Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İşaret parmağı anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İşaret parmağı anlamı

  Reklam
  işaret parmağı anlamı


  Paylaş
  İşaret parmağı anlamı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İşaret Parmağı ve Anlamı


  Namaz oturuşundaki Teşehhüdlerde kelime-i şehadet getirilirken, sağ elin şehadet parmağı kaldırıp ''İllallah'' denirken indirilmesi sünnettir
  Bu Hanefilerde böyledir
  Bunu yaparken baş parmak ile orta parmak halka edilip diğer iki parmak bükülmelidir Birçok kimseler bu sünneti gereği üzere yapamayacaklarından dolayı bunun terk edilmesini uygun görenler vardır
  Şafilere göre teşehhütte oturan kişi kelime-i şehadet getirirken sağ elini sağ uyluğu üzerine kor ve elin küçük parmağı ile onun yanındakini ve orta parmağını yumar Sonra işaret parmağı ile işaret ederek ''İllallah'' sözünde parmağı kaldırır, fakat sağa sola hareket ettirmez Hz Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapmıştır Şafiilerin bu konuda dayandıkları delil İbn-i Ömerin rivayet ettiği hadistir

  Hz: Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sağ elini sağ dizinin üzerine koyup elli üç sayısı eklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu Müslim

  Parmakları hareket ettirmemesi gerektiğinin delili Abdullah b Zubeyrin rivayet ettiği şu hadistir:

  Hz Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağına hareket ettirmezdi Ebu Davud Nesei İbni Mace

  Sad bin Ebi Vakkas (ranh)'ın rivayet ettiği bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır:

  Ben parmaklarımla dua ederken Hz Peygamber(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana uğradı, ve ehad, ehad diyerek işaret parmağı ile işaret etti Nesai

  İslam Ansiklopedisi

  Teşehhüdde parmaklar nasıl tutulmalıdır? İşaret parmağını ne zaman kaldırmak gerekir?

  Hanefilere göre Namaz kılan kişi teşehhütte sağ elini sağ uyluğu üzerine, sol elini sol uyluğu üzerine koyar ve parmaklarını açar Bu durum aynen iki secde arasındaki oturuş gibidir Parmakların arası az açılır, uçlan dizlerin üzerine konur, fakat en sahih olan görüşe göre, ellerle diz kapakları tutulmaz Mutemed olan görüşe göre, kelime-i şehadet getirirken sağ elin işaret parmağı, "Lâ ilâhe"nin "Lâ"sında kaldırılıp uluhiyetin ispatı sırasında yani "İllallah" derken indirilir ki, bu kaldırma ve indirme işaretleri ile Allah'ın eşinin bulunmadığını teyit edilmiş olsun Oturuşta parmakların hiç biri yumulmaz

  Bunlann dayandıklan delil, Sahih-i Müslim'de İbni Zübeyr'den rivayet edilen ve buna delâlet eden bir hadistir Çünkü Müslim'deki rivayette sadece işaret parmağının kaldınlıp indirilmesi ile yetinildiği zikredilmiştir

  Malikilere göre: Teşehhüt durumunda sol el serbest bırakılır ve işaret parmağı ile baş parmak dışında sağ el yumulur Bu parmaklar da küçük parmak, onu takip eden parmak ve orta parmaktır Bu parmakların baş kısmı baş parmağın dibindeki etli kısma bitiştirilip işaret parmağı ile onunla işaret ediliyormuşçasına uzatılır

  Teşehhüdün başından sonuna kadar işaret parmağının vasat bir şekilde sağa sola hareket ettirilmesi menduptur Aşağı yukan tarzında değil Bunun dayandığı delil Vail b Hucr'un rivayet ettiği hadistir Vail, HzPeygamber (as)'in namaz kılma şeklini anlatırken şöyle diyor: "Sonra oturup sol ayağını yere yatırdı ve sol elinin avuç kısmını uyluğu üzerine ve sol dizi üzerine koydu ve sağ dirseğini sağ uyluğunun hizasına getirdi Sonra parmaklarından ikisini yumarak halka şeklinde yaptı, sonra parmağını kaldırdı ve bu parmağını hareket ettirdiğini gördüm, dua ediyordu"(3-4)

  Şafiî ve Hanbelîlere göre: Birinci ve ikinci teşehhütte otururken ellerin iki uyluk üzerine konulması sünnettirŞâfiilere göre, kişi sol elini açıp parmaklarını birbirine bitiştirir Öyle ki, parmakların uçları diz kapakları ile eşit bir duruma gelmelidir, yine parmakların uç kısmı bütünü ile kıbleye karşı yöneltilmiş ve parmaklann arası açık olmamalıdırÇünkü parmakların arasını açık tutmak baş parmağın kıbleden çevrilmesine yol açar

  Şâfiilere göre teşehhütte oturan kişi sağ elini sağ uyluğu üzerine kor ve elin küçük parmağı ile onun yanındakini ve orta parmağını yumar Hanbebîlere göre ise, baş parmağını orta parmağı ile birlikte halka yapar

  Sonra işaret parmağı ile işaret ederek "İllallah" sözünde parmağı kaldırır, fakat sağa sola hareket ettirmez HzPeygamber (as) böyle yapmıştır Devamlı olarak da yukarıda İbni Zübeyr'in rivayetinde geçtiği üzere parmağına bakar

  Şafii ve Hanbelilerde azhar olan görüşe göre oturan kişi teşehhütte baş parmağını işaret parmağına bitiştirir Bunun şekli 53 rakamı gibi olur Baş parmağı elinin altına avuç içine almak suretiyle bu rakam görünümü temin edilir Eğer baş parmak ile işaret parmağını birlikte salıverirse yahut orta parmağın üzerinde ikisini yumarsa yahut başları ile ikisi arasında halka yaparsa yahut orta parmakların ucunu baş parmağına bağlarsa sünneti yerine getirmiş olur Çünkü bütün bunlarla ilgili hadisler gelmiştir Fakat birincisi daha faziletlidir Nitekim Şâfiflerde bu görüşü benimsemişlerdirÇünkü ravileri daha fakih kimselerdir

  Şâfiiler ve Hanbelilerin bu meselede dayandıklan delil İbni Ömer'in rivayet ettiği hadistir: "Hz Peygamber (as) sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu" (6) Parmaklan hareket ettirmemesi gerektiğinin delili Abdullah b Zübeyr'in rivayet ettiği şu hadistir: "HzPeygamber (as) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi"(7) Sa'd bEbu Vakkas'ın rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: "Ben parmaklarımla dua ederken Hz Peygamber (as) bana uğradı, ve "ehad, ehad" diyerek işaret parmağı ile işarette bulundu" (8)

  Dipnotlar:
  1- ed-Dürrü'l-Muhtâr, I,474,231 - Neylü'l-Evtâr, II, 283
  2- eş-Şerhu's-Sağır, I, 330
  3- Beyhaki şöyle dedi: Hareket ettirmekten maksadının onunla işaret etmek olması muhtemeldir Hareketinin tekrarlanması değil Dolayısıyla bu şekilde İbni Zübeyr'in rivayeti ve Ahmed, Ebu Dâvud, Neseî ve İbni Hıbban nezdindeki şu sözler arasında çelişki meydana gelmemektedir "Hz Peygamber (as) işaret parmağı ile işaret eder, onu hareket ettirmez, gözü bu parmağından öteye geçmezdi" Neylü'l-Evtâr, II, 283
  4- Bu hadisi Ahmed, Neseî, Ebu Dâvud, İbni Mace, İbni Huzeyme ve Beyhaki rivayet etmişlerdir (Neylü'l-Evtâr, II, 283) Beyhaki İbni Ömer'den zayıf bir hadis rivayet etmiştir: "Namazda parmakları hareket ettirmek, şeytana korku vermektir"
  5- Muğnİ'l-Muhtâc, 1172 vd; Haşiyetü'l-Bacuri, 1,177; el-Muğnî, I, 534
  6- Bu hadisi Muslim rivayet etmiştir Bu keyfiyetin elli üç olması bazı hesapçılara göredir Çokları bu şekle 59 adını vermektedirler Fakihler haberin lafzına dayanarak elli üç manasını tercih etmişler-dir
  7- Ahmed, Ebu Dâvud, Nesei ve İbni Mace rivayet etmişlerdir
  8- Bu hadisi Nesei rivayet etmiştir
  İslam Fıkhı, Vehbe Zuhayli, c II, s 39-40
işaret parmağının anlamı,  isaret parmaginin manasi,  işaret parmağı ne anlama gelir