Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Duhan suresi okunuşu ve meali Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Duhan suresi okunuşu ve meali

  Reklam
  duhan suresi okunuşu ve meali


  Paylaş
  Duhan suresi okunuşu ve meali Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  DUHAN


  Bismillahirrahmanirrahim


  1. Ha mım


  2. Vel kitabil mübiyn


  3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın


  4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym


  5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn


  6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym


  7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn


  8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm verabbü abaikümül evveliyn


  9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun


  10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn


  11. Yağşen nas haza azabün eliym


  12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun


  13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn


  14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun


  15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun


  16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun


  17. Ve le kad fetenna kablehüm kavmefir'avne ve caehüm rasulün keriym


  18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn


  19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn


  20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun


  21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun


  22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun


  23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun


  24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun


  25. Kem teraku min cennativ ve uyun


  26. Ve züruıv ve mekamin keriym


  27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn


  28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn


  29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn


  30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn


  31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn


  32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn


  33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn


  34. İnne haülai le yekülün


  35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn


  36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn


  37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehümkanu mücrimiyn


  38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn


  39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun


  40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn


  41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun


  42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym


  43. İnne şeceratez zekkum


  44. Taamül esiym


  45. Kel mühl yağlı fil bütun


  46. Ke ğalyil hamiym


  47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym


  48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym


  49. Zuk inneke entel aziyzül keriym


  50. İnne haza ma küntüm bihı temterun


  51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn


  52. Fi cennativ ve uyun


  53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn


  54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn


  55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn


  56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym


  57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym


  58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun


  59. Fertekıb innehüm mirtekibün

  Meali  1. Hâ Mîm.
  2, 3. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede2 indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.
  4, 5, 6, 7. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
  8. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
  9. Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.
  10. Göğün açık bir duman3 getireceği günü bekle.
  11. (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.
  12. İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.
  13. Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.
  14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler.
  15. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz.
  16. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.
  17. Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.
  18. O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."
  19. "Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum."
  20. "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."
  21. "Bana inanmadınızsa benden uzak durun."
  22. Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.
  23. Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."
  24. "Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
  25. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
  26. Nice ekinler, nice güzel konaklar!
  27. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!
  28. İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.
  29. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
  30, 31. Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
  32. Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.
  33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
  34, 35. Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz."
  36. "Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin."
  37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
  38. Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.
  39. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
  40. Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.
  41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.
  42. Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
  43, 44. Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir.
  45, 46. O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.
  47. (Allah görevli meleklere şöyle der "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin."
  48. "Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün."
  49. (Deyin ki "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?"
  50. "İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!"
  51. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.
  52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
  53. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.
  54. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
  55. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.
  56. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
  57. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.
  58. (Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.
  59. Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.


  Diyanet Vakfı mealiduhan suresi okunuşu,  duhan suresi türkçe okunuşu,  duhan turkce okunusu,  duhan suresi okunusu,  duhan suresi oku,  duhan suresi diyanet işleri okunuşu,  cehiym