Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan islamda erkeğin küpe takması haram mıdır ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  islamda erkeğin küpe takması haram mıdır ?

  Reklam




  islamda erkeğin küpe takması


  Paylaş
  islamda erkeğin küpe takması haram mıdır ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  islamda erkeğin küpe takması haram mı?
  Erkeklerin bayanlar gibi ister kulaklarına, isterse Batı toplumlarında bazı gençlerin yaptığı gibi dil, dudak, göbek ve yanaklarına küpe takması ele alacağımız ilk konu
  Öncelikle küpe bir ziynet eşyasıdır Yani süslenme vasıtası "Allah güzeldir, güzeli sever" (Müslim, İman, 147) fehvasınca fıtrî ölçüler içinde kalmak şartıyla bayanların da erkeklerin de süslenmeleri hem ihtiyaç hem hak hem de vecibedir Fıtrî ölçüler; hilkat (yaratılış) değişikliğine yol açacak tasarruflara girmeme, karşı cinse benzememe, erkekler için genel-geçer İslami nasslarla yasaklanan altın, gümüş, ipek gibi ziynet eşyaları kullanmama ve israf etmeme gibi şeylerdir Genel bir ölçü olarak da şu denilebilir: Beden ve ruh sağlığını tehlikeye atacak yollara girmeme
  Bu açıdan erkek adına süslenme nedir, o süsleneyim derken hangi ziynet eşyaları kullanır/kullanabilir gibi hususlarda fakihler farklı müzakerelerde bulunmuş, farklı sonuçlara ulaşmışlardır Kilit kavram, içinde yaşanılan ülkenin genel kültürüdür
  Bu aşama küpenin yeri nedir diyecek olursanız; çok ender de olsa bazı çağdaş İslam bilginleri Müslüman'ın içinde yaşadığı toplumun kabullenmesine bağlı olarak erkeklerin küpe takabileceğini söylemektedirler Onlar Osmanlılar döneminde bazı leventlerin (denizci) ve eğer tarihî rivayetler doğruysa Yavuz Sultan Selim'in küpe takmasını bu görüşlerine delil olarak gösterirler
  Ama çoğunluğu teşkil eden ulema, meseleye fıtrat açısından bakarak erkeklerin küpe takmasının caiz olmadığını söylemektedirlerBizim de katıldığımız bu görüşte esas olan, müslim-gayrimüslim adeta bütün insanlığa mal olmuş genel kabuldür Bugün her ne kadar bazı Batı toplumlarında erkekler küpe taksa da, bunlar marjinal bir grubu oluşturmakta ve kendi aileleri başta olmak üzere toplumlarından kabul görmemektedir İnsan hakları, ferdî özgürlükler, küpe takan erkeklerin hoş görülmesine yetmemektedir
  Bu grupta yer alan fukahaya göre Sultan Yavuz Selim'in küpe takması delil olarak kullanılamaz; çünkü o, Mısır seferinde kölelerin köle olduklarının tescili için küpe taktıklarını öğrenince, 'Biz de Allah'ın kölesiyiz' deyip küpe takmıştır Yavuz'un bu davranışı kulluk anlayışı ve Allah'a bağlılığı adına sadece takdir edilir derler


  Ayrıca İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Efendimiz (sas), erkeklere benzemeye çalışan kadınlara, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere lanet etmiştir (Buhari, Libas, 61)
  Nitekim 15 asırlık İslam tarihinde erkeklerin küpe takmasının hemen hemen hiçbir coğrafyada genel kabule mazhar bir âdet olmamasında Efendimiz'in bu yaklaşımının payı büyüktür
  Fıkhi açıdan söylenenler bir tarafa, esas bizim bu hastalığın kökenlerine inmemiz lazımdır Kendimizi aldatmanın bir manası yokGerçeklerle yüzleşmekten korkmayalım Gençlerimizin bugün küpe takmalarının asıl sebebi tek kelime ile Batı hayranlığına kurban olmalarıdır Yaptıkları, körü körüne bir taklittir Dinî ve ahlakî değerlerden alabildiğine uzak, asırlık örf-âdet, gelenek ve göreneklerimize kapalı bir camiada kendine yer bulabilmektedirler bu türlü şeyler Bizler belki 2 asırdır tarihe özne olamamışız Zavallı birer nesne olarak hayatımızı idame ettiriyoruz Ferdî açıdan da bu böyle, içtimaî açıdan da Dolayısıyla bu sonuca şaşırmamak gerekAsıl şaşılacak şey, kültürel açıdan yabancıların bunca istilasına rağmen hâlâ ayakta kalışımız olmalı Bunda da kerameti kendimizde aramayalım Eğer ortada bir keramet varsa, önce Allah'ın inayeti, sonra inandığımız değerlerin sağlamlığındadır
  Öyleyse, dert bu olduğuna göre, derman apaçık ortada; öze dönme Bizi biz yapan değerlerle yeniden tanışma, buluşma, kaynaşma ve hayata taşıma İşte o zaman bu ve benzeri meseleler kendiliğinden hall u fasl olacaktır

  AHMET KURUCAN ZAMAN




erkeklerin küpe takması günah mı,  erkegin kupe takmasi gunahmi,  erkeğin küpe takması günah mı,  erkeğin dinen kulağa küpe takması günahmı