Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Son Teşehhüd'den Sonra Dua Okumanın Hükmü Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Son Teşehhüd'den Sonra Dua Okumanın Hükmü Nedir?

  Reklam
  son teşehhüd'den sonra dua okumak, ihtilafsız olarak meşrû'dur.

  156- Abdullah ibni Mes'ûd'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, ona teşehhüdü öğrettikten sonra, sonunda şöyle buyurdu: "Sonra istenen dua yapılır." Buharî'nin başka bir rivayetinde: "Dilerse dua yapar.’'’ şeklindedir. Müslim'in de bir rivayetinde: "Sonra, dileklerden istediğini seçerek dua yapsın." ifadesi vardır.[10]

  Bil ki, bu dua müstahabdır; vacib değildir. İmam oİmayan kimse için, bu duayı uzatmak müstahab olur; Kişi, ahiret ve dünya işlerinden dileyip dua eder. İnsan, rivayet edilen duaları okuyabildiği gibi, dizmiş olduğu sözlerle de dua edebilir; ancak rivayet edilen duaları okumak daha faziletli*dir. Rivayet edilen dualar, çeşitli ülkelere göre değişiktir. Biz burada en faziletli olanı gösteriyoruz ki, o da Buharî ve Müslim'de rivayet edilen şu hadîs bunlardan biridir:

  157- Ebû Hüreyre'den (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre de*miştir ki, Resûlüllah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

  "Sizden biriniz, son teşehhüdü tamamladığı zaman, dört şeyden Al*lah'a sığınsın: Cehennem azabından, kabir azabından, hayâtın ve ölümün fitnesinden, kör deccal'm şerrinden..." Bunu Müslim, çok değişik riva*yet yollan ile tesbit etmiştir. Bunlardan bir rivayet de şöyle:
  "Sizden biriniz teşehhüd yaptığı zaman, Allah'a sığınarak şöyle desin:
  "Allâhümme innî eûzü bike min azâbi cehenneme ve min azâbi'î-kabri ve mine'i-mahyâ ve'1-memâti ve min şerri fitneti'l-mesîhi'd-deccâli."
  (Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, kör Deccal'in fitnesinin şerrinden Sana sığınırım."[11]

  158- Hazreti Aişe'den (Radıyall'ahu Anha) rivayet edildiğine göre, Pey*gamber Sallallâhu Aleyhi ve Sellerrı getirmiş olduğu "Salât" da şöyle dua ederdi:

  "Allâhümme innî eûzü bike miti azâbi'l-kabri ve eûzü bike min fitneti'l-mesfhi'd-deccâli ve eûzü bike min Ifitneti'l-mahyâ ve'1-memâti. Ailâhüm-me innî eûzü bike mine'1-me' seitıi ve'1-mağremi"
  (Allah'ım! Kabir azabından ben Sana sığınırım, kör Deccal'in fitne*sinden Sana sığınırım, hayatın ve Ölümün fitnesinden Sana sığınırım. Allah'im! Günahdan ve borçtan ben Sana sığınırım. "[12]

  159-Hazreti Âli'den (Radıyallahu ânh) rivayet edildiğine göre Resû-Iüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz kıldığı zaman, teşehhüd ile se*lâm arasında son olarak şunu söylerdi:

  "Allâhümmeğfir îîmâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrertü ve mâ a'lentü ve mâ esrertü \ve mâ ente a'lemu bihi mirim. Ente'l-mukaddimu ve ente'l-muahhiru lâ\ilâhe illâ ente."
  (Allah'ım! İşlediğini ve işleyeceğim,; gizli ve aşikâre yaptığım, aşırı git*tiğim ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. İleri götürüp yük*selten ve geri bırakıp hor1 yapansın. Senilen başka hiç bir ilâh yoktur)[13]

  160- Abdullah b. Ami; b. El As yoluyla Ebû Bekir Es-Sıcldîk'dan (Ra*dıyallahu Anhüm) Resûliîllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şöyle dediği*ni rivayet ettik: Bana bir iiua öğret ki, ben namazımda onunla dua ede*yim. Peygamber, şöyle söyle dedi:

  ''Allahümme inni zalemtü nefsî zulmen kesîren ve lâ yağfiru 'z-zünûbe illâ ente. Fağfir lîmağfireten rrıin mdikej verhamniinneke ente'l-ğafûru'r-rahîm."
  (Allah'ım! Ben, nefsime çok büyük zulüm yaptım. Senden başkası da günahları bağışlayamaz. Katından bana mağfiret buyur ve bana merha*met et. Muhakkak ki Sen çok bağışlayansın çok merhamet edensin.”[14]
  Buharî, Beyhakî ve bunlardan başk;a imamlar, namazın sonunda bu hadîs ile dua yapılması hükmüne vardılar ki, bu güzel bir istidlaldir. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in (Radıyallahu Anh): "Namazımda yapacağım dua" sözü, namazın tümüne şamil olur ve naımazda duanın yeri de bu teşeh-hüdden sonradır.

  161- Ebû Salih Zekvan'dan, o da bir sahabîden rivayet ettiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir adama sordu:

  "Namazda nasıl söylersin (dua edersin)?" Adam cevab verdi: - Teşehhüd ederim ve şöyle derim:
  "Allâhümme innî es'elüke'l-cennete ve eûzü bike minennâri.
  O kadar var ki, ben senin fısıldaman gibi ve Muaz'm fısıldaması gibi güzel yapamıyorum. Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:
  "Cennet ile cehennem arasında fısıltı yap (Cenneti iste ve Cehennemden Allah'a sığın)" En doğrusunu Allah bilir.[15]
  Her yerde yapılması müstahab olan dua şudur:
  ' 'Allah ümme innî es 'elüke '-afve ve '1-âfiyete. Allah ümme innî es 'elüke’l-hüdâ ve't-tükâ ve'l-afâfe velğına
  (Allah'ım, Senden afv ve afiyet isterim. Allah'ım, Senden hidayet, tak*va, kanaat ve nefis zenginliği isterim.) En doğrusunu Allah bilir.

  [10] Buhârî. Müslim
  [11] Buhârî. Müslim. Ebü Dâvud. Nesâî.
  [12] Buhârî. Müslim. Ebû Dâvud. Nesâî.
  [13] Müslim. Tirmizî.
  [14] Buhârî. Müslim. Tirmizî. Nesâî.
  [15] Ebû Dâvud. İbn-i Mâce.  Paylaş
  Son Teşehhüd'den Sonra Dua Okumanın Hükmü Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Son oturuştan sonra kişi isterse dua eder isterse tesbih çeker bu kişinin kendi isteğine bağlı olmakla birlikte zorunlu değildir. Fakat namazdan sonra dua etmek önemlidir.