet (A.) [ استجابت ] kabul edilme.
  isticvâb etmek sorgulamak.
  istid’â (A.) [ 1 [ استدعا .dilekçe. 2.yalvararak isteme.
  istid’ânâme (A.-F.) [ استدعانامه ] dilekçe.
  istîdâd (A.) [ استعداد ] yetenek.
  istidlâl (A.) [ استدلال ] delil ile hüküm çıkarma, akıl yürütme, delillerin ışığında
  yargıda bulunma.
  istifâdebahş (A.-F.) [ استفاده بخش ] yararlı.
  istifhâm (A.) [ 1 [ استفهام .sorma. 2.soru işareti.
  istifrâğ (A.) [ استفراغ ] kusma.
  istifrâğ etmek kusmak.
  istifsâr etmek açıklama istemek.
  istigâse (A.) [ استغاثه ] yardım isteme.
  istiğnâ (A.) [ 1 [ استغنا .kimseye muhtaç olmama. 2.eyvallah etmeme.
  3.tokgözlülük.
  istiğrâk (A.) [ 1 [ استغراق .dalma, gömülme. 2.boğulma. 3.kendinden geçme.
  istihâle (A.) [ 1 [ استحاله .başkalaşım, değişim. 2.imkansızlık.
  istihâre (A.) [ استخاره ] bir işin nasıl sonuçlanacağını anlamak için ibadetten
  sonra uykuya yatma.
  istihâse (A.) [ استحاثه ] fosilleşme.
  istihbâr (A.) [ استخبار ] duyum, haber alma.
  istihbârât (A.) [ استخبارات ] duyumlar, haber almalar.
  istihdâf (A.) [ استهداف ] hedef edinme.
  istihdaf eylemek hedef edinmek.
  istihdâm (A.) [ استخدام ] hizmete alma.
  istihfâf (A.) [ استخفاف ] hafife alma, küçümseme.
  istihfâfkâr (A.-F.) [ استخفافکار ] hafife alan, küçümseyen.
  istihfafkârlık (A.-F.-T.) küçümseme, hafife alma.
  istihkak (A.) [ 1 [ استحقاق .hak etme. 2.hak edilmiş şey.
  istihkâm (A.) [ 1 [ استحکام .sağlamlık. 2.siper.
  istihkâr (A.) [ استحقار ] aşağılama.
  istihlâk (A.) [ استهلاک ] tüketim.
  istihlâk etmek tüketmek, harcamak.
  istihmâm (A.) [ استحمام ] banyo yapma, yıkanma.
  istihrâc (A.) [ 1 [ استخراج .çıkarma. 2.hüküm çıkarma. 3.anket.
  istihrâc etmek çıkarmak.
  istihsâl (A.) [ 1 [ استحصال .elde etme. 2.elde edilme. 3.üretim.
  istihsân (A.) [ استحسان ] güzel bulma, beğenme.
  istihyâ (A.) [ استحيا ] utanma.
  istihzâ (A.) [ استهزا ] alay.
  istihzâ etmek alay etmek.
  istihzâr (A.) [ 1 [ استحضار .hazırlama. 2.hazırlanma. 2.huzura çağırma.
  istikâmet (A.) [ 1 [ استقامت .doğruluk. 2.dürüstlük. 3.yön.
  istikamet vermek yön vermek.
  istikbâh (A.) [ استقباح ] ayıplama.
  istikbâl (A.) [ 1 [ استقبال .karşılama. 2.gelecek. 3.kıbleye dönme.
  istikbal etmek karşılamak.
  istikbâr (A.) [ استکبار ] büyüklenme.
  istikfâf (A.) [ استکفاف ] yetinme.
  istiklâl (A.) [ استقلال ] bağımsızlık.
  istikmâl (A.) [ استکمال ] tamamlama.
  istikrâh (A.) [ استکراه ] iğrenme, tiksinme.
  istikrâh etmek iğrenmek, tiksinmek.
  istikrâr (A.) [ استقرار ] kararlılık.
  istikrâz (A.) [ استقراض ] borçlanma.
  istikşâf (A.) [ استکشاف ] keşif çalışması yapma.
  istîlâ (A.) [ استيلا ] yayılma, ele geçirme.
  istîlâ etmek yayılmak, ele geçirmek.
  istilzâm (A.) [ استلزام ] gerekme, gerektirme.
  istilzâm etmek gerekmek, gerektirmek.
  istilzâm eylemek gerektirmek.
  istimâ’ (A.) [ استماع ] dinleme, kulak verme.
  istimâ’ etmek kulak vermek, dinlemek.
  istimdâd (A.) [ استمداد ] yardım isteme.
  istimhâl (A.) [ استمهال ] ek süre isteme.
  istimlâk (A.) [ استملاک ] kamulaştırma.
  istimlâk edilmek kamulaştırılmak.
  istimlâk etmek kamulaştırmak.
  istimnâ’ (A.) [ استمناء ] mastürbasyon.
  istimrâr (A.) [ استمرار ] süreklilik.
  istinâd (A.) [ 1 [ استناد .dayanma. 2.güvenme.
  istinâd etmek dayanmak.
  istinâden (A.) [ 1 [ استنادا .dayanarak. 2.güvenerek.
  istinadgâh (A.-F.) [ استنادگاه ] dayanak.
 7. 35
  istînâf (A.) [ استيناف ] üst mahkemeye başvurarak alt mahkemenin kararının
  feshini isteme.
  istinbât (A.) [ استنباط ] anlam çıkarma, hüküm çıkarma.
  istinkâf (A.) [ استنکاف ] çekimserlik.
  istinkâf etmek çekimser kalmak.
  istinşâk (A.) [ استنشاق ] buruna su çekme.
  istintâk (A.) [ استنطاق ] sorgulama.
  istintâk etmek sorgulamak, sorguya çekmek.
  istirâhat (A.) [ استراحت ] dinlenme.
  istirâhat etmek dinlenmek.
  istirâk-ı sem’ etmek kulak misafiri olmak.
  istirdâd (A.) [ استرداد ] geri isteme, geri alma.
  istirdâd edilmek geri alınmak.
  istirdâd etmek geri almak.
  istirhâm (A.) [ استرحام ] rica etme, yalvararak isteme.
  istirhâm etmek rica etmek, yalvararak istemek.
  istirhamkâr (A.-F.) [ استرحامکار ] yalvarırcasına.
  istirkab etmek çekememek.
  istiskâ (A.) [ 1 [ استسقا .yağmur duasına çıkma. 2.vücutta su toplanması.
  istiskâl (A.) [ استثقال ] hoş karşılamama, yüz vermeme.
  istisnâ (A.) [ استثنا ] kural dışı.
  istisnâ’î (A.) [ استثنائی ] kural dışı.
  istişâre (A.) [ استشاره ] danışma.
  istişâre etmek danışmak.
  istişhâd (A.) [ 1 [ استشهاد .kanıt gösterme. 2.örnek verme.
  istişhâd yapmak örnek vermek.
  istitâat (A.) [ استطاعت ] güç.
  istitâr (A.) [ استتار ] örtünme.
  istitrâden (A.) [ استطرادا ] sırası gelmişken.
  istivâ (A.) [ 1 [ استوا .eşitlik. 2.düzlük.
  istiz’âf (A.) [ استضعاف ] zayıf düşürme, zayıf görme.
  istîzâh (A.) [ استيضاح ] gensoru.
  istîzân (A.) [ استيذان ] izin isteme.
  isyân (A.) [ عصيان ] başkaldırı.
  îş (A.) [ 1 [ عيش .yaşama. 2.eğlenme, gününü gün etme.
  iş’âr (A.) [ اشعار ] bildirme, gösterme.
  işâa (A.) [ اشاعه ] duyurma, yayma.
  işârât (A.) [ اشارات ] işaretler.
  işâret (A.) [ 1 [ اشارت .gösterme. 2.alamet. 3.iz.
  işâreten (A.) [ اشارة ] işaret ederek.
  işbâ’ (A.) [ 1 [ اشباع .doyurma. .doldurma.
  işgâl (A.) [ 1 [ اشغال .meşgul etme. 2.ele geçirme.
  işgal etmek 1.meşgul etmek. 2.ele geçirmek.
  işhâd (A.) [ اشهاد ] tanık getirme.
  işkence (F.) [ اشکنجه ] acı verme, eziyet etme.
  işmi’zâz (A.) [ 1 [ اشمئزاز .surat ekşitme. 2.ürperme.
  işrâk (A.) [ 1 [ اشراق .doğma. 2.aydınlatma.
  işrâkî (A.) [ اشراقی ] Pisagorcu.
  işret (A.) [ 1 [ عشرت .içki. 2.içki alemi.
  işrîn (A.) [ عشرین ] yirmi.
  iştiâl (A.) [ اشتعال ] alevlenme, yalazlanma, parlama, tutuşma.
  iştibâh (A.) [ اشتباه ] kuşkuya düşme.
  iştigâl (A.) [ اشتغال ] uğraşı.
  iştigâl etmek uğraşmak, meşgul olmak.
  iştihâ (A.) [ اشتها ] iştah.
  iştihâengîz (A.) [ اشتها انگيز ] iştah açıcı, iştah verici.
  iştihâr (A.) [ اشتهار ] meşhur olma.
  iştihâr etmek meşhur olmak.
  iştikâk (A.) [ اشتقاق ] türeme.
  iştimâl (A.) [ اشتمال ] kapsama.
  iştirâ (A.) [ اشترا ] satın alma.
  iştirâ etmek satın almak.
  iştirâk (A.) [ 1 [ اشتراک .katılım. 2.ortaklık.
  iştirâkiyye (A.) [ اشتراکيه ] komünizm.
  iştiyâk (A.) [ اشتياق ] şevklenme, şevk duyma.
  îşü nûş etmek yiyip içmek, gününü gün etmek.
  işve (A.) [ عشوه ] cilve, naz, eda.
  işvebâz (A.-F.) [ عشوه باز ] işveli.
  işveger (A.-F.) [ عشوه گر ] işveli.
  işvekâr (A.-F.) [ عشوه کار ] işveli, şivekâr.
  it’âm (A.) [ اطعام ] doyurma, yemek verme.
  itâat (A.) [ اطاعت ] uyma, boyun eğme.
  itâat etmek uymak, boyun eğmek.
  itâb (A.) [ عتاب ] azarlama, paylama, çıkışma.
  itâle (A.) [ اطاله ] uzatma.
  itbâ (A.) [ اتباع ] tabi kılma.
  itfâ (A.) [ اطفا ] söndürme.
  itfâ etmek söndürmek.
  itfâiyye (A.) [ اطفائيه ] yangın söndürme teşkilatı.
  ithâf (A.) [ 1 [ اتحاف .hediye etme. 2.eser sahibinin eserini birine veya bir
  kuruluşa manen hediye etmesi.
  ithâm (A.) [ اتهام ] suçlama, töhmet altında bırakma.
  itham etmek suçlamak.
  itibâr (A.) [ اعتبار ] saygınlık.
  itibar etmek 1.değerlendirmek, dikkate almak.
  itibâren (A.) [ اعتبارا ] –den beri.
  itibârî (A.) [ 1 [ اعتباری .göz kararı. 2.var sayılan.
  itibariyle (A.-T.) bakımından.
  itidâl (A.) [ اعتدال ] denge, ölçülü olma.
  itikâd (A.) [ اعتقاد ] inanç.
  itikâd etmek inanmak.
  itikâdât (A.) [ اعتقادات ] inançlar.
  itikadiyât (A.) [ اعتقادیات ] inançla ilgili şeyler.
  itikadperverlik (A.-F.-T.) inanç besleme.
  itilâf (A.) [ 1 [ ائتلاف .uzlaşma, görüş birliğine varma. 2.alışma.
  itilafkâr (A.-F.) [ ائتلافکار ] uzlaştırıcı, birleştirici.
  itimâd (A.) [ اعتماد ] güven.
  itimâd edilmek güvenilmek.
  itimâd etmek güvenmek.
  itimâden (A.) [ اعتمادا ] güvenerek.
  itimâdnâme (A.-F.) [ اعتمادنامه ] güven mektubu.
  itinâ (A.) [ اعتنا ] özen.
  itinâ edilmek özen gösterilmek.
  itinâ etmek özen göstermek.
  itinakâr (A.-F.) [ اعتناکار ] özen gösteren, itinalı.
  itirâf (A.) [ 1 [ اعتراف .sakladığı şeyi söyleme. 2.hakkın verme.
  itisâf (A.) [ اعتساف ] yolsuzluk.
  itiyâd (A.) [ اعتياد ] alışkanlık.
  itiyâd kesb etmek alışkanlık kazanmak.
  itizâm -ı mâ lâ yelzem [ التزام ما لا یلزم ] abesle iştigal etmek.
  itkân (A.) [ 1 [ اتقان .emin olma. 2.sağlamlaştırma.
  itlâf (A.) [ اتلاف ] öldürme, telef etme, ortadan kaldırma.
  itmâm (A.) [ اتمام ] tamamlama, bitirme.
  itmâm edilmek tamamlanmak, bitirilmek.
  itmâm etmek tamamlamak, bitirmek.
  itmînân (A.) [ اطمينان ] emin olma, kendine güvenme.
  ittibâ (A.) [ اتباع ] uyma, izleme.
  ittibâ etmek uymak, izlemek.
  ittibâen (A.) [ اتباعا ] uyarak, izleyerek, ardından giderek.
  ittifâk (A.) [ اتفاق ] birleşme.
  ittifâken (A.) [ اتفاقا ] tesadüfen, rastgele.
  ittifâkî (A.) [ اتفاقی ] tesadüfî.
  ittihâd (A.) [ اتحاد ] birlik.
  ittihâd -ı islâm [ اتحاد اسلام ] panislamizm.
  ittihâm (A.) [ اتهام ] töhmet altında kalma.
  ittihâz (A.) [ 1 [ اتخاذ .alma. 2.kabul etme. 3.kullanma. 4.değerlendirme.
  ittihâz edilmek 1.alınmak. 2.kabul edilmek. 3.kullanılmak. 4.değerlendirilmek.
  ittihâz etmek 1.almak. 2.kabul etmek. 3.kullanmak. 4.değerlendirmek.
  ittikâ (A.) [ اتکا ] dayanma, yaslanma.
  ittikâ etmek dayanmak, yaslanmak.
  ittisâ (A.) [ 1 [ اتساع .genişlik. 2.genişleme.
  ittisâl (A.) [ 1 [ اتصال .birleşme, kavuşma. 2.bitişik.
  ityân (A.) [ اتيان ] getirme.
  ivaz (A.) [ عوض ] karşılık, bedel.
  ivazan (A.) [ عوضا ] karşılığında, karşılık olarak.
  iyâbüzihâb (A.) [ عياب و ذهاب ] gidiş geliş.
  iyâl (A.) [ عيال ] hanım, eş.
  iyân (A.) [ عيان ] açık, ayan beyan.
  iz’âc etmek rahatsız etmek.
  iz’âf (A.) [ اضعاف ] zayıflatma.
  iz’ân (A.) [ 1 [ اذعان .kavrayış. 2.terbiye.
  iz’ân etmek akıl etmek.
  izâbe (A.) [ اذابه ] eritme.
  izâe (A.) [ اضائه ] aydınlatma.
  izâfe (A.) [ اضافه ] ekleme.
  izâfet (A.) [ 1 [ اضافت .ilgi, bağ. 2.tamlama.
  izâfeten (A.) [ اضافة ] ek olarak, yanı sıra.
  izâfî (A.) [ اضافی ] göreceli.
  izâfiyyet (A.) [ اضافيت ] görecelilik.
  îzâh (A.) [ ایضاح ] açıklama.
  îzâh edilmek açıklanmak.
  îzâh etmek açıklamak.
  îzâhât (A.) [ ایضاحات ] açıklamalar.
  îzâhât vermek açıklamada bulunmak, açıklama yapmak.
  îzâhen (A.) [ ایضاحا ] açıklayarak.
  izâle (A.) [ 1 [ ازاله .yok etme. 2.giderme.
  izâle edilmek 1.yok edilmek. 2.giderilmek.
  izâle etmek 1.yok etmek. 2.gidermek.
  izâm (A.) [ عظام ] büyükler, ulular.
  izâr (A.) [ ازار ] peştemal.
  izâr (A.) [ عذار ] yanak.
  izdihâm (A.) [ ازدحام ] aşırı kalabalık, aşırı yığılma.
  izdivâc (A.) [ ازدواج ] evlilik.
  izdiyâd (A.) [ ازدیاد ] artış, çoğalma.
  îzed (F.) [ ایزد ] Tanrı.
  izhâr (A.) [ اظهار ] gösterme.
  izhâr etmek göstermek, belli etmek, açığa vurmak.
  izin (A.) [ اذن ] izin.
  izkâr (A.) [ اذکار ] zikretme, dile getirme, hatırlatma.
  izlâl (A.) [ اذلال ] alçaltma.
  izmihlâl (A.) [ اضمحلال ] yok olma.
  izn (A.) [ اذن ] izin.
  izz (A.) [ 1 [ عز .değer. 2.yücelik.
  izzet (A.) [ 1 [ عزت .değer. 2.yücelik. 3.saygı.
 8. 36
  -J-

  jâj (F.) [ ژاژ ] anlamsız söz, zırva.
  jâjhây (F.) [ ژاژخای ] boşboğaz, zevzek.
  jâle (F.) [ ژاله ] çiy, şebnem.
  jeng (F.) [ ژنگ ] pas.
  jengâr (F.) [ ژنگار ] pas.
  jerf (F.) [ ژرف ] derin.
  jerfâ (F.) [ ژرفا ] derinlik.
  jerfbîn (F.) [ ژرف بين ] ayrıntılı düşünen, dikkatli.
  jinde (F.) [ 1 [ ژنده .yırtık, eski. 2.yamalı hırka.
  jindepûş (F.) [ 1 [ ژنده پوش .yamalı hırka giyen. 2.derviş.
  jiyân (F.) [ 1 [ ژیان .kükremiş. 2.kızgın.
  jülîde (F.) [ ژوليده ] dağınık, karışık.  -K-

  ka’b (A.) [ 1 [ کعب .aşık kemiği. 2.tavla zarı. 3.küp.
  ka’r (A.) [ 1 [ قعر .derinlik. 2.çukur. 3.dip.
  kabâ (A.) [ قبا ] cübbe.
  kabahat (A.) [ قباحت ] suç, kusur.
  kabâih (A.) [ قبائح ] suçlular, kabahatliler.
  kabâil (A.) [ قبائل ] kâbileler.
  kabîh (A.) [ قبيح ] çirkin, hoş olmayan.
  kâbil (A.) [ 1 [ قابل .mümkün. 2.yetenekli.
  kabîl (A.) [ قبيل ] gibi, benzeri.
  kâbil olmak mümkün olmak, elvermek.
  kâbile (A.) [ قابله ] ebe.
  kabîle (A.) [ قبيله ] boy, kâbile.
  kâbil-i kıyas [ قابل قياس ] kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir.
  kâbiliyet (A.) [ قابليت ] yetenek.
  kâbiliyyât (A.) [ قابليات ] yetenekler.
  kâbin (F.) [ کابين ] mehir.
  kabir (A.) [ قبر ] mezar.
  kabl (A.) [ قبل ] önce.
  kablelmîlad (A.) [ قبل الميلاد ] milattan önce.
  kablettârih (A.) [ قبل التاریخ ] tarih öncesi.
  kablettarihî (A.) [ صبل التاریخی ] tarih öncesi.
  kabr (A.) [ قبر ] mezar kabir.
  kabristan (A.-F.) [ قبرستان ] mezarlık.
  kabul (A.) [ 1 [ قبول .kabul etme. 2.alma.
  kâbûs (A.) [ کابوس ] karabasan.
  kabz (A.) [ قبض ] tutma, kavrama.
  kabza (A.) [ قبضه ] sap.
  kâc (F.) [ کاج ] çam.
  kad (A.) [ قد ] boy.
  kadd (A.) [ قد ] boy.
  kadeh (A.) [ 1 [ قدح .bardak. 2.içki kadehi.
  kadem (A.) [ 1 [ قدم .adım. 2.ayak.
  kademe (A.) [ 1 [ قدمه .basamak. 2.derece.
  kader (A.) [ قدر ] ilahî takdir.
  kadh (A.) [ قدح ] kötüleme, kınama.
  kadı (A.) [ قاضی ] dinî yargıç.
  kadid (A.) [ 1 [ قدید .kurutulmuş et, kadit. 2.canlı cenaze.
  kâdilkudât (A.) [ قاضی القضات ] başkadı.
  kadim (A.) [ قدیم ] eski.
  kadîmen (A.) [ قدیما ] eskiden.
  kâdir (A.) [ قادر ] güçlü.
  kadîr (A.) [ قدیر ] çok güçlü.
  kadirdân (A.-F.) [ قدردان ] değerbilir.
  kadirşinâs (A.-F.) [ قدرشناس ] değerbilir.
  kadirşinaslık (A.-F.-T.) değerbilirlik.
  kadr (A.) [ 1 [ قدر .değer. 2.şeref. 3.derece.
  kadrdân (A.-F.) [ قدردان ] değerbilir.
  kadrşinâs (A.-F.) [ قدرشناس ] değerbilir.
  kafâ (A.) [ قفا ] baş.
  kafes (F.) [ 1 [ قفس .kafes. 2.pencere kafesi.
  kâffe (A.) [ کافه ] tümü, hepsi.
  kâfi (A.) [ کافی ] yeterli.
  kâfile (A.) [ 1 [ قافله .kervan. 2.topluluk, kafile.
  kafiyeperdâz (A.-F.) [ قافيه پرداز ] şair.
  kâğıd (F.) [ کاغد ] kağıt.
  kâh (F.) [ کاخ ] köşk, kasır.
  kâh (F.) [ کاه ] saman.
  kahbe (A.) [ 1 [ قحبه .******, 2.alçak, namussuz.
  kâhgil (F.) [ کاهگل ] sıva.
  kahhar (A.) [ قهار ] kahredici.
  kahır (A.) [ 1 [ قهر .yok etme. 2.çok üzülme.
  kâhil (A.) [ کاهل ] tembel.
  kâhin (A.) [ کاهن ] gaipten haber veren, kehanette bulunan.
  kâhir (A.) [ قاهر ] kahreden, yok eden.
  kahpe (A.) [ 1 [ قحبه .******. 2.alçak, namussuz.
  kahr (A.) [ 1 [ قهر .yok etme. 2.çok üzülme.
  kahraman (F.) [ قهرمان ] yiğit
  kahrübâ (A.) [ کاهربا ] kehribar.
  kaht (A.) [ قحط ] kıtlık.
  kahve (A.) [ قهوه ] kahve.
  kâid (A.) [ قائد ] komutan.
  kâide (A.) [ 1 [ قاعده .kural. 2.temel, esas.
  kâideten (A.) [ قاعدة ] kural olarak, esas itibarıyla.
  kâil (A.) [ 1 [ قائل .söyleyen. 2.razı olan.
  kâil olmak razı olmak.
  kâim (A.) [ 1 [ قائم .ayakta. 2.yerine geçen. 3.dik.
  kâim olmak (A.-T.) yerine geçmek.
  kâime (A.) [ 1 [ قائمه .kağıt para. 2.ferman.
  kâimmakam (A.) [ 1 [ قائم مقام .kaymakam. 2.yerine geçen.
  kâin (A.) [ کائن ] bulunan, yer alan.
  kâinât (A.) [ 1 [ کائنات .evren. 2.dünya.
  kâkül (F.) [ کاکل ] perçem.
  kâl (A.) [ قال ] söz, laf.
  kal’ (A.) [ قلع ] koparma, sökme.
  kal’a (A.) [ قلعه ] kale
  kâlâ (F.) [ 1 [ کالا .mal. 2.kumaş.
  kalb (A.) [ 1 [ قلب .yürek. 2.gönül.
  kalb (A.) [ قلب ] değiştirme.
  kalb etmek dönüştürmek, değiştirmek.
  kalbî (A.) [ 1 [ قلبی .yürekten. 2.kalp ile ilgili.
  kalbüd (F.) [ 1 [ کالبد .beden. 2.kalıp. 3.kireç kalıpı.
  kalbzen (A.-F.) [ قلب زن ] kalpazan.
  kalem (A.) [ 1 [ قلم .kalem. 2.keski. 3.büro.
  kalemkârî (A.-F.) [ 1 [ قلمکاری .nakkaşlık. 2.kalem işi.
  kalemrev (A.-F.) [ قلمرو ] ülke, diyar, topraklar.
  kâlıb (A.) [ 1 [ قالب .kalıp. 2.beden.
  kalil (A.) [ قليل ] az.
  kallâş (A.) [ قلاش ] kalleş.
  kalyân (F.) [ قليان ] nargile.
  kâm (F.) [ 1 [ کام .damak. 2.arzu.
  kamer (A.) [ قمر ] ay.
  kameriyye (A.) [ قمریه ] çardak.
  kâmet (A.) [ قامت ] boy.
  kâmil (A.) [ 1 [ کامل .tam. 2.olgun. 3.bilgili.
  kâmilen (A.) [ کاملا ] tamamen, büsbütün, tümüyle.
  kamîs (A.) [ قميص ] gömlek.
  kâmkâr (F.) [ کامکار ] mutlu.
  kamus (A.) [ قاموس ] sözlük.
  kâmyâb (F.) [ کامياب ] mutlu.
  kân (F.) [ 1 [ کان .maden ocağı. 2.yurt, ocak.
  kanâat (A.) [ قناعت ] yetinme.
  kanaat etmek yetinmek.
  kanât (A.) [ قنات ] yeraltı su kanalı.
  kand (A.) [ قند ] şeker.
  kâni (A.) [ قانع ] yetinen, kanaat eden.
  kâni etmek ikna etmek.
  kâni olmak ikna olmak.
  kannâd (A.) [ قناد ] şekerci.
  kantar (A.) [ قنطار ] baskül.
  kanun (A.) [ 1 [ قانون .yasa. 2.yol yordam.
  kânûn (A.) [ 1 [ کانون .ocak. 2.mangal. 3.Aralık ve Ocak ayları.
  kanunî (A.) [ 1 [ قانونی .yasal. 2.kanun çalan. 3.yasa koyucu.
  kâr (F.) [ کار ] iş.
  kâr etmek işlemek, tesir etmek.
  karâbet (A.) [ قرابت ] yakınlık, akrabalık.
  karâin (A.) [ قرائن ] ipuçları, karineler.
  karar (A.) [ 1 [ قرار .durma. 2.devamlılık. 3.yeterli ölçü.
  karargîr (A.-F.) [ قرارگير ] karar verilmiş.
  karargîr olmak karara bağlanmak.
  kârbân (F.) [ کاربان ] kervan.
  kârd (F.) [ کارد ] bıçak.
  kârdân (F.) [ کاردان ] işbilir.
  kârgâh (F.) [ کارگاه ] işlik, iş yeri.
  kârger (F.) [ کارگر ] işçi.
  karha (A.) [ قرحه ] yara.
  kârhane (F.) [ 1 [ کارخانه .fabrika. 2.işlik.
  kâr-ı kadim [ کار قدیم ] eski el işi.
  kâri’ (A.) [ قارء ] okuyucu.
  kâri’în (A.) [ قارئين ] okuyucular.
  kâria (A.) [ قارئه ] bayan okuyucu.
  karîb (A.) [ قریب ] yakın.
  karîben (A.) [ قریبا ] yakında.
  karîha (A.) [ قریحه ] düşünme gücü.
  karin (A.) [ 1 [ قرین .yakın. 2.eş dost.
  karîne (A.) [ قرینه ] ipucu.
  kâriz (F.) [ کاریز ] yeraltı su kanalı.
  karn (A.) [ 1 [ قرن .boynuz. 2.yüzyıl.
  kârşinâs (F.) [ کارشناس ] uzman, işten anlayan.
  karûre (A.) [ قاروره ] idrar şişesi, ördek.
  kârvan (F.) [ کاروان ] kervan.
  karvanserây (A.) [ کاروان سرای ] kervansaray.
  karye (A.) [ قریه ] köy.
  karz (A.) [ قرض ] borç.
  kârzâr (F.) [ کارزار ] savaş.
  kasab (A.) [ 1 [ قصب .şeker kamışı. 2.nefes borusu. 3.ince keten.
  kasaba (A.) [ قصبه ] kasaba.
  kasâid (A.) [ قصائد ] kasideler.
  kasâvet (A.) [ 1 [ قساوت .katılık, sertlik. 2.keder.
  kasd (A.) [ 1 [ قصد .kasıt. 2.dövme.
  kasden (A.) [ قصدا ] kasıtlı olarak.
  kâse (F.) [ 1 [ کاسه .çanak, kâse.
  kâse-i ser [ کاسهء سر ] kafatası.
  kâselîs (F.) [ کاسه ليس ] çanak yalayıcı.
  kasem (A.) [ قسم ] yemin.
  kasır (A.) [ قصر ] köşk.
  kâsib (A.) [ کاسب ] kazanan.
  kâsid (A.) [ 1 [ قاصد .ulak. 2.kasteden.
  kaside (A.) [ قصيده ] kaside.
  kasîdeserâ (A.-F.) [ قصيده سرا ] kaside şairi.
  kasîr (A.) [ قصير ] kısa.
  kasr (A.) [ قصر ] kasır, köşk.
  kassab (A.) [ قصاب ] kasap.
  kassar (A.) [ قصار ] çamaşırcı, çırpıcı.
  kasvet (A.) [ 1 [ قسوت .katılık. 2.gönül darlığı.
  kasvet basmak gönlü daralmak.
  kâş (F.) [ کاش ] keşke.
  kâşâne (F.) [ 1 [ کاشانه .yuva. 2.mâlikâne.
  kâşî (F.) [ کاشی ] çini, fayans.
  kâşif (A.) [ کاشف ] keşfeden.
  kâşki (F.) [ کاشکی ] keşke.
  kat’ (A.) [ 1 [ قطع .kesme. 2.kesilme.
 9. 37
  kat’an (A.) [ قطعا ] kesinlikle.
  kat’en (A.) [ قطعا ] kesinlikle.
  kat’î (A.) [ قطعی ] kesin.
  kat’î sûrette kesin olarak, kesinlikle.
  kat’iyet (A.) [ قطعيت ] kesinlik.
  kat’iyyen (A.) [ 1 [ قطعيا .kesinlikle. 2.asla.
  katarât (A.) [ قطرات ] damlalar.
  katf (A.) [ قطف ] devşirme.
  kâtıbeten (A.) [ قاطبة ] asla, kesinlikle.
  kâti’ (A.) [ قاطع ] kesen, kesici.
  kâtib (A.) [ کاتب ] yazıcı.
  kâtil (A.) [ قاتل ] öldüren.
  katil (A.) [ قتل ] öldürme.
  kâtip (A.) [ کاتب ] yazıcı.
  katl (A.) [ قتل ] öldürme, katil.
  katre (A.) [ قطره ] damla.
  kavâfil (A.) [ قوافل ] kafileler.
  kavâid (A.) [ قواعد ] kurallar, kâideler.
  kavânîn (A.) [ قوانين ] kanunlar.
  kavî (A.) [ قوی ] güçlü.
  kavim (A.) [ قوم ] topluluk, ulus.
  kavis (A.) [ قوس ] yay.
  kaviyü’l-bünye (A.) [ قوی البنيه ] sağlam yapılı.
  249
  kavl (A.) [ قول ] söz.
  kavm (A.) [ قوم ] kavim, topluluk.
  kavmî (A.) [ قومی ] kavme dayalı.
  kavmiyet (A.) [ قوميت ] kavimlik.
  kavs (A.) [ قوس ] yay.
  kay’ (A.) [ قی ء ] kusma.
  kayd (A.) [ 1 [ قيد .bağ. 2.zincir. 3.kayıt.
  kazâ (A.) [ 1 [ قضا .ilahî takdir. 2.kadılık. 3.kaza. 4.ilçe.
  kazâî (A.) [ قضائی ] yargı ile ilgili.
  kazârâ (A.-F.) [ قضارا ] tesadüfen.
  kazâyâ (A.) [ قضایا ] meseleler, problemler.
  kâzî (A.) [ قاضی ] kadı.
  kâzib (A.) [ کاذب ] yalancı.
  kaziyye (A.) [ 1 [ قضيه .mesele. 2.önerme.
  ke’enlemyekün (A.) [ کأن لم یکن ] olmamışçasına, yok sayarak.
  ke’s (A.) [ 1 [ کأس .çanak. 2.kadeh.
  kebed (A.) [ کبد ] karaciğer.
  kebîr (A.) [ کبير ] büyük.
  kebş (A.) [ کبش ] koç.
  kebûd (F.) [ کبود ] mavi.
  kebûter (F.) [ کبود ] güvercin.
  kec (F.) [ کج ] eğri.
  kecbîn (F.) [ کجبين ] şaşı.
  keçel (F.) [ کچل ] kel.
  kedd (A.) [ کد ] emek.
  keder (A.) [ 1 [ کدر .üzüntü. 2.bulanıklık.
  kedernâk (A.-F.) [ کدرناک ] üzüntülü, kederli.
  kedhüda (F.) [ کدخدا ] kâhya.
  kedû (F.) [ کدو ] kabak.
  kef (F.) [ کف ] köpük.
  kefâlet (A.) [ کفالت ] kefillik.
  kefçe (F.) [ کفچه ] kepçe.
  kefel (A.) [ کفل ] kalça.
  kefere (A.) [ کفره ] kafirler.
  keff (A.) [ 1 [ کف .aya. 2.avuç.
  keffe (A.) [ کفه ] kefe.
  kefgîr (F.) [ کفگير ] kevgir.
  kefil (A.) [ کفيل ] kefil, kefalet eden.
  kefş (F.) [ کفش ] ayakkabı.
  keftâr (F.) [ کفتار ] sırtlan.
  kefter (F.) [ کفتر ] güvercin.
  kehânet (A.) [ کهانت ] falcılık, kahinlik.
  kehene (A.) [ کهنه ] kahinler.
  kehf (A.) [ کهف ] mağara.
  kehhâl (A.) [ 1 [ کحال .göze sürme çeken. 2.göz hekimi.
  kehkeşan (F.) [ کهکشان ] samanyolu.
  kej (F.) [ کژ ] eğik, eğri.
  kejdüm (F.) [ کژدم ] akrep.
  kelâğ (F.) [ کلاغ ] karakarga, kuzgun.
  kelâm (A.) [ کلام ] söz.
  kelâm-ı kadim [ کلام قدیم ] Kur’ân.
  kelâm-ı kibâr [ کلام کبار ] büyük insanların özlü sözleri.
  kelb (A.) [ کلب ] köpek.
  kelimât (A.) [ کلمات ] kelimeler, sözcükler.
  kelime (A.) [ کلمه ] sözcük.
  kelle (F.) [ کله ] baş.
  kem (F.) [ کم ] az, eksik.
  kemâbîş (F.) [ کمابيش ] az çok, aşağı yukarı.
  kemâfissâbık (A.) [ کما فی السابق ] eskiden olduğu gibi.
  kemâkân (A.) [ کماکان ] eskiden olduğu gibi.
  kemâl (A.) [ کمال ] olgunluk, mükemmellik.
  kemal-i dikkatle (A.-F.-T.) büyük bir dikkatle.
  kemâl-i ihtimâm ile büyük bir özenle.
  kemân (F.) [ 1 [ کمان .yay. 2.keman.
  kemânebrû (F.) [ کمان ابرو ] kaşı yay gibi olan sevgili.
  kemankeş (F.) [ کمانکش ] okçu, yay çeken.
  kemâyenbağî (A.) [ کما ینبغی ] gerektiği gibi.
  kemend (F.) [ کمند ] kement.
  kemend-i zülf (F.) [ کمند زلف ] saçlarının kemendi.
  kemer (F.) [ کمر ] bel.
  kemerbend (F.) [ کمربند ]] bel kayışı.
  kemîn (F.) [ کمين ] pusu, tuzak.
  kemmiyet (A.) [ کميت ] nicelik.
  kemmiyet (A.) [ کميت ] nicelik.
  kemter (F.) [ 1 [ کمتر .daha az. 2.değersiz.
  kemyâb (F.) [ کمياب ] az bulunur.
  kenâr (F.) [ 1 [ کنار .kıyı. 2.kenar, yan.
  kenef (A.) [ 1 [ کنف .çevre. 2.sığınacak yer.
  kenîse (A.) [ کنيسه ] kilise.
  kenîz (F.) [ کنيز ] cariye.
  kenz (A.) [ کنز ] hazine.
  ker (F.) [ کر ] sağır.
  kerâhet (A.) [ کراهت ] iğrenme tiksinme.
  kerâmet (A.) [ 1 [ کرامت .cömertlik, kerem. 2.velîlerin gösterdikleri olağandışı
  hal.
  kerân (F.) [ کران ] uç, kıyı.
  kere (A.) [ کره ] kez.
  kerefs (F.) [ کرفس ] kereviz.
  kerem (A.) [ کرم ] cömertlik.
  kerem kılmak kerem etmek, iyilik etmek.
  keremkâr (A.-F.) [ کرمکار ] cömert.
  kerhen (A.) [ کرها ] istemeyerek, iğrenerek.
  kerîh (A.) [ کریه ] iğrenç.
  kerîm (A.) [ 1 [ کریم .cömert. 2.yüce.
  kerîme (A.) [ کریمه ] kız çocuk.
  kerkes (A.) [ کرکس ] akbaba.
  kerrât (A.) [ کرات ] defalar.
  kerre (A.) [ کره ] defa.
  kerûbî (A.) [ کروبی ] büyük melek.
  kervan (F.) [ کروان ] kafile, kervan.
  kervansaray bk. karvanserây.
  kes (F.) [ کس ] kişi, kimse.
  kesâd (A.) [ کساد ] sürümsüz, kesat.
  kesâfet (A.) [ 1 [ کثافت .yoğunluk. 2.çokluk.
  kesâlet (A.) [ کسالت ] tembellik, gevşeklik.
  kesb (A.) [ کسب ] çalışarak kazanma.
  kesbî (A.) [ کسبی ] çalışarak elde edilen.
  kese (F.) [ کيسه ] torba, küçük torba.
  kesîf (A.) [ 1 [ کثيف .yoğun. 2.kalın. 3.koyu.
  kesîr (A.) [ کثير ] çok, bol.
  kesîrü’l-istimâl (A.) [ کثيرالاستعمال ] çok kullanılan.
  kesret (A.) [ کثرت ] çokluk, bolluk.
  kesretle A.-T.) çokça, bolca.
  kesretli (A.-T.) çok, fazla.
  keşf (A.) [ کشف ] keşif, bulma, ortaya çıkarma.
  keşif (A.) [ کشف ] keşfetme, bulma.
  keşkûl (F.) [ 1 [ کشکول .dilenci çanağı. 2.keşkül, bir tür tatlı.
  keşmekeş (F.) [ کشمکش ] kargaşa, çekişme.
  keştî (F.) [ کشتی ] gemi.
  keştîbân (F.) [ کشتيبان ] kaptan.
  ketif (A.) [ 1 [ کتف .omuz. 2.kürek kemiği.
  ketm (A.) [ کتم ] gizleme, saklama.
  kettân (A.) [ کتان ] keten.
  ketûm (A.) [ کتوم ] sır saklayan, ağzı sıkı.
  kevâkib (A.) [ کواکب ] yıldızlar.
  kevkeb (A.) [ کوکب ] yıldız.
  kevkebe (A.) [ کوکبه ] gösteriş.
  kevn (A.) [ کون ] varlık.
  kevser (A.) [ 1 [ کوثر .cennet. 2.cennetteki bir havuz.
  keyd (A.) [ کيد ] hile, düzen.
  keyf (A.) [ کيف ] keyif, afiyet.
  keyfe mâ ittafak (A.) [ کيف ما اتفق ] rastgele.
  keyfiyet (A.) [ کيفيت ] nitelik
  keyfiyyet (A.) [ کيفيت ] nitelik.
  keyhân (F.) [ کيهان ] dünya.
  keyvan (F.) [ کيوان ] Satürn, Zuhal.
  kezâ (A.) [ کذا ] aynı şekilde, böylece.
  kezâlik (A.) [ کذالک ] aynı şekilde.
  kezzâb (A.) [ کذاب ] çok yalancı.
  kıbâb (A.) [ قباب ] kubbeler.
  kıbel (A.) [ قبل ] taraf, yön.
  kıble (A.) [ 1 [ قبله .Kâbe tarafı. 2.güney. 3.güney rüzgarı.
  kıbtî (A.) [ قبطی ] çingene.
  kıdem (A.) [ قدم ] eskilik.
  kıdve (A.) [ قدوه ] önder.
  kılâ’ (A.) [ قلاع ] kaleler.
  kıllet (A.) [ قلت ] azlık.
  kırâat (A.) [ قرائت ] okuma.
  kırâat etmek okumak.
  kırâathâne (A.-F.) [ 1 [ قرائت خانه . kahvehane. 2.okuma salonu.
  kıran (A.) [ 1 [ قران .yakınlaşma. 2.iki gezegenin aynı burçta birbirine
  yaklaşması.
  kırba (A.) [ قربه ] deriden yapılmış su kabı.
  kırtâsiye (A.) [ قرطاسيه ] kağıt işleri.
  kısas (A.) [ قصه ] kıssalar, hikayeler.
  kısm (A.) [ قسم ] kısım, bölüm.
  kısmen (A.) [ قسما ] bir kısmı.
  kısmet (A.) [ 1 [ قسمت .nasip, pay. 2.bölme.
  kıssa (A.) [ 1 [ قصه .öykü, fıkra. 2.olay.
  kıst (A.) [ 1 [ قسط .taksit. 2.parça.
  kıstas (A.) [ 1 [ قسطاس .ölçü. 2.terazi.
  kışr (A.) [ قشر ] kabuk.
  kıt’a (A.) [ قطعه ] parça.
  kıtal (A.) [ 1 [ قتال .savaş. 2.birbirini öldürme.
  kıyafet (A.) [ قيافت ] kılık, görünüm.
  kıyâm (A.) [ 1 [ قيام .kalkma. 2.ayaklanma.
  kıyam etmek başkaldırmak, isyan etmek, ayaklanmak.
  kıyamet (A.) [ 1 [ قيامت .mahşer günü. 2.gürültü patırtı.
  kıyas (A.) [ قياس ] karşılaştırma, mukayese.
  kıymet (A.) [ قيمت ] değer.
  kıymet vermek değer vermek.
  kıymetbilmez (A.-T.) değer bilmeyen.
  kıymetdar (A.-F.) [ قيمتدار ] değerli.
  kıyr (A.) [ قير ] katran, zift.
  kıyye (A.) [ قيه ] okka.
  kibar (A.) [ کبار ] büyükler.
  kibr (A.) [ کبر ] büyüklük taslama, şişinme.
  kifayet (A.) [ 1 [ کفایت .yeterli olma. 2.yararlılık.
  kifâyetsizlik (A.-T.) yetersizlik.
  kihâlet (A.) [ 1 [ کحالت .göz hekimliği. 2.sürmecilik.
  kîl (A.) [ قيل ] söz.
  kilâb (A.) [ کلاب ] köpekler.
  kîle (A.) [ کيله ] kile.
  kilîsa (F.) [ کليسا ] kilise.
  kilk (F.) [ کلک ] kamış kalem.
  kîlükâl (A.) [ قيل و قال ] dedikodu.
  kilye (A.) [ کليه ] böbrek.
  kimyâger (A.-F.) [ کيمياگر ] kimyacı.
  kimyevî (A.) [ کيميوی ] kimyasal.
  kinâyeâmîz (A.-F.) [ کنایه آميز ] kinayeli.
  kindar (F.) [ کيندار ] kinci.
  kînecû (F.) [ کينه جو ] kinci.
  kirâm (A.) [ 1 [ کرام .yüce kişiler. 2.cömertler.
  kirâren (A.) [ کرارا ] defalarca.
  kirbâs (A.) [ کرباس ] bez.
  kirm (F.) [ کرم ] kurt, kurtçuk.
  kirm-i ebrîşem [ کرم ابریشم ] ipek böceği.
  kirm-i şebefruz [ کرم شب افروز ] ateş böceği.
  kîse (F.) [ 1 [ کيسه .torba, kese. 2.para kesesi.
  kisve (A.) [ کسوه ] giysi.
  kisvet (A.) [ 1 [ کسوت .giysi. 2.güreşçi kisbeti.
  kîş (F.) [ کيش ] din.
  kişt (F.) [ کشت ] ekin.
  kiştzar (F.) [ کشتزار ] tarla.
  kişver (F.) [ کشور ] ülke.
  kişverküşâ (F.) [ کشورکشا ] fatih, ülkeler alan.
  kitâb (A.) [ کتاب ] kitap.
  kitâbe (A.) [ 1 [ کتابه .mezar taşı yazısı. 2.yazıt.
  kitabhâne (A.-F.) [ کتابخانه ] kütüphane.
  kitmân (A.) [ کتمان ] sır saklama, ketumluk.
  kitmân etmek saklamak.
  kiyâset (A.) [ کياست ] zekilik, uyanıklık.
  kizb (A.) [ کذب ] yalan.
  köhne (F.) [ کهنه ] eski.
  kubh (A.) [ قبح ] çirkinlik.
  kubûr (A.) [ قبور ] mezarlar.
  kûçe (F.) [ کوچه ] sokak.
  kudât (A.) [ قضات ] kadılar.
  kûdek (F.) [ کودک ] çocuk.
  kudemâ (A.) [ قدما ] eskiler.
  kudret (A.) [ قدرت ] güç.
  kudsî (A.) [ قدسی ] kutsal.
  kudsiyân (A.-F.) [ قدسيان ] melekler.
  kudsiyet (A.) [ قدسيت ] kutsallık.
  kudsiyetşiken (A.-F.) [ قدسيت شکن ] kutsallığı bozan; kutsal olan şeylere karşı
  saygısız.
  kudûm (A.) [ 1 [ قدوم .gelme. 2.kudüm.
  kudûmzen (A.-F.) [ قدوم زن ] kudüm çalan.
  kûfe (F.) [ کوفه ] küfe.
  kufl (A.) [ قفل ] kilit.
 10. 38
  kûfte (F.) [ 1 [ کوفته .ezik. 2.köfte.
  kûh (F.) [ کوه ] dağ.
  kûhân (F.) [ کوهان ] hörgüç.
  kûhistan (F.) [ کوهستان ] dağlık.
  kuhl (A.) [ کحل ] göz sürmesi.
  kulel (A.) [ 1 [ قلل .kuleler. 2.doruklar.
  kullâb (A.) [ قلاب ] kanca, çengel.
  kulle (A.) [ 1 [ قله .kule. 2.doruk.
  kulûb (A.) [ قلوب ] kalpler.
  kumâr (A.) [ قمار ] kumar.
  kumâş (A.) [ قماش ] kumaş.
  kumrî (A.) [ قمری ] kumru.
  kûr (F.) [ کور ] kör.
  kur’a (A.) [ قرعه ] kur’a, ad çekme.
  kurâ (A.) [ قراء ] köyler.
  kurâze (A.) [ قراضه ] kırıntı, döküntü.
  kurb (A.) [ 1 [ قرب .yakınlık. 2.yakın.
  kûre (F.) [ کوره ] kuyumcu ocağı.
  kûrî (F.) [ کوری ] körlük.
  kurrâ (A.) [ قراء ] Kur’ân okuyucular.
  kurs (A.) [ قرص ] yuvarlak.
  kurûn (A.) [ 1 [ قرون .yüzyıllar. 2.çağlar.
  kurûn-i kadîme (F.) [ قرون قدیمه ] eski çağlar.
  kurûn-i ûlâ [ قرون اولی ] ilkçağ.
  kurûn-i vüstâ [ قرون وسطی ] ortaçağ.
  kûs (F.) [ کوس ] kös, büyük davul.
  kûse (F.) [ کوسه ] köse.
  kusûr (A.) [ 1 [ قصور .kasırlar. 2.eksiklik, hata, ihmal.
  kusur eylemek ihmalde bulunmak, hata yapmak.
  kûşe (F.) [ کوشه ] köşe.
  kûşiş (F.) [ کوشش ] çaba.
  kûşk (F.) [ کوشک ] köşk.
  kût (A.) [ قوت ] azık, yiyecek.
  kûtah (F.) [ کوتاه ] kısa.
  kûtahnazar (F.-A.) [ کوتاه نظر ] kıt görüşlü, basiretsiz.
  kutb (A.) [ قطب ] kutup.
  kutn (A.) [ قطن ] pamuk.
  kutr (A.) [ قطر ] çap.
  kuûd (A.) [ قعود ] oturma.
  kuvâ (A.) [ قوا ] güçler, kuvvetler.
  kuvve (A.) [ قوه ] güç, kuvvet.
  kuvve-i muhayyile [ قوهء مخيله ] hayal gücü.
  kuvve-i müeyyide [ قوهء مؤیده ] yaptırım gücü.
  kuvvet (A.) [ 1 [ قوت .güç. 2.askerî güç.
  kûy (F.) [ 1 [ کوی .köy. 2.sokak. 3.sevgilinin evinin bulunduğu yer.
  kuyûd (A.) [ 1 [ قيود .bağlar. 2.kayıtlar.
  kuyûdat (A.) [ قيودات ] kayıtlar.
  kuzât (A.) [ قضات ] kadılar.
  kûze (F.) [ کوزه ]] testi.
  kübrâ (A.) [ کبرا ] en büyük.
  küdûr (A.) [ کدور ] kederler.
  küdûret (A.) [ 1 [ کدورت .bulanıklık. 2.tasa.
  küffar (A.) [ کفار ] kafirler.
  küfr (A.) [ 1 [ کفر .kafirlik. 2.küfür.
  küfrbâz (A.-F.) [ کفرباز ] küfürbaz.
  kühen (F.) [ کهن ] eski.
  külah (F.) [ کلاه ] şapka.
  külbe (F.) [ کلبه ] kulübe.
  küleh (F.) [ کله ] külah, şapka.
  külfet (A.) [ 1 [ کلفت .zahmet. 2.merasim.
  küll (A.) [ کل ] tüm, bütün.
  küllî (A.) [ 1 [ کلی .genel. 2.çok.
  külliyyen (A.) [ کليا ] tamamen, tümü.
  künc (F.) [ کنج ] köşe.
  küngüre (F.) [ کنگره ] şerefe.
  künh (A.) [ کنه ] asıl, öz.
  künûn (F.) [ کنون ] şimdi.
  künûz (A.) [ کنوز ] hazineler.
  küre (A.) [ کره ] küre.
  küre-i arz [ کرهء ارض ] yerküre, dünya.
  kürevî (A.) [ کروی ] küresel.
  kürre (F.) [ 1 [ کره .sıpa. 2.tay.
  kürsî (A.) [ 1 [ کرسی .kürsü, taht. 2.başkent.
  küsûf (A.) [ 1 [ کثوف .güneş tutulması. 2.tutulma.
  küsûr (A.) [ 1 [ کسور .kesirler. 2.parçalar.
  küşad (F.) [ 1 [ کشاد .açma. 2.açılma, açılış.
  küşâd etmek açılış yapmak, açmak.
  küştî (F.) [ کشتی ] güreş.
  küttâb (A.) [ کتاب ] kâtipler, yazıcılar.
  kütüb (A.) [ کتب ] kitaplar.
  kütübhâne (A.-F.) [ کتبخانه ] kütüphane.
 11. 39
  _L_
  lâ (A.) [ 1 [ لا .hayır. 2.yoktur.
  la’l (A.) [ 1 [ لعل .al. 2.lal taşı. 3.kırmızı dudak.
  lâakal (A.) [ لااقل ] en azından, hiç olmazsa.
  lâbe (F.) [ لابه ] yalvarma.
  lâbis (A.) [ لابس ] giyen.
  lâbis olmak giymek.
  lâbüd (A.) [ لابد ] gerekli, lazım.
  lâcerem (A.) [ لاجرم ] kuşkusuz.
  lâcverd (F.) [ لاجورد ] lacivert.
  lâdînî (A.) [ لادینی ] laik, din dışı.
  lâf (F.) [ لاف ] söz.
  lafazan (F.) [ لافزن ] geveze.
  lafız (A.) [ لفظ ] söz.
  lâfügüzâf (F.) [ لاف و گزاف ] boş söz, zırva.
  lafz (A.) [ لفظ ] söz, lafız.
  lafzî (A.) [ لفظی ] lafız ile ilgili, söz ile ilgili.
  lâgar (F.) [ لاغر ] zayıf, cılız.
  lağv (A.) [ 1 [ لغو .kaldırma. 2.boşuna.
  lağvedilmek (A.-T.) 1.kaldırılmak. 2.hükümsüz kılınmak.
  lağvetmek (A.-T.) 1.kaldırmak. 2.hükümsüz kılmak.
  lağvolmak (A.-T.) 1.kaldırılmak. 2.hükümsüz kalmak.
  lağvolunmak (A.-T.) 1.kaldırılmak. 2.hükümsüz kılınmak.
  lağz (A.) [ لغز ] sürçme.
  lağziş (F.) [ لغزش ] sürçme, kayma.
  lahd (A.) [ لحد ] mezar, lahit.
  lahika (A.) [ لاحقه ] ek.
  lahm (A.) [ لحم ] et.
  lahn (A.) [ 1 [ لحن .uyum. 2.tavır. 3.dil.
  laht (F.) [ لخت ] parça.
  lâhûtî (A.) [ لاهوتی ] ilahî.
  lahza (A.) [ لحظه ] an, lahza.
  laîn (A.) [ لعين ] lanetlenmiş.
  lakab (A.) [ لقب ] lakap.
  lâkayd (A.) [ لاقيد ] kayıtsız.
  lâkaydî (A.) [ لاقيدی ] kayıtsızlık.
  lâkin (A.) [ لکن ] ancak, ne var ki.
  laklâk (A.) [ لقلاق ] leylek.
  laklaka (A.) [ لقلقه ] boş laf.
  lâl (F.) [ لال ] dilsiz.
  lâle (F.) [ لاله ] lale çiçeği.
  lâlekâ (F.) [ 1 [ لالکا .pabuç. 2.taç, ibik.
  lâlettayin (A.) [ لا علی التعيين ] gelişigüzel.
  lâlezar (F.) [ لاله زار ] lale bahçesi.
  lâmehâle (A.) [ لامحاله ] ister istemez, çaresiz.
  lâmekan (A.) [ لامکان ] mekansızlık.
  lâmi’ (A.) [ لامع ] parlayan.
  lâmia (A.) [ لامعه ] parlayan.
  lâmise (A.) [ لامسه ] dokunma duyusu.
  lâne (F.) [ لانه ] yuva.
  lanet (A.) [ لعنت ] lanet, beddua.
  lâsiyyema (A.) [ لاسيما ] özellikle.
  lâşe (F.) [ لاشه ] leş.
  lâşehâr (F.) [ لاشه خوار ] leş yiyen.
  latif (A.) [ لطيف ] hoş, yumuşak.
  latife (A.) [ لطيفه ] şaka.
  latife etmek (A.-T.) şaka yapmak.
  latifegû (A.-F.) [ لطيفه گو ] şakacı.
  latme (A.) [ لطمه ] tokat.
  lâubali (A.) [ لاابالی ] kayıtsız, gamsız.
  lâubalîlik (A.-T.) kayıtsızlık, gamsızlık.
  lây (F.) [ 1 [ لای .çamur. 2.tortu.
  lâya’kil (A.) [ لایعقل ] kendinde olmayan.
  lâyemut (A.) [ لایموت ] ölümsüz.
  lâyenkatı (A.) [ لاینقطع ] kesintisiz, sürekli.
  lâyetecezza (A.) [ لایتجزا ] parçalanmaz, ayrılmaz.
  lâyetegayyer (A.) [ لایتغير ] değişmez.
  lâyetenâhi (A.) [ لا یتناهی ] sonsuz.
  lâyetezelzül (A.) [ لا یتزلزل ] sarsılmaz.
  lâyiha (A.) [ لایحه ] tasarı.
  lâyuad (A.) [ لایعد ] sayısız.
  lâzevâl (A.) [ لازوال ] yok olmaz, ölümsüz.
  lâzım (A.) [ 1 [ لازم .gerekli. 2.geçişsiz.
  lâzıme (A.) [ لازمه ] gerekli.
  leâli (A.) [ لئالی ] inciler.
  leb (F.) [ لب ] dudak.
  lebâleb (F.) [ لبالب ] ağzına kadar dolu.
  leben (A.) [ لبن ] süt.
  leb-i derya (F.) [ لب دریا ] sahil, deniz kenarı.
  lecâcet (A.) [ لجاجت ] inat.
  lecûc (A.) [ لجوج ] inatçı.
  ledünnî (A.) [ لدنی ] Tanrı sırlarıyla ilgili.
  leffen (A.) [ لفا ] ilişikte.
  leh (A.) [ له ] yan, yana, yararına.
  lehv (A.) [ 1 [ لهو .oyun. 2.yararı olmayan işler.
  leîm (A.) [ لئيم ] alçak.
  leîmâne (A.-F.) [ لئيمانه ] alçakça.
  leked (F.) [ 1 [ لکد .tekme. 2.çifte.
  lekedâr (F.) [ لکه دار ] lekeli.
  lem’a (A.) [ لمعه ] parıltı.
  lemeân (A.) [ لمعان ] parıldama.
  lemeât (A.) [ لمعات ] parıltılar.
  lems (A.) [ لمس ] dokunma.
  lemyezel (A.) [ 1 [ لم یزل .yok olmayan, kalıcı. 2.Tanrı.
  leng (F.) [ لنگ ] aksak, topal.
  lerzân (F.) [ لرزان ] titrek.
  lerziş (F.) [ لرزش ] titreme.
  leşker (F.) [ 1 [ لشکر .asker. 2.ordu.
  letâfet (A.) [ 1 [ لطافت .hoşluk. 2.yumuşaklık. 3.güzellik.
  letâif (A.) [ لطائف ] şakalar, fıkralar, latifeler.
  levâhık (A.) [ لواحق ] ekler.
  levâyih (A.) [ لوایح ] tasarılar.
  levâzım (A.) [ لوازم ] gereçler, gerekli şeyler.
  levend (F.) [ 1 [ لوند .Osmanlı deniz eri. 2.ayyaş. 3.zampara. 4.kabadayı.
  levh (A.) [ لوح ] levha.
  levha (A.) [ لوحه ] plaka, tabela.
  levn (A.) [ 1 [ لون .renk. 2.tür.
  levs (A.) [ لوث ] pislik.
  levze (A.) [ 1 [ لوزه .badem. 2.bademcik.
  leyâlî (A.) [ ليالی ] geceler.
  leyl (A.) [ ليل ] gece.
  leyle (A.) [ ليله ] gece.
  leylî (A.) [ ليلی ] yatılı.
  leylünehâr (A.) [ ليل و نهار ] gece gündüz.
  leyyin (A.) [ لين ] yumuşak.
  lezâiz (A.) [ لذات ] lezzetler.
  lezîz (A.) [ لذیذ ] lezzetli.
  lezzât (A.) [ 1 [ لذات .lezzetler. 2.zevkler.
  lezzet (A.) [ 1 [ لذت .lezzet, tad. 2.zevk.
  libas (A.) [ لباس ] giysi.
  licâm (F.) [ لجام ] gem.
  lifâfe (A.) [ لفافه ] sargı.
  ligâm (F.) [ 1 [ لگام .gem. 2.dizgin.
  lihâf (A.) [ لحاف ] yorgan.
  lihye (A.) [ لحيه ] sakal.
  lîk (F.) [ ليک ] ama ancak.
  likâ (A.) [ 1 [ لقا .buluşma. 2.yüz.
  lîme (F.) [ ليمه ] parça.
  lîmû (F.) [ ليمو ] limon.
  lisân (A.) [ لسان ] dil.
  lisanî (A.) [ لسانی ] dil ile ilgili.
  lisâniyyat (A.) [ لسانيات ] dilbilim.
  lise (A.) [ لثه ] diş eti.
  livâ (A.) [ لوا ] sancak, bayrak.
  livata (A.) [ لواطه ] kulamparalık, oğlancılık.
  liyakat (A.) [ لياقت ] yaraşma.
  lu’bet (A.) [ لعبت ] oyuncak.
  lu’betbaz (A.-F.) [ لعبت باز ] kuklacı.
  luâb (A.) [ لعاب ] salya.
  lugât (A.) [ 1 [ لغات .sözlük. 2.kelimeler.
  lugat (A.) [ 1 [ لغت .söz. 2.sözlük. 3.kelime.
  lugaz (A.) [ لغز ] bilmece.
  lukme (A.) [ لقمه ] lokma.
  lûle (F.) [ 1 [ لوله .boru. 2.lüle, kağıt külah.
  lutf (A.) [ 1 [ لطف .iyilik, lütuf. 2.güzellik.
  lutfeylemek ilgi göstermek, iyilik etmek.
  lutfkâr (A.-F.) [ لطفکار ] lütuf sahibi.
  lutufdîde (A.-F.) [ لطف دیده ] iyilik görmüş, lütuf görmüş.
  lutufkâr (A.-F.) [ لطفکار ] lütuf sahibi.
  lü’lü (A.) [ لؤلؤ ] inci.
  lübb (A.) [ لب ] öz.
  lücce (A.) [ 1 [ لجه .kalabalık. 2.gümüş. 3.deniz, engin su.
  lüknet (A.) [ لکنت ] dil tutukluğu.
  lüle (F.) [ 1 [ لوله .boru. 2.lüle, kağıt külah.
  lüzum (A.) [ لزوم ] gereklilik, lazım olma.
  lüzum görmek gerekli bulmak. 12. 40
  -M-

  mâ (A.) [ ما ] su.
  mâ (F.) [ ما ] biz.
  ma’âyib (A.) [ معایب ] kusurlar, ayıplar.
  ma’ber (A.) [ معبر ] geçit.
  ma’ni (A.) [ معنی ] anlam.
  ma’raz (A.) [ معرض ] sergi.
  ma’reke (A.) [ معرکه ] savaş alanı.
  ma’şerî (A.) [ معشری ] kollektif.
  maâbid (A.) [ معابد ] mabetler, ibadet yerleri.
  maâbir (A.) [ معابر ] geçitler.
  maâd (A.) [ 1 [ معاد .dönüş yeri. 2.ahiret.
  mâadâ (A.) [ ماعدا ] dışında, -den başka, başka, öte, yanı sıra.
  maâdin (A.) [ معادن ] madenler.
  maalesef (A.) [ مع الأسف ] ne yazık ki.
  maalmemnûniye (A.) [ مع الممنونيه ] seve seve.
  maânî (A.) [ معانی ] anlamlar.
  maârif (A.) [ 1 [ معارف .bilimler. 2.kültür. 3.Millî Eğitim Bakanlığı.
  maarif nezareti millî eğitim bakanlığı.
  maâş (A.) [ 1 [ معاش .geçim. 2.aylık.
  271
  maatteessüf (A.) [ مع التأسف ] ne yazık ki, üzülerek, maalesef.
  maazâlik (A.) [ مع ذلک ] bununla birlikte.
  maâzallah (A.) [ معاذ الله ] Allah esirgesin.
  mâba’dut-tabîa (A.) [ مابعدالطبيعه ] fizik ötesi, doğa ötesi.
  mâba’duttabîiyye (A.) [ مابعدالطبيعيه ] metafizik, doğa ötesi.
  mâbad (A.) [ مابعد ] sonraki.
  mâbadı var (A.-T.) devam edecek, sürecek, arkası var.
  mabed (A.) [ 1 [ معبد .tapınak. 2.ibadethane.
  mâbeyn (A.) [ 1 [ مابين .arası. 2.padişah sarayı.
  mabud (A.) [ معبود ] ibadet edilen,
  mâcera (A.) [ 1 [ ماجرا .cereyan eden. 2.serüven.
  mâceraperest (A.-F.) [ ماجراپرست ] maceracı.
  maceraperestî (A.-F.) [ ماجراپرستی ] maceracılık, maceraperestlik.
  mâdâmülhayat (A.) [ مادامالحيات ] ömür boyu.
  madde be madde (A.-F.) [ ماده بماده ] madde madde.
  maddî (A.) [ 1 [ مادی .madde ile ilgili. 2.materyalist.
  maddiyet (A.) [ مادیت ] maddîlik.
  maddiyye (A.) [ 1 [ مادیه .madde ile ilgili. 2.matetaryalist.
  mâde (F.) [ ماده ] dişi.
  mâdelet (A.) [ معدلت ] adalet.
  madeniyyât (A.) [ معدنيات ] madencilik bilimi, mineraloji.
  mâder (F.) [ مادر ] anne.
  maderî (F.) [ مادری ] anne ile ilgili, ana tarafı.
  272
  mâderzâd (F.) [ مادرزاد ] anadan doğma.
  mâdiyân (F.) [ مادیان ] kısrak.
  madûd (A.) [ معدود ] sayılı.
  madûd olmak sayılmak.
  mâdum (A.) [ معدوم ] yok olmuş.
  mâdumiyet (A.) [ معدوميت ] yokluk.
  mâdun (A.) [ مادون ] ast, aşağıda, alt.
  mâfevk (A.) [ مافوق ] üst, üstü, yukarısı.
  mafsal (A.) [ مفصل ] eklem.
  magâre (A.) [ مغاره ] mağara.
  mağâk (F.) [ 1 [ مغاک .çukur. 2.mezar.
  mağâzî (A.) [ 1 [ مغازی .savaşlar, gazalar. 2.savaş öyküleri.
  mağbûn (A.) [ مغبون ] aldatılmış.
  mağdûr (A.) [ مغدور ] haksızlığa uğramış.
  mağdur etmek haksızlığa uğratarak zor durumda bırakmak.
  mağdur olmak haksızlığa uğramayarak zor durumda kalmak.
  mağduriyet (A.) [ مغدوریت ] haksızlığa uğrama, mağdur olma.
  mağfiret (A.) [ مغفرت ] yarlıgama.
  mağfiret etmek yarlıgamak.
  mağfur (A.) [ مغفور ] yarlıganmış.
  mağlata (A.) [ مغلطه ] laf salatası, yanıltmaca.
  mağlub (A.) [ مغلوب ] yenik.
  mağmûm (A.) [ مغموم ] gamlı, kederli.
  273
  mağrib (A.) [ 1 [ مغرب .batı. 2.akşam namazı. 3.Kuzeybatı Afrika. 4.Fas.
  mağrur (A.) [ مغرور ] gururlu, kendini beğenmiş.
  mağrûr olmak gururlanmak.
  mağrûrane (A.-F.) [ مغرورانه ] gururlanarak, kendini beğenerek.
  mağsub (A.) [ مغصوب ] gaspedilmiş.
  mağşuş (A.) [ مغشوش ] karışmış.
  mağz (F.) [ 1 [ مغز .beyin. 2.iç, öz. 3.ilik.
  mağzûb (A.) [ مغضوب ] gazaba uğratılmış.
  mâh (F.) [ ماه ] ay.
  mahabbet (A.) [ محبت ] sevgi.
  mahabbet eylemek sevmek.
  mahâfil (A.) [ 1 [ محافل .mahfiller. 2.toplantı yerleri.
  mahâkim (A.) [ محاکم ] mahkemeler.
  mahal (A.) [ محل ] yer.
  mahall (A.) [ محل ] yer.
  mahallî (A.) [ 1 [ محلی .yerel. 2.yerli.
  mahalliye (A.) [ محليه ] yerel.
  mâhâne (F.) [ ماهانه ] aylık.
  mahâret (A.) [ مهارت ] beceri.
  mâhasal (A.) [ ماحصل ] sonuç.
  mahâsin (A.) [ محاسن ] iyilikler, güzellikler.
  mâhazar (A.) [ ماحضر ] hazırda olan.
  mahâzin (A.) [ مخازن ] mahzenler.
  274
  mahâzîr (A.) [ محاذیر ] sakıncalar.
  mahbes (A.) [ محبس ] hapishane.
  mahbûb (A.) [ 1 [ محبوب .sevilen. 2.sevgili.
  mahbus (A.) [ 1 [ محبوس .hapsedilmiş. 2.hapishane.
  mahcûb (A.) [ 1 [ محجوب .örtülmüş. 2.utangaç.
  mahcûb etmek utandırmak.
  mahcûb olmak utanmak.
  mahcûbiyet (A.) [ محجوبيت ] utangaçlık.
  mahcûz (A.) [ محجوظ ] hacizli.
  mahcûz olmak haczedilmek.
  mahdud (A.) [ محدود ] sınırlı, kasıtlı.
  mahdum (A.) [ مخدوم ] oğul.
  mâhe (F.) [ ماهه ] matkap.
  mahfaza (A.) [ محفظه ] kutu, kap.
  mahfî (A.) [ مخفی ] gizli.
  mahfil (A.) [ 1 [ محفل .toplantı yeri. 2.cami mahfili.
  mahfiyyen (A.) [ مخفيا ] gizlice.
  mahfuz (A.) [ محفوظ ] korunmuş, saklanmış.
  mâh-ı nev (F.) [ ماه نو ] hilal, ay.
  mâh-ı sipihr [ ماه سپهر ] ay, gökyüzündeki ay.
  mâhî (F.) [ ماهی ] balık.
  mahir (A.) [ ماهر ] becerili, maharetli.
  mahiyet (A.) [ ماهيت ] asıl, esas, içyüzü.
  275
  mahkûk (A.) [ محکوک ] kazılmış, kazılarak yazılmış, yontulmuş.
  mahkum (A.) [ محکوم ] hüküm giymiş.
  mahkûm etmek hüküm giydirmek.
  mahkum olmak hüküm giymek.
  mahlas (A.) [ مخلص ] takma ad.
  mahlû (A.) [ مخلوع ] tahttan indirilmiş.
  mahluk (A.) [ مخلوق ] yaratık.
  mahlul (A.) [ محلول ] erimiş, çözülmüş, hallolmuş.
  mahlut (A.) [ مخلوط ] karışık.
  mahmûd (A.) [ 1 [ محمود .övülmüş. 2.hamd edilmiş.
  mahmul (A.) [ محمول ] yüklü.
  mahmur (A.) [ مخمور ] uykulu, baygın.
  mâhpâre (F.) [ 1 [ ماه پاره .ay parçası. 2.çok güzel.
  mahrec (A.) [ مخرج ] çıkış yeri.
  mahrem (A.) [ 1 [ محرم .nikah düşmeyen. 2.gizli.
  mâhru (F.) [ ماهرو ] ay yüzlü, güzel yüzlü.
  mahruk (A.) [ محروق ] yanık, yanmış.
  mahrûkat (A.) [ محروقات ] yakacak.
  mahrum (A.) [ محروم ] yoksun.
  mahrum etmek yoksun bırakmak.
  mahrum olmak yoksun kalmak.
  mahrumiyet (A.) [ محروميت ] yoksunluk, mahrumluk.
  mahrut (A.) [ مخروط ] koni.
  276
  mahsûb (A.) [ محسوب ] hesap edilen.
  mahsûl (A.) [ محصول ] ürün, sonuç.
  mahsur (A.) [ محصور ] kuşatılmış.
  mahsus (A.) [ 1 [ مخصوص .özgü, ayrılmış. 2.bilerek.
  mahsûs (A.) [ مخصوص ] hissedilen, hissedilir.
  mahşer (A.) [ 1 [ محشر .kıyamet yeri. 2.aşırı kalabalık.
  mâhtâb (F.) [ ماهتاب ] mehtap.
  mahtûm (A.) [ مختوم ] mühürlü.
  mahtût (A.) [ 1 [ مخطوط .yazılı. 2.çizili.
  mahv (A.) [ 1 [ محو .yok etme. 2.yok olma.
  mahvetmek (A.-T.) yok etmek.
  mahz (A.) [ محض ] sırf, sade, tam.
  mahzar (A.) [ 1 [ محضر .huzur, kat. 2.görünüş.
  mahzun (A.) [ محزون ] hüzünlü.
  mahzun etmek hüzünlendirmek.
  mahzun olmak hüzünlenmek.
  mahzûnane (A.-F.) [ محزونانه ] hüzünlü bir halde.
  mahzur (A.) [ محذور ] sakınca.
  mahzur görmek sakıncalı bulmak.
  mahzûzat (A.) [ محظوظات ] hoşa gidecek şeyler.
  mâî (A.) [ 1 [ مائی .su ile ilgili. 2.mavi.
  mâ-i mukattar [ ماء مقطر ] damıtık su.
  mâide (A.) [ مائده ] sofra.
  277
  mâil (A.) [ 1 [ مائل .eğilimli, istekli. 2.eğimli, meyilli. 3.çalan.
  mâil olmak eğilim göstermek.
  maîşet (A.) [ معيشت ] geçim, dirlik.
  maiyyet (A.) [ معيت ] birlik, beraberlik, yanında bulunma.
  mak’ad (A.) [ 1 [ مقعد .makat, ***. 2.minder.
  makâbir (A.) [ مقابر ] mezarlar, kabirler.
  mâkabl (A.) [ ماقبل ] önceki, önü.
  mâkablettârih (A.) [ ماقبل التاریخ ] tarih öncesi.
  makâl (A.) [ مقال ] söz.
  makam (A.) [ 1 [ مقام .yer. 2.kat, huzur. 3.musikî makamı
  makâmat (A.) [ مقامات ] makamlar.
  makarr (A.) [ 1 [ مقر .başkent. 2.merkez.
  makâsıd (A.) [ مقاصد ] maksatlar.
  makber (A.) [ مقبر ] mezar.
  makbere (A.) [ مقبره ] mezar.
  makbul (A.) [ مقبول ] kabul edilen, beğenilen.
  makbuz (A.) [ 1 [ مقبوض .alınmış. 2.alındı belgesi.
  makdem (A.) [ مقدم ] gelme, geliş.
  makdur (A.) [ 1 [ مقدور .güç. 2.elden gelen.
  makes (A.) [ معکس ] yansıma yeri.
  makes bulmak (A.-T.) yansımak, yansıyacak yer bulmak.
  makes olmak (A.-T.) yansıtmak, yansıma yeri olmak.
  makhûr (A.) [ 1 [ مقهور .kahrolmuş, yenilmiş. 2.gazaba uğramış. 13. 41

  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

  mâkiyan (F.) [ ماکيان ] tavuk.
  makrun (A.) [ مقرون ] yakın.
  maksad (A.) [ مقصد ] amaç.)
  maksûd (A.) [ مقصود ] istenilen, maksat.
  makta (A.) [ 1 [ مقطع .kesim yeri. 2.kesit.)
  maktel (A.) [ 1 [ مقتل .öldürme yeri. 2.ünlü birinin ölümü üzerine yazılan şiir.
  maktû (A.) [ 1 [ مقطوع .kesilmiş, kesik. 2.pazarlık yapılmaz.
  maktül (A.) [ مقتول ] öldürülen.
  maktül olmak öldürülmek.
  mâkul (A.) [ معقول ] akla uygun.
  makûlat (A.) [ معقولات ] aklî bilgiler.
  makûle (A.) [ مقوله ] kategori.
  makûs (A.) [ 1 [ معکوس .ters. 2.uğursuz.
  mal (A.) [ 1 [ مال .mal. 2.servet.
  mâlâmâl (F.) [ مالامال ] dopdolu.
  mâlî (A.) [ 1 [ مالی .mal ile ilgili. 2.maliye ile ilgili.
  mâlihulya (Yun.-A.) [ مالی خوليا ] melankoli.
  mâlik (A.) [ مالک ] sahip.
  mâlikiyet (A.) [ مالکيت ] sahip olma.
  maliye (A.) [ ماليه ] devletin gelir ve gider işlerini takip eden bakanlık ve ona
  bağlı daireler.
  malûl (A.) [ معلول ] özürlü, hastalıklı.
  malûlen (A.) [ معلولا ] sakatlanmış olarak, özürlü olarak.
  279
  malûlîn (A.) [ معلولين ] hastalar, sakatlar.
  malûm (A.) [ معلوم ] bilinen.
  malûm olmak anlaşılmak, bilinmek.
  malûmat (A.) [ معلومات ] bilgi.
  malûmatfurûş (A.-F.) [ معلومات فروش ] bilgiçlik taslayan.
  malûmatfurûşluk (A.-F.-T.) bilgiçlik taslama.
  malûmatfurûşluk etmek bilgiçlik taslamak.
  mâmafih (A.) [ مع مافيه ] bununla birlikte.
  mâmelek (A.) [ ماملک ] sahip olunan.
  mamûl (A.) [ 1 [ معمول .yapılmış, imal edilmiş. 2.alışılmış.
  mamûlat (A.) [ معمولات ] imal edilenler.
  mamûlün fevkinde alışılmışın ötesinde.
  mamûr (A.) [ معمور ] bayındır, imar edilmiş.
  mamûr edilmek bayındırlaştırılmak, imar edilmek.
  mamûr etmek bayındırlaştırmak.
  mamûr olmak bayındır olmak.
  mamûre (A.) [ معموره ] bayındır yer.
  mamûriyet (A.) [ معموریت ] bayındırlık.
  mana (A.) [ معنی ] anlam.
  manalandırmak anlam kazandırmak.
  manen (A.) [ 1 [ معنا .mana yolu ile. 2.gönülden.
  mânend (F.) [ مانند ] gibi.
  manevî (A.) [ 1 [ معنوی .anlam ile ilgili. 2.ruh ile ilgili.
  280
  maneviyat (A.) [ 1 [ معنویات .manaya dayalı şeyler. 2.moral değerler.
  mani (A.) [ معنی ] engel.
  mani olmak engel olmak.
  mânia (A.) [ مانعه ] engel.
  manidar (A.-F.) [ معنی دار ] anlamlı.
  mansıb (A.) [ منصب ] devlet memuriyetindeki makam.
  mansıbdar (A.-F.) [ منصبدار ] makam sahibi devlet memuru.
  mansur (A.) [ منصور ] Tanrı’nın yardımıyla zafer kazanan.
  mantıkan (A.) [ منطقا ] mantık bakımından.
  mantıkî (A.) [ منطقی ] mantıklı.
  mantıkiyyûn (A.) [ منطقيون ] mantıkçılar, mantık bilginleri.
  manzar (A.) [ 1 [ منظر .seyir yeri. 2.görünüş. 3.yüz.
  manzara (A.) [ منظره ] görünüm.
  manzum (A.) [ منظوم ] nazmedilmiş.
  manzûmât (A.) [ منظومات ] manzumeler.
  manzûme (A.) [ 1 [ منظومه .dizilmiş. 2.vezinli söz, şiir. 3.sistem.
  manzur (A.) [ 1 [ منظور .bakılan. 2.dikkat çeken.
  manzur olmak görülmek, göze çarpmak.
  mâr (F.) [ مار ] yılan.
  maraz (A.) [ مرض ] hastalık.
  marazî (A.) [ مرضی ] hastalıklı, hastalkla ilgili.
  mârgîr (F.) [ مارگير ] yılancı, yılan tutan.
  marifet (A.) [ 1 [ معرفت .bilme. 2.ustalık, beceri. 3.aracı.
  281
  mariz (A.) [ مریض ] hasta.
  mârpîç (F.) [ مارپيچ ] marpuç, nargile marpucu.
  maruf (A.) [ 1 [ معروف .bilinen. 2.ünlü, tanınmış.
  marûf olmak tanınmak, bilinmek.
  maruz (A.) [ 1 [ معروض .arzedilen, sunulan. 2.karşı karşıya kalma, tutulma.
  maruz olmak karşı karşıya kalmak.
  maruzat (A.) [ معروضات ] sunulanlar, arzedilecek şeyler.
  mâsabak (A.) [ ماسبق ] geçen, geçmiş.
  masâri (A.) [ مصارع ] dizeler, mısralar.
  masârif (A.) [ مصارف ] harcamalar.
  masdar (A.) [ 1 [ مصدر .çıkış yeri, kaynak. 2.masdar.
  mâsebak (A.) [ ماسبق ] geçen, geçmiş.
  mashara (A.) [ مسخره ] soytarı.
  mâsiva (A.) [ 1 [ ماسوی .Tanrı’nın dışındaki varlıklar. 2.dünyaya özgü her şey.
  masiyet (A.) [ 1 [ معصيت .günah. 2.isyan.
  maskat (A.) [ 1 [ مسقط .düşüş yeri.
  maskat-ı re’s [ مسقط رأس ] doğum yeri.
  maslahat (A.) [ 1 [ مصلحت .iş. 2.dirlik düzenlik.
  maslahatgüzar (A.-F.) [ مصلحت گزار ] elçi adına devlet işlerini yürüten.
  masnû (A.) [ 1 [ مصنوع .yapma, yapay. 2.sanatlı.
  masraf (A.) [ مصرف ] harcama, gider.
  masrû (A.) [ مصروع ] saralı.
  masrûf (A.) [ مصروف ] harcanmış.
  282
  masruf olmak harcanmak.
  mass (A.) [ مص ] emme.
  massetmek emmek, çekmek.
  mâst (F.) [ ماست ] yoğurt.
  mastaba (A.) [ 1 [ مصطبه .meyhane. 2.sedir.
  masum (A.) [ 1 [ معصوم .suçsuz, günahsız. 2.küçük çocuk.
  masumane (A.-F.) [ معصومانه ] masumca.
  masume (A.) [ 1 [ معصومه .suçsuz, günahsız. 2.küçük kız çocuğu.
  masumiyet (A.) [ معصوميت ] masumluk, suçsuzluk.
  masûn (A.) [ مصون ] korunmuş, saklanmış.
  masûn kalmak korunmak, zarar gelmemek.
  mâşe (F.) [ ماشه ] maşa.
  maşer (A.) [ معشر ] toplum.
  maşerî (A.) [ معشری ] kollektif, ortaklaşa.
  mâşıta (A.) [ ماشطه ] kadın makyajcısı, kadın kuaförü.
  mâşî (A.) [ ماشی ] yürüyen.
  mâşiyen (A.) [ ماشيا ] yürüyerek.
  maşrık (A.) [ مشرق ] doğu.
  maşûk (A.) [ معشوق ] (erkek) sevgili.
  maşuka (A.) [ معشوقه ] (bayan) sevgili.
  matbaa (A.) [ مطبعه ] basımevi.
  matbah (A.) [ مطبخ ] mutfak.
  matbû (A.) [ 1 [ مطبوع .basılı. 2.hoşa giden, hoş.
  283
  matbûat (A.) [ 1 [ مطبوعات .basın. 2.basılı şeyler.
  mâtem (A.) [ ماتم ] yas.
  mâtem tutmak yas tutmak.
  mâtemdar (A.-F.) [ ماتمدار ] yaslı.
  mâtemî (A.-F.) [ ماتمی ] yaslı.
  mâtemli (A.-T.) yaslı.
  mâtemserâ (A.-F.) [ ماتمسرا ] yas tutulan ev.
  mâtemzede (A.-F.) [ ماتم زده ] yaslı.
  matla (A.) [ 1 [ مطلع .doğuş yeri. 2.kaside ve gazelin ilk beyti.
  matlab (A.) [ 1 [ مطلب .konu. 2.istek.
  matlub (A.) [ 1 [ مطلوب .istenilen, aranan. 2.alacak.
  matlûb etmek istemek.
  matrûd (A.) [ مطرود ] kovulmuş.
  matrûş (A.) [ 1 [ مطروش .sakalsız. 2.tıraşlanmış.
  matuf (A.) [ معطوف ] yönelik, çevrili.
  matûh (A.) [ معتوه ] bunak, bunamış.
  matûhe (A.) [ معتوهه ] bunak, bunamış (bayan).
  mâvaka (A.) [ ماوقع ] olup biten.
  mâverâ (A.) [ 1 [ ماورا .öte, ötesinde. 2.ahiret, öbür dünya.
  mavtın (A.) [ موطن ] yurt tutulan yer.
  mâye (F.) [ 1 [ مایه .maya. 2.para. 3.mal. 4.güç.
  mâyedar (F.) [ 1 [ مایه دار .mayalı. 2.paralı. 3.mal sahibi. 4.güçlü.
  mâyi (A.) [ مایع ] sıvı.
  284
  mayûb (A.) [ 1 [ معيوب .kusurlu. 2.ayıplanmış.
  mazanna (A.) [ 1 [ مظنه .ermiş sanılan.2.zan altındaki.
  mazarrat (A.) [ 1 [ مضرت .zarar verme. 2.zarar.
  mazarrât (A.) [ مضرات ] zararlar.
  mazbata (A.) [ مضبطه ] tutanak.
  mazbata tanzim etmek tutanak düzenlemek.
  mazbut (A.) [ 1 [ مضبوط .zaptedilmiş. 2.kayda geçirilmiş. 3.derli toplu. 4.sağlam.
  mazbutat (A.) [ مضبوطات ] kayda geçirilenler.
  mazeret (A.) [ معذرت ] özür.
  mazerethâh (A.-F.) [ معذرت خواه ] özür dileyen.
  mazhar (A.) [ 1 [ مظهر .ortaya çıkış yeri. 2.şereflenme, nail olma.
  mazhar olmak karşılaşmak, nail olmak.
  mâzi (A.) [ ماضی ] geçmiş, geçmiş zaman.
  mazlum (A.) [ 1 [ مظلوم .zulme uğramış. 2.sesiz sedasız.
  mazlumâne (A.-F.) [ مظلومانه ] mazlumca.
  mazlûmiyet (A.) [ 1 [ مظلوميت .mazlumluk, zulme uğramışlık. 2.sesiz sedasız
  olma.
  mazmaza (A.) [ مضمضه ] gargara.
  mazmaza yapmak gargara yapmak, ağızda su çalkalamak.
  mazmun (A.) [ 1 [ مضمون .kavram. 2.ince söz.
  maznun (A.) [ مظنون ] zanlı.
  maznun olmak zan altında kalmak.
  mazrub (A.) [ 1 [ مضروب .dövülen. 2.çarpılan.
  285
  mazruf (A.) [ 1 [ مظروف .kaba konulan. 2.zarflı.
  mâzu (F.) [ مازو ] mazı.
  mazûl (A.) [ معزول ] görevden alınmış, azledilmiş.
  mazul olmak görevden alınmak, azledilmek.
  mazur (A.) [ معذور ] özürlü.
  me’vâ (A.) [ مأوا ] sığınma yeri.
  me’yûs (A.) [ مأیوس ] umutsuz.
  me’yûs etmek umutsuz bırakmak.
  me’yûs olmak umudunu yitirmek.
  meâb (A.) [ مآب ] sığınma yeri.
  meâd (A.) [ 1 [ معاد .dönüş yeri. 2.ahiret.
  meâhiz (A.) [ مآخذ ] kaynaklar.
  meâl (A.) [ مآل ] anlam.
  meâric (A.) [ معارج ] merdivenler.
  meâsî (A.) [ 1 [ معاصی .isyanlar. 2.günahlar.
  meâyib (A.) [ معایب ] kusurlar, ayıplar.
  mebâd (F.) [ مباد ] sakın, aman sakın, olmaya.
  mebâdâ (F.) [ مبادا ] sakın, aman sakın, olmaya.
  mebâdî (A.) [ مبادی ] ilkeler, prensipler.
  mebâhis (A.) [ مباحث ] konular, bahisler.
  mebânî (A.) [ 1 [ مبانی .temeller. 2.yapılar, binalar.
  mebde’ (A.) [ 1 [ مبدأ .başlangıç noktası.
  mebde-i tarih [ مبدأ تاریخ ] tarih başlangıcı.
  286
  mebhas (A.) [ 1 [ مبحث .bölüm, fasıl. 2.bilim.
  mebhûs (A.) [ مبحوث ] bahsedilen.
  mebhût (A.) [ مبهوت ] şaşkın.
  meblağ (A.) [ 1 [ مبلغ .tutar. 2.para.
  mebnâ (A.) [ مبنی ] bina.
  mebnî (A.) [ 1 [ مبنی .dayanan. 2.bina edilmiş.
  mebsût (A.) [ مبسوط ] yaygın, açık.
  mebsûten (A.) [ مبسوطا ] yaygın olarak.
  mebus (A.) [ 1 [ مبعوث .gönderilmiş. 2.milletvekili. 3.ölümden sonra dirilen.
  mebzûl (A.) [ مبذول ] bol.
  mebzûlen (A.) [ مبذولا ] bolca.
  mebzûliyet (A.) [ مبذوليت ] bolluk.
  mec’ûl (A.) [ مجعول ] yapay.
  mecâl (A.) [ 1 [ مجال .güç, kuvvet. 2.fırsat.
  mecâlis (A.) [ مجالس ] meclisler.
  mecâmi (A.) [ مجامع ] toplantı yerleri.
  mecânîn (A.) [ مجانين ] mecnunlar, çılgınlar.
  mecbûr (A.) [ 1 [ مجبور .zorunlu. 2.zora koşulmuş.
  mecbûrî (A.) [ مجبوری ] zorunlu.
  mecbûriyet (A.) [ مجبوریت ] zorunluluk.
  meccânen (A.) [ مجانا ] parasız olarak.
  meccânî (A.) [ مجانی ] parasız.
  mecd (A.) [ مجد ] ululuk. 14. 42
  mecelle (A.) [ مجله ] dergi.
  mechûl (A.) [ مجهول ] bilinmeyen.
  mechûlât (A.) [ مجهولات ] bilinmeyenler.
  mechûliyet (A.) [ مجهوليت ] bilinmezlik.
  mechûlünneseb (A.) [ مجهول النسب ] onun bunun çocuğu.
  mecîd (A.) [ مجيد ] ulu.
  meclis (A.) [ مجلس ] toplantı yeri.
  meclisefrûz (A.-F.) [ مجلس افروز ] meclisi aydınlatan, meclisi şenlendiren.
  meclûb (A.) [ 1 [ مجلوب .celbedilmiş. 2.aşık, tutkun.
  mecma’ (A.) [ مجمع ] toplantı yeri.
  mecmû’ (A.) [ مجموع ] toplam, tümü.
  mecmûa (A.) [ 1 [ مجموعه .dergi. 2.küçük risale veya farklı kitapların bir araya
  getirildiği eser.
  mecmûan (A.) [ مجموعا ] toplam olarak.
  mecnûn (A.) [ 1 [ مجنون .delice seven. 2.cinli. 3.Leyla’nın aşığı.
  mecnûnâne (A.-F.) [ مجنونانه ] çılğınca, delicesine.
  mecrâ (A.) [ 1 [ مجرا .su yatağı. 2.yol, güzergah.
  mecrûh (A.) [ مجروح ] yaralı.
  mecrûhîn (A.) [ مجروحين ] yaralılar.
  mecûsî (A.) [ مجوسی ] ateşperest, ateşe tapan.
  meczûb (A.) [ 1 [ مجذوب .cezbedilmiş. 2.Tanrı sevgisiyle cezbeye kapılan. 2.deli.
  med’uv (A.) [ مدعو ] davetli.
  med’uvvîn (A.) [ مدعوین ] davetliler.
  288
  medâfin (A.) [ مدافن ] mezarlar.
  medâr (A.) [ 1 [ مدار .yörünge 2.dönence. 3.vesile, vasıta. 4.yardımcı.
  medâric (A.) [ مدارج ] merdivenler.
  medâris (A.) [ مدارس ] medreseler.
  medd (A.) [ 1 [ مد .uzatma. 2.çekme.
  meddâh (A.) [ 1 [ مداح .çok öven. 2.meddah.
  meded (A.) [ مدد ] yardım, medet.
  mededhâh (A.-F.) [ مددخواه ] yardım isteyen.
  mededkâr (A.-F.) [ مددکار ] yardım eden, yardımcı.
  mededres (A.-F.) [ مددرس ] yardıma koşan, imdada koşan.
  medenî (A.) [ 1 [ مدنی .şehirli. 2.uygar. 3.görgülü. 4.Medineli.
  medenîleşmek uygarlaşmak.
  medeniyyet (A.) [ مدنيت ] uygarlık.
  medfa (A.) [ مدفع ] top.
  medfen (A.) [ مدفن ] mezar, defin yeri.
  medfû (A.) [ 1 [ مدفوع .çıkarılmış. 2.dışkı. 3.para kasasından çıkmış.
  medfûn (A.) [ مدفون ] gömülü, defnedilmiş.
  medfûn edilmek gömülmek.
  medh (A.) [ مدح ] övgü.
  medhal (A.) [ 1 [ مدخل .giriş. 2.giriş yeri. 3.başlangıç. 4.dehalet.
  medhaldâr (A.-F.) [ مدخلدار ] parmağı olan, müdahale etmiş olan.
  medhaldar bulunmak (A.-F.-T.) parmağı olmak; müdahalesi bulunmak.
  medhedilmek övülmek.
  289
  medhetmek övmek.
  medhiye (A.) [ مدحيه ] övgü.
  medhiyyât (A.) [ مدحيات ] övgüler.
  medhûş (A.) [ مدهوش ] dehşete kapılmış.
  medîd (A.) [ 1 [ مدید .uzun. 2.çekilmiş.
  medîde (A.) [ 1 [ مدیده .uzun. 2.çekilmiş.
  medîha (A.) [ مدیحه ] övgü şiiri, kaside.
  medîhagû (A.-F.) [ مدیحه گو ] övgü şairi, kaside şairi.
  medîne (A.) [ 1 [ مدینه .şehir. 2.Medine.
  medînetünnebî (A.) [ مدینة النبی ] Medine.
  medînetüsselam (A.) [ مدینة السلام ] Bağdat.
  medlûl (A.) [ مدلول ] kanıt olarak gösterilen.
  medresevî (A.) [ مدرسوی ] medrese ile ilgili.
  medrûs (A.) [ 1 [ مدروس .eski, yırtık pırtık. 2.ders olarak verilen.
  medyûn (A.) [ مدیون ] borçlu.
  mefâhîm (A.) [ مفاهيم ] mefhumlar.
  mefâhir (A.) [ مفاخر ] övünülecek şeyler.
  mefâsıl (A.) [ مفاصل ] eklemler.
  mefâtih (A.) [ مفاتيح ] anahtarlar.
  mefhar (A.) [ مفخر ] övünç kaynağı.
  mefhum (A.) [ مفهوم ] kavram.
  mefhûm olmak anlaşılmak.
  mefkûd (A.) [ 1 [ مفقود .kayıp. 2.yok olmuş.
  290
  mefkûd olmak 1.kaybolmak. 2.yok olmak.
  mefkûre (A.) [ مفکوره ] ülkü, ideal.
  mefkûrevî (A.) [ مفکوروی ] ülkü ile ilgili.
  meflûc (A.) [ مفلوج ] felçli.
  meflûc olmak felç olmak, kımıldayamaz hale gelmek.
  meflûciyet (A.) [ 1 [ مفلوجيت .felçlilik. 2.kıpırdayamama.
  mefrûş (A.) [ مفروش ] döşenmiş.
  mefrûşat (A.) [ مفروشات ] döşeme.
  mefrûz (A.) [ مفروز ] ayırılmış.
  mefrûz (A.) [ مفروض ] farzedilmiş.
  meftûh (A.) [ 1 [ مفتوح .açık. 2.fethedilmiş. 3.fethalı.
  meftûn (A.) [ مفتون ] tutkun, aşık.
  meftûn etmek aşık etmek.
  meftûn olmak aşık olmak, tutulmak.
  meftûniyet (A.) [ مفتونيت ] tutkunluk.
  meger (F.) [ 1 [ مگر .meğer. 2.oysa.
  meges (F.) [ مگس ] sinek.
  meğâk (F.) [ 1 [ مغاک .çukur. 2.mezar.
  meh (F.) [ مه ] ay.
  mehâbet (A.) [ مهابت ] heybetlilik.
  mehâlik (A.) [ مهالک ] tehlikeli yerler.
  mehâr (F.) [ مهار ] yular, dizgin.
  mehaz (A.) [ مأخذ ]] kaynak.
  291
  mehbil (A.) [ مهبل ] rahim yolu.
  mehd (A.) [ مهد ] beşik.
  mehekk (A.) [ محک ] mihenk taşı.
  mehîb (A.) [ مهيب ] heybetli.
  mehl (A.) [ مهل ] süre tanıma.
  mehleke (A.) [ مهلکه ] tehlikeli yer.
  mehlikâ (F.-A.) [ مه لقا ] ay yüzlü, güzel yüzlü.
  mehpare (F.) [ 1 [ مه پاره .ay parçası. 2.güzel yüzlü.
  mehpeyker (F.) [ مه پيکر ] güzel yüzlü, parlak yüzlü.
  mehr (A.) [ مهر ] mehir.
  mehrû (F.) [ مهرو ] ay yüzlü, güzel yüzlü.
  mehtâb (F.) [ مهتاب ] mehtap, ay ışığı.
  mehûz (A.) [ مأخوذ ] alınmış.
  mehveş (F.) [ 1 [ مهوش .ay gibi, ay kadar güzel. 2.güzel yüzlü.
  mekân (A.) [ 1 [ مکان .yer. 2.ev.
  mekâre (A.) [ مکاره ] kiralık binek veya yük hayvanı.
  mekâreci (A.-T.) binek veya yük hayvanı kiralayan.
  mekârim (A.) [ مکارم ] cömertlikler.
  mekâtîb (A.) [ مکاتيب ] mektuplar.
  mekâtib (A.) [ مکاتب ] okullar.
  mekâtib-i âliye [ مکاتب عاليه ] yüksekokullar.
  mekâtib-i askeriye [ مکاتب عسکریه ] askerî okullar.
  mekhûl (A.) [ مکحول ] sürmeli.
  292
  meknûn (A.) [ 1 [ مکنون .dizili. 2.gizli.
  mekr (A.) [ مکر ] hile.
  mekrûh (A.) [ مکروه ] iğrenç.
  meks (A.) [ مکث ] duralama, duraklama.
  meksur (A.) [ مکسور ] kırık.
  mekşûf (A.) [ مکشوف ] keşfedilmiş.
  mekteb (A.) [ 1 [ مکتب .okul. 2.ekol.
  mekteb-i âlî [ مکتب عالی ] yüksekokul.
  mekteb-i harbiye [ مکتب حربيه ] harp okulu.
  mekteb-i i’dâdî [ مکتب اعدادی ] lise.
  mekteb-i ibtidâî [ مکتب ابتدائی ] ilkokul.
  mekteb-i rüşdî [ مکتب رشدی ] ortaokul.
  mekteb-i sultânî [ مکتب سلطانی ] Galatasaray Lisesi.
  mektep (A.) [ مکتب ] okul.
  mektub (A.) [ 1 [ مکتوب .yazılı. 2.mektup.
  mektûbat (A.) [ مکتوبات ] mektuplar.
  mektûbî (A.) [ مکتوبی ] valilik özel kalem müdürü.
  mektûm (A.) [ مکتوم ] gizli.
  melabe (A.) [ ملعبه ] oyuncak.
  melâbis (A.) [ ملابس ] giysiler.
  melah (F.) [ ملخ ] çekirge.
  melahat (A.) [ ملاحت ] yüz güzelliği.
  melâhide (A.) [ ملاحده ] dinsizler, tanrıtanımazlar.
  293
  melâik (A.) [ ملائک ] melekler.
  melâike (A.) [ ملائکه ] melekler.)
  melâl (A.) [ ملال ] sıkıntı, usanma.
  melalli (A.-T.) sıkıntılı.
  melanet (A.) [ ملعنت ] melunluk.
  melce (A.) [ ملجأ ] sığınak, sığınacak yer.
  melekât (A.) [ ملکات ] yetiler.
  meleke (A.) [ ملکه ] yeti.
  meleksîmâ (A.) [ ملک سيما ] melek yüzlü güzel.
  melekût (A.) [ ملکوت ] ruhlar alemi.
  melfûfen (A.) [ ملفوفا ] ilişikte.
  melhûz (A.) [ ملحوظ ] düşünülen, öngörülen.
  melik (A.) [ ملک ] padişah.
  mellah (A.) [ ملاح ] gemici.
  melsûk (A.) [ ملصوق ] yapışık.
  melûf (A.) [ مألوف ] alışık.
  melun (A.) [ ملعون ] lanet olası.
  memâlik (A.) [ 1 [ ممالک .ülkeler. 2.topraklar, diyarlar.
  memât (A.) [ ممات ] ölüm.
  memduh (A.) [ ممدوح ] övülmüş.
  memer (A.) [ ممر ] geçit.
  memhûr (A.) [ ممهور ] mühürlü.
  memleket (A.) [ 1 [ مملکت .ülke. 2.şehir.
  294
  memlûk (A.) [ مملوک ] köle.
  memnû (A.) [ ممنوع ] yasak.
  memnûa (A.) [ ممنوعه ] yasak.
  memnûiyet (A.) [ منوعيت ] yasak olma hali.
  memnûn (A.) [ 1 [ ممنون .mutlu, razı. 2.sevinçli.
  memnun etmek 1.mutlu edilmek, razı edilmek. 2.sevindirilmek.
  memnuniyet (A.) [ ممنونيت ] memnunluk.
  memûl (A.) [ مأمول ] umulan, beklenilen.
  memur (A.) [ 1 [ مأمور .görevli. 2.devlet memuru.
  memurîn (A.) [ مأمورین ] memurlar, görevliler.
  memûriyet (A.) [ مأموریت ] memurluk.
  memzuc (A.) [ ممزوج ] karışık.
  men (F.) [ من ] ben.
  men’ (A.) [ 1 [ منع .engel olma, alıkoyma. 2.engel olunma, alıkonulma.
  3.yasaklama. 4.yasaklanma.
  men’ edilmek yasaklanmak.
  men’ etmek 1.engel olmak, alıkoymak. 2.yasaklamak.
  men’ olunmak yasaklanmak.
  menâbi’ (A.) [ منابع ] kaynaklar.
  menâfi’ (A.) [ منافع ] menfaatler, çıkarlar, yararlar.
  menâkıb (A.) [ مناقب ] menkıbeler, övgüye değer özellikler.
  menâm (A.) [ 1 [ منام .uyku. 2.rüya.
  menâre (A.) [ مناره ] minare.
  295
  menâsıb (A.) [ مناصب ] makamlar.
  menâtık (A.) [ مناطق ] bölgeler.
  menâzır (A.) [ مناظر ] manzaralar.
  menâzil (A.) [ 1 [ منازل .konaklar. 2.aşamalar.
  menba (A.) [ 1 [ منبع .kaynak. 2.pınar.
  menfâ (A.) [ منفی ] sürgün.
  menfaat (A.) [ منفعت ] çıkar, yarar.
  menfaatperest (A.-F.) [ منفعت پرست ] çıkarcı.
  menfâlık (A.-T.) sürgün hayatı.
  menfez (A.) [ منفذ ] nüfuz etme yeri, delik, yarık, giriş veya çıkış yolu.
  menfî (A.) [ 1 [ منفی .olumsuz. 2.hep olumsuz düşünen, her şeye olumsuz
  yaklaşan. 3.sürgüne gönderilmiş.
  menfur (A.) [ منفور ] nefret edilen.
  menhî (A.) [ منهی ] yasaklanmış.
  menhiyat (A.) [ منهيات ] yasaklar.
  menhus (A.) [ منحوس ] uğursuz.
  meni (A.) [ منی ] sperma.
  menî (F.) [ منی ] benlik.
  menî’ (A.) [ منيع ] aşılmaz, sarp, geçit vermez.
  menkabe (A.) [ منقبه ] ünlü kişilerin yaşamlarına ilişkin ve çoğu gerçekle
  bağdaşmaz öyküler.
  menkûha (A.) [ منکوحه ] nikahlı hanım, eş.
  menkul (A.) [ 1 [ منقول .nakledilen. 2.anlatılan, rivayet edilen.
  menkûş (A.) [ منقوش ] nakışlı, işlemeli, desenli.
  296
  mensûb (A.) [ منصوب ] nispet edilen, ait, bağlı.
  mensûbîn (A.) [ منصوبين ] mensuplar.
  mensubiyet (A.) [ منصوبيت ] mensup olma, bağlı olma.
  mensûc (A.) [ منسوج ] dokunmuş.
  mensûcât (A.) [ 1 [ منسوجات .dokumalar. 2.dokuma sektörü.
  mensûh (A.) [ منسوخ ] hükümsüz.
  mensûr (A.) [ منثور ] düzyazı.
  menşe (A.) [ منشا ] köken..
  menşur (A.) [ 1 [ منشور .ferman. 2.prizma.
  menus (A.) [ 1 [ مأنوس .alışılmış. 2.alışkın.
  menût (A.) [ منوط ] bağlı.
  menzil (A.) [ 1 [ منزل .konak. 2.ev. 3.bir günde gidilebilen yol.
  menzil alınmak yol alınmak.
  menzil almak yol almak.
  menzilgâh (A.-F.) [ منزلگاه ] konak yeri.
  mer’î (A.) [ مرئی ] yürürlükte, geçerli.
  mera (A.) [ مرعی ] otlak.
  merâkiz (A.) [ مراکز ] merkezler.
  merâm (A.) [ مرام ] amaç, anlatılmak istenen şey.
  merâret (A.) [ مرارت ] acılık.
  merâsî (A.) [ مراثی ] ağıtlar, mersiyeler.
  merâsim (A.) [ 1 [ مراسم .törenler. 2.tören.
  merâtib (A.) [ مراتب ] rütbeler, mertebeler.
  297
  merbut (A.) [ مربوط ] bağlı.
  merbûtiyet (A.) [ 1 [ مربوطيت .bağlılık. 2.düşkünlük, aşırı ilgi.
  mercân (A.) [ مرجان ] mercan.
  merci (A.) [ مرجع ] başvuru yeri.
  merd (F.) [ 1 [ مرد .adam. 2.yiğit.
  merdâne (F.) [ مردانه ] yiğitçe.
  merdiven (F.) [ نردبان ] merdiven.
  merdûd (A.) [ مردود ] reddedilmiş, kabul edilmemiş.
  merdum (F.) [ 1 [ مردم .insan. 2.halk. 3.gözbebeği.
  merdumharlık (F.-T.) insan eti yeme, yamyamlık..
  merdüm (F.) [ 1 [ مردم .insan. 2.halk. 3.gözbebeği.
  merdümek (F.) [ مردمک ] gözbebeği.
  merdümgiriz (F.) [ مرمگریز ] insanlardan kaçan.
  merdümhar (F.) [ مردم خوار ] insan yiyen, yamyam.
  merdümî (F.) [ 1 [ مردمی .insanlık. 2.yiğitlik.
  meremmet (A.) [ مرمت ] onarım.
  meremmet etmek onarmak.
  merg (F.) [ مرگ ] ölüm.
  mergub (A.) [ مرغوب ] rağbet edilen, aranılan, istenilen.
  merhale (A.) [ 1 [ مرحله .aşama. 2.konak, menzil.
  merhamet (A.) [ مرحمت ] acıma.
  merhamet etmek acımak.
  merhametli (A.-T.) acıyan.
  298
  merhametsiz (A.-T.) acımasız.
  merhem (A.) [ مرهم ] pomad, yara kremi.
  merhemsâz olmak çare bulmak.
  merhûm (A.) [ مرحوم ] (erkek) ölü.
  merhûme (A.) [ مرحومه ] (bayan) ölü.
  merhun (A.) [ 1 [ مرهون .rehinli, ipotekli. 2.zamana bağlı, bir şeye bağlı.
  merih (A.) [ مریخ ] Mars.
  merkad (A.) [ مرقد ] mezar.
  merkeb (A.) [ 1 [ مرکب .binit. 2.eşek.
  merkum (A.) [ مرقوم ] adı geçen, anılan; yazılmış.
  merkûz (A.) [ مرکوز ] dikili, dikilmiş.
  mermi (A.) [ مرمی ] kurşun.
  mermûz (A.) [ 1 [ مرموز .gizemli. 2.rumuzlu.
  merrât (A.) [ مرات ] defalar.
  merre (A.) [ مره ] defa.
  mersiye (A.) [ مرثيه ] ağıt, mersiye.
  mertebe (A.) [ 1 [ مرتبه .derece. 2.miktar.
  merzagî (A.) [ مرزغی ] bataklık.
  merzüban (F.) [ 1 [ مرزبان .sınır muhafızı. 2.sınır beyi.
  mesâ (A.) [ مسا ] akşam.
  mesâcid (A.) [ مساجد ] mesçitler.
  mesafe (A.) [ مسافه ] uzaklık.
  mesâha (A.) [ مساحه ] ölçüm.
  299
  mesai (A.) [ مساعی ] çalışma, çalışmalar.
  mesâib (A.) [ مصائب ] musibetler.
  mesâil (A.) [ مسائل ] meseleler.
  mesâkîn (A.) [ 1 [ مساکن .yoksullar. 2.miskinler.
  mesâkin (A.) [ مساکن ] konutlar.
  mesâme (A.) [ مسامه ] derideki küçük delikler.
  mesârif (A.) [ مصارف ] harcamalar.
  mesâvî (A.) [ مساوی ] kötülükler.
  mescid (A.) [ مسجد ] mesçit.
  mesdûd (A.) [ مسدود ] kapalı, set çekili, tıkalı.
  mesel (A.) [ 1 [ مثل .örnek. 2.özlü söz. 3.öğretici hikaye.
  meselâ (A.) [ مثلا ] örneğin.
  mesele (A.) [ 1 [ مسئله .mesele, konu. 2.sorun. 3.problem.
  meserrât (A.) [ مسرات ] sevinçler.
  meserret (A.) [ مسرت ] sevinç.
  mesh (A.) [ مسخ ] silme, sıvama.
  meshetmek silmek, sıvamak.
  meshûr (A.) [ مسحور ] büyülenmiş.
  meshûr etmek büyülemek.
  meshûr olmak büyülenmek.
  mesîh (A.) [ مسيح ] İsa.
  mesîhî (A.) [ مسيحی ] Hıristiyan.
  mesîhiyyet (A.) [ مسيحيت ] Hıristiyanlık.
  300
  mesîr (A.) [ 1 [ مسير .seyir yeri. 2.güzergah.
  mesîre (A.) [ مسيره ] gezinti yeri.
  mesken (A.) [ مسکن ] konut.
  mesken etmek yurt tutmak.
  mesken ittihaz etmek (A.-T.) yurt tutmak, mesken edinmek.
  meskenet (A.) [ مسکنت ] miskinlik.
  meskûkât (A.) [ مسکوکات ] madenî paralar, sikkeler.
  meskûn (A.) [ مسکون ] yerleşilmiş, iskan edilmiş.
  meslah (A.) [ مسلخ ] mezbaha.
  meslek (A.) [ 1 [ مسلک .yol, tarz. 2.sistem. 3.uğraşı, meslek.
  meslûl (A.) [ مسلول ] veremli.
  mesmû (A.) [ مسموع ] duyulan, işitilen.
  mesmûat (A.) [ مسموعات ] duyulanlar, işitilenler.
  mesmûm (A.) [ مسموم ] zehirli.
  mesned (A.) [ 1 [ مسند .dayanak. 2.makam.
  mesnevîhan (A.-F.) [ مثنوی خوان ] mesnevi okuyan.
  mesruk (A.) [ مسروق ] çalınmış.
  mesrûr (A.) [ مسرور ] sevinçli.
  mesrûrane (A.-F.) [ مسرورانه ] sevinçle.
  messah (A.) [ مساح ] ölçümcü.
  mest (F.) [ مست ] sarhoş, mest.
  mestâne (F.) [ مستانه ] sarhoşça.
  mestî (F.) [ مستی ] sarhoşluk.
  301
  mest-i harâb (F.-A.) [ مست خراب ] körkütük sarhoş.
  mest-i harâb olmak körkütük sarhoş olmak.
  mestûr (A.) [ مستور ] örtülü, gizli, kapalı.
  mestûr (A.) [ مسطور ] yazılı.
  mesud (A.) [ 1 [ مسعود .mutlu, saadetli. 2.kutlu.
  mesûdâne (A.-F.) [ مسعودانه ] mesutça, bahtiyarlıkla.
  mesuliyet (A.) [ مسئوليت ] sorumluluk.
  meş’al (A.) [ مشعل ] meşale.
  meş’um (A.) [ مشئوم ] uğursuz, şom.
  meş’ûr (A.) [ مشعور ] bilinçli, şuurlu.
  meşâgil (A.) [ مشاغل ] uğraşlar.
  meşâhîr (A.) [ مشاهير ] ünlüler.
  meşâil (A.) [ مشاعل ] meşaleler.
  meşakkat (A.) [ مشقت ] sıkıntı, güçlük.
  meşakkat çekmek sıkıntı çekmek, güçlüğe katlanmak.
  meşâmm (A.) [ مشام ] burun.
  meşârık (A.) [ مشارق ] doğular.
  meşâyih (A.) [ مشایخ ] şeyhler.
  meşbû (A.) [ 1 [ مشبوع .dolu. 2.tok, doygun.
  meşcer (A.) [ مشجر ] ağaçlık.
  meşcere (A.) [ مشجره ] ağaçlık.
  meşgale (A.) [ مشغله ] uğraşı.
  meşgûliyet (A.) [ مشغوليت ] iş güç.
  302
  meşhed (A.) [ مشهد ] şehit düşülen yer.
  meşher (A.) [ مشهر ] sergi, sergilenen yer.
  meşhûd (A.) [ مشهود ] görülmüş, gözlenmiş.
  meşhûd olmak görülmek, gözlenmek.
  meşhûn (A.) [ مشحون ] dolu.
  meşhûr (A.) [ مشهور ] ünlü, tanınmış, bilinen.
  meşîhat (A.) [ 1 [ مشيخت .şeyhlik. 2.şeyhlik makamı.
  meşk (A.) [ 1 [ مشق .yazı örneği. 2.temrin.
  meşk (F.) [ مشک ] kırba.
  meşkûk (A.) [ مشکوک ] şüphe götürür.
  meşkûkiyyet (A.) [ مشکوکيت ] şüphe götürme.
  meşkûr (A.) [ مشکور ] övülen, beğenilen.
  meşreb (A.) [ 1 [ مشرب .yaratılış, tabiat. 2.içme yeri.
  meşrebe (A.) [ مشربه ] maşrapa.
  meşrû (A.) [ مشروع ] yasal.
  meşrûbât (A.) [ مشروبات ] içilecek şeyler.
  meşrûh (A.) [ مشروح ] açıklanmış, şerhedilmiş.
  meşrûhât (A.) [ مشروحات ] açıklamalar.
  meşrûiyyet (A.) [ مشروعيت ] yasallık.
  meşrût (A.) [ مشروط ] koşullu.
  meşrut olunmak şart koşulmak.
  meşşâte (A.) [ مشاطه ] gelin süsleyen.
  meşveret (A.) [ مشورت ] danışma.
  303
  meşveret etmek danışmak.
  metâ (A.) [ متاع ] mal, eşya.
  metâli (A.) [ مطالع ] doğuş yerleri.
  metânet (A.) [ متانت ] dayanıklılık.
  metbû (A.) [ متبوع ] uyulan, izinden gidilen, tâbi olunan.
  metin (A.) [ متين ] sağlam, dayanıklı.
  metn (A.) [ متن ] yazıya dökülmüş bilgi.
  metremik’ab (A.) [ مترو مکعب ] metreküp.
  metrûk (A.) [ متروک ] terkedilmiş.
  metrûkat (A.) [ متروکات ] miras olarak bırakılanlar, geride bırakılanlar.
  metrûkiyete uğramak (A.-T.) terkedilmek, metruk bırakılmak.
  mev’ize (A.) [ موعظه ] öğüt.
  mev’ûd (A.) [ 1 [ موعود .vaat edilmiş. 2.vadeli.
  mevâd (A.) [ مواد ] maddeler.
  mevârid (A.) [ موارد ] konular, hususlar, yerler.
  mevc (A.) [ موج ] dalga.
  mevce (A.) [ موجه ] dalga.
  mevcûd (A.) [ 1 [ موجود .var. 2.hazır. 3.varlık.
  mevcûdât (A.) [ موجودات ] varlıklar.
  mevcûdiyet göstermek varlık göstermek.
  mevcûdiyyet (A.) [ موجودیت ] var olma, varlık.
  meveddet (A.) [ مودت ] sevgi.
  mevhibe (A.) [ موهبه ] bağış.
  304
  mevhûm (A.) [ موهوم ] vehmedilmiş, asılsız, kuruntuya dayalı.
  mevki (A.) [ 1 [ موقع .durum, konum. 2.yer.
  mevkib (A.) [ موکب ] alay, kafile.
  mevkif (A.) [ 1 [ موقف .durak. 2.istasyon.
  mevki-i rüchan (A.-F.) [ موقع رجحان ] tercih mevkii.
  mevkûf (A.) [ موقوف ] vakfedilmiş.
  mevkufleh (A.) [ موقوف له ] vakfeden.
  mevlâ (A.) [ 1 [ مولی .Tanrı. 2.efendi. 3.velî. 4.köle azat eden.
  mevlid (A.) [ 1 [ مولد .doğum yeri, doğuş yeri. 2.mevlüt.
  mevsuk (A.) [ موثوق ] güvenilir, belgeye dayanan.
  mevsûkiyet (A.) [ موثوقيت ] güvenilirlik, belgeye dayanma.
  mevsûm (A.) [ موسوم ] adlandırılmış.
  mevt (A.) [ موت ] ölüm.
  mevtâ (A.) [ موتا ] ölüler.
  mevtâî (A.) [ موتائی ] ölümcül.
  mevtın (A.) [ موطن ] yurt.
  mevzi (A.) [ موضع ] yer.
  mevzi’î (A.) [ موضعی ] yerel.
  mevzû (A.) [ موضوع ] konu.
  mevzu-i bahis (A.-F.) [ موضوع بحث ] sözkonusu.
  mevzun (A.) [ 1 [ موزون .biçimli, düzgün. 2.vezinli.
  mey (F.) [ 1 [ می .şarap. 2.içki.
  meyânında (F.-T.) arasında.
a dan z ye osmanlıca kelimeler,  gülgün isminin ebced değeri,  osmanlı kelimeleri a dan z ye,  adan zye türkçe sözlük,  a dan z ye türkçe sözlük,  a dan z ye osmanlıca terimler,  adan zye osmanlıca kelime ve anlamları