Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Yasin Suresinde Allahın Hangi Sıfatları Vardır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Yasin Suresinde Allahın Hangi Sıfatları Vardır

  Reklam
  Yasin suresinde allahın hangi sıfatları vardır


  Paylaş
  Yasin Suresinde Allahın Hangi Sıfatları Vardır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yasin süresi içeriği hakkında bilgi

  Bu sure müteşabih harflerle başlayan diğer Mekkî sureler gibi Kur'an-ı Kerime ta'zim edilmesi, Allah'ın kudretinin ve birliğinin beyan edilmesi, Hz. Peygamber (s.a.)'in görevinin müjdeleme ve uyarma ile sınırlanması, dirilişin ilk yaradılış ve benzeri olmayan eşsiz varoluş gibi gözle görülen maddi delillerle isbat edilmesi gibi akide esaslarını içermektedir.
  Sure Muhammed Mustafa (s.a.)'in Arap olan kavmini ve diğer ümmet*leri uyarması için gerçekten Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir elçi olduğunu hikmet dolu Kur'an üzerine yapılan ilahî bir yeminle belirterek başlamaktadır.
  Onun risaleti açısından insanlar iki gruba ayrılmışlardır:
  - Biri imanında ümit olmayan inatçı grup,
  - Diğeri kendilerinde hayır ve hidayet umulan grup.
  Bu iki grubun amelleri de tesbit edilmiş, ezelî ilimle belirlenmiş ve kaydedilmiştir.
  Sonra bunlara, kendilerine ardarda gelen rasullerini yalanlayan, ken*dilerine tebliğde bulunan kişiyi yalanlayıp öldüren, o cennete girerken ken*dileri cehenneme giren bir ülke halkı örnek olarak anlatılmıştır. Bunun ar*dından geçmişte Hakk'ı yalanlayan ümmetlerin helak oluşları hatırlatıl*mıştır.
  Daha sonra öldükten sonra diriliş, ilâhî kudret ve Allah'ın birliğinin ölü olan toprağın diriltilmesiyle ispat edilmesi, gece ve gündüzün birbir*lerini izlemedeki kâinatta var olan Allah'ın göz kamaştırıcı kudretinin beyan edilmesi, güneş, ay ve diğer sabit halde ya da hareket halindeki gezegenlerin insanın emrine verilmesi, gemilerin denizlerde yürütülmesi konularına geçilmiştir.
  Buna paralel olarak inkarcılar mağlubiyete uğramışlar, süratli bir ceza ile uyarılmışlar ve kıyametin korkunç olayları, diriliş için Sûr'a üflen-mesiyle başlayan kabirlerden çıkış.olayı içerisinde Allah'ın acı azabıyla yüzyüze gelmişler, hemen pişmanlıklarını ilân etmişler, dirilişin hak ol*duğunu itiraf etmişler; ancak önlerinde sadece cehennem ateşini bulmuş*lardır. Halbuki onlar şeytanın vesveselerine uymalarından dolayı kınan*mışlar ve Allah'ın -dilerse- dünyada kendilerini başka bir mahlûka çevir*meye kadir olduğu kendilerine bildirilmişti.
  Müminlere gelince onları cennet nimetlerinden yararlanacaklar ve kendilerinin sonsuz rahmete sahip bir Rab tarafından güvenlik ve huzur içerisinde olduklarını hissedeceklerdir.
  Cenab-ı Hak daha sonra Rasulünün şair olduğu iddiasını reddetmek*te, onun kâfirlere gerçekleri apaçık anlatan, Kur'an'la kalpleri diri olanlar için bir uyarıcı olduğunu bildirmekte ve hayvanların insanlığın emrine tahsis edilmesi, yeme, içme ve giyinme konusunda hayvanlardan yararlan*ma gibi nimetleri kendilerine ihsan eden Allah'a şükretmenin gereğini bütün insanlara hatırlatmaktadır.
  Allah Tealâ müşriklerin kendilerine herhangi bir fayda temin etmek*ten âciz olmalarına rağmen kıyamet gününde kendilerine yardım edecek*leri ümidiyle putları ilâh edinmeleri ve onların itaatkâr askerleri ol*malarını kınamaktadır.
  Öldükten sonra dirilişi inkâr edenlere ilk yaratılış, insanın gelişim merhalelerinde adım adım ilerlemesi, yemyeşil bitkilerin çıkarılması, son*ra kurumaları; göklerin ve yeryüzünün yaratılması gibi gözleriyle gördük*leri delillerle kesin bir cevap verilerek, bütün bu delillerden elde edilecek olan nihâî sonuçla sure sona ermiştir. Bu nihaî sonuç Allah'ın varlıkları in*sanın tasavvur edebileceği en hızlı şekilde yaratmaya muktedir olduğu ve O'nun göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyin yaratıcısı ve hakiki sahibi ol*duğu gerçeğidir.
  Kısaca: Bütün sure hissiyatı ve vicdanı şiddetli bir şekilde uyarmakta ve duyuları güçlü bir şekilde tahrik etmekte, insanları yaratıcıyı ve Onun birliğini kabul etmeye, diriliş ve cezaya iman etmeye teşvik etmek için kalpleri tesirli bir şekilde fethetmektedir.
  Ebû Davud'un Sünen'inde Makıl b. Yesâr'dan, Peygamberimiz (s.a.)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: "Ölülerinize Yasin okuyun