Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan İstiska (Yağmur) Namazı: Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İstiska (Yağmur) Namazı:

  Reklam
  İstiska (Yağmur) Namazı


  Yağmur yağmadığı zamanlarda Müslümanlar yağmur duasına çıkar, Allah'ın rahmet ve keremine iltica' ederek yağmur yağdırması için dua ve niyazlarda bulunurlar Buna dinî tabiriyle istiska denir İstiska'nın lügat mânası, yağmur yağmasını istemek demektir
  İmam-ı A'zam'a göre, istiskadan murad, yalnız dua ve istiğfardır Allah'ın yağmur yağdırmasını istemek için, cemaatle namaz kılınması ise, sünnet değil, belki câizdir İnsanlar isterlerse tek başlarına da namaz kılabilirler
  İmam-ı Muhammed ile Ebû Yûsuf'a göre ise, istiska için, müslümanların tıpkı Cuma namazı gibi toplu halde namaz kılmaları menduptur Hatib minbere çıkmaksızın yerde bir değnek veya sopaya dayanarak bir de hutbe okur
  Üç gün birbiri peşine yağmur duasına çıkılması müstahsen görülmüştür Yine de yağmur
  gelmezse, duaya devam edilmelidir Hadîs-i şerîfte: "Allah duada ilhâh edenleri, yani ısrarla taleb edenleri sever" buyurulmuştur Dua günü ve duadan önceki 3 gün, oruç tutmak da menduptur Çünkü oruçlunun duası makbuldür Bu üç gün içinde, dargınlar barışmalı, sadakalar verilmeli, haksız yere alınan şeyler varsa, sahiplerine iade edilmelidir
  Yağmur duasına çıkılırken başlar öne eğilerek mütevâzıâne bir halde, yayan olarak sahra gibi bir yere çıkılır Önce tevbeler yapılır, umum mü'minler için mağfiret talebinde bulunulur, böylelikle İlâhî rahmetin celbine çalışılır
  Müslümanlar yanlarına çocuklarını, ehlî hayvanlarını ve onların yavrularını da alırlar Çocukları ve yavruları bir müddet için analarından uzaklaştırırlar, bu hazin manzara içinde zayıflara, ihtiyarlara dualar ettirilerek kendileri de âmin derler
  Özet olarak söyleyecek olursak, hüzünlü, mütevâzıâne, huşû' içindeolarak Allah'tan rahmet ve inâyet istenir Daha sahraya çıkmadan yağmur yağmaya başlarsa, buna bir şükrâne olmak üzere, yine sahraya çıkılır
  Yağmur yağarken: "Allahümme sayyiben nâfian", yani, "Yâ Rabbi, bunu hakkımızda faydalı bir yağmur kıl" denir Lüzumundan fazla yağınca da "Allahümme havâleynâ ve lâ aleynâ", "Yâ Rabbi, bunu zarar vermeyecek yerlere yağdır, bizim üzerimize yağdırma" diye dua edilir
  Dua eden dilerse ellerini yukarı kaldırarak dua eder, dilerse ellerinin sırtı yukarı gelecek şekilde avuç içlerini yere doğru çevirerek niyazda bulunur Çünkü Resûl-i Ekrem'in, yağmur duasında bu şekilde dua ettiği rivayet edilmiştir Şâfiî âlimleri bu şekilde duayı, sadece yağmur duasına hasretmezler Umumî olarak, Allah'tan bir dilekte bulunulduğu zaman ellerin içi ile; belâ ve âfetlerden kurtulmak, musibet ve şerlerden Allah'a sığınmak istendiğinde de, eller tersine çevrilerek dua edilmesini câiz görürler
  Resûl-i Ekrem'den bize nakledilen yağmur duası şudur:
  Allahümme eskınâ ğaysen muğîsen henîen merîen ğadekan mücellilen sehhan ammen tabekan dâimen
  Allahümme ale'z-zırâbi ve menâbiti'ş-şeceri ve bütûni'l-evdiyeti
  Allahümme innâ nestağfiruke inneke künte ğaffâren fe-ersili's-semâe midrâren
  Allahümme eskine'l-ğayse ve lâ tec'alnâ mine'l-kânitîn
  Allahümme enbit lene'z-zer'a ve edirre lene'd-dar'a ve eskınâ min berekâti's-semâi ve enbit lenâ min berekâti'l-arz
  Allahümme'r-fa' anne'l-cehde ve'l-cûa ve'l-urye ve'kşif annâ mine'l-belâi mâ lâ yekşifühü ğayrüke
  Meâli:
  Allahım, bize can kurtaran, içe sinen, bol, faideli, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden her tarafı sulayan umumî bir yağmur ver!
  Allahım! Dağlar üzerine, ağaç köklerine ve vâdi içlerine indir
  İlâhî, senden mağfiret diliyoruz, şübhe yok ki sen çok bağışlayansın, bize gökten bol yağmurlar yağdır
  Allahım! Bizi yağmurla sula, bizi ümidlerini yitirmiş kimselerden eyleme
  Ey yüce Hâlikımız, bizim için ekinleri bitir, memeleri sütle doldur, bizi göğün bereketlerinden sula, bize yeryüzünün bereketlerinden yetiştir
  Ey Rabbimiz, bizden yoksulluğu, çıplaklığı, açlığı kaldır ve senden başkasının savamayacağı, üzerimizden kaldıramayacağı şu müthiş belâyı üzerimizden kaldır, başımızdan sav
  Yağmur Duası ve Namazı Niçin yapılır?
  Yağmur duasında ve namazında, biz gafil insanlar için büyük bir îkaz ve ibret dersi vardır Her vakit nihayetsiz rahmet ve inâyetlerine nâil olup durmakta olduğumuz Rahîm ve Kerîm Rabbimizi, hiçbir vakit unutmamak ve her vesile ile O'na muhtaç olduğumuzu anlayarak şükür içinde dergâh-ı Kibriyâsına yönelmek, dua ve niyazlarda bulunmak, bizim için büyük bir kulluk borcudur
  Bir kere düşünelim, vakit vakit bulutlardan topraklarımıza yağan o faydalı yağmurlar kesilse, bunun neticesi ırmaklar, dereler, çaylar kurusa, acaba bu suları bize kim te'min edecektir Kaynaklarından daima fışkırıp duran, hayatımıza hizmet eden o tatlı ve berrak su menba'larını Hak Teâlâ kesip kurutsa, acaba bunları bize kim geri verebilecektir
  İnsanoğlu bu gerçekleri her zaman düşünüp Allah'a sonsuz şükür ve hamd de bulunması gerekirken, çoğu kere gaflete düşmekte; ni'metlere karşı şükürsüzlük ve nankörlüğe saplanmaktadır
  İşte yağmursuzluk, kuraklık gibi musibet hallerini,Cenâb-ı Hak zaman zaman insanlara, bu gaflet ve şükürsüzlüklerine bir ceza olarak vermektedir Böylece onlara aczlerini hissettirip gafletten uyandırmakta; dua ve niyâz ile dergâh-ı izzetine koşturmak, zelilâne ve mütevâzıâne huzurunda el açtırmak istemektedir
  Eğer dua ve ibadet çok edildiği halde musibet kalkmaz, yağmurlar yağmazsa, yapılan dua ve ibâdetlerin kabûl olmadığı söylenmemelidir Bil'akis, "henüz duanın vakti geçmedi, ibâdetin zamanı bitmedi", diye düşünülmeli; ibâdet ve duaya devam edilmelidir

  Mehmet Dikmen  Paylaş
  İstiska (Yağmur) Namazı: Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  AMİN..RABBİM cümemizden razı olsun..