Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kahverengi akıntı namaza engelmi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kahverengi akıntı namaza engelmi

  Reklam
  kahverengi akıntı namaza engel midir


  Paylaş
  Kahverengi akıntı namaza engelmi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Adetten sonra gelen kan olmayan kahverengi akıntı tekrar gusül almayı gerektirir mi?


  Hayız ve istihaze hakkında bigi verir misiniz, hayızın süresi ne kadardır? Adet günlerinde değişiklik olabilir mi?

  Gerek başlangıç ve bitiş yaşları gerekse asgari ve âzami süresi bakımından hayız, fizikî bünye, kalıtım, çevre ve iklim şartlarına bağlı olarak kadından kadına önemli değişiklikler gösterebilir. Bununla birlikte fakihler, birçok dinî ve hukukî hükmü yakından etkilediği için bu süreleri belirleme yönünde bazı tesbitlerde bulunmuşlardır.

  Âdet kanamasının en az ve en çok süresi konusunda ileri sürülen rakamlar da böyle olup mükelleflere pratik bilgi ve çözüm vermeyi amaçlamaktadır.

  Bu rakamlar fakihlerin tecrübe birikimlerine göre verilmiş süreler olup bu konuda fiilî âdet görmenin başlaması ve sona ermesi esastır.

  Tıp ilminin önemli bir gelişme kaydettiği günümüzde kadının âdet çağı ve dönemiyle ilgili bilgiler konunun uzmanlarından öğrenilerek dinî hükümlerin buna dayandırılması gerekir.

  Bugünkü tıbbî bilgiler âdet süresinin de 3-6 gün civarında olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte fizikî bünye, psikolojik durum ve çevre şartlarına bağlı olarak kadınların âdet çağı ve süresi farklılık taşıyabilmektedir.

  10 günden fazla olan adet günleri özür sayılır. İki adet halinin arasında 15 gün geçmişse ondan sonra gelen kan hayız kanı olarak değerlendirilir. Kadınlar adet hallerine çok dikkat etmelidirler. Çünkü bu haller, onların birçok din görevleri ile ilgilidir. Bu konu ile ilgili başlıca meseleler şunlardır:

  Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlarlar. Elli veya elli beş yaşlarında da "Sinn-i İyas" denilen adet görmeme devresine girerler. Bu yaştan daha önce adetten kesilen kadınlar da vardır.


  Adet müddetinin en azı üç gündür (yetmiş iki saattir). En çoğu da on gün, (iki yüz kırk saat)... Bu iki zaman arasında görülecek kanlar, adet kanı sayılır. Bu zaman içinde devamlı olarak kanın gelmesi gerekmez, ara sıra kesilebilir. Örnek: Bir kadın üç gün kan gördükten sonra iki gün kanı kesilse ve arkasından üç gün daha devam etse, bu sekiz günün hepsi adet gününü teşkil etmiş olur.


  İki adet arasındaki temizlik haline Tuhr (Temizlik) hali denir. Bunun müddeti on beş günden az olamaz. Fakat bundan çok olabilir. Tuhr hali aylarca ve senelerce devam edebilir. Böyle temizlik hali devam eden kadına Münteddetü't-Tuhr (Temizliği devamlı) denir.


  Hanımlarda iki âdet arasındaki temizlik haline “tuhr” (Temizlik) hali denir. Bunun müddeti on beş günden az olamaz, fakat çok olabilir. “tuhr” (Temizlik) hali aylarca ve senelerce devam edebilir.

  Meydana gelen kanamanın âdet hükmünde kabul edilmesi için iki temizlik dönemi arasının en az 15 gün ve fasılalı da olsa kanamanın 3 günden az, 10 günden fazla olmaması gerekir. Adetin en azı 3 gün en çoğu 10 gün dür. Adetli günler bitip gusül yapılmadan cinsel ilişkiye girmek caiz değil yani haramdır. Kur'an’da bu açıkça belirtilmiştir. (Bakara, 2/222)

  Bazı kadınların adet günleri, sayılan belli günlerdir. Örnek: Her ay beş veya yedi veya dokuz gün adet görürler. Böyle bir kadına "Mu'tade" denir. Bir adet, bir kez meydana geldiği üzre kararlaşmış olabilir. Şöyle ki: Henüz adet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz gün kan görse, sonra yirmi iki gün temiz olsa, bu şekilde adeti kararlaşmış olur. Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, hem de temizlik günleri her ay o şekilde hesab edilir.

  Bazı kadınlarda adet günleri değişik olur. Şöyle ki: Bir ay beş gün diğer ay altı gün adet görebilirler. Bu durumda ihtiyatlı hareket etmek gerekir. Böyle bir kadın, altıncı gün oldu mu yıkanır, namazlarını kılar ve eğer ramazansa orucunu tutar; çünkü bu altıncı gündeki kanın illet (istihaze) kanı olması muhtemeldir. Fakat bu altıncı gün çıkmadıkça, cinsî münasebette bulunamaz, boşanmışsa iddeti dolmuş sayılmaz. Çünkü bu altıncı günün kanı, hayız kanı olmak ihtimali vardır.

  Bir adetin değişmiş olması için, ona aykırı iki adet hali görülmelidir. Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez dört gün veya iki kez altı gün kan görse, onun adeti beş günden dört güne veya altı güne geçmiş olur.

  Sonuç: Adet, bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir. Bununla beraber İmam Ebû Yusuf'a göre, adet bir defa ile değişmiş sayılabilir. Buna yeni adetin eskisini bozup onun yerini alması anlamında "Fesh-î adet" de denilmektedir.

  Belli günler devam eden bir adete aykırı olupda on günden fazla devam etmeyen kanlar, adet kanı sayılır. Bu halde adet değişmiş olur. Örnek: Her ay yedi gün kan gören bir kadın, sonra on gün kan görse, hepsi hayız kanı sayılır. Bu halde adeti yedi günden on güne geçmiş olur. Fakat belli günlerden sonra gelen kan, belli günlerle toplandığı zaman on günden fazla olursa, yedi günden ziyade olan kanlar hayız kanı sayılmaz, İstihaze (illet) kanı olur. Şöyle ki: Böyle yedi gün kan gören bir kadın sonradan on bir veya on iki gün kan görmeye başlarsa, bunun adet edinilmiş yedi günlüğü hayız kanı olur. Sonraki dört veya beş günü istihaze (illet) kanı olur.

  Yine: Her ay başından itibaren beş gün adet görmekte olduğu farz edilen bir kadın, bu adeti üzere kan gördüğü gibi, bundan iki gün veya üç gün veya beş gün önce de kan görmüş olsa, bunların hepsi adet sayılır; çünkü adet sayısı on günü geçmemiştir. Fakat kan görme günlerinin tümü bu şekilde on günden fazla olursa, yalnız adeti olan o beş günde gördüğü kan hayız kanı sayılır, adet edindiği günlerden fazla olan bütün kanlar istihaze (illet) kanı sayılır.

  Adet görmekte olan bir kadından bir hastalık sebebi ile devamlı olarak kan gelecek olsa, onun hayız ve temizlik hallerindeki belli günlerine göre hüküm verilir. Örnek: Her ay başından itibaren on gün kan gören bir kadın, ondan sonra yirmi gün veya altı aydan noksan olmak üzere şu kadar ay ve gün temizlik üzere olsa, onun adeti böyle kararlaşmış olur. Sonra böyle bir kadından devamlı olarak kan gelse, yine eski şekli üzere her ayın ilk on günü hayız, diğer yirmi günü veya şu kadar ay ile günü de temizlik hali sayılır. Fakat temizlik müddeti tam altı ay veya daha ziyade bulunmuş olursa, temizlik müddeti altı aydan bir saat noksan kabul edilir ki, bu müddet, gebelik halinin en az zamanıdır.

  Yine: Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı akıp devam etse, her aydan on günü adetine sayılmış olur. Diğer yirmi günü de temizlik müddeti kabul edilir.

  Bir hastalık veya önemsememe neticesi adet günlerini unutmuş olan bir kadına "Mütehayyire" denir. Böyle bir kadının gördüğü akıntı kesilmeyecek olsa, onun adeti hakkında kuvvetli olan görüşü ile işlem yapar. Kuvveti fazla olan bir görüşe sahib değilse, ihtiyat olan yolu benimser. Boşanmış ise, iddeti için on gün, temizlik müddeti de altı aydan bir saat noksan olmak üzere takdir edilir. Diğer bir görüşe göre: Temizlik müddeti iki ay kabul edilir. Bunun namaz ve oruçları üzerinde ayrıntılı bilgi vardır. Bu konu ile ilgili geniş bilgi, İmam Sarahsî'nin "Mebsûd" isimli kitabında vardır.

  Adet görme çağına gelen bir kız, ilk kez görmeye başladığı kandan dolayı hemen namazını bırakır ve oruçlu ise, orucunu kaza etmek üzere sonraya bırakır. Evli ise, cinsi ilişkide bulunmaz. Böyle bir kıza "Mübtedie" denir. Bu kan üç günden az bir zaman içinde kesilirse, hayız kanı olmadığı anlaşılır. O zaman bırakıp kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir. İmam Azam'dan nakledilen bir görüşe göre, ilk başlayan bu kan üç gün devam edip de hayız kanı olduğu bilinmedikçe, namazı terk etmez ve orucuna da devam eder.

  Hayız müddeti içinde gelen kan tamamiyle kesilmedikçe, adet son bulmuş olmaz. Bu kan, siyah, kırmızı, yeşilimtrak veya sarı olabileceği gibi bulanık ve toprak rengi de olabilir. Adetini tamamlamış olan bir kadından gelecek akıntı bembeyaz bir renkte bulunur.

  Bir kadının görmekte olduğu adetini, kocasına karşı inkar etmesi veya gerçeğe aykırı olarak adet gördüğünü söylemesi helal değildir.

  Adet görmekte olduğunu söyleyen bir kadın, iffetli ve saliha bir kadın ise, sözü kabul olunur; değilse kabul olunmaz. Ancak doğru söylediğine inandırıcı bir hal olursa, kabul edilir. Mesela, söylediği söz, adetinin başlangıç zamanına rasgelmişse, o halde dediği kabul olunur.

  Hayız ve nifas müddetleri dışında, rahimden akan kana istihaze yani, hastalık kanı denir. İstihaze kanı, hayız ve nifas kanından farklıdır. Bu kan, damardan geldiği için, ince ve kokusuzdur. Tıpkı burundan vesaire âzalardan akan kan gibidir. Bir özür ve hastalık kanıdır.

  İstihaze kanı, ne oruca, ne de namaza engel değildir. Cinsî münasebete de mâni olmaz. Ancak istihaze hâlindeki kadınlar, özürlü hükmünde bulunurlar. Özürlülerin tâbi olduğu hükümlere uygun olarak ibadetlerini yaparlar. Asr-ı Saâdette bir gün bir kadın Peygamberimize gelerek:

  "Benden devamlı kan gelir, namazı bırakayım mı?" diye sormuştu. Peygamberimiz de cevaben:

  "Hayır, o damardaki bir hastalıktandır, hayız değildir. Âdet vaktin gelince namazı bırak, âdet hâlin geçince guslederek temizlen ve bundan sonra her vakit namazı için ayrı abdest alarak namazlarını kıl. Tekrar âdet hâli gelinceye kadar böyle yapmaya devam et" buyurmuşlardı. Bu rivayet, istihaze hâlinin özür hâline ait hükümlere tâbi olduğunu açıkça göstermektedir.

  Sorularla İslamiyet 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Mrb arkadaşlar ben adet olmadan kahverengi kanama gördüm çok az namaz kilabilir miyim bu arada biraz erken cevap verirmisiniz namaz im gidiyor tsk 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Ben adettim başlamadan önce kahverengi akıntı geliyor bir süre devam ediyor ve sonra adet oluyorum o zaman ne yapmalıyım namaz kilmalimiyım. 5. 5
  Kayıtsız Üye
  benim adetim bitmeden hafif kahve rengi akıntı geliyor namaz kilmalimiyim.adetim bitmismi oluyor 6. 6
  benim adetim bitmeden hafif kahve rengi akıntı geliyor namaz kilmalimiyim.adetim bitmismi oluyor

  Adetin başlanğici kırmızı,siyah,kahverengi,bulanık yeşil,renginde olur.hayız bittiğinde ise gelen leke beyaz renkte rahmin kendi salğısıdır.

  Ben adettim başlamadan önce kahverengi akıntı geliyor bir süre devam ediyor ve sonra adet oluyorum o zaman ne yapmalıyım namaz kilmalimiyım.

  Gelen kahverenği leke hayız başlanğıcıdır.

 7. 7
  Kayıtsız
  Adetim sekiz gun sürdü bitti. Uc gun oruç tuttum dorduncu gun kahverengi akıntı gelmeye başladı.kis olduğundan dolayı doğum kontrol hapı kullanmaya başladım bu ay normalde adetim cok duzenlidir hiçbir zaman böyle olmaz. Ama simdi akan akinti hic durmadan akiyor bu akıntı devam ederken namaz kılabilir miyim.namaz ustunde iken bile akıyor birde ben safiyim lutfen yardımcı olur musunuz 8. 8
  Soru cevap
  Benim adetin bitti mi tam bilmiyorum ama kahverengi bir akıntı geliyor gusel abdesti alsam kabul olur mu şimdiden teşekkür ederim 9. 9
  adetin bitti mi tam bilmiyorum ama kahverengi bir akıntı geliyor
  Adet dışı kanamalar gusül gerektirmez sadece namaz için abdest alın ve ibadet edin 10. 10
  Kayıtsız Üye
  Merhaba benim normalde 1 hafta once hasta olmam gerekiyordu fakat olmadım. Bugunde simdk cok cok az bir kahverengiyle turuncu arasi leke geldi ve karnim agiriyor namaz kilmali miyim acil cevap🙏🙏 11. 11

  Cevap: Kahverengi akıntı namaza engelmi

  Adetiniz gecikmiştir veya gün değiştiriyor bilginize


  Muminem Cevap: Kahverengi akıntı namaza engelmi

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Selamun Aleykum, benim genelde bu son bir kac ayda adet duzensizliklerim olustu. Telefonda kullandigim programa gore de pazartesi adetim gelmesi gerekiyordu ama daha pazar gunu afedersiniz silinirken kan gordum namazi falan biraktim bugun 3. Gun olucak hala adet tam gelmedi. Yine silinirken gunde 1 2 defa kan goruyorum bir iki damla ama acik renkte koyuda degil. Simdi ne yapayim bilmiyorum sadece silinirken gormus olmam acaaba kanayan bir yaram mi var diye dusunduruyor beni. Bugun 3. Gun gusl alip namaza baslasam sonra yine o kandan gorsem nasil amel etmeliyim ne yapmaliyim onu da bilmiyorum. Benzer bir durum yasamis ya da bir tavsiyesi olan var mi? 13. 13
  Ve aleykumusselam ve rahmetullah 1.Adet düzensizliğiniz var ise öncelik ile bir kadın doğum doktoruna görünün.
  2.Adet gününüz değişebilir bir gün önce veya sonra olabilir.
  3.Hayız gününüz kaç gün sürüyor ilse o günü bekleyip gusül almanız grekir.
 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Tekrardan Selamlar, hemen cevaplamaniz beni cok mutlu etti. Allah sizden razi olsun. Allah nasip ederse yarin doktorda saatim var, ama dedigim gibi suan akinti gormeyeli 24 saat oldu, ve 3. Gunu bugun doldurdum o yuzden belki namaz kilmam gereklidir diye dusundum. Peki bir sorum daha var lutfen kusura bakmayin bu cahilligim icin. Dedigim gibi tam kan gormedim yaninadet gaktinde aktigi gibi sadece gunde bir iki damla kan gordum o da silinirken buna ragmen adetim normalde 5. Gunde bitiyorsa o zamana kadar beklemelimiyim?kahverengi akıntı namaza engel mi,  kahverengi leke namaza engel mi,  kahverengi akinti namaz kilinirmi,  adetten önce gelen kahverengi akıntı namaza engel mi,  kahverengi akinti namaz kilmaya engel mi,  kahverengi akıntıda namaz kılınır mı,  kahverengi leke gelince namaz kılınır mı