Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan islamda kadının okuması doğrumu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  islamda kadının okuması doğrumu

  Reklam
  islamda kadının okuması dogrumu


  Paylaş
  islamda kadının okuması doğrumu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınların okuması ve İslam


  “Kadınlara cuma, cihad ve cenaze hariç erkeklere farz kılınan her şey farz kılınmıştır.”(Abdürrezzak, 5/298) temel prensibini İslam’ın okumaya verdiği önemi hatırlayarak okursak ve efendimizin hür bir kadını değil de özellikle cariye bir hanım için söylediği ve doğal olarak “ Cariye bir kadının eğitimine bile bu önem veriliyorsa, eğitim hür kadınlar için tabii ki çok daha fazla önemlidir.” kuralını rahatlıkla çıkarabildiğimiz, “Bir insanın cariyesi olur, ona güzel bir tahsil ve eğitim verir, sonra da onu azad ederse, Allah onu iki katıyla mükâfatlandırır.” (Buhari, Cihad, 145) hadisini aktararak konumuza başlayalım.
  Bir gün Medine’nin kadınları gelerek şöyle demişlerdi: “Ey Allah’ın Resûlü, erkekler sizi dinleyip sizden istifade etme konusunda bizi geçtiler. Bize de müstakil bir gün ayırsanız!” Allah Resûlü, bunun üzerine onlara bir gün verdi (Buhari, İlim 36) hatta bazı rivayetlerde Allah Resûlü’nün “Falanca hanımın evinde toplanın.” diyerek kadınlara mahsus vaazını belirli bir evde yaptığı da rivayet edilir (Fethu’l Bârî, 1/236)
  Ayrıca efendimiz (sas) öğleden sonra huzuruna girilip soru sorulması için de izin veriyordu (Mecmaü’z Zevâid, 1/161)


  Aişe örneği
  Allah Resulünün hanımları arasında ilme düşkünlüğü ile bilinenlerin en önde geleni Hazreti Aişe annemizdir. O“Bilmediği bir konuyu duyduğunda, onu iyice anlayıncaya kadar sormaya devam ederdi.”(Buhari, ilim, 36)

  Ebu Musa el Eşari anlatıyor: “Allah Resulü’nün arkadaşları olarak ne zaman bir hâdisi anlamada problem yaşasak, hemen Âişe’ye sorardık. Kendisi bize o konuda mutlaka bir bilgi sunardı.”(Tirmizi, Menakıb, 62) Hatta bazı yanlış anlaşılan veya eksik rivayet edilen hadisleri, Hazreti Aişe validemiz tamamlamış ve bizi yanlış anlamalardan kurtarmıştır. (Zerkeyî, el-İcabe, s. 103 ) Kendisine miras ve tıp ile ilgili konularda dahi müracaatta bulunulurdu. (Taberani, el Kebir, 23/182; Müstedrek, 4/11 , Müsned, 6/67)

  Mekke’nin âlimi olan Ata ibni Rabah, Âişe validemizin ilmine olan hayranlığını şöyle ifade eder:“O, insanların en fakihi, en âlimi, görüşü en güzel olanıdır.” (Müstedrek, 4/14)

  Ayetlerin iniş sebebini en iyi bilenlerden biri olan Âişe validemiz, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman zamanında fetvalar da veriyordu. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman sünnetle alakalı bazı sorular için Hazreti Âişe validemize elçiler gönderiyorlardı. (Tabakat, 2/32–33)


  Aynı şekilde peygamber Efendimiz kendisiyle evlendikten sonra, Şifa Adeviye’den Hafsa annemize hüsn-ü hattı ve süslemeyi de öğretmesini istemişti. (İbn-i Hacer, T. Tehzib, 12/457)
  İbn-i Hazm, kitabında yirmi kadar hukukçu hanım sahabiden bahseder. Örnek olarak: Ümmü Habibe validemiz, Fatıma validemiz, Ümmü Şerik, Ümmü’d-Derdâ el-Kübrâ, Ümmü Seleme validemizin kızı Zeyneb, Ümmü Eymen, Ümmü Yûsuf, Atike bint Zeyd b. Amr b. Nufeyl, Ebu Bekir Efendimiz’in kızı Esma validemiz, Fâtıma bint Kays vs (İbn-i Hazm, Cevâmiu’s Sire, s. 223 ) Bu kutlu neslin ardından pek çok kadın âlim yetişmiştir. Örnek olarak birkaç tanesinin sadece ismini zikretsek yeterli olur: Kitabet ve şiir alanında Uleyye binti Mehdi

  (A. Nisa, 3/334
  ) Aişe binti Ahmet el-Kurtubiyye (A. Nisa, 3/6), Villade binti Halife el-Müstekfî (A. Nisa, 5/287), tıp alanında göz hastalıklarını tedavi etmekle meşhur Benî Eved kabilesinden Tabibe Zeynep (İsbehani, el Egani, 13/114; A. Nisa, 2/57)
  Ümmü’l Hasen binti’l Kadî Ebi Cafer et Tancalî ki meşhur bir tabiptir. Hadis alanında Kerime el-Merveziye

  (A. Nisa, 4/240),
  Seyyide Nefise binti Muhammed. (A. Nisa, 5/190) Hafız ibni Asakir, kendi hocaları arasında seksen küsur kadın muhaddis sayar.

  Ayrıca, İmam Şafii, Buhari, İbni Hallikan ve İbni Hibban gibi âlimlerin kadın müderrisleri de olmuştur.
  Bu müderriselerin çoğu, fakih, edip ve meşhur âlimlerdir.
  alıntı
islamda kadının okuması