Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Duhan suresi arapça okunuşu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Duhan suresi arapça okunuşu

  Reklam
  duhan suresi arapça okunuşu


  Paylaş
  Duhan suresi arapça okunuşu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Duhan suresi  DUHAN


  Bismillahirrahmanirrahim


  1. Ha mım


  2. Vel kitabil mübiyn


  3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın


  4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym


  5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn


  6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym


  7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn


  8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm verabbü abaikümül evveliyn


  9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun


  10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn


  11. Yağşen nas haza azabün eliym


  12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun


  13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn


  14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun


  15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun


  16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun


  17. Ve le kad fetenna kablehüm kavmefir'avne ve caehüm rasulün keriym


  18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn


  19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn


  20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun


  21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun


  22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun


  23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun


  24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun


  25. Kem teraku min cennativ ve uyun


  26. Ve züruıv ve mekamin keriym


  27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn


  28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn


  29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn


  30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn


  31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn


  32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn


  33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn


  34. İnne haülai le yekülün


  35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn


  36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn


  37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehümkanu mücrimiyn


  38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn


  39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun


  40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn


  41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun


  42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym


  43. İnne şeceratez zekkum


  44. Taamül esiym


  45. Kel mühl yağlı fil bütun


  46. Ke ğalyil hamiym


  47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym


  48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym


  49. Zuk inneke entel aziyzül keriym


  50. İnne haza ma küntüm bihı temterun


  51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn


  52. Fi cennativ ve uyun


  53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn


  54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn


  55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn


  56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym


  57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym


  58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun


  59. Fertekıb innehüm mirtekibün