Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kul hakkı ile ilgili ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kul hakkı ile ilgili ayetler

  Reklam
  kul hakkı ile ilgili ayetler


  Paylaş
  Kul hakkı ile ilgili ayetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  16:71 Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?
  en-NAHL, Ayet 71 2 17:26 Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver Gereksiz yere de saçıp savurma
  el-İSRÂ, 26

  3 30:38 O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver Allah'ın rızasını
  isteyenler için bu, en iyisidir İşte onlar kurtuluşa erenlerdir
  er-RÛM, 38

  4 4:9 Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde (halleri ne olur) diye korkacak olanlar (yetimlere haksızlık etmekten) korkup titresinler; Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler
  en-NİSA, 9

  5 2:42 Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin
  el-BAKARA, 42

  6 22:19 Şu iki gurup, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır: İmdi, inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir!
  el-HACC, 19

  7 37:113 Kendisini ve İshak'ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik Lâkin her ikisinin neslinden
  iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak
  es-SÂFFÂT, 113

  8 58:22 Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır
  el-MÜCADELE, 22 9

  60:3 Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler Çünkü Allah aranızı ayırır Allah, yaptıklarınızı görendir
  el-MÜMTEHINE, t 3

  10 64:14 Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır Onlardan sakının Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir
  et-TEĞABÜN 14

  11 4:7 Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır; ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır
  en-NİSA, Ayet 7

  12 4:11 Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer) Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır) Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir
  en-NİSA, Ayet 11

  13 4:12 Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir) Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır Bunlar Allah'tan size vasiyettir Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir
  en-NİSA, Ayet 12

  14 4:19 Ey iman edenler! Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl değildir Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın Onlarla iyi geçinin Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz
  en-NİSA, Ayet 19

  15 4:33 (Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) vârisler kıldık Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin Çünkü Allah her şeyi görmektedir
  en-NİSA, Ayet 33

  16 4:127 Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır) Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir
  en-NİSA, Ayet 127

  17 4:176 Senden fetva isterler De ki: "Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona vâris olur Kızkardeşler iki tane olursa (erkek kardeşlerinin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadın payı kadardır Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor Allah her şeyi bilmektedir
  en-NİSA, Ayet 176

  18 2:229 Boşama iki defadır Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır Sakın onları aşmayın Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir
  el-BAKARA, Ayet 229

  19 2:237 Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikâh bağı elinde bulunanın (velinin) vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz (mehirden vazgeçmeniz), takvâya daha uygundur Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür
  el-BAKARA, Ayet 237

  20 4:4 Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yeyin
  en-NİSA, Ayet 4

  21 4:20 Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?
  en-NİSA, Ayet 20

  22 4:21 Vaktiyle siz birbirinizle haşir-neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız!
  en-NİSA, Ayet 21

  23 4:24 (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı Allah'ın size emri budur Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir
  en-NİSA, Ayet 24

  24 4:25 İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur) Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı (uygulanır) Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir
  en-NİSA, Ayet 25

  25 4:34 Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür
  en-NİSA, Ayet 34

  26 7:85 Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik) Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır
  el-A’RÂF, Ayet 85

  27 11:85 Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın
  HÛD, Ayet 85

  28 26:183 İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın
  eş-ŞUARÂ, Ayet 183

  29 6:152 Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiğiniz sözü tutun İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye bunları emretti
  el-EN’AM, Ayet 152

  30 7:85 Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik) Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır
  el-A’RÂF, Ayet 85

  31 11:84 Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik) Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın Zira ben sizi hayır (ve bolluk) içinde görüyorum Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum
  HÛD, Ayet 84

  32 11:85 Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın
  HÛD, Ayet 85

  33 17:30 Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür
  el-İSRA, Ayet 30

  34 17:35 Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir
  el-İSRA, Ayet 35

  35 26:181 Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın
  eş-ŞUARÂ, Ayet 181

  36 26:182 Doğru terazi ile tartın
  eş-ŞUARÂ, Ayet 182

  37 55:8 Sakın dengeyi bozmayın
  er-RAHMÂN, Ayet 8

  38 55:9 Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın
  er-RAHMÂN, Ayet 9

  39 83:1 Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!
  el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 1

  40 83:2 Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
  el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 2

  41 83:3 Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar
  el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 3

  42 83:4 Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler!
  el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 4

  43 83:5Büyük bir günde
  el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 5

  44 83:6Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır
  el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 6