Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslam'a göre kadının şarkı söylemesi,şiir okuması günah mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslam'a göre kadının şarkı söylemesi,şiir okuması günah mı?

  Reklam
  İslam'a göre kadının şarkı söylemesi,şiir okuması günah mıdır?


  Paylaş
  İslam'a göre kadının şarkı söylemesi,şiir okuması günah mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslâmiyet kişiyi fitne ve fesada sürükleyen görüntü, davranış ve hallere karşı koruyucu tedbirler alırÇünkü İslâmda insanın safiyet ve vakarının muhfazası ve bozulmaması esastır Bu tedbir ve koruma hem erkek için, hem de kadın için eşit seviyede düşünülür
  Diğer yandan insana verilmiş olan özellik, kabiliyet ve farklılıklar bir başkasının vebal altına girmesine sebep olmamalı, yanlış duygulara kapılmasına meydan vermemeli, nefsini azdırmamalıdır


  Yaratıcı tarafından kadına ihsan edilen sesi de bu çerçeve içinde düşünmek gerekir Esas itibariyle başta insan olmak üzere hiçbir varlığın sesi mutlak olarak haram ve günah sınıfına sokulmaz Çünkü yaratılışında bir haramlık mevcut değildir Bunun içindir ki, hiçbir âyet ve hadis kadının sesini haram kılıcı bir hüküm bildirmez


  Başta Hanefi ve Şâfiî imamları olmak üzere mezhep sahibi müçtehid imamlarımızın kanaatleri de bu merkezdedir Hattâ bütün fıkıh kitaplarında şu hükmü görüyoruz: Cumhura göre kadının sesi avret değildir Yani bütün müçtehidlere göre kadının sesi haram değildir


  Şâfiî mezhebi âlimleri ve diğer müçtehidler şöyle derler: “Kadının sesi avret değildir Çünkü kadın alış veriş yapar, mahkemede şahitlikte bulunur Bunun için sesini yükselterek konuşmak zorunda kalır1


  Kadının sesinin avret olmadığının gerekçesi İslâmın ilk uygulamalı devri olan Saadet Asrıdır Yani Peygamber Efendimizin (asm) ve sahabilerin uygulayış biçimidir Bu uygulanış biçimi üç şekilde görülüyor:


  Birincisi: Peygamber Efendimizin (asm) sahabi hanımlarla konuşması, onların sorularına cevap vermesi, şikâyetlerini dinlemesi, ihtiyaç ve taleplerini karşılamasıdır


  Bir örnek olması bakımından şu hadis-i şerifi nakledelim:


  Amr bin Şuayb rivayet ediyor:


  Bir kadın yanında kızı ile birlikte Resulullaha (asm) geldi Kızın kolunda iki altın bilezik vardıResulullah (asm) kadına sordu: “Bu bileziklerin zekâtını veriyor musun?”


  Kadın, “Hayır, vermiyorum” diye cevap verdi


  Bunun üzerine Resulullah (asm) tekrar sordu:


  “Peki, kıyamette bu iki bilezik yerine Allah’ın sana ateşten iki bilezik taktırması hoşuna gider mi?”


  Kadın iki bileziği hemen çıkarıp Resulullaha (asm) uzattı ve “Bunlar artık Allah ve Resulüne aittir” dedi2


  İkincisi: Sahabiler gerek Peygamberimizin hanımlarına, gerekse diğer hanım sahabilere hadis ve benzeri durumlarda soru sorarlar, konuşurlar ve bazı konularda bilgi alırlardı
  Üçüncüsü: Yine Sahabe döneminde kadınlar, halifelere şikâyetlerini dile getirirler veya dinî meselelerde diğer sahabilere bilmediklerini sorup öğrenirlerdi
  Bu mesele için de bir örnek verelim:


  Kadının biri Hazret-i Ömer’e gelerek, “Yâ Emîrelmü’minîn! Kocam geceleri ibadet eder, gündüzleri de oruç tutar” şeklinde şikâyette bulundu


  Hazret-i Ömer, “Ne demek istiyorsun? Kocanı geceleri ibadet etmekten ve gündüzleri oruç tutmaktan alıkoymamı mı istiyorsun?”


  Bunun üzerine kadın başka bir şey söylemeden çıkıp gitti ve biraz sonra bir daha gelip aynı şikâyetini dile getirdi Hazret-i Ömer, kadına yine aynı cevabı verdi


  Bu durumu gören Kâ’b bin Sûr söze karıştı ve “Yâ Emîrelmü’minîn, kadının hakkı var Cenab-ı Hak erkeğe dört kadınla evlenebileceğine müsaade ettiğine göre, dördüncü gün kadının hakkıdır” dedi


  Bunun üzerine Hazret-i Ömer kadının kocasını çağırtıp dört günde bir oruç tutmamasını ve her dört gecede bir kadının yanında yatmasını emretti3


  Ancak diğer bütün mübah meselelerin mahiyet değiştirip mahzurlu bir hal almasında olduğu gibi, kadının sesi meselesinde de aynı durum söz konusudur Kadının sesi mübah, masum ve meşru olmasına karşılık hangi sebeplerden dolayı “avret” olur, nasıl olursa yasak sınıfına girer, yabancı erkeklerin dinlemesi haram olur?


  Kadının sesi yaratılışı icabı dikkat çekicidir Özellikle ses normalin dışında bir tonda çıkarsa birtakım mahzurları beraberinde getirmektedir ve dinî tabiriyle “fitneye” sebep olmaktadır Demek ki, haram olan sesin kendisi değil de, kontrol dışı bir mahiyet taşımasıdır


  Ahzab Sûresinin 32 âyet-i kerimesi bu husustaki ölçüyü Peygamber hanımlarının şahsında şöyle veriyor:


  “Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız, yabancılarla câzibeli bir şekilde konuşmayın ki, kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin”


  Müfessir Vehbi Efendi bu âyeti tefsir ederken, “Söylediğiniz söz fitneye sebep olmasın Yani cazibeli ve ecânibi şüpheye düşürecek bir halde edalı ve naz ü istiğna ile söylemeyin” şeklinde izah getirmektedir


  Elmalılı’nın ifadesiyle “Yayılarak, kırıtarak, sınık, yılışık” olduğunda “kalbi çürük kötülüğe meyilli kimseler” bir ümide kapılırlar Bundan dolayı da günaha girilmiş olur


  Vehbe Zühaylî bunu normal konuşmalardan ziyade dinî muhtevada da olsa aynı gerekçe ile mahzurlu görür: “Kadının, Kur’ân şeklinde de olsa, coşkulu ve nağmeli olarak okumakta iken seslerini işitmek haramdır Çünkü bunda fitneye sebep olma korkusu vardır”4


  İbni Âbidîn ise meseleye şu şekilde bir açıklık getirir:


  “Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir Yalnız zekâsı kıt olanlar zannetmesinler ki, ‘biz kadının sesi avrettir demekle konuşmasını kasdetmiyoruz İhtiyaç halinde ve benzeri durumlarda kadının yabancı erkeklerle konuşmasına cevaz veriyoruz Yalnız kadınların yüksek sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını, yumuşatmalarını ve nağmeli bir şekilde okumalarını caiz görmüyoruz Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini tahrik etmek vardırKadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır”5


  Bizim de katıldığımız hükmü Faruk Beşer Hoca veciz bir şekilde şöyle dile getirir:


  “Kadın her şeyiyle olduğu gibi sesiyle de çekici, büyüleyici ve tahrik edicidir ve aslında bu onun çirkin olduğunu değil, güzel olduğunu gösterir Birer nimet demek olan çekici yönlerini, bu arada sesini fitneye sebep olmak ve tahrik etmek için kullanırsa, yani konuşmasını kırıla döküle ve kadınsı biçimde yaparsa, ya da nağmeli sözlerle normal konuşurken zaten tahrik edici olan sesini daha da etkileyici hale getirirse, sesi avret olduğundan değil de, fitneye sebep olacağından haram olur Vakarlı ve karşısındakine ümit kestirici edayla konuşursa haram olmaz6


  Son olarak zamanımızın müfessirlerinden Muhammed Ali es-Sabûnî’nin yorumuna yer verelim:


  “Açıkça görüldüğü gibi, eğer fitneden emin ise kadının sesi haram olmaz Ancak, erkeklerin, kadınları fitne ve fesada götüren hallerden uzak tutmaları gerekir”7
  Sorudaki unsurlara gelince, şiir ve ilahide ses incelip kalınlaştığı, nağmeli olduğu ve câzip bir mahiyete büründüğü için yabancı erkeklerin duyacağı şekilde söylemek beraberinde mahzurları taşımaktadır


  Hanımların sesli olarak zikretmeleri de şayet yabancı erkekler duyacaksa, yine aynı kategoriye girmekte ve birtakım yanlış duyguların uyanmasına sebebiyet vereceğinden ezanda olduğu gibi müsaade edilmemektedir Ancak kendi aralarında sesli olarak Kur’ân okumalarında ilâhi söylemelerinde ve zikretmelerinde haliyle mahzur olmaz


  1 Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm, 2: 167
  2 Tirmizî, Zekât: 12
  3 Hayâtü’s-Sahâbe, 3: 349
  4 İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1: 467
  5 Reddü’l-Muhtar, 1: 272
  6 Hanımlara özel ilmihal, 314
  7 Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm, 2: 167
  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar


  Halil Günençkadinin siir okumasi haram mi,  kadınların şiir okuması,  kadının şarkı soylemesi haram mı,  bi kadının şiir okuması günah mı,  bir kadinin siir okumasi gunah mi,  dinimizdee bayanlarin sarki soylemesi uygun mu,  İslamiyette kadının şarkı söylemesinde erkeğin sesini işitmesinin günahı nedir