Müslüman Hanımlar ve Müslüman Kadının Şahsiyeti Forumundan Müslüman Kadın Hizmet Ehlidir. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslüman Kadın Hizmet Ehlidir.

  Reklam
  HİZMET


  Müslüman Kadın Hizmet Ehlidir.

  Hizmet; inanç, dava ve ideal uğruna karşılıksız fedakârlıklara ve vefakârlıklara katlanmak, nefsi arzuları tatmin etme yerine Allah’ın kullarına hayır, iyilik, ikram ve ihsanı ön plana almak, görevi son derece samimiyetle ve içtenlikle yerine getirmektir.

  Mü’min kul, Allah Rasûlünün diliyle “Cennete varıncaya kadar hayır işlemeye doymayan kişi”[1] olarak tarif edildiğine göre; hayır yolunda var gücüyle çalışma ve hayır işlemeye doymama anlamındaki hizmet anlayışı, mü’minin en önemli özelliklerinden biridir.

  Hizmet ehli,“Bir topluluğun efendisi, o topluluğa hizmet edendir”,[2] hadis-i şerifi gereğince “toplumun efendileri” olmaya aday, iyiliksever, hayırsever, gayretli, mücadeleci, müteşebbis, samimî kişilerdir.

  Peygamberimiz (s.a.v)’e:

  -En faziletli sadaka hangisidir? diye soruldu. Peygamberimiz (s.a.v):

  -“(En faziletli sadaka) Kulun, Allah yolunda hizmet etmesidir”,[3] diye cevap verdi.

  Hizmet, görevin ihlasla yapılmasıdır. Hizmet, göreve içtenlik ve fedakârlık mayasının katılmasıdır. Böyle bir çalışma en değerli sadaka olarak kabul edilmiştir.  Hizmetin Değerini İyi Bilir:

  a.Hizmet büyük ecre vesiledir: Hizmet, nafile ibadetten üstündür. Hizmet ehli, en büyük fazileti ve yüceliği elde etme gayret ve çabası içindedir.

  Asr-ı saâdette nâfile oruç tutan bir gruba hizmet eden ama oruçlu olmayan kimseler hakkında Allah Rasûlü şöyle buyurmuştu: “Bugün oruçsuzlar, oruçluları geçti; onlardan daha çok ecir ve sevap kazandı.”[4]

  b.Hizmet son derece değerli manevî bir yatırımdır: Hizmet ehli hizmetinin karşılığını beklemediği halde dünyada hizmet edilmeye layık olur. İmam Şafii (r.a)’den nakledilen şu söz bu manaya işaret etmektedir: “Hizmet edene hizmet edilir”.[5]

  Muhterem zatlardan Bayezid Bistâmî yaşlı bir kişinin ibriğini tutmuş, hizmet ederken:

  -“Baba, sen gençliğinde hiç kimseye hizmet etmedin mi ki, yanında sana hizmet edecek kimse yok”, diye sordu. Yaşlı zat gülerek:

  -“Etmez olur muyum, eğer etmemiş olsam sizin gibi muhterem bir zat benim elime su döker miydi?” diye cevap verdi.  Hizmette Asıl Gayenin Allah Rızası Olduğuna İnanır.

  Hizmette asıl amaç, Allah rızasına kavuşmak, ahlakî ve manevî fazilete erişmektir. Bununla beraber hizmet, nefsi terbiyede en güzel vesilelerden biridir.

  Hizmette asıl amaç Allah Rızasıdır. Allah’ın kullarına duyduğumuz muhabbet ve şefkatin sergilendiği hizmette Allah Rızası ana gaye olmalı, gösteriş, şöhret ve çıkar arzusu olmamalıdır. Hizmette nefse pay ayrılmamalıdır.

  Mevlâna, bu konuda şöyle diyor: “Âşıkların hizmetleri de, hizmetlerine karşı aldıkları mükâfat da, Hak Teâlâ’nın rızası, lütuf ve ihsânıdır.”

  Gerçek hizmet ehli, ecrini yalnız Allah’tan beklemeli, fani varlıklardan takdir, teşekkür, maddî karşılık, ücret beklememelidir. Bediuzzaman Said Nursî diyor ki: “Bu dünya daru’l-hizmettir, daru’l-ücret değil.” Bu dünya, hizmet ve gayret yurdudur, ücret ve mükâfat yurdu değildir. Hizmetin gerçek karşılığı ebedî alemde verilecektir.

  Hizmet aynı zamanda nefsi terbiye eder: Hizmet nefsi eğitir, kişiyi olgunlaştırır, ahlakî yüceliğe ermesine vesile olur. Hizmet; kişiyi kibir, gurur, bencillik ve kıskançlıktan korur; tevazu, cömertlik, fedakârlık, vefakârlık ve iyilikseverlik duygularını kamçılar.

  Manevî yolda ilerlemek, manevî derecelere erişebilmek gönülden hizmet etmekle mümkündür.

  Ubeydullah Ahrar (rh.a) şöyle demiştir:“Biz bu yol*da*ki manevî me*sâ*fe*le*ri, sâ*de*ce ki*tap*la*rı oku*ya*rak de*ğil, oku*duk*la*rı*mı*zı im*kân nis*pe*tin*de tat*bik et*mek*le ve hal*ka hiz*met*le kat’et*tik. Her*ke*si bir yol*dan gö*tü*rür*ler, bi*zi hiz*met yo*lun*dan gö*tür*düler.”  Hizmette Usûle riayet eder.

  Arzulanan gayeye erişmede en büyük vesile metotlu çalışmak, temel esaslara ve usule uymaktır. Bu açıdan bakılırsa hizmet ehli şu usule riayet etmelidirler:

  a.Hizmette temel ölçü, yapılan hizmetin Kur’an ve Sünnete aykırı olmamasıdır: Hizmet, Kurân ve Sünnete uygun olmalıdır. Kur’an ve Sünnette uymayan hizmet, hizmet değil, hezimettir.Maalesef günümüzde pek çok yolsuzluk ve arsızlık hizmet perdesi altında tezgâhlanmaktadır.

  b.Hizmette edebe uymak hizmetten daha önemlidir. Hizmet edilen kişinin gönül ve hatırı kırılmadan hizmet edilmelidir. Hizmet ehli, her açıdan örnek tavır sergilemeli, hizmetinin sevabını yok edecek sevgisiz, saygısız, katı ve sert davranışlardan sakınmalı, daima tatlı üslup kullanmalıdır.

  c.Hizmet Cenneti kazanma yarışıdır: Hizmette edeb, kendi hizmetini “minnet” bilmek yerine, hizmet edilene “minnet” duymaktır. Zira hizmet ettiğimiz kişiler bizim Cennete girmemize vesile olacaklardır. Aile hayatını bu açıdan değerlendiren eşler, hizmet yarışına girerler. Anne baba ve çocuklar günlük ailevî meşguliyeti manevî ecir vesilesi olarak kabul ederler. Bu anlayış hakim olunca iş hayatı hizmet yarışına dönüşür.

  Hizmetlerin en güzeli, Allah yolunda yürüyenlere ve ilim yolunda olanlara hizmet etmektir. Rivayete göre; Allah Teâlâ hazretleri Davud aleyhisselâm’a: “Allah’ı taleb eden birini görünce ona hizmet et!..” diye vahyetmişti.[6]  Hizmet Eğitimine Önem Verir.

  a.Hizmette ilk merhale ailedir: Çocuk, karşılıksız hizmeti ailede tanır. Allah Rızası için hizmet” anlayışını önce anne ve babasında görür. İslam Ailesi gerçek anlamda hizmet ailesi olmalı, ailede her vesile ile bizzat uygulama yoluyla hizmet ruhu aşılanmalıdır.

  b.Hizmet altın fırsattır. Hizmet bulunmaz ilahî bir lütuftur. Hizmet, herkese nasib olmayan son derece değerli bir fırsattır. Hizmet ehli olmak, herkesin erişemeyeceği üstün bir derecedir. Hizmetten lezzet almak, manevî olgunluğa işarettir. Gençlere, hizmet etme zevki ve tadı tattırılmalıdır. Gençler arasında candan hizmet edenler, ödüllendirilmeli ve yüreklendirilmeli, hizmete talip olma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

  c.Hizmet Sevdirilmelidir: Hizmet; fedakârlık, vefakârlık ve cefakârlıktır. Bundan dolayı insan nefsi, genellikle başkalarına hizmette zorlanır. Bunu aşmak için özellikle çocuklara ve talebelere hizmet sevdirilmeli ve özendirilmeli, İslam Tarihindeki değerli hizmet ehlinden örnekler verilmelidir.

  d.Hizmet heyecanı yitirilmemelidir: Gençlikteki idealist ruh, hizmet aşkı ve heyecanı daima yenilenmeli, başkalarının sorumsuz ve uygunsuz tavırları hizmet coşkumuzu azaltmamalıdır.

  [1] Tirmizî: İlim 19

  [2] Orijinal ifadesi: “Seyyidül-Kavmi Hadimühüm” bkz: Aclunî, Keşfü’l-Hafa: 1/562, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs: 2/324, Hatib el-Bağdadî, Tarihu Bağdad: 10/187. Hadis, hasen li-gayrihi derecesindedir.

  [3] Tirmizi, Fezâilu’l-Cihad 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 5/270.

  [4] Buhârî: Cihâd, 71

  [5] Sübkî, et-Tabakatü’l-Kübra, İmam Muhammed b. İdris eş-Şafii başlıklı biyografi

  [6] Sühreverdi, Avârifü’l-Mearif, Tercüme s. 118-121 __________________
  Mü'min menfaatçidir.
  Maneviyatta menfaatini düşünmeyen ahmaktır!  Paylaş
  Müslüman Kadın Hizmet Ehlidir. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu Teala azze ve celle gani gani razi olsun degerli kardesim
  .Dünyamiz Ramazan Ahiretimiz Bayram olsun insaAllahu Teala.islama hizmet eden kadınlar,  hizmet ve kadın,  islamda kadinin hizmeti,  islamda hizmet,  hizmet ehline teşekkür,  islamda kadin allaha hizmet