Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanlı Tarihi test soruları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Osmanlı Tarihi test soruları

  Reklam
  OSMANLI SİYASI TARİHİ-I (1300-1600)
  1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu'nun durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A) Anadolu Selçuklu Devleti güç yitirmiştir.
  B) Anadolu'da Moğol egemenliği sürmektedir.
  C) Bizans İmparatorluğunda taht kavgaları yaşanmaktadır.
  D) Trabzon Rum Devleti'nin varlığına İlhanlılar tarafından son verilmiştir.
  E) Anadolu beylikleri arasında siyasal birliği sağlama mücadelesi yaşanmaktadır.
  2. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde meydana gelen
  - Karesi Beyliği'nin ortadan kaldırılması
  - Çimpe Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu'ndan geçici üs olarak kullanılmak üzere alınması
  gibi gelişmelerle ilgili olarak;
  I. Devlet örgütleri oluşturulmuştur.
  II. Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamak için çalışılma yapılmıştır.
  III. Rumeli'ye geçilmiştir.
  IV. Haçlı ordularıyla mücadele edilmektedir.
  V. Balkanlarda iskan politikası uygulanmaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?
  A) I II ve III B)III ve V C) II ve IV
  D) I III ve V E) II ve III
  3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde batıdaki fetihlerini kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Balkan devletleri arasındaki çatışmalar
  B) Bizans İmparatorluğu'nda yaşanan saltanat kavgaları
  C) Anadolu'da siyasal birliğin sağlanmış olması
  D) Savaşların cihat özelliği taşıması
  E) Balkanlarda güçlü bir merkezi devletin olmaması
  4. I. Murat'ın
  - Kardeşini öldürterek padişah olması
  - "Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayışının yerine "Devlet padişah ve oğullarının malıdır." anlayışını getirmesi
  gibi çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Saltanat kavgaları engellenmeye çalışılmıştır.
  B) Fetret devrinin başlamasına neden olmuştur.
  C) Devletin parçalanması engellenmek istenmiştir.
  D) Hükümdarlık babadan oğula geçmiştir.
  E) Merkeziyetçi anlayışın uygulanmasına çalışılmıştır.
  5. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında ver almaz?
  A) Türklerin Balkanlardan çıkarılması
  B) Fetret devrinin yaşanması
  C) İstanbul'un fethinin gecikmesi
  D) Anadolu Türk siyasal birliğinin bozulması
  E) Balkan fetihlerinin durması
  6. II. Murat'ın saltanatının ilk yıllarında Mustafa Çelebi ve Şehzade Mustafa ayaklanmaları ile mücadele etmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fetret devrine son vermek
  B) Devlet adamlarının desteğini sağlamak
  C) Anadolu Türk birliğini kurmak
  D) Yeniçerilerin ayaklanmasını önlemek
  E) Merkezi otoriteyi korumak
  7. II. Mehmet Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sağlamak Bizans'ın Avrupalı devletleri kışkırtmasını önlemek ve ticaret yollarını denetlemek için İstanbul'u almayı gerekli gördü.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un alınmasının sonuçlarından biri değildir?
  A) Anadolu ve Rumeli arasındaki bütünlüğün sağlanması
  B) Osmanlı ordusunun Rumeli'ye geçişinin kolaylaşması
  C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
  D) Anadolu beyliklerine Bizans'ın yapacağı desteğin önlenmesi
  E) Avrupa'nın saldırı gerekçelerinden birinin yok edilmesi
  8. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerden hangisinde ekonomik amaçtan çok siyasal amaç düşünülmüştür?
  A) Amasra'nın alınması
  B) Kırım'ın alınması
  C) Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman'ın alınması
  D) Ege Adalarının fethi
  E) Trabzon Rum Devleti'ne son verilmesi
  9. Aşağıdakilerden hangisi Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Padişahların halife unvanını alması
  B) Suriye Filistin ve Mısır topraklarının alınması
  C) Bol miktarda ganimet ele geçirilmesi
  D) Venediklilerin vergiye bağlanması
  E) Dulkadiroğulları Beyliği'nin yıkılması
  10. I. Abbasi Halifesi Harun Reşit veziri Bermekoğulları ile mücadele ederek bu aileyi görevden uzaklaştırdı.
  II. Fatih Sultan Mehmet veziriazam Çandarlı Halil ile uğraşarak bu aileyi görevden uzaklaştırdı.
  Hükümdarlarla vezirler arasında görülen mücadelelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devlet örgütünü düzenlemek
  B) Haçlı ordularını durdurmak
  C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
  D) Gelir kaynaklarını artırmak
  E) Düzenli orduyu güçlendirmek
  11. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Kanuni di neminde çıkmamıştır?
  A) Şahkulu isyanı
  B) Kalenderoğlu isyanı
  C) Canberd Gazali isyanı
  D) Ahmet Paşa isyanı
  E) Baba Zünnun isyanı
  12. Yükselme döneminde görülen;
  - Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi
  - Hint Deniz Seferleri'nin yapılması
  - Süveyş Kanalı projesinin hazırlanması
  gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine kan bir önlem niteliği taşıdığı söylenebilir?
  A) Haçlı birliğinin kurulmasına
  F>) Coğrafi Keşiflerin sonuçlarına
  C) Merkezi otoritenin zayıflamasına
  D) Denizlerdeki egemenliğin zayıflamasına
  E) Avrupa'daki siyasi birliğin bozulmasına
  CEVAP ANAHTARI________
  1. D 2. E 3. C 4. B 5. A 6. E 7. 8. C 9. E 10. C 11. A 12. B
  alıntı------------


  Paylaş
  Osmanlı Tarihi test soruları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  OSMANLI SİYASI TARİHİ - II (1600 - 1800)
  1. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı
  - Karlofça
  - Pasarofça
  - Belgrat
  gibi antlaşmalarda aşağıdaki devletlerden hangisi taraflardan biri olarak yer almamıştır?
  A) Lehistan B) Avusturya C) Rusya
  D) Venedik E) Prusya
  2. XVIII. yüzyılda imzalanan antlaşmalarda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin boğazların güvenliğini sağlamayı amaçladığına kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak
  B) Avusturya işgal ettiği toprakları boşaltacak
  C) Rus Çarı protokol bakımından Fransa kralı ve Avusturya imparatoruna eşit sayılacak
  D) Rusya Lehistan'ın içişlerine karışmayacak
  E) Kırım halkı din bakımından Osmanlı halifesine bağlı kalacak
  3. XVIII. yüzyılda görülen;
  - Ruslara yenilen İsveç Kralı'nın Osmanlılara sığınması
  - Avusturya'dan Belgrat'ın geri alınması
  - Rusya ile yaptığı mücadeleyi kaybeden Lehlilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması
  gibi gelişmelere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili;
  I. Güçlü bir devlettir.
  II. Avusturya ile savaşmıştır.
  III. Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemeye çalışmaktadır.
  IV. İsveç ve Lehistan'dan destek almaktadır. yargılarından hangileri savunulabilir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) Yalnız II E) Yalnız III
  4. Osmanlı Devleti'nin Fransızlara 1740 Kapitülasyonları olarak bilinen ayrıcalıkları tanımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. Mahmut'un Fransız yanlısı politika izlemesi
  B) Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruması
  C) Fransa'nın Belgrad Antlaşmalarının imzalanmasında aracılık yapması
  D) Türk - Fransız dostluğunun geliştirilmesine çalışılması
  E) Fransa'nın Mısır'dan çekilmesinin sağlanmak istenmesi
  5. 1768 - 1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Osmanlı Devleti'nin ilk kez bir devlete savaş tazminatı ödemesi
  B) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışma hakkı elde etmesi
  C) Kırım'a bağımsızlık verilmesi
  D) Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesi
  E) Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanma hakkına sahip olması
  6. Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda Rusya ile imzaladığı antlaşmalarda yer alan kararlardan bazıları şunlardır;
  I. Rusya Lehistan'ın içişlerine karışmayacak
  II. Rusya Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek
  III. Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak
  IV. Rusya Eflak-Boğdan halkının haklarını koruyacak
  V. Rus çarı protokol bakımından Avusturya ve Fransa kralına eşit sayılacak
  Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısındaki üstünlüğünün göstergeleri olarak kabul edilebilir?
  A) I ve II B) III ve V C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve IV
  7. 1774'te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin aleyhine bir gelişme olarak değerlendirilemez?
  A) Kırım'a bağımsızlık verilecek
  B) Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek
  C) Rusya Osmanlı denizlerinde ticaret yapabilecek
  D) Rusya İstanbul'da sürekli elçilik açabilecek
  E) Kırım halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacak
  8. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda yer alan;
  I. Rusya Karadeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek
  II. Kırım bağımsız olacak
  III. Rusya Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını koruyacak
  IV. Rusya'ya savaş tazminatı verilecek
  gibi maddelerden hangilerinin Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
  A) I ve II B) Yalnız III C) Yalnız IV
  D) II ve III E) III ve IV
  9. Lale Devri'nde gerçekleşen;
  - Avrupa'ya ilk elçilerin gönderilmesi
  - İstanbul'da ilk Türk matbaasının kurulması
  - Yalova'da kağıt imalathanesinin kurulması
  gibi gelişmeler dikkate alındığında
  I. Batıdaki gelişmelerin izlenmeye çalışıldığı'
  II. Osmanlı Devleti'nde sanayileşmeye yönelik çalışmalar yapıldığı
  III. Fransa'nın desteğinin denge politikasının izlenmesini kolaylaştırdığı
  gibi yargılardan hangilerine varılamaz?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  10. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıldan itibaren batının üstünlüğü kabul edilmişti.
  Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın sonuçlarından biri değildir?
  A) İlk Türk matbaasının açılması
  B) Humbaracı Ocağı'nın geliştirilmesi
  C) Doğu klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi
  D) Kara Mühendishanesi'nin açılması
  E) Sürat Topçuları sınıfının kurulması
  11. III.Mustafa yenilik taraftarı bir hükümdardı. Avrupa'nın askeri tekniğini Osmanlı ordusuna getirmeye çalıştı. Fransa'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden uzmanlar getirterek topçu ve istihkam sınıfını düzenlemeye çalıştı. Bu sınıfların gelişen teknolojiye göre yetiştirilmesi için uğraştı.
  Osmanlı Devleti'nin bu durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
  A) Batıda fetih politikasından vazgeçilmiştir.
  B) Yükselme dönemindeki durum korunmaya çalışılmıştır.
  C) Batının üstünlüğü kabul edilmiştir.
  D) Eski eğitim sistemi ortadan kaldırılmıştır.
  E) Demokratik gelişmeler için ortam hazırlanmıştır.
  12. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda yapılmaya çalışılan ıslahat girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerinden biri değildir?
  A) Ulema sınıfının tepki göstermesi
  B) Yeniçerilerin karşı çıkması
  C) Ekonomik kaynak yetersizliği
  D) Batıdaki gelişmelerin sürekli izlenememesi
  E) Avrupa devletlerinin ıslahatları engellemek için çalışmalar yapması
  CEVAP ANAHTARI_________
  1. E 2. A 3. A 4. C 5. D 6. D 7. E 8. B 9. C 10. C 11. C 12. E
  alıntı------------------ 3. 3
  OSMANLI SİYASİ TARİHİ-II (1600-1800)
  1. Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın Akdeniz'e inme politikasını gerçekleştirebilmek amacıyla Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği yöntemlerden biridir?
  A) Fransa ile işbirliği yapmak
  B) Celali Ayaklanmalarını kışkırtmak
  C) Lehistan ve İsveç ile savaşmak
  D) Kırım'a bağımsızlık kazandırmaya çalışmak
  E) Saltanat kavgalarını desteklemek
  2. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl sonlarında imzaladığı Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile büyük ölçüde toprak kaybına uğradı.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl başlarında Rusya Avusturya ve Venedik ile yaptığı savaşların amacıdır?
  A) Kaybettiği toprakları geri almak
  B) Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmek
  C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları korumak
  D) Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamak
  E) Avrupa'da yeni topraklar ele geçirmek
  3. Bilgi : Fransa'ya 1535'te kapitülasyonlar verilmiştir.
  Gelişme: 1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşlarında Fransa arabuluculuk yaparak Osmanlı Devleti'ne yardımcı olmuştur.
  Bilgi ile gelişme birlikte değerlendirildiğinde Fransa'nın izlediği politika ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya'ya karşı savaşmıştır.
  B) Avrupa'da yeni sömürgeler arayışına girmiştir.
  C) Ekonomik çıkarlarını korumaya çalışmıştır.
  D) Avrupa devletleri arasındaki bağlaşmaları önlemiştir.
  E) Akdeniz ticaretini ele geçirmiştir.
  4. Osmanlı Devleti'nin Kutsal İttifak'ı oluşturan devletlere karşı elde ettiği ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul Antlaşması
  B) Prut Antlaşması
  C) Belgrat Antlaşması
  D) Pasarofça Antlaşması
  E) Aynalıkavak Sözleşmesi
  5. Küçük Kaynarca Antlaşmasının "Rusya Akdeniz ve Karadeniz'de serbestçe ticaret yapabilecek ve İngiltere ile Fransa'ya tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilecektir." maddesine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Osmanlı Devleti ekonomik açıdan kayba uğramıştır.
  B) Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecektir.
  C) Rusya İngiltere ve Fransa ile eşit tutulmuştur.
  D) Karadeniz'deki Osmanlı üstünlüğü sona ermiştir.
  E) Rusya'ya Ortodoksları koruma hakkı verilmiştir.
  6. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın
  - Kırım'a bağımsızlık verilmesi
  - Rusya'nın kapitülasyonlardan yararlanması
  - Eflak ve Boğdan halkından bir süre vergi alınmaması
  maddelerine bakılarak Osmanlı Devleti İle İlgili;
  I. Sınırları daralmıştır.
  II. Egemenlik hakları sınırlanmıştır.
  III. Gelirleri artmıştır.
  IV. Ekonomik kayba uğramıştır.
  V. İçişlerine karışılmasına engel olmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) I II ve IV B) III ve V C) II ve III
  D) I IV ve V E) III ve IV
  7. Osmanlı Devleti Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bilimsel ve teknik alanda yaşanan gelişmeleri izleyemedi. Ancak daha sonra Avrupa'dan geri kaldığını anlayarak batıdan yararlanma yoluna gitti.
  Osmanlı Devleti'nde batıya açılma ilk kez hangi dönemde başlamıştır?
  A) Tanzimat dönemi
  B) Meşrutiyet dönemi
  C) Lale devri
  D) II. Mahmut dönemi
  E) III. Selim dönemi
  8. Osmanlı ıslahat tarihinin önemli devrelerinden biri de 1718-1730 yılları arasında yaşanan Lale devridir.
  Lale devri ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Avrupa'daki gelişmeler dikkate alınmıştır.
  B) Islahat çalışmaları ulema ve halk tarafından da desteklenmiştir.
  C) Kültürel ve sosyal alanda gelişmeler görülmüştür.
  D) Pasarofça Antlaşması'nın imzalanmasından sonra başlamıştır.
  E) Patrona Halil Ayaklanması ile sona ermiştir.
  9. I. Mahmut Patrona Halil Ayaklanması'ndan sonra tahta çıktı ve hemen askeri alanda ıslahat yapmaya başladı.
  Aşağıdakilerden hangisi askeri alanda ıslahat yapılmasını gerektiren nedenlerden biri değildir?
  A) İran savaşlarında başarısız sonuçlar alınması
  B) Yeniçeri ocağının güç kaybetmesi
  C) Pasarofça Antlaşması'nın toprak kaybına neden olması
  D) Orduda yapılacak ıslahatlar için Şeyhülislamdan fetva alınmasına gerek duyulmaması
  E) Ayaklanmaların devlet yönetimini olumsuz etkilemesi
  10. Osmanlı Devleti'nde batıya açılmanın başlangıcı olarak kabul edilen Lale devrinin kısa sürmesinde;
  I. Batıya elçiler gönderilmesi
  II. Yeni askeri ocaklar kurulması
  III. Halkın desteğinin sağlanamaması
  IV. Savaşlarda başarısız sonuçlar alınması
  gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) I ve II B)II ve III C)II ve IV
  D) I ve III E)III ve IV
  11. Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen aşağıdaki ıslahat girişimlerinden hangisinde savaş alanlarında alınan yenilgilerin etkili olduğu savunulamaz? j
  A) İtfaiye bölüğünün kurulması
  B) Kara Mühendishanesi'nin açılması
  C) Deniz Mühendishanesi'nin açılması
  D) Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması
  E) İstihkam Okulu'nun açılması
  12. XVIII. yüzyılda görülen;
  - Lale devrinde matbaanın kurulması
  - III. Mustafa döneminde Deniz Mühendishanesi'nin açılması
  - III. Selim döneminde Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin kurulması
  gibi gelişmeler dikkate alındığında Osmanlı Devleti için;
  I. Kültürel alanda Avrupa'dan geri kalmıştır.
  II. Toprak sistemi bozulmuştur.
  III. Köy-kent nüfus dengesi değişmiştir.
  IV. Askeri alanda düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
  V. Batıdaki gelişmeleri izlemeye çalışmıştır. yargılarından hangilerine varılabilir?
  A) I II ve III B)II III ve IV C) I IV ve V
  D) III IV ve V E) I II ve V
  CEVAP ANAHTARI_________
  1. D 2. A 3. C 4. B 5. E 6. A 7. C 8. B 9. D 10. E 11. A 12. C
  alıntı------------------ 4. 4
  OSMANLI SİYASİ TARİHİ-(1600-1800)
  1. Osmanlı İmparatorluğu'nun XVII. yüzyılda yaşadığı bunalımın nedenlerinden biri de yönetimin bozulmasıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan en önemli etken olarak gösterilebilir?
  A) Kanun ve kurallara uyulmaması
  B) Padişahların yeterli eğitimi almadan tahta çıkması
  C) Yetersiz devlet adamlarının iş başına gelmesi
  D) Saray masraflarının artması
  E) Yönetimde kadınların da etkili olması
  2. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl başlarından itibaren görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
  I. Yeniçeri sayısının artması
  II. Dirlik sisteminin bozulması
  III. Kapitülasyonların kapsamının genişlemesi
  IV. Ticaret yollarının yer değiştirmesi
  V. Medreselerdeki öğrenci sayısının artması
  Bunlardan hangilerinin devletin gelirlerinin azalmasında etkili olduğu savunulabilir?
  A) I II ve III B) II IV ve V C) III ve V
  D) II III ve IV E) I IV ve V
  3. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri ordusunda
  I. Cülus bahşişi ve ulufe dağıtımında aksaklıklar yaşanması
  II. Disiplininin bozulması
  • III. "Ocak devlet içindir." anlayışı yerine "Devlet ocak içindir." anlayışının yerleşmesi
  gibi nedenlerle İstanbul'da bir dizi ayaklanma çıkmış ve bu ayaklanmalar yeniçerilerin yönetim üzerindeki etkisini artırmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Genç Osman'ın tahttan indirilerek öldürülmesi
  B) Anadolu'da halkın ayaklanması
  C) Ülkede batı türü ıslahatların yapılmaya başlaması
  D) Saray kadınlarının devlet işlerine karışması
  E) Dirlik sisteminin bozulması
  4. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde meydana gelen
  - Beşik uleması adı verilen bir grubun ortaya çıkması
  - Dini bilimlere önem verilmesi
  - Medreselerdeki öğrenci sayısının artması gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan bağlantılıdır?
  A) Merkezi otoritenin bozulması
  B) Devşirme sisteminin sona ermesi
  C) iltizam usulünün yaygınlaşması
  D) Yetersiz devlet adamlarının görev alması
  E) Ulema sınıfının bozulması
  5. Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda görülen;
  - Yetersiz padişahların işbaşına gelmesiyle otorite boşluğunun ortaya çıkması
  - Ekonomik durum bozulduğu için halktan ağır vergiler alınması
  gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir?
  A) Yeniçeri ocağının kaldırılması
  B) Veraset sisteminin değiştirilmesi
  C) Yönetime karşı birçok ayaklanma çıkması
  D) Kapitülasyonların kapsamının genişletilmesi
  E) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışması
  6. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl başlarında fetih politikasını sürdürmüş II. Viyana Kuşatması'ndan sonra toprak bütünlüğünü korumaya çalışmış ancak Karlofça Antlaşması ile büyük ölçüde toprak kaybına uğramıştır.
  Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politika değişikliğinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Osmanlı ordusunun güç yitirmesi
  B) Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesi
  C) Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı birlikte hareket etmesi
  D) Veraset sisteminin değiştirilmesi
  E) Devletin doğal sınırlarına ulaşması
  7. 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarında Er-del Eflak ve Boğdan beyleri de Avusturya ile birlikte savaşlara katıldı. Kanije'de Tiryaki Hasan Paşa'nın başarısı üzerine Eflak Boğdan ve Erdel beyleri yeniden Osmanlıların yanında yer aldı. Zor durumda kalan Avusturya barış istedi.
  Osmanlı Devleti'nin bu durumdan yararlanarak savaşı devam ettirmek yerine barış antlaşması imzalamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Doğuda İran ile savaşların yoğunlaşması
  B) Maliyenin bozulması
  C) Tahta çıkma sisteminin değiştirilmesi
  D) Dirlik sisteminin bozulması
  E) Barış yanlısı bir politika izlenmesi
  8. Osmanlı Devleti duraklama döneminde;
  Doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
  • Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamıştır.
  • İran’dan Bağdat'ı geri almıştır.
  Bu gelişmeler Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilebilir?
  A) İran'la günümüze kadar süren barış döneminin başladığına
  B) Ekonomik üstünlük sağlandığına
  C) Önemli bir güç olma özelliğini koruduğuna
  D) Denge politikası izlediğine
  E) Batıdaki teknolojik gelişmelerden yararlandığına
  9. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda imzaladığı;
  - Hotin Antlaşması'nda Lehistan Eflak ve Boğdan'ın içişlerine karışmayacak
  - Vasvar Antlaşması'nda Avusturya; Erdel'in içişlerine karışmayacak
  kararları yer almıştır.
  Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin bu dönemde aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
  A) Yeni ittifaklar kurmak
  B) İçişlerine karışılmasını önlemek
  C) Haçlı birliğini bozmak
  D) Savunma politikasını geliştirmek
  E) Askeri harcamaları kısıtlamak
  10. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde imzaladığı antlaşma ile özelliği aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
  Antlaşma __________ Özellik___________
  A) Bucaş Fetih yoluyla toprak kazanılan son antlaşma olması
  B) Ferhat Paşa Doğuda en geniş sınıra ulaşılması
  C) Nasuh Paşa İran karşısında toprak kaybedilmesi
  D) Zitvatorok Osmanlı imparatorluğu'nun Avusturya karşısında siyasi üstünlük sağlaması
  E) Kasr-ı Şirin Bugünkü Iran sınırının belirlenmesi
  11. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesine neden olan gelişmelerden biri de II. Viyana bozgunudur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeyle ilgili değildir?
  A) Lehlilerin yardımıyla Osmanlı Devleti bozguna uğramıştır.
  B) Osmanlı Devleti savunma durumuna geçmiştir.
  C) Osmanlı Devleti fetih politikasını terk etmiştir.
  D) Osmanlı Devleti'ne karşı Kutsal İttifak kurulmuştur.
  E) Rusya'nın Balkanlar'daki etkinliği artmıştır.
  12. Osmanlı İmparatorluğu'nda IV. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa'nın;
  • Orduda disiplini sağlamaya çalışma
  • Eyaletlerde güvenliği sağlama İmparatorluktaki ayaklanmaları bastırmaya çalışma
  gibi girişimleri aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
  A) Ekonomiyi güçlendirmek
  B) Batılı devletlerle eşit güce erişmek
  C) Ordunun gücünü artırmak
  D) Devlete sarsılan gücünü ve saygınlığını yeniden kazandırmak
  E) Yeniliklere süreklilik kazandırmak CEVAP ANAHTARI________
  1. B 2. D 3. A 4. E 5. C 6. D 7. A 8. C 9. B 10. D 11. E 12. D
  alıntı------------------------------ 5. 5
  OSMANLI SİYASI TARİHİ-II (1600-1800)
  1. Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı uyguladığı politikaların amaçlarından biri de Akdeniz'e inmektir.
  Rusya aşağıdakilerden hangisi ile bu politikasını gerçekleştirme yolunda ilk adımı atmıştır?
  A) Belgrat Antlaşması
  B) Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi
  C) İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
  D) Küçük Kaynarca Antlaşması
  E) Yaş Antlaşması
  2. Osmanlı Devleti XVII. yüzyıl sonralarında imzaladığı Karlofça Antlaşması ile; Macaristan ve Erdel'i Avusturya'ya Mora Yarımadası'nı Venedik'e İstanbul Antlaşması ile de Azak Kalesi'ni Rusya'ya bıraktı.
  Bu bilgilere göre XVIII. yüzyıl başlarında Avusturya Rusya ve Venedik ile yapılan savaşların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Haçlı birliği oluşmasını engellemek
  B) Kaybettiği toprakları geri almak
  C) Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemek
  D) Akdeniz'deki üstünlüğünü korumak
  E) Avusturya'nın Balkanlara egemen olmasını engellemek
  3. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1724'te İstanbul'da bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmaya göre; İran’ın kuzeyi ve batısı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında paylaşılmıştı.
  Bu bilgiler değerlendirildiğinde;
  I. Osmanlı Devleti ile Rusya İran'a karşı işbirliği yapmıştır.
  II. İran'ın sınırları daralmıştır.
  III. Rusya Akdeniz'e inme yolunda önemli bir adım atmıştır.
  yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
  A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız II
  D) Yalnız III E) I ve III
  4. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'nda kaybettiği toprakları geri almak amacıyla 1715'te Venedik'e savaş ilan etti. Avusturya'nın da katıldığı savaş sonunda imzalanan Pasarofça Antlaşması'nda Mora Yarımadası geri alınırken Belgrat Avusturya'ya bırakıldı.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
  A) Venedik'in Karlofça Antlaşması'nda toprak kazandığına
  B) Avusturya'nın Osmanlı Devleti'nden güçlü olduğuna
  C) Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakların bazılarını geri almayı başardığına
  D) İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruduğuna
  E) Osmanlı Devleti'ne karşı Venedik ile Avusturya'nın işbirliği yaptığına
  5. 1736-1739 Osmanlı-Avusturya ve Rusya Savaşlarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kırım'da hanlıklar arasında mücadelenin başlaması
  B) Osmanlıların Azak Kalesi'ni geri almak istemesi
  C) İsveç kralının Osmanlı topraklarına sığınması
  D) Rusların Kırım'ı kendisine bağlaması
  E) Rusya'nın Azak ve Kırım'a saldırması
  6. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı Belgrad Antlaşması'nın Osmanlı Devleti'ne sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karadeniz'in Osmanlı denizi olduğunun Rusya tarafından kabul edilmesi
  B) Avusturya-Rusya ittifakının sona ermesi
  C) Rusya'nın Akdeniz'e inme politikasını terk etmesi
  D) Rus Çarının Osmanlı padişahına eşit sayılması
  E) Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesi
  7. Fransızlarla yapılan kapitülasyonlarla ilgili anlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisi 1740 yılında değiştirilmiştir?
  A) Fransız ticaret gemilerinin Osmanlı sularında serbest dolaşması
  B) Osmanlı ülkesindeki Fransızların inançlarında serbest olması
  C) Türk ticaret gemilerinin Fransız sularında serbest dolaşabilmesi
  D) Türkiye'de ölen Fransızların mallarının mirasçılarına verilmesi
  E) Kapitülasyonların anlaşmayı imzalayan hükümdarların dönemi için geçerli olması
  8. Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre savaş sırasında işgal ettiği Eflak ve Boğdan'dan çekilmeyi kabul eden Rusya Osmanlı Devleti'ne;
  - Buralarda genel af ilan edilmesini
  - Rus elçisinin Eflak ve Boğdan'la ilgili isteklerinin dikkate alınmasını kabul ettirmiştir.
  Rusya'nın bu kararlar ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
  A) Bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak
  B) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki gücünü zayıflatmak
  C) Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında ittifak kurulmasını desteklemek
  D) Milliyetçilik akımını engellemek
  E) Katoliklere karşı yeni ittifaklar kurmak
  9. Lehistan XVIII. yüzyıl sonlarında Avusturya Rusya ve Prusya arasında paylaşılarak ortadan kaldırıldı.
  Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
  A) Osmanlı Devleti'nin Lehistan'ı koruduğunun
  B) Avrupa'da devlet sayısının azaldığının
  C) Lehistan'ın güçlü bir devlet olmadığının
  D) Avrupa'da sınırların değiştiğinin
  E) Avusturya Rusya ve Prusya'nın ortak hareket ettiğinin
  10. Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması'na göre istediği yerlerde konsolosluk açabilecek ve Ortodoksların koruyucusu sayılacaktı.
  Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
  A) Osmanlı Devleti yönetiminde yaşayan azınlıklar bağımsızlık elde etmiştir.
  B) Rusya Karadeniz'e çıkmıştır.
  C) Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki sorunlar sona ermiştir.
  D) Rusya Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışma hakkı elde etmiştir.
  E) Balkanlar kültürel açıdan geliştirilmiştir.
  11. XVIII. yüzyılda Osmanlı devlet adamları Avrupa'daki yenilikleri örnek alarak ıslahat yapmaya çalışmıştır.
  Bu açıklamaya göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Avrupa'daki topraklarının tamamını kaybetmiştir.
  B) Batının üstünlüğünü kabul etmiştir.
  C) Avrupa'daki gelişmeleri izlemektedir.
  D) Yeniliklere açıktır.
  E) Islahatlarda akılcı çözümler ve yöntemlere başvurmaktadır.
  12. Osmanlı Devleti'nin 1736-1739 yılları arasında Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşlarda başarılı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının
  B) Nizam-ı Cedit askerlerinin
  C) Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduda yaptığı düzenlemelerin
  D) Osmanlı-İran Savaşlarının sona ermesinin
  E) Batılı devletlerden destek alınmasının
  CEVAP ANAHTARI_________
  1. C 2. B 3. A 4. D 5. E 6. A 7. E 8. B 9. A 10. D 11. A 12. C
  alıntı------------------------osmanlı tarihi test soruları,  osmanlı soruları,  osmanlı tarihi test,  osmanlı tarihi testleri,  lale devri ile ilgili sorular,  osmanlı tarihi yazılı soruları,  osmanlı tarihi ile ilgili test soruları