Soru ve Cevaplarla İslam ve Oruç Soruları Forumundan Ramazan orucunun farziyeti neyle sabittir farziyetinin delilleri nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ramazan orucunun farziyeti neyle sabittir farziyetinin delilleri nedir?

  Reklam
  Ramazan Orucunun Farz KılınışıRamazan orucu İslâm'ın rükünlerinden biri olup farziyeti Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Orucun farziyetine dair kitaptaki delil, şu âyet-i kerîmelerdir:"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Siz*den kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığıgünler sayısınca başka gün/erde tutar. Oruca gücü yetmeyen/er ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bu*nunla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (meselâ fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayır*lıdır. (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile bâtılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'in kendisinde indiril*diği ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçir*sin."(Bakara 2/183-185.)Sünnetteki delil ise şu hadis-i şeriflerdir:"İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Bunlar Allah'tan başka ilâh olmadı*ğına ve Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve yoluna gücü yetenlerin haccetmesidir." (Buhârî, İmân, 2; Müslim, İmân, 5.)Talha b. Ubeydullah'tan (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: "Saçı başı dağınık bir adam Resûlullah'a (s.a.v) gelerek, 'Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın oruçtan ba*na neyi farz kıldığını bildirir misin?' diye sordu, Allah Resulü (s.a.v),'Ramazan ayı orucunu' diye cevap verdi. Adam,'Tutmam gereken başka (oruç) var mı?' diye sordu, Allah Resulü (s.a.v),'Hayır, ancak tatavvu (gönüllü) olarak tutacağın oruçlar vardır' buyurdu. Adam,'Allah'ın bana zekâttan ne kadar farz kıldığını bildirir misin?' diye sordu, Allah Resulü (s.a.v), onun cevabını verdi. Sonra o adam şöyle dedi:'Seni şerefli kılan Allah'a andolsun ki gönüllü olarak fazladan nafile bir ibadet yapmayacağım gibi Allah'ın üzerime farz kıldığı şeylerden hiçbirini de eksik bırakmayacağım!' Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.v),"Eğer doğru söylüyorsa kurtuluşa erdi (veya doğru söylüyorsa cennete girdi)"buyurdu. Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 1/54Bütün müslümanlar ramazan orucunun farz oluşu hususunda icmâ et*mişlerdir.Ramazan orucu hicretin ikinci senesinde, kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Ka*be'ye çevrilmesi hadisesinden sonra şaban ayında farz kılınmıştır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dokuz yıl ramazan orucu tutmuş ve hicretin 11. yılının Rebîülevvel ayında âhirete irtihal etmişlerdir. (Nevevî, el-Mecmû', 6/251.)
  S.İslmyt  Paylaş
  Ramazan orucunun farziyeti neyle sabittir farziyetinin delilleri nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hasta ve uzun yolculuğa çıkan kişilerin oruç tutma muafiyeti bulunsa da Allahu teala eğer bilseydin sizin için tutmak hayırlıdır buyurmuş orucun zorluklar karşısında tutacak kadar sevap olduğu ifade edilmektedir. 3. 3
  Oruç fazileti ile ilgili hadisler aşağıda belirtilmiştir.
  * Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur. Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yediyüz misline kadar çıkar. Allah Teâla Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: "Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfaatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terketti." "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.''

  * Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur: "Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!'' desin (ve ona bulaşmasın).''

  * Yine Ebu Hüreyıe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.'' 3085 - Ebu Ümâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülü dedim, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükâfaatlandırsın.'' "Sana dedi, orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur.''

  * Sehl İbnu Sa'd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez." Buhari, Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyâde var: "Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.''

  * Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz.''

  * Yine Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "ResuluIIah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur."

  * Nesâi 'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Bir münâdi, her gece şöyle nida edip bağırır: "Ey hayır isteyen, gel! Ey şer isteyen kendini şerden tut!''

  * Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?'' diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Ramazanı ta'zim için Şa'bân!" Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaIdir?'' "Ramazanda verilen!'' cevabını verdi.''

  * Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennemden) azad edilen kimseler bulunur. Bu, (Ramazanın) her gecesinde olur."

  * Hz. Enes İbnu Malik radıyallahu anhuma anlatıyor: "Ramazan ayı girmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdır."

  * Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın: "Nuh aleyhisselam Ramazan ve Kurban bayramları hariç, yıl orucu tutmuştur" dediğini işittim."

  * Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Herşeyin bir zekatı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekatı oruçtur." Muhrız rivayetinde şu ziyadede bulundu: "Resulullah aleyhissalatu vesselam şunu ilave etti: "Oruç, sabrın yarısıdır."

  * Abdullah İbnu'z-Zübeyr radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam Sa'd İbnu Muaz'ın yanında iftar açmıştı. Şöyle buyurdular: "Yanınızda oruçlular iftar etti. Yemeklerinizden ebrâr olanlar yedi, size de melaikeler rahmet duasında bulundular."

  * Abdullah İbnu Amr İbni'l As radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardırOrucun farziyeti