Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Zammı surelerin anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Zammı surelerin anlamları

  Reklam
  zammı surelerin anlamlarını istiyorum


  Paylaş
  Zammı surelerin anlamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaz Sureleri ve Anlamları  Fatiha Suresi


  1.Bismil -lâ-hir-
  Rahmân-ir'Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
  3.Er'Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
  6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi
  aleyhim ve leddâlliyn. Amin.


  1.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
  2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 3.O, rahmândır ve rahîmdir. 4.Ceza
  gününün mâlikidir. 5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
  6.Bize doğru yolu göster. 7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin
  yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu
  değil!  Fil Suresi


  1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil
  fiyl 2.Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl
  4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5.Fecealehüm Ke asfim
  me'küül  1.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin
  mi? 2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3.Onların üstüne ebâbil
  kuşlarını gönderdi. 4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış
  taşlar atıyordu.
  5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine
  çevirdi.
  Kureyş Suresi  1.Li iylâafi kurayşin 2.İlâafihim rihleteş
  şitâaaai vessayf 3.Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4.Ellezii et 'amehüm min
  cuuın ve âmene hüm min havf
  1.Kureyş'e kolaylaştırıldığı, 2.Evet, kış ve yaz
  seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, 3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk
  etsinlerki, 4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin
  kıldı.  Maun Suresi

  1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn
  2.Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3.Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn
  4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6.Elleziyne hüm
  yüraaaa üüne 7.Ve yemneuunel mâauun


  1.Dini yalanlayanı gördün
  mü? 2.İşte o, yetimi itip kakar; 3.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 4.Yazıklar
  olsun o namaz kılanlara ki, 5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 6.Onlar
  gösteriş yapanlardır,
  7.Ve hayra da mâni olurlar.  Kevser Suresi

  1.İnnâa e'taynâakel kevser 2.Fesalli
  li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter

  1. Kuşkusuz biz sana
  Kevser'i verdik. 2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. 3.Asıl sonu
  kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.  Kâfirun Suresi

  1.Kul yâa eyyühel kâafiruun 2.Lâa e'büdü mâa
  tebüdüün 3.Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm
  5.Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6.Leküm diynüküm veliye diyn  1.De ki: Ey kâfirler! 2.Ben sizin tapmakta
  olduklarınıza tapmam. 3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. 4.Ben de sizin
  taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor
  değilsiniz. 6.Sizin dininiz size, benim dinim de
  banadır  Nasr Suresi

  1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2.Ve
  raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3.Fesebbih bihamdi rabbike
  vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

  1.Allah'ın yardımı ve zaferi
  geldiği, 2.Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını
  gördüğün vakit 3.Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile.
  Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.


  Tebbet Suresi

  1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2.Mâa
  ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3.Se yaslâa nâaran zâate leheb 4.Vemraetühüü
  hammâaletel hatab 5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed


  1.Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.
  2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. 3.O, alevli bir ateşte yanacak.
  4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek). 5.Ve boynunda hurma lifinden
  bükülmüş bir ip olduğu halde.


  İhlas Suresi

  1.Kul hüvellâahü ehad 2.Ellâahüs samed 3.Lem
  yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad


  1.De ki: O, Allah birdir. 2.Allah sameddir. 3.O,
  doğurmamış ve doğmamıştır. 4.Onun hiçbir dengi yoktur

  Felak Suresi


  1.Kul euuzü birabbil felak 2.Min
  şerri maa halak 3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4.Ve min şerrin neffâasati
  fil 'ukad 5.Ve min şerri haasidin izâa hased  1.De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine
  sığınırım, 2.Yarattığı şeylerin şerrinden, 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin
  şerrinden, 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5.Ve
  kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine
  sığınırım!  Nas Suresi

  1.Kul euuzü birabbinâas 2.Melikinnâas
  3.İlâahinnâas 4.Min şerril vesvâasil hannâas 5.Ellezii yüvesvisü fii
  sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas  1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
  2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 3.İnsanların İlâhına. 4.O
  sinsi vesvesenin şerrinden, 5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)
  fısıldar. 6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin
  şerrinden Allah'a sığınırım! 3. 3
  NAMAZDA OKUNAN KISA
  SÛRELER
  Fatiha Sûresi

  "Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi Rabbil âlemin, errahmanirrahim,
  malikiyevmiddin, iyyake na'büdü, ve iyyake nestâiyn, ihdinas sıratal müstâkiym,
  sıratallezîne enâmte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veladdââlliyn"


  Meali: Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur. O Rahman ve Rahîmdir.
  Ceza gününün hakimidir. (Allah'ım) Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım
  dileriz. Bize doğru yolu göster. Nimete mazhar ettiğin kimselerin yolunu;
  gazabına uğramışların ve sapmışların yoluna değil (ya Rabbi!). (âmiin).


  Okunduğu yerler:
  1) Her namazın ilk rek'atınde sübhâneke'den
  sonra,
  2) Her namazın her rekatında ayakta iken (kıyam) okunur.
  Kısa Sûreler
  Namazda Fatiha Sûresinden sonra Zamm-ı Sûre okunur. Zamm-ı Sûre;
  Kur'an-ı Kerimden en az üç ve daha yukarı âyet veya bir sûredir.

  Genellikle Fatiha'dan sonra Kısa Sûreler diye bildiğımız aşağıdaki
  sûrelerden birisi okunur.
  Fil Sûresi

  .
  "Elem tera keyfe feale rabbuke bi-eshâbil fîl. Elem yec'al keydehum fî
  tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran abâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl.
  Fece'alehüm ke'asfin me'kûl."


  Meali: Görmedin mi Rabbin, fil sahiplerine ne yaptı? Onların
  düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerlerine sert taşlar atan Ebâbîl
  kuşlarını gönderdi. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.
  Kureyş Sûresi

  "Lî-îlâfi Kurayş. îlâfihim rihlete'ş-şitâi va's-sayf. Fe'l-Ya'budû rab-be
  haza'l-beyt. Ellezî et'amehum min-cûin ve âmenehum min havf"


  Manası: Kureyşin yaz ve kış yolculuklarına alışması ve
  yolculuklarda anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse onları açken doyuran ve korkudan
  güvene kavuşturan şu Ev'in rabbine kulluk etsinler.
  Mâun Sûresi

  "Eraeytellezî yukezzibu bi'd-din. Fezâlikellezî yedu'u'lyetim. Velâ
  yehuddu alâ taâmi'l-miskîn. Feveylun li'l-musallin. Ellezîne hum an-salâtihim
  sâhûn. Ellezîne hum yurâûn. Ve yemne'ûne'l-mâun"


  Meali: Dini yalanlıyanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu
  doyurmağa yanaşmıyan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki
  namazlarında gaflet ederler. Onlar ki gösteriş yaparlar ve iyiliğe engel
  olurlar.
  Kevser Sûresi

  .
  "İnnâ a'taynâke'l-Kevser. Fe-salli lirabbike ve'nhar. İnne şâni'eke
  huve'l-ebter"


  Manası: Biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve
  kurban kes. Doğrusu, sonu kesik olan, sana kin tutandır.
  Kâfirûn Sûresi


  'Kul yâ eyyuhâ'l-kâfirûn. Llâ a'budu mâ ta'budûne velâ entum abi-dûne mâ
  a'bud. Velâ ene âbidun mâ abedtum. Velâ entum âbi-dûne mâ a'bud. Lekum dînukum
  ve liye dîn'

  Manası: De ki: Ey kâfirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam; siz de
  benim taptığıma tapmazsınız. Ben sizin taptığınıza tapacak değilim, siz de benim
  taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.
  Nasr Sûresi


  "İzâ câ'e nasrullahi ve'l-feth. Ve raeyte'n-nâse yedhulûne fi dinil-lâhi
  efvâcâ. Ffesebbih bi-hamdi rabbike ve'stağfirh. İnnehû kâne tavvâbâ."

  Manası: Allah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların topluca
  Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini överek tesbih et ve O'ndan
  bağış dile. Doğrusu O, tevbeyi kabul edendir.
  Tebbet Sûresi

  .

  "Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb. Mâ-ağnâ anhu mâluhû vemâ keseb. Seyaslâ
  naran zâte-leheb. Vemraatuhû hammâlete'l-ha-tab. Fîcîdihâ hablun
  min-mesed."

  Manası: Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Malı ve kazandığı,
  ona bir yarar sağlamadı. Alevli ateşe yaşlanacaktır. Karısı da odun hamalı
  olarak o ateşe girecektir. Gerdanında da liften bir ip taşıyacaktır.
  İhlas Sûresi

  "Kul huvallâhu ahad. Allahu's-Samed. Lem-yelid ve lem-yûled. Ve lem-yekun
  lehû kufuven ahad."


  Manası: De ki: Allah birdir, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
  Doğurmamış, doğrulmamıştır. O'na hiçbir şey denk değildir.
  Felak Sûresi


  "Kul eûzu bi-rabbi'l-felak. Min-şerri mâhalak. Ve min şerri ğâsi-kın izâ
  vakab. Ve min-şerri'n-neffâsâti fî'l-ukad. Ve min-şerri hâ-sidin izâ
  hased."

  Manası: De ki: Rabbımın yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman
  karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği
  zaman hasetçinin şerrinden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
  Nâs Sûresi


  "Kul eûzu birrabi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs.
  Minşerri'l-ves-vâsi'l-hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti
  ve'n-nâs"

  Manası: De ki: insanların Rabbine, insanların padişahına,
  insanların ilahına sığınırım, insanların göğüslerinde [kötü şeyler) fısıldayan o
  insan ve cin şeytanlarının şerrinden.
zammı sureler ve anlamları,  zammı suresi ve anlamı,  zammı surelerin anlamları,  zammi surelerin anlamlat,  zammı surelerin manaları,  zammi suresi,  zammı sureler anlamları