Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Beladan korunmak için dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Beladan korunmak için dua

  Reklam
  Her türlü beladan korunmak için dua yazar mısınız


  Paylaş
  Beladan korunmak için dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Belalardan Korunma Ve Huzur, Sâadet İsleme Duaları:

  1008- Enes'den (Radıyalîahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Peygam*ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çoğunlukla duası şu idi:

  "Allâhümme âtına fiddünyâ haseneten ve fi'1-âhireti haseneten ve kmâ azâbe'n-nâr."

  "Allah'ım! Dünyada bi/e iyilik ver. Âhirette de bize iyilik ver ve bizi ateş azabından koru."[5]
  Müslim Peygamberin şöyle dediğini rivayetine ilâve etmiştir: Enes kısa bir duâ etmek istediği zaman, bu duâ ile duâ ederdi."

  1009- İbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde Peygam*ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

  Allah'ım! Senden hidâyet, takva, iffet ve ğınâ (nefis zenginliği) İsterim.”[6]

  1010- Sahâbeolan Tarık İbni Eşyem El-Eşça'i'den (Radıyallahu AnhJ yapılan rivayetde demiştir ki, Bir insan İslâmı kabul ettiği zaman Pey*gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona namazı öğretir ve sonra şu keli*melerle duâ etmesini ona emrederdi:


  "Allâhümmeğfir Lî Verhamnî vehdinî ve Âfinî verzuknî."


  "Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidâyet ver, bana âf iyel ver ve beni rıziklandır)." Târık'dan Müslim'in diğer bir rivayeti şöy*ledir: "Bir adamın Peygambere gelip de şu şekilde konuştuğunu işitmiş-tir: Bir adam Peygambere gelip dedi ki, ya Resûlellah! Rabbimden iste*yeceğim zaman nasıl söyleyeyim? Peygamber, (s.a.v) şöyle söyle dedi:

  "Allâhümmeğfir lî verhamnî, ve âfinî verzuknî."

  "Allahım, beni bağışla. Bana merhamet et. Bana afiyet ver. Beni rı-zıklandır.) Bu sözler senin dünya ve âhiret işlerini toparlar."[7]


  1011- Abdullah İbni Amr İbni'l-As'dan (Radıyallahu Anhüma) yapı-

  lan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu*yurmuştur:

  "AHâhümme yâ musarnfe'î-kuîûbi sarif kuîûbenâ ala tâatike."


  "Ey kalbleri çevirip idare eden Allah'ım! Kalblerimizi Sana itaat etmeye çevir.”[8]


  1012- Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre Pey*gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:


  "Belâ sıkıntısından, isyana düşmekten, kötü akıbetten ve düşmanların sevinmesinden Allah'a sığının."[9] Süfyan'dan bir rivayette o şöyle demistir: Hadisde üç madde vardır. Ben bir tane ilâve ettim; hangisini ilâve ettiğimi bilmiyorum. Bir rivayette de Süfyan demiştir: Bu maddelere bir tane ilave ettiğimde şübheliyim.


  1013- Enes'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki, Resû-lüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:


  "Allâhümmeinnîeûzü bikemine'1-aczi ve'I-keseli ve'I-cünbi ve'î-heremi ve'l-buhli. Ve eûzü bike min azâbi'l-kabri ve eûzü bike min fitneti'I-mahyâ ve'l-memâti."


  "Allah'ını! Ben acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, kocalmadan, cim*rilikten Sana sığınırım. Yine kabir azabından Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de Sana sığınırım." Bir rivayet şöyle: Borç yükünden ve azgın insanların üstün gelmesinden sana sığınırım.”[10]


  ______________________

  [5] Buhârî. Müslim. Ebû Dâvud.


  [6] Müslim. Tirmizî.


  [7] Müslim.


  [8] Müslim.


  [9] Buharı, Müslim, Nesâî.


  [10] Buharı. Müslim. Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî.