Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Şafi mezhebine göre zekat ile ilgili hükümler nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Şafi mezhebine göre zekat ile ilgili hükümler nelerdir?

  Reklam
  Şafi mezhebine göre zekat ile ilgili hükümler nelerdir?


  Paylaş
  Şafi mezhebine göre zekat ile ilgili hükümler nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zekâtın Hükmü

  Zekât, İslâm'ın beş esasından biridir. Hicretin ikinci yılında farz kılınmış*tır. Kur'ân-ı Kerîm'in seksen iki yerinde namazla birlikte kendisinden söz edil*mesi, bu ibadetin İslâm dininde ne derece önemli bir yer tuttuğunu göstermek*tedir. Zekâtın farziyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. Zekâtın farz bir ibadet olduğu, Kur'ân-ı Kerîm'in şu âyetlerinden anlaşılmaktadır:

  Zekâtın Hükmü.jpg

  "Hasat günü hakkını(öşrünü) verin." (En'âm 6/141.)
  Zekâtın farzlığı sünnetteki şu delillerden de anlaşılmaktadır: "İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilâh bulunmadığına ve Muham-med'in (s.a.v) Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır."( Buhârî, İmân, 2; Müslim, İmân, 5.)

  Başka bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz (s.a.v) zekâtın öne*mini şöyle belirtmiştir: "Allah'a karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, ramazan ayı orucunuzu tutun, mallarınızın zekâtını verin, amirlerinize itaat edin, (bunları yaparsanız) rabbinizin cennetine girersiniz." (Tirmizî, Cum'a, 80; Ahmed, el-Müsned, 5/251.)

  Hz. Peygamber (s.a.v) ashaptan Muâz b. Cebel'i (r.a) Yemen'e vali ola*rak gönderirken ona şu direktifi vermişti: "Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey, Allah'a ibadet olsun. Allah'ı tanıdılar mı kendi*lerine Allah'ın zekâtı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine da*ğıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna itaat ederlerse kendilerinden zekâtı al. Zekât alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından kork. Zira onun bu bedduası ile Allah arasında per*de yoktur." (Buhârî, Zekât 1,41; Sadaka, 1, 63; Müslim, İmân, 31; Tirmizî, Zekât, 6; Ebû Davud, Zekât, 4.)

  Hicretin 2. yılından günümüze kadar her zaman ve her yerde müslüman-lar, zekâtın farz bir ibadet olduğu hususunda görüş birliği etmişlerdir. Sahâbî-ler, zekât vermeyenlerle savaşmışlardır. Farzlığını inkâr eden kişi dinden çı*kar. Zekât vermekle yükümlü olduğu halde bu yükümlülüğünün gereğini yap*mayanlar için büyük bir azabın hazırlandığı, Kur'ân-ı Kerîm'de ve hadis-i şe*riflerde bildirilmektedir:
  "Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanla-rı elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve, 'İşte bu, ken*diniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakla*dıklarınızı!' denilecek." (Tevbe 9/34-35.)

  Ashaptan Ebû Hüreyre ve Câbir (r.a), sevgili Peygamberimiz'in (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir:
  "Deve, sığır veya davar sahibi olup da Allah'ın bunlardaki hakkını eda et*meyen herkese kıyamet günü bu mallar, olduğundan daha çok ve mümkün ol*duğunca iri ve şişman olarak geleceklerdir. Adam onlar için düz ve geniş bir yere oturtulacak, hayvanlarda bacakları ve tabanlarlyla onun üzerinden geçe*cekler. Geçiş sırasında boynuz/arıyla toslayacak ve ayaklarıyla ezecekler. İç*lerinde boynuzsuz veya boynuzu kırık biri bulunmayacak. Bu şekilde sonuncu*su da onun üzerinden geçince, birincisi aynı geçişe tekrar başlayacak. Mahlû-katın hesabı tamamlanıp hüküm verilinceye kadar bu hal devam edecek.Aynışekilde birikmiş para ve mücevher gibi hazinelere sahip olup Al*lah'ın ondaki hakkınıödemeyen herkese, kıyamet günü hazinesi dazlak baş*lı bir yılan olarak gelecek, ağzını açıp peşine düşecektir. Yılan yaklaştıkça adam ondan kaçacak, sonunda yılan ona, 'Gizlediğin hazineni al. Benim ona ihtiyacım yok!' diye bağırır. Adam, sonunda yılandan kurtulma çaresinin kal*madığını anlayınca elini ağzına sokar. Yılan da onu, aygırın kemirmesi gibi kemirir." (Buhârî, Zekât, 3; Müslim, Zekât, 26; Mâlik, el-Muvaîta Cihâd, 3; Ebû Davud, Zekât, 32.536 )

  D) Zekâtın Şartları
  Zekâtın şartları, vücûbunun şartları ve sıhhati, geçerliliğinin şartları olmak üzere iki kısma ayrılır:,
  s.i.ezekat ile ilgili resimler,  zekatla ilgili 4büyük,  zekat ile ilgili görseller