Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Boşanırken kadına hangi durumda mehir ödenmez Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Boşanırken kadına hangi durumda mehir ödenmez

  Reklam
  Boşanırken kadına hangi durumlarda mehir ödenmez


  Paylaş
  Boşanırken kadına hangi durumda mehir ödenmez Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mehrin yarısının ödeneceği haller:

  Sahih evlilik, zifaf veya sahih halvetten önce kocanın fiiliyle sona ermişse, kadın mehr-i müsemmanın yarısını alabilir Mehrin tamamı peşin olarak tidenmişse, kadın bunun yarısını kocasına iade etmek zorunda bulunur Delil şu ayettir: "Eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşar, fakat daha önce mehir tesbit etmiş olursanız, o halde tayin ettiğiniz o mehrin yarısı onlarındır" (el-Bakara, 2/237)

  Bu ayet hükmüne göre, kadının yarı mehir almasının şartları şunlardır: a) Mehir daha önceden tesbit edilmiş olacak b) Koca, karısını zifaftan önce boşamış olacak c) Kadın mehir hakkından vazgeçmemiş bulunacak

  Burada evlilik boşama ile sona erebileceği gibi fesih, ile Lian, kocanın iktidarsızlığı, İslâm dinini terketmesi, karısı müslüman olduğu halde kendisinin İslâm'a girmekten kaçınması, karının usul ve fürûuna hürmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işlemesi halleriyle de sona erebilir Bütün bu durumlarda evliliğin sona ermesi kocanın fiili ile olmuş bulunur ve kadın yarı mehre hak kazanır Yeter ki bu ayrılık cinsel birleşmeden önce vuku bulsun Bu çeşit ayrılıkta kadına iddet gerekmez (el-Kâsânî, age, II, 296 vd; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II, 438-439)

  Yukarıdaki durumlarda evlilik yine zifaftan önce ve kocanın fiiliyle olur, fakat verilecek mehir miktarı belirlenmemiş olursa kadına muta denen bir teselli hediyesi vermek gerekir (bk el-Bakara, 2/236) Muta; kocanın; mal, elbise veya yiyecek olarak boşanmış hanımına verdiği şeylere denir Ayette mutanın miktarı belirlenmemiş ve bu husus içtihada bırakılmıştır Ebû Hanîfe'ye göre, mutanın en azı bir elbise, baş örtüsü ve bir yorgan olup, mehr-i mislin yarısından çok olamaz (es-Serahsî, el-Mebsût, V, 82, 83; es-Sabûnî, age, I, 379-380; M Zihni, age, s 441 vd)

  Kadına mehir vermenin gerekmediği durumlar:

  İki durumda kadına mehir vermek gerekmez

  a) Evlenme akdi fasit olur (bk "Nikâh" mad) ve koca karısını zifaftan önce boşarsa, erkeğin mehir veya mut'a vermesi gerekmez Bura evliliğin karşılıklı rıza ile veya hâkimin hükmü sona ermesi sonucu değiştirmez

  b) Evlilik akdi sahih olur, fakat, gerçek veya hükmî (sahih halvet sûretiyle) zifaftan önce kadının fiiliyle ayrılık vuku bulursa, kadın yine birşey alamaz Kadının küçük evlendirilmesi halinde bulûğ muhayyerliği hakkını kullanması, irtidat etmesi veya kocası İslâm'a giren ve ehl-i kitap olmayan kadının, müslüman olmaktan kaçınması hallerinde evlilik akdi kadın tarafından veya kadın sebebiyle sona ermiş sayılır Kadının, kocasının usul veya fürûundan birisiyle hurmet-i müsaharayı gerektiren bir fiil işlemesi, meselâ zina etmesi veya bunlardan birisiyle sevişmesi halinde de evlilik kadın tarafından sona erdirilmiş sayılır (el-Kâsânî, age, II, 336, 337)