Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Salavatın hükmü nedir,en kısa salavat nasıl getirilir?‎ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Salavatın hükmü nedir,en kısa salavat nasıl getirilir?‎

  Reklam
  Salavatın hükmü nedir,en kısa salavat nasıl getirilir?‎


  Paylaş
  Salavatın hükmü nedir,en kısa salavat nasıl getirilir?‎ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şüphesiz ki Allah (c.c) bir ayet-i Kerime'de :

  ''Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.'' (33/56)

  Burada dikkati çeken bir husus vardır: Müellif, salavâtla ilgili Ayetlere temas etmemiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de “Ey mü’minler, siz de ona (Muhammed'e) salât ve selâm edin.” el-Ahzâb: 33/56, buyurulmuştur. Buradaki “Salat edin” emri vücut) içindir. Buna göre ömürde bir defa Re*sûl-i Ekrem'e salavâtı şerife getirmek farzdır. Çoğunluk da bu görüştedir. Ayrıca herhangi bir mecliste ism-i şerifi anıldığı vakit, birinci defasında salavât getirmek, Hanefilerde vaciptir. Sonraları için ve namazların sonun*da salavât sünnettir. Salavat-i şerifeyi dünya menfaatine âlet etmek ise yasaktır. Ömürde bir defa salavât getirmeyen elbette büyük günah işlemiş olur.
  Konuyla alakalı Salavatla İlgili Hadis-i Şerifler :

  Tirmizi’nin, hasen ve gariptir, dediği rivayeti şöyledir: Cebrail aleyhisselâm Resül-i Ekrem'e gelerek,

  “Yanında ism-i şerifin anıldığı halde üzerine salavât-i şerife ge*tirmeyen kimsenin burnu sürtülsün. Ramazan ayı girip çıktığı halde (gerekli ibadeti yapmadığı için) mağfiret olmayan kimsenin burnu sürtülsün. Anne babasından (birinin veya her ikisinin) ihtiyarlık ça*ğına yetişip de (rızalarını kazanmak suretiyle) cennete giremeyen kimsenin de burnu sürtülsün.” buyurdu.”


  Ayrıca Taberanfnin Hüseyin b. Ali (r.a.) den rivayetinde Resûl-i Ekrem:

  “Kimin yanında ismim anılır da şaşırıp bana salavât-ı şerife ge*tirmezse, cennetin yolunu şaşırmış olur.” buyurmuştiur.

  Muhammed b. Hanefi'den mürsel olarak gelen bir rivayette Re*sûl-i Ekrem:

  “Kimin yanında ismim anılır da üzerime salavat-ı şerife getirme*yi unutursa, cennetin yolunu şaşırmış olur.” buyurmuştur.

  İbn Mâce ve Taberâni'nin -senedinde ihtilâf olan- rivayet*lerinde Resûl-i Ekrem:

  “Bana salavât-ı şerife getirmeyi unutan kimse, cennetin yolunu şaşırmış olur.” buyurmuştur. (Sünenü İbn Mâce, 1/294)

  Nesei, “Sahih” inde İbn Hibbân, Sahih olduğunu Söyleyen Hâkim Hüseyin b. Ali (r.a.) den, aynca Tirmizi’de -râvileri arasına Hz. Ali'yi katarak- hasen, Sahih ve garip olduğunu söylediği, rivayet*lerinde Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

  “(Gerçek) cimri, yanında ismim anıldığı halde bana salavât-ı şe*rife getirmeyendir.” (Sünenü't-Tirmizi)

  Başka bir hadiste ;

  “Cuma günü bana çokça salavât-ı şerife ge*tirin. Zira ümmetimin salavâtı, cuma günü bana arzolunur. Kimin getirdiği salavât daha çok ise o kimse bana daha çok yakın olur.” (et-Tergîb ve't-Terhib)

  Salavatın en kısası ''Allahumme Salli Ala Muhammed''tiren kısa salavat,  kısa salavatlar,  en kisa salavat,  kısa salavat,  kisa salavat,  çocuklar için en kolay salavat şekli,  salavat nasıl getirilir