Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz Ebubekirin Olüm Nedeni nedir ve katilleri kimlerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz Ebubekirin Olüm Nedeni nedir ve katilleri kimlerdir

  Reklam
  Hz Ebubekirin Olüm Nedeni nedir ve katilleri kimlerdir


  Paylaş
  Hz Ebubekirin Olüm Nedeni nedir ve katilleri kimlerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Vefâtı

  Hilâfeti iki sene üç ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Hz Ebû Bekir zamanında İslâm devleti büyük bir gelişme göstermiştir Hz Ebû Bekir Hicrî 13 yılda Cemâziyelâhir ayının başında hicretten sonra Medine'de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Ömer'in namaz kıldırmasını istedi Ashâbla istişâre ederek Hz Ömer'i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi Hz Ömer'in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilâfet ahitnamesini Hz Osman'a yazdırdı Ebû Bekir (ra) de çok sevdiği Rasûlullah gibi altmışüç yaşında vefât etti Vasiyeti gereği Rasûlullah'ın yanına -omuz hizasında olarak- defnedildi Böylece bu iki büyük insanın iki büyük dostun kabirlerinde de birliktelikleri devam etti

  Kişiliği ve Yönetimi

  Tâcir olarak geniş bir kültüre sahip olan Hz Ebû Bekir dürüstlüğü ve takvâsı ile ashâb içinde ilk sırada yeralır Karakteri; yumuşak huyluluk çok düşünüp çok az konuşmak tevâzu ile belirgindi Hz Âişe'nin rivâyetine göre "gözü yaşlı gönlü hüzünlü sesi zayıf" biri idi Câhiliye döneminde müşrikler ona güvenirdiyet ve borç-alacak işlerinde onu hakem tanırlardı Rasûlullah'ın en sadık dostu olan Ebû Bekir'in Mirâc olayında sergilediği sonsuz bağlılık örneği ona "es-Sıddık" lâkabını kazandırmıştır O bu olayda "O ne söylüyorsa doğrudur" demiştir Cömertlikte ondan üstünü de yoktur Bütün malını mülkünü İslâm için harcamış vefât ederken vasiyetinde halifeliği müddetince aldığı maaşların topraklarının satılarak iâde edilmesini istemiş ve geride bir deve bir köleden başka birşey bırakmamıştır Dört eşinden altı çocuğu olan Ebû Bekir kızı Âişe'yi Rasûlullah ile hicretten sonra evlendirmiştir (Tabakat-ı İbn Sa'd VI 130 vd; İbnu'l-Esir II 115 vd)

  Hicret sırasında mağarada iken ayağını bir yılan soktuğunda ve ayağı acıdığında o sırada dizine yatıp uyumuş olan Peygamber'i uyandırmamak için sesini çıkarmaması ağlarken Hz Peygamber uyanıp ne olduğunu sorduğunda "Anam-babam sana fedâ olsun ya Rasûlullah" demesi olayı Ebû Bekir'in Rasûlullah'a olan bağlılığının örneklerinden sadece biridir Hz Ebû Bekir'in beyaz yüzlü zayıf doğan burunlu sakallarını kına ve çivit otuyla boyayan sakin bir adam olduğu rivâyet edilir (İbnü'l Esir el-Kâmil fi't-Târih II 419-420) Rasûlullah'tan sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebû Bekir'dir O Hz Peygamber'in vezirifetvâlarda en yakını idi Rasûlullah'ın "İnsanlardan dost edinseydim Ebû Bekir'i edinirdim" (Buhâri Salât 80: Müslim Mesâcid 38: İbn Mâce Mukaddime II) ve "Herkeste iyiliklerimin karşılığı vardır Ebû Bekir hariç" demesi ve son hutbesinde "Allah kullarından birini dünya ile kendi katında olan şeyleri tercih hususunda serbest bıraktı; kul Allah katında olanı tercih etti'' diye Ebû Bekir'i övmesi ve mescide açılan tüm kapıları kapattırıp yalnız Hz Ebû Bekir'in kapısını açık bırakması ona verdiği değeri göstermektedir

  Hz Ebû Bekir'in nasslara aykırı hiçbir görüşü bize ulaşmamıştır çünkü böyle bir reyi yoktur Ebû Bekir nâsih sünneti çok iyi biliyor Rasûlullah'ı herkesten çok tanıyordu Bu yüzden hilâfetinde kendisine karşı içte muhâlif bir hareket olmamış ve fitneler görülmemiştir (Buhâri Fedâilü'l-Ashâbı'n-Nebî 3 ) İhtilâf veya ihtilâflarda çözümsüzlük bid'atler onun devrinde yaşanmamıştır "Üzülme Allah bizimle beraberdir" buyuran Rasûlullah'ın haberi sanki lâfızda ve mânâda Hz Ebû Bekir'de zâhir olmuştur (İbn Teymiye Külliyat Tercümesi İstanbul 1988 IV 329)

  Kaynaklarda onun "Ben ancak Rasûlullah'a tâbiyim birtakım esaslar koyucu değilim" diye kararlarında çok titiz davrandığı zikredilir (Taberî IV 1845; İbn Sa'd III 183) Bir meseleyi hallederken önce Kur'ân'a bakar bulamazsa Sünnet'te araştırır orda da bulamazsa ashâbla istişâre eder ve ictihad ederdi Ganimetin bölüşümü meselesinde Muhâcir-Ensâr eşitliği'nin ihtilâfa yol açmasında Ömer'in Muhâcirlere daha çok pay verilmesini savunmasına rağmen ganimeti eşit olarak bölüştürmüştür O sebeple hilâfetinde huzursuzluk çıkmadı Rasûlullah ve kendisi bir mecliste bir anda verilen üç talâkı bir talâk saymışlarbu daha sonra-birçok "maslahat gereği" diye yapılan değişiklik gibi- üç talâk sayılmıştır Yani Ebû Bekir Rasûlullah'ın tüm uygulamalarını aynen tatbik etmek istemiş; bazen -kalpleri İslâm'a ısındırmak istenenlere toprak vermesi gibi- maslahat gereği veya zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesini söyleyen ashâbına uymuştur Müslümanlar henüz otuzsekiz kişiyken Mekke'de Mescid-i Haram'da İslâm'ı tebliğ eden ve müşriklerce dövülen Ebû Bekir'e hilâfetinde "Halifet-u Rasûlillah" denilmiş sonraki halifelere ise "Emîrü'l-Mü'minîn" denilmiştir Mâlî işlerini Ebû Ubeyde kadılık ve kazâ işlerini Hz Ömer kâtipliğini Zeyd b Sâbit ve Hz Ali başkumandanlığını Üsâme ve Halid b Velid yapmıştır Medine Dârü'l-İslâm'ın başkenti olmuş Mekke Taif San'a Hadramevt Havlan Zebid Rima Cened Necran Cureş Bahreyn vilâyetlere ayrılmıştır Yönetimi merkezî olup ganimetlerin beşte biri Beytü'l-Mal'de toplanmıştır

  Hz Ebû Bekir Mukillîn* denilen çok az hadis rivâyet eden ashâbdan sayılır O yanılıp da yanlış birşey söylerim korkusuyla yalnızca yüz kırk iki hadis rivâyet etmiş veya ondan bize bu kadar hadis rivâyeti nakledilmiştir Hutbe ve öğütlerinden bazıları şöyledir:

  "Rasûlullah vahy ile korunuyordu Benim ise beni yalnız bırakmayan bir şeytanım vardır Hayır işlerinde acele edin çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var Allah için söylenmeyen bir sözde hayır yoktur Herhangi bir yericinin yermesinden korktuğu için hakkı söylemekten çekinen kimsede hayır yoktur Amelin sırrı sabırdır Hiç kimseye imandan sonra sağlıktan daha üstün bir nimet verilmemiştir Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz (Ayr bk Ebû Nuaym Hılye l )

  Ahmet AĞIRAKÇA

  Sait KIZILIRMAKhz ebubekir ölümü,  hz ebubekirin olumu,  hz ebubekirin vefati,  hz ebubekir ölüm sebebi,  hz ebubekirin ölümü,  hz ebubekir vefatı,  hz ebubekirin vefatı