Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Kutuplarda Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Oluryor Burada Nasıl Namaz Kılınacak?(2) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kutuplarda Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Oluryor Burada Nasıl Namaz Kılınacak?(2)

  Reklam
  Kutuplarda Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Oluyor Burada Nasıl Namaz Kılınacak ?
  Beş Vakit Namaz Farzdır Kutuplarda İse, Bazen Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Olur Burada Nasıl Namaz Kılınacak?

  Bu soruyu soranların samimî olup olmadığını bilmiyoruz Zira, şimdiye kadar bu soru hep İslâmiyet’in âlemşümûl bir din olduğunu inkâr eden mülhitler tarafından soruldu Ve demek istendi ki: Siz İslâmiyet’i âlemşümûl kabul ediyorsunuz ama, altı ay gece ve altı ay gündüz olan bazı yerlerde namazıyla, orucuyla bunu yaşamak acaba mümkün olacak mıdır?

  Hemen arz edeyim ki, dünyada hiçbir sistem hatta, bu sistem sadece iktisâdî bir sistem dahi olsa, kat’iyen, İslâm’ın ulaştığı âlemşümûl hüviyete ulaşamaz İşte günümüzdeki bin-arıza sistemler ki, insan bunlara sistem demeye sıkılır Hatta bunların içinde, daha sistemin nazariyecisi hayatta iken, birkaç defa revizyona tâbi tutulanları da var Meselâ, Marks’ın iktisâdî sistemi, Engels’le beraber birkaç defa gözden geçirilip düzeltilmiş olmasına rağmen, birbirini takip eden enternasyonellerde, yer yer yine tâdilâta girilmiş, rötuşlar yapılmış ve her defasında ayrı bir kılığa sokulmuştur

  Bu husus, günümüzdeki her iktisadî sistemde böyle olduğu gibi, bütün zamanlarda ve çeşit çeşit sistemlerde de, sık sık göze çarpan tabiî kusur ve beşerîliğe ait bir arızadır

  Şunu da hemen ilâve edeyim ki, ben böyle mukayese ile işi örtbas edip hafife almak niyetinde değilim Ne var ki, bazılarının meslek ve meşrebi diyalektik olduğundan bizim için de muvakkat bir tenezzül ve çocuk edâsına girmeye sebep oluyor

  Sâniyen, acaba dünya nüfusunun kaçta kaçı bu türlü yerlerde yaşıyor ki, onların biraz da hususiyet arz eden durumlarıyla, öyle âlemşümûl bir din tenkide tâbi tutuluyor Evet, o buzullar ve karanlıklar diyarında yaşayanlar, insanlığın kaçta kaçıdır? Belki de milyonda biri bile değil Öyle ise, küre-i arzın her tarafını ve bütün beşeri bir tarafa bırakarak, üç-beş gayr-i medeni ve zavallı kimselerin durumlarını mevzû kanunlara menat gibi gösterip tereddüt imâl etmeye çalışmak, nasıl samimiyetle ve ilmîlikle telif edilecek ki!

  Sâlisen, acaba kutuplarda Müslüman var mıdır ki, Müslümanların namaz meselesi dert ediliyor da, kutuplarda yaşayan insanların namaz kılacakları soruluyor Eğer bir gün insanlık kutuplarda yerleştikten sonra, bazı kimseler ibâdet ü taatı sormaya gelirlerse o zaman böyle bir soru irat etmenin de mânâsı olur Yoksa şimdilik öyle bir soruyu sırf mâsum gönüllere şüphe atmak için uydurulmuş kabul edeceğiz Materyalistlerle konuşurken, gönül istemediği hâlde dil, diyalektik yapıyor, affola!

  Şimdi de İslâm’ın bu hususta bir şey deyip demediğini kısaca arz edelim Şurası muhakkak ki, hiçbir noktada açıklık bırakmayan İslâm bu mevzûu da ihmal etmemiştir Evet bu husus bir hâdise münasebetiyle, tâ ilk asırda vuzûha kavuşturulmuştur İmam Buhârî’nin Sahih’i ile, Ahmed b Hanbel’in Müsned’inde, Efendimiz’le Ashâbı arasında şöyle bir müzâkerenin cereyan ettiğini görüyoruz Peygamberimiz: “Dinden dönüldüğü zaman, Deccal çıkar” başka bir rivayette: “O, şarktan zuhûr eder ve kırk günde, yeri bir baştan bir başa dolaşır O’nun bir günü sizin bir seneniz Ve bir günü de vardır ki, bir ayınız; diğer bir günü bir haftanız; sâir günleri ise sizin günleriniz gibidir” buyurur Sahabi sorar: “Miktarı bir sene olan o günde, bir günlük namaz yeter mi?” O cevap verir: “Hayır, takdir ve hesap edersiniz” (1) Yani, bütün bir gece ve gündüz olan ayları ve haftaları yirmi dört saatlik günlere böler, ibadetinizi ona göre yaparsınız

  Mesele fukahanın eline geçince, herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde, Şafiî’nin “El-Umm” kitabından, mezhebindeki “Minhaç”a kadar ve Hanefîlerin, kadîm kitaplarından “Tahtâvî” hâşiyesine kadar, üzerinde durulmuş ve işlene işlene herkesin bileceği bir mesele haline getirilmiştir

  Bu mevzû, vakitlerin namaza sebep olması bahsinde ele alınır ve izah edilir Biz bu mevzûda sadece meselemizle alâkalı kısma temas edeceğiz

  Vakitler, namazların sebepleridir Vakit bulamayınca, namaz da farz olmaz Meselâ, bir yerde yatsının vakti tahakkuk etmiyorsa, yatsı namazı da farz olmaz Ama bu, günün bir vaktinin bulunmadığı yerler içindir; yoksa Deccal hadîsinde anlatıldığı gibi, senenin büyük bir kısmı gece veya gündüz olduğu yerlerde, o uzun gün veya geceyi, günlerimiz ve gecelerimiz ölçüsüne göre bölüp, hesap ve takdir etmekle vazifelerimizi yerine getiririz Yani o mıntıkaya en yakın yerin imsakiyesini kullanarak, mevcut gece ve gündüzü, belli bölümlere ayırıp, geceleri, gecede yapılan ibadeti, gündüzleri de, gündüz yapılan ibadeti eda ederiz Tıpkı yeme, içme, yatma ve kalkmada, tabiî ve fıtrî olarak bu parçalama işini yaptığımız gibi

  Evet aylarca güneşin batmadığı ve doğmadığı yerlerde, fıtrat kanunlarına karşı nasıl iki büklüm isek, oruç, namaz ve hac gibi ibadetlerde de, yaşadığımız hayata hemâhenk olarak, aynı âhengi muhafaza etme mecburiyetindeyiz

  Hâsılı, diyebiliriz ki, İslâm, bu hususu da kat’iyen ihmal etmemiş, kutuplara en yakın yerlerden, beş vaktin tahakkuk ettiği bir daireye ait evkât cetvelinin kullanılması prensibini getirmiştir

  Burada diğer bir meselenin de ele alınması uygun olacaktır O da vaktin bulunmadığı yerde namazın da tahakkuk etmeyeceği hususudur Evet, gerçi vakitler namazlara sebep gösterilmiş ise de, namazın hakiki sebebi Allah’ın emridir Binâenaleyh, vaktin tahakkuk etmediği yerlerde dahi başka bir vakit içinde o namazın kaza edilmesi ihtiyata muvafıktır

  İşin doğrusunu O bilir


  --------------------------------------------------------------------------------

  Âlemşümûl: Evrensel
  Hemâhenk: Uygun, münasip, denk
  İrad etmek: Ortaya getirmek, söylemek
  Vuzûh: Açık olma, belirginlik


  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Müslim, Fiten, 110, nr 2937; Müsned 4,181  Fethullah Gülen  Paylaş
  Kutuplarda Altı Ay Gece, Altı Ay da Gündüz Oluryor Burada Nasıl Namaz Kılınacak?(2) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Burada da vakitler söz konusudur. Bulunduğu yere yakın olan takvimine ayak uydurarak namazlarını eda etmesi gerekir. Yeryüzünün her bir köşe Allah'ın gördüğü yerlerdir bu nedenle her yerde ibadet edilecek bir şekilde var edilmiştir.1 ay gece 1 ay gündüz,  nerde altı ay gece altı ay gunduz olur,  kutuplarda 6 ay gece olduğu zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkar,  kutuplarda 1 ay