Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namaz Sureleri ve Turkce mealleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Namaz Sureleri ve Turkce mealleri

  Reklam
  Namaz Sureleri ve Turkce mealleri


  Paylaş
  Namaz Sureleri ve Turkce mealleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fâtiha Suresi
  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym

  Elhamdü lillahi rabbil aalemiyn * Errahmâanir rahıym * Mâaliki yevmiddiyn * Iyyâakena'büdü ve iyyâakenesteıyn * İhdine's-sıraatal müstekıym * Sıraatalleziyne en amte aleyhim * Gayril meğduubi aleyhim veled daaaliyn * Amin.

  1. Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
  2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
  3. O, rahmândır ve rahîmdir.
  4. Ceza gününün mâlikidir.
  5. Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
  6. Bize doğru yolu göster.
  7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!


  Fil Suresi
  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym
  Elemtera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl * Elem yec'al keydehüm fii tadliyl * Ve ersele aley him tayran ebâabiyl * Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl * Fecealehüm Ke asfim me'küül *


  l. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
  2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
  3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
  4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
  5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.


  Kureyş Suresi
  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym

  Li iylâafi kurayşin * iylâafihim rihleteş şitâaaai vessayf * Fel ya'büdüü rabbehâazel beytillezii et 'amehüm min cuuıv ve âamene hüm min havvf *


  1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı,
  2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ,
  3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler,ki,
  4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

  Maun Suresi

  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym


  Eraeytellezi yükezzibi biddiyn * Fezâalikellezi yedü'ul yetiym * Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn * Feveylül lil musalliyn * Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün * Elleziyne hüm an yüraa üüne ve yemneuunel mâauun*


  1. Dini yalanlayanı gördün mü?
  2. İşte o, yetimi itip kakar;
  3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
  4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
  5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
  6. Onlar gösteriş yapanlardır,
  7. Ve hayra da mâni olurlar.


  Kevser Suresi

  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym


  İnnâa e'taynâakel kevser * Fesalli li rabbike ven har * inne şâanieke hüvel ebter *


  1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.
  2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.
  3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.  Kâfirûn Suresi

  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym


  Kul yâa eyyühel kâafiruun * Lâa e'büdü mâa tebüdüün * Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd * Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm * Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd * Leküm diynüküm veliye diyn *


  l. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!

  2. Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.
  3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.
  4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
  5. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
  6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.


  Nasr Suresi
  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym


  İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu * Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa * Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa *


  1. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği,
  2. Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit
  3. Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

  Tebbet Suresi

  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym


  Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe * mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb * Se yaslâa nâaran zâate leheb * Vemraetühüü hammâatel hatab * Fii ciydihâa hablüm mim mesed *


  1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
  2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.
  3. O, alevli bir ateşte yanacak.
  4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).
  5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

  İhlas Suresi

  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym


  Kul hüvellâahü ehad * Ellâahüs samed * Lem yelid ve lem yüüled * Velem yeküllehüü küfüven ehad *


  1. De ki: O, Allah birdir.
  2. Allah sameddir.
  3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
  4. Onun hiçbir dengi yoktur

  Felak Suresi
  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym

  Kul euuzü birabbil felak * Min şerri maa halak * Ve min şerri ğaasikın izâa vekab * Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad * Ve min şerri haasidin izâa hased *


  1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
  2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
  3.. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ,
  5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

  Nas Suresi

  Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismillâhir- rahmânir- rahıym

  Kul euuzü birabbinâas * Melikinnâas * İlâahinnâas * Min şerril vesvâasil hannâas * Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas * Minel cinneti vennâas *


  1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
  2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
  3. İnsanların İlâhına.
  4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
  5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
  6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!