Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Islamda Cariyelerin örtünmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Islamda Cariyelerin örtünmesi

  Reklam
  islamda cariyelerin örtünmesi


  Paylaş
  Islamda Cariyelerin örtünmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Câriyelerin Avret Yeri
  Câriyelerin Avret Yeri; Dine Bundan Büyük İftira
  Olamaz: "Örtünmelerini Din Yasaklıyor!"

  Câriyeler konusundaki
  tartışmalardan biri de, câriyelerin hür kadınlar gibi örtünmesinin yasak olduğu
  inancıdır. Bu konuda açık bir âyet ve hadis bulunmamaktadır. Hz. Ömer'in,
  rivâyetlere göre, başörtülü bir câriye gördüğünde (Y.Ö.K. gibi) onu kamçıladığı
  ve "Ey kokmuş câriye! Hür kadınlara mı benzemek istiyorsun?" dediği iddiâ
  edilmiştir. Bu rivâyet üzerine binâ edilen fıkhî hükümler, dinin nasıl
  yozlaştırıldığının önemli verilerindendir. (Kur'an'ın örtünme ile, fitne ve
  fuhşa giden yolların tıkanmasıyla, genel ahlâkla, câriyelerin normal kadın
  statüsüne çıkarılması ve câriyeliğin kaldırılmasına giden yolla... ilgili tüm
  hükümleri gözardı edilmiş, bu konulardaki âyetler görmezden gelinmiş, Rasûl'ün
  sünnetinden de aksine hiç delil bulunmamış olmasına rağmen bir sahâbeden gelen
  rivâyetin sıhhati de değerlendirilmemiş, sözgelimi, kütüb-i sitte gibi sahih
  kabul edilen hadis kitaplarında da olmamasına rağmen sahih kabul edilmiş ve de
  sahih olsa bile Kur'an ve Sünnet çerçevesinde te'vil ve yorumu yapılması
  gerektiği halde bu rivâyet, her hükmü iptal edecek şekilde tek başına hüküm
  kaynağı olmuştur.) Meselâ Hanefî mezhebine göre câriyenin başörtüsüz namaz
  kılması gerekir.
  Dört mezhebe ve özellikle
  Mâlikî mezhebine göre, kadınların örtünmesi ile ilgili Kur'an âyetleri, sadece
  hür kadınlara mahsustur ve câriyenin avreti, erkek gibi diz kapağı ile göbeğinin
  arasıdır. Ayrıca câriyelerin satışında tanınmasını temin edecek kadar yerlerine
  bakılabilir, hatta göğüslerine ve benzeri yerlerine dokunulabilir, etinin
  yumuşaklığı-sertliği kontrol edilebilir[1]
  şeklindeki fetvâlarla zihinlerimizde savaş esirlerinin satıldığı pazarlar
  canlanıyor ki, bu pazarlarda câriyelerin satılışında ahlâk kuralları da bir
  tarafa itiliyor ve iffetli olmak isteyen müslüman olmuş câriyeler emîru'l-mü'minîn
  tarafından kırbaçlanıyor. Oluşturulan bu tablo, Kur'an'ın insana verdiği değer
  ve Rasûlullah'ın kölelikle mücâdelesine karşı yapılmış bir ihânettir. Bir yandan
  İslâm'ın köleliği kaldırdığından övgüyle bahsedilirken öte yandan İslâm
  topraklarında köle pazarları düşünmek nasıl bağdaşabilir? Atalarının köle
  pazarları ve harem dairelerini meşrûlaştırma çabasıyla oluşturulan bu çarpık
  inancın Kur'anî ve mantıkî hiçbir temeli olamaz.[2]
  Câriyenin avret yeri konusunda,
  sınırları tâyin eden bir âyet olmadığı gibi, sahih bir hadis de yoktur.
  Zâhirîlerin dışında cumhûrun görüşü, câriyenin avret yerinin erkeğinki gibi
  olduğudur. Fakat Zâhirîlerin dışında, bu görüşe katılmayan az da olsa âlimler
  vardır. Meselâ, el-Hasenu'l-Basrî'ye göre, evlenen veya kişinin kendi için
  edindiği câriyenin başını örtmesi gerekir. Atâ'ya göre câriyenin namazda başını
  örtmesi müstahaptır.
  Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve
  Hanbelî mezhebinde, câriyenin avreti ile erkeğin avreti arasında ayrım
  yapılmamaktadır. Zâhirîlere göre ise câriye, bu konuda hür kadınlar gibidir.
  Hanefîlere göre câriyenin avreti, erkeğin avreti gibidir. (Erkeğin avretine ek
  olarak karnı ve sırtı ile iki yanı da avret sayılır.) Çünkü Hz. Ömer, bir
  câriyeye şöyle demiştir: "Ey Deffâr! Başörtüsünü at, yoksa hür kadınlara mı
  benzemek istiyorsun?" (Zeylaî bu hadis rivâyeti hakkında "gariptir" demiştir.
  Kütüb-i Sitte'de bulunmayan bu mânâdaki bir hadis rivâyetini -ehl-i sünnete göre
  sahâbenin sözü de hadis kabul edilmiştir- Abdürrazzak Hz. Ömer'den rivâyet
  etmiştir. Beyhakî de bu hadisi rivâyet etmiştir.) Aynı zamanda câriyeler,
  efendilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için âdet olarak iş elbiseleri ile dışarı
  çıkarlar, dolayısıyla güçlükleri gidermek için yabancılar, mahremleri gibi
  kabul edilmiştir. Mâlikî mezhebine göre, câriyeler avret konusunda aynen
  erkekler gibidir. Câriyenin namazda avret yeri, uyluklar ile birlikte iki
  müstehcen uzuvdur. Bu uzuvlardan bir kısmı açıldığı zaman, yahut kişi uyluğunun
  tamamını veya bir kısmını açtığı zaman, vakit içinde namazını kesin olarak iâde
  etmelidir. Şâfiîlere göre câriyenin avret yeri erkeğin avret yeri gibidir. Çünkü
  her ikisinin başı avret olmamak bakımından birbirine benzemektedirler. Baş ile
  kollarının açılmasına ihtiyaç vardır. Hanbelî mezhebine göre, câriyenin
  avret yeri erkeğinki gibi olup
  diz kapağı ile göbeği arasıdır. Çünkü Amr bin Şuayb'tan rivâyet edilen
  merfû hadiste şöyle buyurulmuştur: "Sizden biri erkek kölesini, câriyesi veya
  hizmetçisi ile evlendirirse, bu câriye yahut hizmetçinin avret yerine hiç
  bakmasın. Çünkü göbeği ile diz kapağı arası avret yeridir."[3]
  Bir fıkhî fetvâdan daha alıntı
  yapalım: "Kişi, kendi câriyesiyle istifraş edebilir, onu yatak hizmetlerinde
  nikâhsız olarak kullanabilir. Başkalarının câriyeleri de, mahrem olan kadınlar
  gibidir. Erkekler, mahrem (nikâhları kendilerine haram olan, birinci derecede
  yakın akrabalar) kadınların bakabilecekleri ziynet yerleri gibi, başkalarının
  câriyelerinin ziynet yerlerine de bakabilir ve dokunabilirler. Ama mahrem
  kadınlarında olduğu gibi göbekle diz kapağı arasına bakmaz ve dokunmazlar. Bu
  konuda kanıt, şu olaydır: Hz. Ömer, örtülü bir câriye görmüş, çubukla örtüsüne
  dokunup: "Şu baş örtünü at, ey kokmuş! Hür kadınlara mı benzemek istiyorsun?"
  demiş. Bu da câriyenin başına, saçına, kulağına... bakmanın helâl olduğunu
  gösterir. Yine Ömer (r.a.) satılmakta olan bir câriyenin yanına geldi, eliyle
  kadının göğsüne vurdu ve: "Haydi, alın!" dedi. Eğer câriyenin göğsü haram
  olsaydı, elbette Ömer ona dokunmazdı. Kaldı ki insanlar, câriyenin alım-satımı
  esnâsında kadının derisinin yumuşaklık ve sertliğini öğrenmek isterler. Çünkü
  buna göre kadının fiyatı değişir. Bundan dolayı câriyenin avreti de diğer mahrem
  kadınların avreti gibi sayılmıştır. Bunlarla yalnız başına bulunmak, beraber
  yola gitmek câizdir. Hem bakıp hem dokunduğu zaman şehvetinin uyanacağından
  korkan kimse, yalnız bakmakla yetinir. Fakat satın almak istediği câriyeye istek
  (şehvet) duysa da, yine bakabilir; hatta Ebû Hanife'ye göre (şehvetle)
  dokunabilir de."[4]
  Bu anlayış sonucu, müslüman bir câriyenin namaz kılarken bile başını örtmesine
  müsâade edilmemiş; bu zulüm, kitaplarda müslümanlara İslâm adına tavsiye
  edilebilmiştir.
  Bu fıkhî görüşlere rağmen,
  Kur'an ve Sünnet ekseninde olayı değerlendirdiğimizde, erkekleri fitneye
  düşürecek her türlü kıyafet ve açıklığın yasaklandığını, kadın ve kızların
  örtünmelerinin dinin şiarlarından olduğunu belirtmeliyiz. Kur'an, toplumu âdî
  şehvet duygularından korumak, güzel ahlâkı korumak için normal bir giyim
  emretmiştir. Kadının erkeklerin şehvet nazarlarını üzerine çekmeyecek biçimde
  sokağa çıkmasına müsaade edilmiştir. Müslüman câriyeler için tesettürün
  erkeklerinkiyle aynı olması, Kur'an ve Sünnetten değil; tarihin yanlış örfünden
  kaynaklandığı kanısındayız. Âyet ve hadislerde kadının örtünmesi konusundaki
  emirlerde câriyelerin istisnâ edilmediği, emrin genel olduğu
  değerlendirilmelidir. "Mü'min kadınlara da söyle: Gözlerini haramdan
  sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini (süslerinin takılı olduğu boğaz,
  baş, gerdan, kol, bacak ve kulakları gibi yerlerini) açıp göstermesinler."
  (24/Nûr, 31). Bu âyette Allah, mü'min kadınların örtünmelerini emrediyor.
  Mü'min câriyelerin açılmalarına izin veren herhangi bir âyet de kesinlikle
  yoktur. "Allah, bülûğa ermiş kadının namazını başörtüsüz kabul etmez." (İbn
  Mâce, Tahâre 132; Tirmizî, Salât 160; Ahmed bin Hanbel, IV/151, 218, 259) ve
  "Kadın bülûğ çağına erince elleri ve yüzü dışında başka yerlerinin başkasına
  görünmesi helâl olmaz." (Ebû Dâvud, Libâs 31) şeklindeki hadisleri, bu
  konuyla ilgili de değerlendirmek zorunda olduğumuz kanaatini taşıyoruz. Yoksa,
  çarşıda sokakta câriyelerin göbeklerinin üstü açık, yani üstsüz veya şeffaf bir
  giysiyle dolaştıklarını düşündüğünüzde bunun İslâm âdâbı ile ne kadar
  bağdaşacağını ve bunun dinin verdiği bir hak olduğunu nasıl iddiâ edersiniz?


  [1]
  Daha geniş bilgi için bkz. Hüseyin Hatemi, İlâhi Hikmette Kadın, İşaret Y.
  İst, 1995, s. 257 vd.
  [2]
  H. Koç Câriyeliğin Mantığı ve Kölelik, Haksöz, sayı 51 (Haziran 95) s. 40
  [3]
  Vehbe Zuhayli, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Risâle Y. c. 1, s. 458-465
  [4]
  Bedâyiu's-Sanâyi fî Tertîbi'ş-Şerâyi', c. 6, s. 2956; Süleyman Ateş, Kur'an
  Ansiklopedisi, c. 3, s. 244cariyelerin ortunmesi