İslamda Namaz ve Namaz ve Önemi Forumundan bunu biliyor muydunuz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 15

  Reklam

  Reklam
  Namazda secdeye bakmak adaptandır
  namazda gözleri yummak,göğe dikmek
  namazın mekruhlarındandır
  Allah kulunun yüzünden çok kalbine bakar
  yani zahirden çok batın meselesi 2. 16
  Reklam
  (1) Namazda Huşunun Vucubiyeti

  (52) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “Mü’minler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu sahibidirler.”
  Mü’minun 12
  (53) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Dünyaya veda eden kimsenin namaz kıldığı gibi namaz kıl! Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor!..’ buyurdu.”
  Albânî Cami 3776
  (2) Namazda Secde Mahalline Bakmak

  (54) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kâbe’ye girdi ve orada namaz kıldı oradan çıkıncaya kadar gözü secde mahallinden ayrılmadı.”
  Hâkim 1761, Beyhaki 5/158, Albânî İrva 2/73
  (3) Namazda Semaya Bakmanın Nehyi!

  (55) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘İnsanlara ne oluyor ki namazlarında gözlerini semaya yükseltiyorlar!’ buyurdu ve bu hususta ki sözü çok şiddetli oldu.
  Devamla:
  ‘Ya bu fiillerinden vazgeçerler yahut onların gözleri kendilerinden kapıverilecektir!’ dedi.”
  İbni Hibban 2284, Buhari 761, Ebu Davud 913, Nesei 1192, Darimi 1/298, İbni Mace 1044, İbni Huzeyme 475, 476, Ebu Yağla 7473, Tayalisi 2019, Begavi 739
  (4) Süslü Elbise Namaz Kılanın Huşûuna Manidir!

  (56) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle demiştir:
  “Nebi(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) üzerinde desenleri bulunan bir hamisa içerisinde namaz kıldı. Namazda hamisanın desenlerine şöyle bir baktı.
  Namazdan çıkınca:
  ‘Benim şu hamisamı Ebu Cehm’e götürün ve bana Ebu Cehm’in enbicaniyesini getirin. Çünkü hamisa beni biraz önce namazda meşgul etti!’ buyurdu.”
  “Diğer bir rivayette:
  ‘Ben namazda iken onun desenlerine bakıyordum, onun beni fitneye düşürmesinden korkarım!’ buyurdu.”
  Buhari 469, Müslim 556/62, Ebu Davud 914, Nesei 770, Humeydi 172, İbni Mace 3550, İbni Hibban 2337, İbni Huzeyme 928, Abdurrezzak 1389, Beyhaki 2/423, Ahmed 6/37199, Begavi Mesabih 529 3. 17
  Namaz kılan kimsenin iki yerde çok uyanık olması gerektiğini, bunlardan birincisinin;
  iyyake na’büdü (ancak sana ibadet ederiz) ve iyyake nestein (ancak senden yardım dileriz)
  ayeti kerimesini okurken muhatabımızın Hz Allah olduğunu tasavvur etmemiz gerektiğini zira
  burada kul ile Allah arasındaki 70 bin perdenin kalkacağını, ikinci olarak da tahiyyat duasında
  “esselamü aleykü eyyühennebiyyü” (selam senin üzerine olsun Ey Nebi!) derken
  Peygamberimiz s.a.v ‘e selam verdiğimizi tasavvur etmemiz gerektiğini zira burada da kul ile
  Allah c.c arasındaki 7 bin perdenin kalkacağının Evliyaullahtan birinin haber verdiğini biliyor


  tahıyyat konusunda çok güzel izahlar vardır nur kulliyatının şualar eserinde. Allah razı olsun kardeş çok güzel bir bilgi..
  muydunuz?
 4. 18
  seda kardeşim ALLAH sendende razı olsunbiliyor muydunuz bunu