Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan mezi nedir orucu bozar mı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  mezi nedir orucu bozar mı

  Reklam
  mezi nedir orucu bozar mı


  Paylaş
  mezi nedir orucu bozar mı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  MEZİ
  Erkeğin hanımı ile oynaşırken,
  idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok
  görülür. Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde
  de okunabilir. Hatta bazıları "meziyy" şeklinde
  şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî,
  Avnul-Ma’bûd Şerh’u Sünen’i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).


  Mezi, meni gibi şehvetle akmaz.
  Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin
  akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail
  et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh,
  Mısır 1970, s. 80).

  Kur’ân-ı Kerim’de mezi hakkında herhangi bir
  bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı
  hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir.
  Mikdâd b. el-Esved’den nakledildiğine göre, Hz.
  Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)’ın
  damadıdır. Onun için O’ndan utanıyorum. Sen O’ndan sor.
  Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan
  mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz. Muharnmed (s.a.s)’e
  sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:
  "Herhangi birinizin idrâr yolundan bu
  şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve
  namazı için abdest alsın " (İmâm Malik, el-Muvaıta,
  Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).


  Rivâyet edildiğine göre, Sehl b. Huzeyf; "benden
  çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum"
  demiş ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)’e sorduğunu söylemiş
  Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediğini,
  yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş. Tekrar: "Yâ
  Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne
  yapmak gerekir?" diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaştığına
  kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır
  (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).

  Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)’den mezi ile ilgili soru
  sormuş. O da; "Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir" diye
  buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83).

  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak
  gerekmez. Orucu da bozmaz Aneak meıi abdesti bozar.
  Bunun için abdesti yenilemekgerekir.
  Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin
  bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü
  mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır
  1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve
  Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368).

  Nureddin TURGAY
mezi nedir orucu bozar mı,  orucu mine mi bozar meziy mi ,  mezi orucu bozar mı